Erbetlerin Sanyna Doga Okaýan Molla Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ERBETLERIN SANYNA DOGA OKAÝAN MOLLA HAKYNDA HEKAÝAT

Gadym bir zamanda mollalan biri:
«Ýaramaz gylykly adamlan bary
Aýalbaz, ogrular, talançy, kezzap…
Bu pany jahanda çekmesin azap.
Dert-belalar sowlup geçsin olardan!»
Diýip, Alla ýalbarýarmys münberden.
Gosup baryn gowularyn sanyna,
Doga okarmysyn olan sanyna.
«Olar mynasyp däl alkysa, sena,
Hersinin boýnunda dag ýaly günä.
Bu etmän bolanok» diýenlerinde,
Molla aýdan: «Menem aklym ýerinde.
Sizmi mana akyl, terbiýe berjek?
Ýurt ýykan kezzapdym özümem birçak.
Ömrümin kän ýylyn semala berdim,
Sumluk tapsa -içi gülýänlerdendim.
Men toba gelmegme sebäpkär bolan
Dogrymy sözlesem, siz däl-de, olar.
Ýigrenji islerini näletläp, pisläp,
Päk ýola düsmegi göwnümde besläp,
Olaryn bolsuny çyndan ýigrendim,
Seýdip, adam bolman ýolun öwrendim».
Käte dusmanmyzyn hereketleri
Bize has peýdaly, gelende ýeri!

Terjime eden we çapa taêêarlan: Kakabaê Gurbanmyradow

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.