Wali Popal

مجمر جان – ولی پوپل

مجمر جان – ولی پوپل

مجمر جان دوش در کوی مغان ، جرعه شرابم دادنــــــــد وز تۀ مجــــــــــــــــــمر جان ، بوی کبابم دادنــد مســــــــــــــت و دیوانه و شوریده چو بلبل بودم غزلی پر شکر از شـــــــــهد و گلابم دادنـــــــــد پرسشـــــی از کرم میر حــــــــــــــــلاوت کردم شــــــــــــاخی از باغ نباتش به جوابم دادنـــ... »

روز جهانی زن – ولی پوپل

روز جهانی زن – ولی پوپل

روز جهانی زن ای زن ای اعجوبۀ پروردگار ای مقامت شامخ و پر افتخار زن را احسنت گو یم و تحسین ، و زن ستیز را مذمت و نفرین . زن را مد یحه سرایم که ، موکل بقاء آدمیت است، اعجوبۀ دست خلقت است، کانون مهر و محبت است، سرمایه و ثروت است و اسباب افتخار آدمیت است. زن را ارج گذارم که آدمی ، زائیده و پرورده و پردا... »

امیال – ولی پوپل

امیال – ولی پوپل

امیال همه امیا ل من این است بهترین باشم فارغ از بند ، بغض و کین باشم گرم باشم ز مهر و از تۀ دل شعلۀ ، عشق آتشین باشم زاد بردارم از سبیل حسن راه نیکان روم بهین باشم مشک اذ فر شوم به موی بتان نگهت زلف عنبرین باشم گل اندیشه ام ، شکفته و من سوسن باغ و یاسمین باشم شعر من ، قوت جان و روح ، و خودم نمک خوان... »

هجران – ولی پوپل

هجران – ولی پوپل

هجران رفتـــی و مرا یاد توأم مونس جان است اشکم ز غم عشق تو از دیده روان است از هر نفـــــسم شعلۀ سر میکشد از جان این سینۀ من سبنۀ آتـــــــــــشنفسان است نی چشــــــمۀ کوثر طلبم نی گل رضوان آغوش تؤام یار مرا باغ جـــــــــنان است یکسو بـــــــــــسرم ناوک مژگان کشیدی یکســــــــــو بدلم تیغۀ ابروی ک... »

فـــــسانـــۀ د ل – ولی پوپل

فـــــسانـــۀ د ل – ولی پوپل

فـــــسانـــۀ د ل ســـجاده نشـــــــــین پاکــــبازم همـــــــــــــــسایۀ روزه و نمازم از کاســــــه و خوان و رزق و روزی مــــــشکور خدای بی نــــــــــــــیازم نی زاهد بیــــــــــخبر ز پرهـــــــیز نـــــــی زهد فروش مــــــــــــکر و نازم نی عــــــــــشق غلا می و نه شــــــــاهی نی غزنـــــــۀ ... »

حدیۀ احباب – ولی پوپل

حدیۀ احباب – ولی پوپل

حدیۀ احباب آب و تابی داده ام من ، این دل بیـــــــــــتاب را دامــــــــــــــــنی بر چیده ام من،( هدیۀ احباب را) شاهد و ســـاقی بیارید،مطرب و معشوق و می تا به مــــــستی من سرایم شعر نغز و ناب را شاهدم اندر کنار و مــــــــــــــهر و ماهم انتظار گه لب شاهد ببوســـــــــــــــــم گه رخ مهتاب را چشم ... »

میـــــــــــــهن – ولی پوپل

میـــــــــــــهن – ولی پوپل

میـــــــــــــهن تو ام دردل ,تو ام بر سر ,تو ا م در , دیده جا داری سرت گردم الا میـــــــــــــــهن , که با من تار ها داری به هر تار سر مویت , به مشــــــــــکین عطر گیسویت بمژگانت به ابرویت , که در گوشم صــــــــــــــــدا داری تو هر چند بیـــــــــــــــــنوا باشی, فقیر و بیصدا باشی ولی در گوش جا... »

