مجمر جان – ولی پوپل

مجمر جان دوش در کوی مغان ، جرعه شرابم دادنــــــــد وز تۀ مجــــــــــــــــــمر جان ، بوی کبابم دادنــد مســــــــــــــت و دیوانه و شوریده چو بلبل…

Read More..

روز جهانی زن – ولی پوپل

روز جهانی زن ای زن ای اعجوبۀ پروردگار ای مقامت شامخ و پر افتخار زن را احسنت گو یم و تحسین ، و زن ستیز…

Read More..

امیال – ولی پوپل

امیال همه امیا ل من این است بهترین باشم فارغ از بند ، بغض و کین باشم گرم باشم ز مهر و از تۀ دل…

Read More..

هجران – ولی پوپل

هجران رفتـــی و مرا یاد توأم مونس جان است اشکم ز غم عشق تو از دیده روان است از هر نفـــــسم شعلۀ سر میکشد از…

Read More..

فـــــسانـــۀ د ل – ولی پوپل

فـــــسانـــۀ د ل ســـجاده نشـــــــــین پاکــــبازم همـــــــــــــــسایۀ روزه و نمازم از کاســــــه و خوان و رزق و روزی مــــــشکور خدای بی نــــــــــــــیازم نی زاهد بیــــــــــخبر…

Read More..

حدیۀ احباب – ولی پوپل

حدیۀ احباب آب و تابی داده ام من ، این دل بیـــــــــــتاب را دامــــــــــــــــنی بر چیده ام من،( هدیۀ احباب را) شاهد و ســـاقی بیارید،مطرب…

Read More..

میـــــــــــــهن – ولی پوپل

میـــــــــــــهن تو ام دردل ,تو ام بر سر ,تو ا م در , دیده جا داری سرت گردم الا میـــــــــــــــهن , که با من تار…

Read More..

ضــــجــــۀ عــــشق – ولی پوپل

ضــــجــــۀ عــــشق میــگریم و اشک و آهم این است هر شام مــن و پیـــگاهم این است این ضـــــــــجه مرا قصــور دل نیست عا شــق شده…

Read More..

بیــدل – ولی پوپل

بیــدل تا از مــی لـــــــبان تو ســـــــاغر گرفته ایم لــب از لبـــــان دخــــــــتر رز بر گرفته ایم دلبـــــسته ایم به ســـــــنبل مشــکیــن ناز تو وز…

Read More..

مرید عشق – ولی پوپل

مرید عشق تا بدست عشق دادم ، این کلــــید خانه را رانده ام بیرون ز منزل ، مردم بیگانه را من مرید عشق گشتم ،…

Read More..

دیو و دد – ولی پوپل

دیو و دد دل باز تازه داشـــــــــــــته زخم قدیم را بر سینه خط کـــشیده، الف لام و میم را در منظر دو دیده، زشــــتی رقم…

Read More..

اهدأ – ولی پوپل

اهدأ از اهریمن گمراهی فرار میکنم ، و در پناه انوارعصمت الهی ، مدار ایمنی اختیار ، و دل و جان از هوای محنتکدۀ دیر…

Read More..

نیایش – ولی پوپل

نیایش ای خدا! ایــــمان که دادی زیور تقوا بده صورت زیبا که دادی، ســـــــیرت زیبا بده می نخواهم ا زتو ای جان، رتبه ونام و…

Read More..

فروغ بامدادی – ولی پوپل

فروغ بامدادی صبحدم دیدۀ من قامت جانانه بدید مرغ دل از قفس سینه پی دانه دوید چه فروزنده سحر بود چه پاکیزه هوا که نسیم…

Read More..

چشم انتظار – ولی پوپل

چشم انتظار بیا! که بیتو نباشد مرا قرار بیا بیا که با تو بــیاید مرا بهار بیا بیا که طایرشب در هوای دانه تــــست پی…

Read More..

