آدمي مي خواهد بر آسيب – سخنان طلایی بزرگان

آدمي مي خواهد [ بر آسيب رسان ] رنج و اندوه ببارد. به عكس، اندك نشاني از ايمن كردن خويش از زيان هاي بعدي، در…

Read More..

آدمي با كينه زندگي را – سخنان طلایی بزرگان

آدمي با كينه، زندگي را بر دوستان نيز تنگ مي كند. (ارد بزرگ)

Read More..

آدم شجاع يك بار مي ميرد – سخنان طلایی بزرگان

آدم شجاع يك بار مي ميرد، اما ترسو هزار بار. (نامشخص)

Read More..

ادبيات بد نتيجه ي – سخنان طلایی بزرگان

ادبيات بد، نتيجه ي احساساتي است كه در نگاه نخست بسيار هيجان انگيز و شكوهمند است. (آندره ژيد)

Read More..

احمق ها تحسين مي كنند و – سخنان طلایی بزرگان

احمق ها تحسين مي كنند و خردمندان تاييد. (الكساندر پوپ)

Read More..

اجر نيكي شما در عمل شما – سخنان طلایی بزرگان

اجر نيكي شما در عمل شما نهفته است. (سيسرون)

Read More..

ابزار در دوران صنعتي به – سخنان طلایی بزرگان

ابزار در دوران صنعتي به كمك ماهيچه ها آمدند، اما در روزگار فرا صنعتي ابزار به كمك مغز ها مي آيند. (نامشخص)

Read More..

اگر چيزي متفاوت – سخنان طلایی بزرگان

اگر چيزي متفاوت مي‌خواهيد، بايد كاري متفاوت بكنيد و گامي متفاوت برداريد. (جك كانفيلد)

Read More..

آنچه خوب باشد مسبب همه – سخنان طلایی بزرگان

آنچه خوب باشد، مسبب همه چيز نمي‌تواند بود، بلكه تنها سبب خير است، نه سبب شر. (افلاطون)

Read More..

آنچه امروز انجام – سخنان طلایی بزرگان

آنچه امروز انجام مي‌دهيد، آينده‌ي شما را رقم مي‌زند، نه آنچه فردا انجام خواهيد داد. (رابرت كيوساكي)

Read More..

آنجا كه جويندگان – سخنان طلایی بزرگان

آنجا كه جويندگان زمامداري، گدايان و گرسنگان باشند كه مي‌خواهند از اين راه كسب مال كنند، هرگز حكومت درستكار برپا نخواهد شد. (افلاطون)

Read More..

آنان كه پيروز مي شوند – سخنان طلایی بزرگان

آنان كه پيروز مي شوند، همان كساني هستند كه از مشورت دوستان بهره مي برند. (ويليام شكسپير)

Read More..

آن كه مي خواهد زنده – سخنان طلایی بزرگان

آن كه مي خواهد زنده بماند بايد با دشواري ها درآويزد. دشواري براي زندگان مايه ي نوميدي نيست؛ نوميد مردگان هستند. (پرويز ناتل خانلري)

Read More..

آن كه خشم خويش را كه چون – سخنان طلایی بزرگان

آن كه خشم خويش را كه چون گردونه‌اي شتابان پيش رود، بازدارد، او را گردونه‌ران راستين خوانم؛ ديگران تنها زمام به دست دارند. (بودا)

Read More..

آن كه آرزوي سروري دارد – سخنان طلایی بزرگان

آن كه آرزوي سروري دارد، بايد هنر بسيار داشته باشد. (بزرگمهر)

Read More..

آن كس كه به آرمان خويش – سخنان طلایی بزرگان

آن كس كه به آرمان خويش دست يابد، از آن نيز فراتر خواهد رفت. (نيچه)

Read More..

اميدوار مباش كه ديگران – سخنان طلایی بزرگان

اميدوار مباش كه ديگران همراهيت كنند، تنها به درمان دردهاي روزگار خويش بيانديش. (ارد بزرگ)

Read More..

امور مهمه هرگز به دور از – سخنان طلایی بزرگان

امور مهمه هرگز به دور از خطر نيست و چنان كه مي‌گويند، دشواري، شرط هر چيز زيباست. (افلاطون)

Read More..

امروز او فقير است اما – سخنان طلایی بزرگان

امروز او فقير است، اما نه به اين دليل كه همه چيزش را گرفته اند، بلكه به اين دليل كه همه چيز را دور ريخته…

Read More..

اگر يكي از مشتاقان كتاب – سخنان طلایی بزرگان

اگر يكي از مشتاقان كتاب هستيد بزرگترين خوشبختي جهان را دارا مي باشيد. (نامشخص)

Read More..

