مجمر جان – ولی پوپل

مجمر جان دوش در کوی مغان ، جرعه شرابم دادنــــــــد وز تۀ مجــــــــــــــــــمر جان ، بوی کبابم دادنــد مســــــــــــــت و دیوانه و …

امیال – ولی پوپل

امیال همه امیا ل من این است بهترین باشم فارغ از بند ، بغض و کین باشم گرم باشم ز مهر و …

هجران – ولی پوپل

هجران رفتـــی و مرا یاد توأم مونس جان است اشکم ز غم عشق تو از دیده روان است از هر نفـــــسم شعلۀ …

فـــــسانـــۀ د ل – ولی پوپل

فـــــسانـــۀ د ل ســـجاده نشـــــــــین پاکــــبازم همـــــــــــــــسایۀ روزه و نمازم از کاســــــه و خوان و رزق و روزی مــــــشکور خدای بی نــــــــــــــیازم …

حدیۀ احباب – ولی پوپل

حدیۀ احباب آب و تابی داده ام من ، این دل بیـــــــــــتاب را دامــــــــــــــــنی بر چیده ام من،( هدیۀ احباب را) شاهد …

بیــدل – ولی پوپل

بیــدل تا از مــی لـــــــبان تو ســـــــاغر گرفته ایم لــب از لبـــــان دخــــــــتر رز بر گرفته ایم دلبـــــسته ایم به ســـــــنبل مشــکیــن …

مرید عشق – ولی پوپل

مرید عشق تا بدست عشق دادم ، این کلــــید خانه را رانده ام بیرون ز منزل ، مردم بیگانه را من مرید …

دیو و دد – ولی پوپل

دیو و دد دل باز تازه داشـــــــــــــته زخم قدیم را بر سینه خط کـــشیده، الف لام و میم را در منظر دو …

اهدأ – ولی پوپل

اهدأ از اهریمن گمراهی فرار میکنم ، و در پناه انوارعصمت الهی ، مدار ایمنی اختیار ، و دل و جان از …

نیایش – ولی پوپل

نیایش ای خدا! ایــــمان که دادی زیور تقوا بده صورت زیبا که دادی، ســـــــیرت زیبا بده می نخواهم ا زتو ای جان، …

فروغ بامدادی – ولی پوپل

فروغ بامدادی صبحدم دیدۀ من قامت جانانه بدید مرغ دل از قفس سینه پی دانه دوید چه فروزنده سحر بود چه پاکیزه …

چشم انتظار – ولی پوپل

چشم انتظار بیا! که بیتو نباشد مرا قرار بیا بیا که با تو بــیاید مرا بهار بیا بیا که طایرشب در هوای …

میهن – ولی پوپل

میهن تو هم درد ل ,تو هم بر سر ,تو هم در , دیده جا داری سرت گردم الا میـــــــــــــــهن , که …

ضجۀ جان – ولی پوپل

ضجۀ جان بگوش جان فغان دارد نفیر ضجۀ جانم دوای وصل میخواهد مریض درد هجرانم تنیدم رشتۀ دل را به دور سرو …

پیرمــــــغان – ولی پوپل

ســـــحر که پیرمــــــغانم مرا نظارت کرد گـــــــناه نامۀ اعمال من شــــــــمارت کرد بگفت که لــــکۀ عصیان رود ز دامن جان اگر به …

مخمل ناز – ولی پوپل

مخمل ناز آتشی زآن رخ افروخته افروخته ای جگر این من دلسوخته را سوخته ای مخمل ناز تو پوشیده تمام تن من …

در دانه – ولی پوپل

در دانه هر دانۀ اشــــــــــــــــکم که به رخسار روانست در دانۀ مهریســــــــــــــــت که از شیرۀ جانست از بــــــــــکه که لبالب شده این …

انوار هدایت – ولی پوپل

انوار هدایت بی شـــــکر شباروزی , بی توشۀ فردا روزی نخــــــــوری جانا, از کاسۀ این دنیا از راه طریقت رو, جویای حقــــیقت …

