Eşdiň Nesihatym, Şudur Ýigitler, – Magtymguly Pyragy

Eşdiň nesihatym, şudur ýigitler,
Ýaman hatyn ýagşy ýigide gyş bolar,
Mydam aah çekersiň, zehin künd eder,
Gündizki hyýalyň gije düýş bolar.
Bir ýumuş buýraňda, ýüzüni asar,
Işik-işik gezer, balagny basar,
At torba ýüwürder, kyrk günde keser,
Horjun başlar, alty aýlyk iş bolar.
Maňlaýy bir garyş, bolsun at ýüzli,
Tawus guş simaly, ütelgi gözli,
Mylakatly, şirin dilli, hoş sözli,
Ol periler kä ýigide duş geler.
Bedewde bedew bar, alarlar zere,
Bedew bardyr, degmez jula, eýere,
Bedewde bedew bar, alynmaz hara,
Çyn bedew ýigide uzak ýaş bolar.
Aýdar Magtymguly: sözüm älemdir,
Nesihatym uly ile ylymdyr,
Algyr şunkar, laçyn awda mälimdir,
Garga, hekek, ýelbe – bary guş bolar.
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.