ضــــجــــۀ عــــشق – ولی پوپل

ضــــجــــۀ عــــشق – ولی پوپل

ضــــجــــۀ عــــشق میــگریم و اشک و آهم این است هر شام مــن و پیـــگاهم این است این ضـــــــــجه مرا قصــور دل نیست عا شــق شده ام گنــاهم این است خــــــاک در آســــــتان عـــــــــشقم این رتبه و عــز و جاهـــــم این است مهــــــــــرش به بـــر و هواش بر سـر این دلــق من و کلاهــــم این اســت رخسـ... »

بیــدل – ولی پوپل

بیــدل – ولی پوپل

بیــدل تا از مــی لـــــــبان تو ســـــــاغر گرفته ایم لــب از لبـــــان دخــــــــتر رز بر گرفته ایم دلبـــــسته ایم به ســـــــنبل مشــکیــن ناز تو وز هرچه هـــــــست غیر تو دل بر گرفته ایم ما عاشــــــقان شعله زبانیم و سیــــــــنه سوز در آتــــــش لقـــــــــــــای تو ما در گرفته ایم کمـــــیا گ... »

مرید عشق – ولی پوپل

مرید عشق – ولی پوپل

مرید عشق تا بدست عشق دادم ، این کلــــید خانه را رانده ام بیرون ز منزل ، مردم بیگانه را من مرید عشق گشتم ، او مراد جان من بر مــــراد جان بدادم، نقد این ویرانه را دل به بند عشق بردم ،تا به زندان جنون بسته ام بر تاری زلفی ، پای این دیوانه را منــــــــــظر چشمم نمودم، خانۀ خال لبی تا بنوشم آب حیوان ،... »

دیو و دد – ولی پوپل

دیو و دد – ولی پوپل

دیو و دد دل باز تازه داشـــــــــــــته زخم قدیم را بر سینه خط کـــشیده، الف لام و میم را در منظر دو دیده، زشــــتی رقم کشیده وز چشم دل ربوده، نـــــیک و وسیم را در دســـــــتگاه جانم، رنگ خرد نمانده درکارگاه مـــــغزم، عقل ســــــــــلیم را روزم نــــــــموده تیره و شامم نموده تار برداشــــــــــــ... »

اهدأ – ولی پوپل

اهدأ – ولی پوپل

اهدأ از اهریمن گمراهی فرار میکنم ، و در پناه انوارعصمت الهی ، مدار ایمنی اختیار ، و دل و جان از هوای محنتکدۀ دیر فانی، بیزار و تماشا ی تجلی ذات ربانی ، د ر مخیلۀ اندیشه و افکار ، طلب استغفار میکنم و درد دل خسته بیمار . و چامۀ را که چکیدۀ ازشیرۀ جان من است. اهداء پروردگار میکنم تو درون سینۀ من،من ودل... »

نیایش – ولی پوپل

نیایش – ولی پوپل

نیایش ای خدا! ایــــمان که دادی زیور تقوا بده صورت زیبا که دادی، ســـــــیرت زیبا بده می نخواهم ا زتو ای جان، رتبه ونام و مقام عزت نفســم بلند و همــــــــــــــــــتم والا بده دیده را دســــــتور ده تا، چشم دل روشن کند گوش را فرمــــــــان حق از طارم اعلی بده اشک چشمم را به جوی ، خشک دل دریا بساز ب... »

فروغ بامدادی – ولی پوپل

فروغ بامدادی – ولی پوپل

فروغ بامدادی صبحدم دیدۀ من قامت جانانه بدید مرغ دل از قفس سینه پی دانه دوید چه فروزنده سحر بود چه پاکیزه هوا که نسیم قد م یار درین خانه وزید ز سخاوت بسر مردمک دیده نشست چو کرم داشت سخا کر د و کریمانه رسید تا دلم ساغر می از کف جانانه گرفت مطرب و شاهد و ساقی خم و خمخانه خمید نوحه و نالۀ دل را ز نیستان... »

چشم انتظار – ولی پوپل

چشم انتظار – ولی پوپل

چشم انتظار بیا! که بیتو نباشد مرا قرار بیا بیا که با تو بــیاید مرا بهار بیا بیا که طایرشب در هوای دانه تــــست پی شکار دل ای صبح دلـــــشکار بیا ببین بـــبزم چمــــن بیتو ای بنفــشه من نه جام لاله و نی بوس و نی کناربیا بیا که وصف ترا در چـــمن بگوش دلم شـــنیده ام زلـــــب بــــــلبل و هزار بیا هوا... »