میهن – ولی پوپل

میهن تو هم درد ل ,تو هم بر سر ,تو هم در , دیده جا داری سرت گردم الا میـــــــــــــــهن , که با من تار…

Read More..

ضجۀ جان – ولی پوپل

ضجۀ جان بگوش جان فغان دارد نفیر ضجۀ جانم دوای وصل میخواهد مریض درد هجرانم تنیدم رشتۀ دل را به دور سرو آن دلجو بباغ…

Read More..

پیرمــــــغان – ولی پوپل

ســـــحر که پیرمــــــغانم مرا نظارت کرد گـــــــناه نامۀ اعمال من شــــــــمارت کرد بگفت که لــــکۀ عصیان رود ز دامن جان اگر به چـــــــشمۀ قرآن کسی…

Read More..

مخمل ناز – ولی پوپل

مخمل ناز آتشی زآن رخ افروخته افروخته ای جگر این من دلسوخته را سوخته ای مخمل ناز تو پوشیده تمام تن من حلی ناز بجان…

Read More..

در دانه – ولی پوپل

در دانه هر دانۀ اشــــــــــــــــکم که به رخسار روانست در دانۀ مهریســــــــــــــــت که از شیرۀ جانست از بــــــــــکه که لبالب شده این جام دل از…

Read More..

انوار هدایت – ولی پوپل

انوار هدایت بی شـــــکر شباروزی , بی توشۀ فردا روزی نخــــــــوری جانا, از کاسۀ این دنیا از راه طریقت رو, جویای حقــــیقت شو همرنگ جماعت…

Read More..

یأس – ولی پوپل

یأس هر کس که ز دل زنگِ کدورت بدر آرد چون مهرِ درخشنده به ظلمت سحر آرد مشتاقِ وفا پرده ز رخسار نریزد درگیرِ هوس…

Read More..

غمنامه میهن – ولی پوپل

غمنامه میهن ای وای به مأمنم ستم شد ماتم شد و هر خانه دژم شد از گنبد چرخ بر سر ما غم ریخت و به…

Read More..

چکۀ اشک – ولی پوپل

چکۀ اشک هر قطرۀ اشــــــــــــــــکم که به رخسار روانست در دانۀ مهریســــــــــــــــت که از شــــیرۀ جانست از بـــــــســـکه لـــبالب شده این جام دل از مهــر…

Read More..

مولود – ولی پوپل

مولود ســـــــــــــــــرو آزاد باغ و بســـــــتانم زادۀ خـــــــــــــــــــــاک پاک افـــــــغانم از صــــــفیرم رسد به عرش صــــــــدا نـــــــــــــــــیم و نالــــــــۀ نیســـــــــتانم دامـــــــــنم باغ و بســـــتان گل…

Read More..

شمیم یار – ولی پوپل

شمیم یار ای نفحه شمیم یار داری عطر طرۀ نگار داری خوشبو ، نسیم تو از آن است کین عنبر مشکبار داری ای یار فدای…

Read More..

بهار عیش – ولی پوپل

بهار عیش نو بـــــــهار است ای عزیزان مهر تان افزون کنید در فراق از عـــــشق لیلی غصه چون مجنون کنید برگ مهر و عــــــــشق ریزید…

Read More..

ماه صیام – ولی پوپل

ماه صیام شادم که باز روزه و ماه صیام شد دل از بلای نفس به دارالسلام شد باد و بخار جان برزم شکم نخاست تیغ…

Read More..

رهـــــرو عـــــشق – ولی پوپل

رهـــــرو عـــــشق از عشق تو پر گشته مرا جان به رگ و پی وز غـــــیر تو خالی شده این دل چو دل نی دل مســـــــــــــت…

Read More..

استدعاء – ولی پوپل

استدعاء بیــا که پنــــــجۀ غم ، دامنم رها نکند بیا که دست زمن ، از تؤام جـــدا نکند بیا به خلوتم ای جان ، به…

Read More..