یأس – ولی پوپل

یأس هر کس که ز دل زنگِ کدورت بدر آرد چون مهرِ درخشنده به ظلمت سحر آرد مشتاقِ وفا پرده ز رخسار …

چکۀ اشک – ولی پوپل

چکۀ اشک هر قطرۀ اشــــــــــــــــکم که به رخسار روانست در دانۀ مهریســــــــــــــــت که از شــــیرۀ جانست از بـــــــســـکه لـــبالب شده این جام …

مولود – ولی پوپل

مولود ســـــــــــــــــرو آزاد باغ و بســـــــتانم زادۀ خـــــــــــــــــــــاک پاک افـــــــغانم از صــــــفیرم رسد به عرش صــــــــدا نـــــــــــــــــیم و نالــــــــۀ نیســـــــــتانم دامـــــــــنم باغ …

شمیم یار – ولی پوپل

شمیم یار ای نفحه شمیم یار داری عطر طرۀ نگار داری خوشبو ، نسیم تو از آن است کین عنبر مشکبار داری …

بهار عیش – ولی پوپل

بهار عیش نو بـــــــهار است ای عزیزان مهر تان افزون کنید در فراق از عـــــشق لیلی غصه چون مجنون کنید برگ مهر …

ماه صیام – ولی پوپل

ماه صیام شادم که باز روزه و ماه صیام شد دل از بلای نفس به دارالسلام شد باد و بخار جان برزم …

استدعاء – ولی پوپل

استدعاء بیــا که پنــــــجۀ غم ، دامنم رها نکند بیا که دست زمن ، از تؤام جـــدا نکند بیا به خلوتم ای …

هویت – ولی پوپل

هویت من که در ساغر دل، خون جگر ریخته ام لعل و مرجانم و در کاسۀ زر ریخته ام آشیان دل من، …

فسانۀ هجران – ولی پوپل

فسانۀ هجران از پیــــک سحـــر باز مرا این خبر آمد کز قصــــــۀ هجـــران تو سالی دگر امد در آتــــش حرمان مرا جان …

چشم – ولی پوپل

چشم ا ست همه هوشم، کز پرده بیرون آئی هوش ا ست همه گوشــم ، جانا که چه فرمائی فرمــا، که چه …

مهمان سرا – ولی پوپل

مهمان سرا دل بناء زمهر و الفت اوست سینه مهمانــــسرای عزت اوست سرو آزادم و به روضـــــه جان قامتم خم به پای …

شکوه – ولی پوپل

شکوه کبریایی به نسیم بامگاهی ز دل خراب گویم ز شمیم مشکبویت به گل و گلا ب گویم به ستاره های گردون …

بهار – ولی پوپل

بهار این نــــــــسیم صبـــــــحدم بوی بــهارم میدهد مژدۀ آب و هـــــــــوای خوشگـــــــوارم میدهد اشک رحـمت بازمی ریزد ز چشم آســــمان وین زمین …

مادر – ولی پوپل

مادر بدان که سایۀ مادر مرا پــــــــــــــناه من است مدار مــــــــــــسند هستی و تکیه گاه من است بزیر گــــــــــــــــــــــــــــنبد دوار آسمان زمان …

در تتبع غزل بالا – ولی پوپل

در تتبع غزل بالا شبی در خواب مـــــــــــیدیدم ز احلام پریشانی غریو بانگ مرگم بود بــــگوش جان بــــــجولانی شنیدم چون خروش مرگ …

ابر درربار – ولی پوپل

ابر درربار یارم که شبـــــــــــــــــــــی بر سر بازار برآمد چون مه که, زآغــــــــــــــــوش شب تار برآمد آن مــــــــــهر فروزنده که او ماه …

نوبهار – ولی پوپل

نوبهار این بـــــــــهار و ابر و باران یاد یار آرد مرا یاد آن بستانـــــــــسرای زرنـــــــگار آرد مرا صد چمن از باغ حــــــسنش …