میهن – ولی پوپل

میهن – ولی پوپل

میهن تو هم درد ل ,تو هم بر سر ,تو هم در , دیده جا داری سرت گردم الا میـــــــــــــــهن , که با من تار ها داری به هر تار سر مویت , به مشــــــــــــکین عطر گیسویت بمژگانت به ابرویت , که در گوشم صــــــــــــــــدا داری تو هر چند بیـــــــــــــــــــنوا باشی, فقیر و بیصدا باشی ولی در گوش جان من , تو... »

ضجۀ جان – ولی پوپل

ضجۀ جان – ولی پوپل

ضجۀ جان بگوش جان فغان دارد نفیر ضجۀ جانم دوای وصل میخواهد مریض درد هجرانم تنیدم رشتۀ دل را به دور سرو آن دلجو بباغ حسن آن مهرو نبات عشقه پیچانم بجانم شعله زد خورشید ببامم مهرو مه تابید بباغمم پختگی خندید ز یمن باد و بارانم چشیدم گرم و سرد دهر گهی آبم گه خاکستر بود گنج زرم در بر خراب خانه ویرانم دماغ... »

پیرمــــــغان – ولی پوپل

پیرمــــــغان – ولی پوپل

ســـــحر که پیرمــــــغانم مرا نظارت کرد گـــــــناه نامۀ اعمال من شــــــــمارت کرد بگفت که لــــکۀ عصیان رود ز دامن جان اگر به چـــــــشمۀ قرآن کسی طهارت کرد بزیر تیــــــــغ رود گردنــش به روز جزأ هرآنکه ملک یتیمان غصــب و غارت کرد غلام همـــــت آزادگــــــــان مـــــــولا باش که قطع دست تعلق ز ه... »

مخمل ناز – ولی پوپل

مخمل ناز – ولی پوپل

مخمل ناز آتشی زآن رخ افروخته افروخته ای جگر این من دلسوخته را سوخته ای مخمل ناز تو پوشیده تمام تن من حلی ناز بجان تن من دوخته ای با دل ساده و پاکیزه و رخسارۀ ماه زنگ دل را ز دلم روفته ای روفته ای عاشق طرز نگاه توام و محو خرام ای گل این ناز کجا رفته و آموخته ای پرتو افشان بود اندر تن مستانه ولی نور ع... »

در دانه – ولی پوپل

در دانه – ولی پوپل

در دانه هر دانۀ اشــــــــــــــــکم که به رخسار روانست در دانۀ مهریســــــــــــــــت که از شیرۀ جانست از بــــــــــکه که لبالب شده این جام دل از مهــر لبـــلاب عشقــــــــــــــــــــش بتنم حـــلقه زنانست صد شــــــــــــور بود در دلم از فرقـــــــت جانان این سینــــــــــــه مرا سینــــــــۀ شور... »

انوار هدایت – ولی پوپل

انوار هدایت – ولی پوپل

انوار هدایت بی شـــــکر شباروزی , بی توشۀ فردا روزی نخــــــــوری جانا, از کاسۀ این دنیا از راه طریقت رو, جویای حقــــیقت شو همرنگ جماعت شو, خواهی نـــشوی رسوا چو ن جنس ز عطاران, از شهر سیه کاران سودا نخری عصیان, ای آدم نابینا نیروی سعاد ت بین, انوار هدایت بین سوی رب عزت بین, شاید که شوی بینا دل را,... »

یأس – ولی پوپل

یأس – ولی پوپل

یأس هر کس که ز دل زنگِ کدورت بدر آرد چون مهرِ درخشنده به ظلمت سحر آرد مشتاقِ وفا پرده ز رخسار نریزد درگیرِ هوس جامه ز تن زود بر آرد چون صیدِ هوس باز، که بر دانه نهد چشم دیدارِ خط و خال تو بر ما خطر آرد شد چشم فلک از غم من دوش خبر دار فردا ز غمم نزدِ تو باران خبر آرد بی قامت رعنای تو نشگفت دلِ ما چون... »