هویت – ولی پوپل

هویت من که در ساغر دل، خون جگر ریخته ام لعل و مرجانم و در کاسۀ زر ریخته ام آشیان دل من، پــردۀ از بـــرگ…

Read More..

فسانۀ هجران – ولی پوپل

فسانۀ هجران از پیــــک سحـــر باز مرا این خبر آمد کز قصــــــۀ هجـــران تو سالی دگر امد در آتــــش حرمان مرا جان جگرســـوز در سینه…

Read More..

چشم – ولی پوپل

چشم ا ست همه هوشم، کز پرده بیرون آئی هوش ا ست همه گوشــم ، جانا که چه فرمائی فرمــا، که چه میخواهی؟ زین عاشق…

Read More..

مهمان سرا – ولی پوپل

مهمان سرا دل بناء زمهر و الفت اوست سینه مهمانــــسرای عزت اوست سرو آزادم و به روضـــــه جان قامتم خم به پای رفعت اوست او…

Read More..

شکوه – ولی پوپل

شکوه کبریایی به نسیم بامگاهی ز دل خراب گویم ز شمیم مشکبویت به گل و گلا ب گویم به ستاره های گردون ز شکوه آسمانت…

Read More..

بهار – ولی پوپل

بهار این نــــــــسیم صبـــــــحدم بوی بــهارم میدهد مژدۀ آب و هـــــــــوای خوشگـــــــوارم میدهد اشک رحـمت بازمی ریزد ز چشم آســــمان وین زمین خــشک بیــجان سبزه…

Read More..

مادر – ولی پوپل

مادر بدان که سایۀ مادر مرا پــــــــــــــناه من است مدار مــــــــــــسند هستی و تکیه گاه من است بزیر گــــــــــــــــــــــــــــنبد دوار آسمان زمان مریخ و زهره…

Read More..

در تتبع غزل بالا – ولی پوپل

در تتبع غزل بالا شبی در خواب مـــــــــــیدیدم ز احلام پریشانی غریو بانگ مرگم بود بــــگوش جان بــــــجولانی شنیدم چون خروش مرگ به لرز آمد…

Read More..

ابر درربار – ولی پوپل

ابر درربار یارم که شبـــــــــــــــــــــی بر سر بازار برآمد چون مه که, زآغــــــــــــــــوش شب تار برآمد آن مــــــــــهر فروزنده که او ماه تمــــــــاست تابیـــــــد و…

Read More..

نوبهار – ولی پوپل

نوبهار این بـــــــــهار و ابر و باران یاد یار آرد مرا یاد آن بستانـــــــــسرای زرنـــــــگار آرد مرا صد چمن از باغ حــــــسنش در نگاهم سبز…

Read More..

عیادت – ولی پوپل

عیادت یارم چو پی عیادت آمد در سینه شفا و راحت آمد اشک طرب از دو چشم من ریخت باران ز ابر رحمت آمد شد…

Read More..

چامۀ لباب دل – ولی پوپل

چامۀ لباب دل غم عشقش بسر دارد دل من جنون اندر جگر دارد دل من بود اشک غمش در نوک مژگان ز داغش چشم تر…

Read More..

مهجور – ولی پوپل

مهجور آن دلشده چون میشد , از سرو روانش دور از غصه همی نالید , این دلشـــــــدۀ مهجور در عشق زنند گردن , یا اینکه…

Read More..

طائر جان – ولی پوپل

طائر جان باز در گوشــــــــــۀ چـشمم ببینم ارسی داد و بیــــداد ! مرا نیســـت چرا؟ دادرسی چون به زندان تنم بند بود طــــــــائر جان ؟…

Read More..

بضاعت دل – ولی پوپل

بضاعت دل درب دکان دهر که هر روزه باز نیست در ابتیـــــــاع خیــــــر تأنی مجاز نیــست چون گنج عافیت ز قنــاعت بدل نشــــــت کس را…

Read More..

