ضیغم بلخی

ضیغم بلخی مولانا سعد الدین ضیغم گاهی “گداز” نیز تخلص داشته وی معاصر امام قلی خان است. مدتی بدربار آن معزز بسر …