غمنامه میهن – ولی پوپل

غمنامه میهن – ولی پوپل

غمنامه میهن ای وای به مأمنم ستم شد ماتم شد و هر خانه دژم شد از گنبد چرخ بر سر ما غم ریخت و به خون ما رقم شد جور آمد و بیخ مهر برکند ظلم آمد و در پی ستم شد خون دل کشتگان به هر سو بیرون زد و بیرق و علم شد آهو وطن ز خشم صیاد بر جست و به فکر و ذکر رم شد در دفترروزگار مردم غمنامۀ دل بدیده ضم شد بنگر که چ... »

چکۀ اشک – ولی پوپل

چکۀ اشک – ولی پوپل

چکۀ اشک هر قطرۀ اشــــــــــــــــکم که به رخسار روانست در دانۀ مهریســــــــــــــــت که از شــــیرۀ جانست از بـــــــســـکه لـــبالب شده این جام دل از مهــر لبـــلاب عشقــــــــــــــــــــش بتنم حـــلـقه زنانست صد شــــــــــــور بود در دلم از فرقـــــــــت جانان این سینــــــــــــه مرا سینـــــ... »

مولود – ولی پوپل

مولود – ولی پوپل

مولود ســـــــــــــــــرو آزاد باغ و بســـــــتانم زادۀ خـــــــــــــــــــــاک پاک افـــــــغانم از صــــــفیرم رسد به عرش صــــــــدا نـــــــــــــــــیم و نالــــــــۀ نیســـــــــتانم دامـــــــــنم باغ و بســـــتان گل اســـــت لالـــــــــــــه و ارغــــــوان پروانـــــــــم گرتو پرســــــی ... »

شمیم یار – ولی پوپل

شمیم یار – ولی پوپل

شمیم یار ای نفحه شمیم یار داری عطر طرۀ نگار داری خوشبو ، نسیم تو از آن است کین عنبر مشکبار داری ای یار فدای رنگ و بویت شور و طرب بهار داری نرگس نرسد به چشم چوخت تو دیده دلشکار داری خالی نبود دل از خیالت در گوشه دل کنار داری سازی چو صفا سرای هستی در سایه حق مزار داری در پرتو خور چو ابر سوزی در سینه ا... »

بهار عیش – ولی پوپل

بهار عیش – ولی پوپل

بهار عیش نو بـــــــهار است ای عزیزان مهر تان افزون کنید در فراق از عـــــشق لیلی غصه چون مجنون کنید برگ مهر و عــــــــشق ریزید بر در و دیوار جان نـــیش خار کینه را از پای دل بـــــــــــیرون کنید گر نـــــــــــــشیند مرغ شادی بر لب بام کـــسی بادۀ از جام دل در ساغر مــــــــــــــــیگون کنید ور ب... »

ماه صیام – ولی پوپل

ماه صیام – ولی پوپل

ماه صیام شادم که باز روزه و ماه صیام شد دل از بلای نفس به دارالسلام شد باد و بخار جان برزم شکم نخاست تیغ جلا د نان که اندر نیام شد چشمم که جوش فتنۀ دیگ پلو ندید گوشم بفکر نعرۀ آذان شام شد تا گرد تشنگی بدماغ گلو نشــست در مدح حســن ساقی وشرب مدام شد چون پخته شد کباب دل اندر گداز جان فارغ سرم ز غصۀ سو... »

رهـــــرو عـــــشق – ولی پوپل

رهـــــرو عـــــشق – ولی پوپل

رهـــــرو عـــــشق از عشق تو پر گشته مرا جان به رگ و پی وز غـــــیر تو خالی شده این دل چو دل نی دل مســـــــــــــت سرانداز می حسن تو باشد کی عـــــــــــــــــشوۀ ساقی خرد و جام پیاپی از شاهد و از ساقی و پیــــــــــــــمانه گریزد تا مــــــست شده جام دل از ساغرت ای می این شیشــــــه مرا ثروت این م... »

استدعاء – ولی پوپل

استدعاء – ولی پوپل

استدعاء بیــا که پنــــــجۀ غم ، دامنم رها نکند بیا که دست زمن ، از تؤام جـــدا نکند بیا به خلوتم ای جان ، به بزم سوز نهان که نعره های روان، جزء ترا صــــــــــدا نکند در آ! درآ! به مأمن من، ای بـــهار سبز چمن که گل به گلشـــــن من، بی تو غـــنچه وا نکند نوای روی تو دارد، گلوی نــــــــائی من بـــــ... »