عیادت – ولی پوپل

عیادت یارم چو پی عیادت آمد در سینه شفا و راحت آمد اشک طرب از دو چشم من ریخت باران ز ابر …

مهجور – ولی پوپل

مهجور آن دلشده چون میشد , از سرو روانش دور از غصه همی نالید , این دلشـــــــدۀ مهجور در عشق زنند گردن …

طائر جان – ولی پوپل

طائر جان باز در گوشــــــــــۀ چـشمم ببینم ارسی داد و بیــــداد ! مرا نیســـت چرا؟ دادرسی چون به زندان تنم بند بود …

بضاعت دل – ولی پوپل

بضاعت دل درب دکان دهر که هر روزه باز نیست در ابتیـــــــاع خیــــــر تأنی مجاز نیــست چون گنج عافیت ز قنــاعت بدل …

لخت جگر – ولی پوپل

لخت جگر در ده قدح دلا شــــــــــرابم کز درد فراق در عذابـــــم خون آبه بود مرا پیــــــــاله وز لــخت جگر بود کبابم …

در ایتام – ولی پوپل

در ایتام جزء هــــوای سر کوی تو ندارم هوسی نرود پای دلــــم در پی هر خار و خسی نه چشد زر لب …

آبــــــــــرو – ولی پوپل

آبــــــــــرو ما گــــــنج دل به قــیمت ارزان نمیدهیم سرمایــــــــــــه را به منــزل ویران نمیدهیم این آبروی ما بود آب بــــــــــــــقای ما آب …

نینامه – ولی پوپل

نینامه چو نی ، در فغانم من از نیستانم زنـــی نامه دل ســـخن بر زبانم کـــتاب دلــم را ورق بر شمارم ز …

عمر گذران – ولی پوپل

عمر گذران فردا بـــبرد چرخ زد ســــــــــتت دل و جان را امروز نگــــــــهدار تو عـــــمر گذران را ای اهل فــــــــــنا فتنۀ دوران …

جنگ و تقلا – ولی پوپل

جنگ و تقلا من قطرۀ آبم زیکی موجۀ دریا موزون شده در قالب صنعتگر دنیا نی پای گریز دل و نی دست …

مهر میهن – ولی پوپل

مهر میهن مهرت ای مـــــادر وطن کی از دلم بـــیرون رود آنچه با شـــیر اندرون شد در رگ و در خون رود …

بار غم – ولی پوپل

بار غم این زندگـــی مرا بجزء از ,چشم تر نبود جزء اشــک وآه و ناله و خون جگر نبود این یکنـــــــــــــــــفس , …

گلبانگ دردمندی – ولی پوپل

گلبانگ دردمندی نی اشک سحرگا هی و نی آه شبانگاه ما نامه سیاهیم توکلتو علی الله مجنون خطا گشته و مفتون جفا …

دانۀ عشق – ولی پوپل

دانۀ عشق کشتم غم عشق تو به دل دانه به دانه ای ماه یگانه هم خوشه کشیدم ز تو هم برگ و …

استارۀ روان – ولی پوپل

استارۀ روان یاران بمن خدا را آن یار من بیارید آن سرو خوش لقا را طرف چمن بیارید رفته ربوده از من …

نو بهار است – ولی پوپل

نو بهار است بــــیا! که عهد و پیمان بکنــــــــیم وعــــــــدۀ خدمـــــت جانان ز دل و جان بکنــــیم همه ســـــــــــــــــــالک شویم و در …

عشق الست – ولی پوپل

عشق الست در ازل قالـــــــــــــــــــبم از لخلخۀ موی تو بود برگ هســــــــــــتی من ازنخل لب جوی تو بود در عــــــدم بودم و …

تقیه و تقید – ولی پوپل

تقیه و تقید پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد من نقد زندگی بذل خدا کنم تعمیر بندگی از …