اگر همه ي تابستان آواز – سخنان طلایی بزرگان

اگر همه ي تابستان آواز بخواني، زمستان خواهي گريست. (مثل بلغاري)

Read More..

اگر نمي توانيم همه ي – سخنان طلایی بزرگان

اگر نمي توانيم همه ي رنجها را از بين ببريم، [ دست كم ] مي توانيم برخي از آنها را از بين برده و برخي…

Read More..

اگر نتواني بخندي بسياري – سخنان طلایی بزرگان

اگر نتواني بخندي، بسياري از چيزها را از دست داده‌اي. (پرمودا باترا)

Read More..

اگر مي خواهيد هر گونه – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهيد هر گونه ارزش و اعتباري را از بهترين چيزها بگيريد مانند گذشته همچنان درباره آنها سخن بگوييد. (نيچه)

Read More..

اگر مي خواهي كسي را بزرگ – سخنان طلایی بزرگان

اگر مي خواهي كسي را بزرگ كني، پيوسته از او به دشمني ياد كن. (ارد بزرگ)

Read More..

اگر مرگ حق است دل بر – سخنان طلایی بزرگان

اگر مرگ حق است، دل بر جهان نهادن عين ناداني است. (بزرگمهر)

Read More..

اگر ما بخواهيم اندكي – سخنان طلایی بزرگان

اگر ما بخواهيم اندكي بدانيم چه چيزي نيستيم بايد بدانيم چگونه خويشتن را براي مدتي فراموش كنيم. (نيچه)

Read More..

اگر كسي را با زيباترين – سخنان طلایی بزرگان

اگر كسي را با زيباترين منشها و صفات بخوانيم چيزي از ارزش ما نمي كاهد، بلكه او را دلگرم ساخته ايم آنگونه باشد كه ما…

Read More..

اگر كار ديروز به نظرتان – سخنان طلایی بزرگان

اگر كار ديروز به نظرتان بزرگ مي رسد، امروز كار مهمي انجام نداده ايد. (جان ماكسول)

Read More..

اگر عشق نتواند تو را يك – سخنان طلایی بزرگان

اگر عشق نتواند تو را يك شاعر سازد، هيچ چيز ديگر نخواهد توانست. (اشو)

Read More..

اگر شما احساس مي‌كنيد كه – سخنان طلایی بزرگان

اگر شما احساس مي‌كنيد كه پندارهاي نوآور و آفريننده‌اي داريد، شكي نداشته باشيد كه هنرمند و آفريننده نيز هستيد. (استيو چندلر)

Read More..

اگر زورقي روانه – سخنان طلایی بزرگان

اگر زورقي روانه نكرده‌اي، بيهوده ننشين تا زورق نگاه‌دارنده‌ي عشقت از راه برسد. (نامشخص)

Read More..

اگر رمان به راستي بايد – سخنان طلایی بزرگان

اگر رمان به راستي بايد از ميان برود، به اين دليل نيست كه نيروي اش تمام شده است، بلكه بدان علت است كه رمان در…

Read More..

اگر دعا و نماز نبود شايد – سخنان طلایی بزرگان

اگر دعا و نماز نبود شايد مدتها پيش به جنون و ديوانگي رسيده بودم. (مهاتما گاندي)

Read More..

اگر در تمام دنيا يك ذره – سخنان طلایی بزرگان

اگر در تمام دنيا يك ذره بي مقدار كه خود، جهان ديگري است، از قوانين گيتي پيروي نمي كرد، مدتهاي مديدي بود كه جهان ما…

Read More..

اگر خواهي رازت به جاي – سخنان طلایی بزرگان

اگر خواهي رازت به جاي خود ماند، راز نگهدار باش. (نامشخص)

Read More..

اگر جسم شما زنده پر – سخنان طلایی بزرگان

اگر جسم شما زنده، پر تحرك و شاد باشد، روحيات شما نيز از آن پيروي مي كند. (آنتوني رابينز)

Read More..

اگر تاكنون به نصف – سخنان طلایی بزرگان

اگر تاكنون به نصف آرزوهايتان رسيده ايد، بدون ترديد زحمت شما دو برابر شده است. (نامشخص)

Read More..

اگر به مهماني گرگ مي – سخنان طلایی بزرگان

اگر به مهماني گرگ مي رويد، سگ خود را به همراه ببريد. (گوته)

Read More..

اگر به جاي اسلحه با – سخنان طلایی بزرگان

اگر به جاي اسلحه با آموزگار به جنگ دنيا مي رفتيم، همه دشمنان نابود مي شدند. (نامشخص)

Read More..