هویت – ولی پوپل

هویت – ولی پوپل

هویت من که در ساغر دل، خون جگر ریخته ام لعل و مرجانم و در کاسۀ زر ریخته ام آشیان دل من، پــردۀ از بـــرگ گل است بلبــل باغــم و بــر سنبل تــر ریخته ام در شبستان زمـان، نــزد معمــار جهان طرح این خانه ز انوار سحر ریخته ام در دبســـتان ادب، پیش اربــاب خــــرد نظم این قافیه از شیر و شکر ریخته ام اشـر... »

فسانۀ هجران – ولی پوپل

فسانۀ هجران – ولی پوپل

فسانۀ هجران از پیــــک سحـــر باز مرا این خبر آمد کز قصــــــۀ هجـــران تو سالی دگر امد در آتــــش حرمان مرا جان جگرســـوز در سینه چنان سوخت که آب بصر آمد من تازه جوان بودم و این دل بتو دادم دوران جوانی شد و پیـــــرانه سر آمد زان نخل گل عشق که در دیده نــشاندم نی ساقه و نی شاخه و نی برگ و بر آمد دو... »

چشم – ولی پوپل

چشم – ولی پوپل

چشم ا ست همه هوشم، کز پرده بیرون آئی هوش ا ست همه گوشــم ، جانا که چه فرمائی فرمــا، که چه میخواهی؟ زین عاشق شــیدائی خواهی که برت آیم ، یا خود به کنـــــار آئی بیتو شب دیــــجورم ، با تو مۀ پر نورم بی نور تو من کورم ای آیت بینــــائی تو چشـــمۀ امیدم ، تو زهره و ناهیدم من ذره تو خورشـــیدم ، ای ماه... »

مهمان سرا – ولی پوپل

مهمان سرا – ولی پوپل

مهمان سرا دل بناء زمهر و الفت اوست سینه مهمانــــسرای عزت اوست سرو آزادم و به روضـــــه جان قامتم خم به پای رفعت اوست او نشسته به کاخ ملکت جان سر من خاک پای دولت اوست آنکه پوشـــــیده رخ به پردۀ دل دیده در جستجوی طلــعت اوست دو ر پیری شد و شباب گذشت زند گی را دو روز مهلت اوست قد شمشاد و حــسن دخت چم... »

شکوه – ولی پوپل

شکوه – ولی پوپل

شکوه کبریایی به نسیم بامگاهی ز دل خراب گویم ز شمیم مشکبویت به گل و گلا ب گویم به ستاره های گردون ز شکوه آسمانت به فرشتگان افلاک ز طهارت روان بر عاشقان مشتاق ز جمال بی نشانت به پرنده گان عالم ، ز درخت و بوستانت بر بلبلان دنیا، ز حلاوت زبانت ز ترنم کلامت، به نی و رباب گویم تو نوای کهکشانی، تو فروغ آسم... »

بهار – ولی پوپل

بهار – ولی پوپل

بهار این نــــــــسیم صبـــــــحدم بوی بــهارم میدهد مژدۀ آب و هـــــــــوای خوشگـــــــوارم میدهد اشک رحـمت بازمی ریزد ز چشم آســــمان وین زمین خــشک بیــجان سبزه زارم میدهد این گیاه روستــــــه بیرون از مزار مرده گان زند گی را بعد مردن اعــــــــــــــتبارم میدهد گر بپاشــــــــــــــم تخم نیکی در... »

مادر – ولی پوپل

مادر – ولی پوپل

مادر بدان که سایۀ مادر مرا پــــــــــــــناه من است مدار مــــــــــــسند هستی و تکیه گاه من است بزیر گــــــــــــــــــــــــــــنبد دوار آسمان زمان مریخ و زهره و خورشید و مهر و ماه من است به شهر غربت جانـــــــــــــــــــکاه فقر دیر فنا بساط عشرت و اســـباب ملک و جاه من است به پایگاه نوامیـــــ... »