لخت جگر – ولی پوپل

لخت جگر در ده قدح دلا شــــــــــرابم کز درد فراق در عذابـــــم خون آبه بود مرا پیــــــــاله وز لــخت جگر بود کبابم از فرقت آن…

Read More..

در ایتام – ولی پوپل

در ایتام جزء هــــوای سر کوی تو ندارم هوسی نرود پای دلــــم در پی هر خار و خسی نه چشد زر لب لعلی که شــــکردار…

Read More..

آبــــــــــرو – ولی پوپل

آبــــــــــرو ما گــــــنج دل به قــیمت ارزان نمیدهیم سرمایــــــــــــه را به منــزل ویران نمیدهیم این آبروی ما بود آب بــــــــــــــقای ما آب بقا به چــــــــــــــــشمۀ…

Read More..

نینامه – ولی پوپل

نینامه چو نی ، در فغانم من از نیستانم زنـــی نامه دل ســـخن بر زبانم کـــتاب دلــم را ورق بر شمارم ز هر صفحه سطری…

Read More..

عمر گذران – ولی پوپل

عمر گذران فردا بـــبرد چرخ زد ســــــــــتت دل و جان را امروز نگــــــــهدار تو عـــــمر گذران را ای اهل فــــــــــنا فتنۀ دوران بــــشناسید این ترک…

Read More..

جنگ و تقلا – ولی پوپل

جنگ و تقلا من قطرۀ آبم زیکی موجۀ دریا موزون شده در قالب صنعتگر دنیا نی پای گریز دل و نی دست ستیزم چون شمع…

Read More..

مهر میهن – ولی پوپل

مهر میهن مهرت ای مـــــادر وطن کی از دلم بـــیرون رود آنچه با شـــیر اندرون شد در رگ و در خون رود در فراقــــــت متــــــــــپد…

Read More..

شـــاهد قدســـی – ولی پوپل

شـــاهد قدســـی من بیکس و بی کوئ توأ م جزء تو کسم نیست جزء لعــــــــل لب نوش تو کس همنفسم نیست صد بوسه طمـــــــــع دارم…

Read More..

بار غم – ولی پوپل

بار غم این زندگـــی مرا بجزء از ,چشم تر نبود جزء اشــک وآه و ناله و خون جگر نبود این یکنـــــــــــــــــفس , فسانۀ آلام بیشمار…

Read More..

گلبانگ دردمندی – ولی پوپل

گلبانگ دردمندی نی اشک سحرگا هی و نی آه شبانگاه ما نامه سیاهیم توکلتو علی الله مجنون خطا گشته و مفتون جفا دل هیهات ز…

Read More..

دانۀ عشق – ولی پوپل

دانۀ عشق کشتم غم عشق تو به دل دانه به دانه ای ماه یگانه هم خوشه کشیدم ز تو هم برگ و جوانه ای ماه…

Read More..

استارۀ روان – ولی پوپل

استارۀ روان یاران بمن خدا را آن یار من بیارید آن سرو خوش لقا را طرف چمن بیارید رفته ربوده از من روح و روانم…

Read More..

نو بهار است – ولی پوپل

نو بهار است بــــیا! که عهد و پیمان بکنــــــــیم وعــــــــدۀ خدمـــــت جانان ز دل و جان بکنــــیم همه ســـــــــــــــــــالک شویم و در قدم مـــام وطن…

Read More..

عشق الست – ولی پوپل

عشق الست در ازل قالـــــــــــــــــــبم از لخلخۀ موی تو بود برگ هســــــــــــتی من ازنخل لب جوی تو بود در عــــــدم بودم و چـــــشم سر من…

Read More..

تقیه و تقید – ولی پوپل

تقیه و تقید پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد من نقد زندگی بذل خدا کنم تعمیر بندگی از نو بنا کنم…

Read More..