ای به رخ رشک ارغوان و سمن – ظهیر الدین فاریابی

ای به رخ رشک ارغوان و سمن هیچ دانی چه آمد از تو به من؟ تا به هجر تو مبتلا شده ام با غم ومحنت…

Read More..

بر جهان شکرهای بسیار است – ظهیر الدین فاریابی

بر جهان شکرهای بسیار است کهقزل ارسلانجهاندار است اوست آن پادشاه کز سر تیغ خون فشاند چنانکه برق از میغ رایش ار با فلک به…

Read More..