در تتبع غزل بالا – ولی پوپل

در تتبع غزل بالا – ولی پوپل

در تتبع غزل بالا شبی در خواب مـــــــــــیدیدم ز احلام پریشانی غریو بانگ مرگم بود بــــگوش جان بــــــجولانی شنیدم چون خروش مرگ به لرز آمد تنم چون برگ فتاد از نخل سر پائین چو اشــــک از نوک مژگانی بگفــتم ای ملک بنــــگر ز صید جان من بگذر که عهدی بســـــــــتم ای سرور به بند زلف جانانی مگیـــــر این... »

ابر درربار – ولی پوپل

ابر درربار – ولی پوپل

ابر درربار یارم که شبـــــــــــــــــــــی بر سر بازار برآمد چون مه که, زآغــــــــــــــــوش شب تار برآمد آن مــــــــــهر فروزنده که او ماه تمــــــــاست تابیـــــــد و درخشـــــــــــــید و به یکبار برآمد حســـنش که به بازار بتـــان جلوه زنان شد فریاد ز دیوانه و هــــــــــــوشیـــــــــــــار ب... »

نوبهار – ولی پوپل

نوبهار – ولی پوپل

نوبهار این بـــــــــهار و ابر و باران یاد یار آرد مرا یاد آن بستانـــــــــسرای زرنـــــــگار آرد مرا صد چمن از باغ حــــــسنش در نگاهم سبز شد این سرشک از چـــشم هجران جویبار آرد مرا گویی آمد آب حیوان بر زمین خـــــــشک جان کین نـــــــــهال بگریزان برگ و بار آرد مرا گوشۀ بوس و کنار و چهــــــــــر... »

عیادت – ولی پوپل

عیادت – ولی پوپل

عیادت یارم چو پی عیادت آمد در سینه شفا و راحت آمد اشک طرب از دو چشم من ریخت باران ز ابر رحمت آمد شد تازه دماغ مرغزاران وز چار طرف طراوت آمد آن ماه نهان چو رخ عیان کرد مهتاب به عرض حرمت آمد چون سرو روان به بوستان شد گلزار به شور و فرحت آمد شادی چو بساط غم بشکست غم رفت نشاط و عشرت آمد مهر آمد و بر سرم... »

چامۀ لباب دل – ولی پوپل

چامۀ لباب دل – ولی پوپل

چامۀ لباب دل غم عشقش بسر دارد دل من جنون اندر جگر دارد دل من بود اشک غمش در نوک مژگان ز داغش چشم تر دارد دل من سیه پوشیده دل از درد هجران قبای غم به بر دارد دل من بود نازک دلم چون پرده گل ز برگ گل جگر دارد دل من کمر بسته ز مهرش توشه بر دل بسوی گل سفر دارد دل من بود روشن ضمیرش گاه و بیگاه که شمس و هم... »

مهجور – ولی پوپل

مهجور – ولی پوپل

مهجور آن دلشده چون میشد , از سرو روانش دور از غصه همی نالید , این دلشـــــــدۀ مهجور در عشق زنند گردن , یا اینکه رگ جان را یا رابعۀ باشی , یا اینکه شوی منــــــــــصور گر وصل همی جوئی, زهر غم هجرش نوش کــــــــین شهد بیرون آید , از خانۀ آن زنبور از هجر لب لعلش , خشکیده لبست این دل وز چشم خمارینش چشـ... »

طائر جان – ولی پوپل

طائر جان – ولی پوپل

طائر جان باز در گوشــــــــــۀ چـشمم ببینم ارسی داد و بیــــداد ! مرا نیســـت چرا؟ دادرسی چون به زندان تنم بند بود طــــــــائر جان ؟ چه کــــــند شهــــــــــــپر آزاده میان قفسی شـــعلۀ بیکسیـــــیم سوخت مرا در تن جان نه نفـــس ماند مرا در تن و نی همــــنفسی من و دل منت هجــران کـــــــــشیدیم بجا... »

بضاعت دل – ولی پوپل

بضاعت دل – ولی پوپل

بضاعت دل درب دکان دهر که هر روزه باز نیست در ابتیـــــــاع خیــــــر تأنی مجاز نیــست چون گنج عافیت ز قنــاعت بدل نشــــــت کس را خیال دولـــت و فکر نیاز نیـســت گر در نبرد نفس شدی فاتــــح بدن تیغ از زبان حرص و میــــــدان ز آز نیست آسـودگی به سیــــــــنۀ راحت نشسته است آنجا که شعله های هـوس در گد... »