اگر براي مدتي طولاني و – سخنان طلایی بزرگان

اگر براي مدتي طولاني و كافي، به چيزي بچسبيد و آن را ادامه دهيد، سرانجام به هدف خود مي‌رسيد. (جك كانفيلد)

Read More..

اگر بخواهيد ترسي را از – سخنان طلایی بزرگان

اگر بخواهيد ترسي را از خويش برانيد، بدانيد كه جايگاه ترس در دلتان ريشه دارد و نه در كساني كه از آنها مي‌ترسيد. (جبران خليل…

Read More..

اگر با شتاب وارد مرحله ي – سخنان طلایی بزرگان

اگر با شتاب وارد مرحله ي قضاوت بي دليل نشويم و شتابزده تصميم نگيريم، آن وقت توانسته ايم گامي بزرگ به سوي فرزانگي و خرد…

Read More..

اگر افراد موفق هم تاثير – سخنان طلایی بزرگان

اگر افراد موفق، هم تاثير گذارند و هم كار آمد، به اين دليل است كه هم كارهاي درست را انجام مي دهند و هم كارهايشان…

Read More..

اگر از دست دادن عشقي با – سخنان طلایی بزرگان

اگر از دست دادن عشقي با دليل باشد، ما تسليم مي شويم. اما اگر عشقي را بدون دليل از دست بدهيم، هرگز خود را نخواهيم…

Read More..

اگر اثري بي همتا از يك – سخنان طلایی بزرگان

اگر اثري بي همتا از يك نابغه به ذهني معمولي پيشكش شود، آن ذهن ساده از آن اثر همان اندازه بهره مند مي شود كه…

Read More..

اقبال نام ديگر پايداري – سخنان طلایی بزرگان

اقبال، نام ديگر پايداري در هدف است. (رالف والدو امرسون)

Read More..

افرادي هستند كه تنها – سخنان طلایی بزرگان

افرادي هستند كه تنها بهره‌اي كه از دارايي خود مي‌برند، ترس از دست دادن آن است. (نامشخص)

Read More..

افراد سست اراده هميشه – سخنان طلایی بزرگان

افراد سست اراده هميشه منتظر معجزه ها و رويدادهاي شگفت انگيزند، اما افراد قوي، خود، آفريننده ي معجزه ها و رويدادهاي شگفت انگيز هستند. (ژان…

Read More..

آفتاب به زير سقف نمي – سخنان طلایی بزرگان

آفتاب به زير سقف نمي تابد؛ بر سر خود سقفي از نوميدي ايجاد نكن تا بتواني از نور آفتاب لذت ببري. (نامشخص)

Read More..

اصول قوانين فقط – سخنان طلایی بزرگان

اصول [=قوانين]، فقط زماني مُهمَن كه سير باشي… (مارك تواين)

Read More..

اشخاص بي بصيرت به ندرت – سخنان طلایی بزرگان

اشخاص بي بصيرت به ندرت در زمان و مكان مناسب حضور دارند. رهبران بزرگ به نظر برخي از افراد، آدمهاي خوش شانسي هستند، اما به…

Read More..

آسمان هميشه آبي است اگر – سخنان طلایی بزرگان

آسمان هميشه آبي است، اگر ابرها بگذارند. (اسپينوزا)

Read More..

آسايش ناموس طبيعت است – سخنان طلایی بزرگان

آسايش، ناموس طبيعت است. همه به آسايش نياز دارند، حتي گياهان! (پابلو پيكاسو)

Read More..

ازدواج مثل يك هندوانه – سخنان طلایی بزرگان

ازدواج مثل يك هندوانه است كه گاهي خوب مي شود و گاهي هم بسيار بد. (مثل اسپانيايي)

Read More..

آزادي هرگز به معني مجوز – سخنان طلایی بزرگان

آزادي، هرگز به معني مجوز [ =روا دارنده ] براي به كار بستن استبداد نبوده است. (ماهاتما گاندي)

Read More..

آزاد بودن چيز مهمي – سخنان طلایی بزرگان

آزاد بودن، چيز مهمي نيست، ولي رها شدن، يك بخشش الهي است. (نامشخص)

Read More..

از نظر يك مرد براي يك – سخنان طلایی بزرگان

از نظر يك مرد، براي يك زن، مردن آسانتر است تا با وي زندگاني كردن. (بايرون)

Read More..

از گفتن نمي دانم نهراس – سخنان طلایی بزرگان

از گفتن نمي دانم نهراس. (نامشخص)

Read More..

از سخنان خود درست شمرده – سخنان طلایی بزرگان

از سخنان خود، درست شمرده خواهي شد و از سخنان تو بر تو حكم خواهد شد. (عيسي مسيح)

Read More..