مخمس بیگم سیده مخفی بدخشی بر غزل بیگم زیب النساء مخفی هندی

نه در فراق تو عمری بسر توان کردن نه طواف کوی تو شام و سحر توان کردن نه لحظۀ غمت از دل بدر توان کردن…

Read More..

A Nightingale: Quatrain By Zeb Unnessa Begum Makhfi

A Nightingale A nightingale will forget flowers Nightingale’s flowering grass he will pass it on me Idolatry is the Brahman who sees me I like…

Read More..