لخت جگر – ولی پوپل

لخت جگر – ولی پوپل

لخت جگر در ده قدح دلا شــــــــــرابم کز درد فراق در عذابـــــم خون آبه بود مرا پیــــــــاله وز لــخت جگر بود کبابم از فرقت آن نـــــــــگار مهرو از دست برفته خورد و خوابم از شوق لـــــــــبان میگسارش دردی کش خــــــسته و خرابم از جـــــمله گلاب روی عالم دلدادۀ آن گــــــــــــلاب نابم کز پرتو او ش... »

در ایتام – ولی پوپل

در ایتام – ولی پوپل

در ایتام جزء هــــوای سر کوی تو ندارم هوسی نرود پای دلــــم در پی هر خار و خسی نه چشد زر لب لعلی که شــــکردار بود نسل عنقاء بود این دل نز تــبار مگسی طیر آزادۀ مســـــتانۀ عنقاء صــــــــــفتم نیم آن طــــــائر افتاده میان قفصــــــــی نیست این باغ مرا همدمی جزء باد صبا که زند با من دلســــوخته ات ... »

آبــــــــــرو – ولی پوپل

آبــــــــــرو – ولی پوپل

آبــــــــــرو ما گــــــنج دل به قــیمت ارزان نمیدهیم سرمایــــــــــــه را به منــزل ویران نمیدهیم این آبروی ما بود آب بــــــــــــــقای ما آب بقا به چــــــــــــــــشمۀ حیوان نمیدهیم بر تخت خود نشسته و از بخت خود خوریم وین سلطــــــــنت به سلطۀ سلطان نه میدهیم از آســــــــــــــــــتان خویش بج... »

نینامه – ولی پوپل

نینامه – ولی پوپل

نینامه چو نی ، در فغانم من از نیستانم زنـــی نامه دل ســـخن بر زبانم کـــتاب دلــم را ورق بر شمارم ز هر صفحه سطری برایت بخوانم ز محـــنت بـگویم ز رنــــج جدایی زغوغــای جـــان و ز درد روانم که دانی ز تختم ز برگشته بختم که دانــی ز اصل و ز نام و نــــشانم زجم تار و پودم زکی هست و بودم نژاد آریــــانی... »

عمر گذران – ولی پوپل

عمر گذران – ولی پوپل

عمر گذران فردا بـــبرد چرخ زد ســــــــــتت دل و جان را امروز نگــــــــهدار تو عـــــمر گذران را ای اهل فــــــــــنا فتنۀ دوران بــــشناسید این ترک دغا پیـــــــــــشۀ مـــکار زمـــــان را اعــــــــجوزۀ پر حقۀ صـــد خدعه و نـــــــیرنگ این دشـــــمن جان خــــــــصم نهان پیر و جوان را نی رابعه و ع... »

جنگ و تقلا – ولی پوپل

جنگ و تقلا – ولی پوپل

جنگ و تقلا من قطرۀ آبم زیکی موجۀ دریا موزون شده در قالب صنعتگر دنیا نی پای گریز دل و نی دست ستیزم چون شمع گدازم درین جنگ و تقلا من رنج ازل دارم و ذوق می رضوان نی بزم طرب جویم و نی شاهد و مینا کی ناز بتان پوید و یا عشوۀ ساقی پیمانه بدست از می و میخانۀ بالا جزء نور هدایت نبرم رنج نیازی بی دست امید دلم... »

مهر میهن – ولی پوپل

مهر میهن – ولی پوپل

مهر میهن مهرت ای مـــــادر وطن کی از دلم بـــیرون رود آنچه با شـــیر اندرون شد در رگ و در خون رود در فراقــــــت متــــــــــپد دل در بیـــــــابان جنون عشـــق لیلی کی ز صــــــــحـرای دل مجنون رود تا شدم چون کودک از دامانـــــــــت ای مادر جدا طفل اشــــــکم از پیت چون موجۀ جیــــحون رود گر بنـــــ... »

شـــاهد قدســـی – ولی پوپل

شـــاهد قدســـی – ولی پوپل

شـــاهد قدســـی من بیکس و بی کوئ توأ م جزء تو کسم نیست جزء لعــــــــل لب نوش تو کس همنفسم نیست صد بوسه طمـــــــــع دارم ازآن لعل شکربار یک بوسه مرا زآن لب لعل تو بســــــم نیست با آنکه دل آما جـــــگــــــــــــۀ تیر هوسها ست سوگند که به جزء عشق تو در دل هوسم نیست در هر نفسم نام تو از ســـــــــــ... »

بار غم – ولی پوپل

بار غم – ولی پوپل

بار غم این زندگـــی مرا بجزء از ,چشم تر نبود جزء اشــک وآه و ناله و خون جگر نبود این یکنـــــــــــــــــفس , فسانۀ آلام بیشمار جزء بار غم به شانه مرا, بیـــــشتر نبود گشـــــتم خراب و خسته در اکناف هستیم دیدم بجـــــــــزء خرابه درین بوم بر نبود میـــــــــــسوختم میان تن و در فغان بدم لیـــکن ز سا... »

گلبانگ دردمندی – ولی پوپل

گلبانگ دردمندی – ولی پوپل

گلبانگ دردمندی نی اشک سحرگا هی و نی آه شبانگاه ما نامه سیاهیم توکلتو علی الله مجنون خطا گشته و مفتون جفا دل هیهات ز دیوانه و فریاد ز گمراه سو زد گلوی دلم از آتش عصیان گر دل بکند ناله و گر سینه کشد آه رفتیم ز محنتکد ۀ دیر المناک با این دل سرگشتۀ گمگشتۀ بیراه بی نور هدایت نـــــــــــــــــبری راه بجا... »

دانۀ عشق – ولی پوپل

دانۀ عشق – ولی پوپل

دانۀ عشق کشتم غم عشق تو به دل دانه به دانه ای ماه یگانه هم خوشه کشیدم ز تو هم برگ و جوانه ای ماه یگانه سبزینه چمن گشته دلم از خط و خالت زآن حسن و جمالت خون تو بود در رگ من هر سو روانه ای ماه یگانه ماه رخ تو خیمه زده در چمن دل در ریشه و در گل نقش تو نشسته به دلم خانه به خانه ای ماه یگانه روح تو دمیدس... »

استارۀ روان – ولی پوپل

استارۀ روان – ولی پوپل

استارۀ روان یاران بمن خدا را آن یار من بیارید آن سرو خوش لقا را طرف چمن بیارید رفته ربوده از من روح و روانم از تن آن جان رفته را باز اندر بدن بیارید استارۀ روانم رفت از سپهر جانم یاران سهیل ما را زود از یمن بیارید بر پیش مقدم او ای دوستان خوش رو گل از دیار روم و مشک از ختن بیارید آن نور دیده ام را ب... »

نو بهار است – ولی پوپل

نو بهار است – ولی پوپل

نو بهار است بــــیا! که عهد و پیمان بکنــــــــیم وعــــــــدۀ خدمـــــت جانان ز دل و جان بکنــــیم همه ســـــــــــــــــــالک شویم و در قدم مـــام وطن سیر دیدار بــــــــــــــــــهاران غریبان بکنــــــــــیم در و دیوار فروریـــــــــــــــخته، در مـــــیهن مان فــــــکر آبادی این گــــلشن ویران ب... »

عشق الست – ولی پوپل

عشق الست – ولی پوپل

عشق الست در ازل قالـــــــــــــــــــبم از لخلخۀ موی تو بود برگ هســــــــــــتی من ازنخل لب جوی تو بود در عــــــدم بودم و چـــــشم سر من نور نداشت پرتو افــشان من آن چهرۀ مهـــــــــروی تو بود عـــــــشوه و ناز ازل بود مــــــــــیان من و تو چشــــــــم تو سوی من و دیدۀ من سوی تو بود نفــــــــس ... »

تقیه و تقید – ولی پوپل

تقیه و تقید – ولی پوپل

تقیه و تقید پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد من نقد زندگی بذل خدا کنم تعمیر بندگی از نو بنا کنم فکر هوای نفس از سر جدا کنم از جیفۀ حیات دل را سوا کنم درب سرای دل چون غنچه واکنم ترس خدای خویش در سینه جا کنم بر درگۀ خد ا دست دعا کنم شکر عنایتش صبح و مسأ کنم قالی زندگی از پا رها ... »

  • 1
  • 2