ز دنیا تو ترک گیر که راس العبادت ست – حضرت سلطان باهو رح

ز دنیا تو ترک گیر که راس العبادت ست آری عبادتست و لیکن عنایت ست آنها که تَرک کرد ز اهل عِنایت اند آن مَردِ…

Read More..

از من هزار من شد هی هی هزارهی هی – حضرت سلطان باهو رح

از من هزار من شد هی هی هزارهی هی هی هی هزار از من از من هزار هی هی هی هی که من ندانم ،…

Read More..

یاران ز تو پرسم که مرا یار کجاست – حضرت سلطان باهو رح

یاران ز تو پرسم که مرا یار کجاست آن نگاری که دلم بردهمان یار کجاست ای عزیزان شناسنده ره، بهر خدا از که پرسم سخن…

Read More..

ثبتوا اقدامکم ای سالکان – حضرت سلطان باهو رح

ثبتوا اقدامکم ای سالکان راه ملامتها بجو ای صادقان کس نجوید غیر صادق راه چنین دائما خوش باش باهم مفلسان مفلسان را توشه ء خود…

Read More..

لن ترانی گر رسد گردن متاب – حضرت سلطان باهو رح

لن ترانی گر رسد گردن متاب رب ارنی گو تو باری شو شتاب دوست با تو دوستی دارد کمال هان مترس از وی که آید…

Read More..

باجام باده ساقی، فی الصبح مرحبا – حضرت سلطان باهو رح

باجام باده ساقی، فی الصبح مرحبا بالعین انتظارم، الوصل مرحبا کس نیست همچو من که اسیر مجستم محنت بسی کشیدم یا نور مرحبا در دل…

Read More..

دل را ز درد دوری صد وجه بیقراری – حضرت سلطان باهو رح

دل را ز درد دوری صد وجه بیقراری آرام گر نیابم، فریاد گریه زاری گویم کرا، حقیقت ، واقف نه راز حالم حیران بسی بماندم،…

Read More..

یاران صد هزار ولی یار ما یکی ست – حضرت سلطان باهو رح

یاران صد هزار ولی یار ما یکی ست غمخوار کس ندیدم دلدار ما یکی ست من اُنس کس نگیرم ، جز دوست آن حقیقی گر…

Read More..

تارها زنار در گردن کنم – حضرت سلطان باهو رح

تارها زنار در گردن کنم خویش را باید که من کافر کنم راه مسلمانی ندانم راه چیست زان سبب زنار در گردن کنم ننگ می…

Read More..

مبتلا در عشق گشتم ، صبر ما یاران کجاست – حضرت سلطان باهو رح

مبتلا در عشق گشتم ، صبر ما یاران کجاست سخت بیماریست در جان مرهم جانان کجاست من ز سوز هجر او خون گریه کردم روز…

Read More..

با دوست دلنواز سخن جز وصال چیست – حضرت سلطان باهو رح

با دوست دلنواز سخن جز وصال چیست خسنش چو بی مثال، سمن زلف خال چیست بی مثل خواند خود را از جمله بی نیاز تشبیه…

Read More..

دنیا ست عین جیفه، کلاب اند طالبان – حضرت سلطان باهو رح

دنیا ست عین جیفه، کلاب اند طالبان این قول واضح ست ز نبی آخرالزمان از بهر جیفه محنت ، در وی چرا کشی توکل تو…

Read More..

یاران ره عشق بجز جور و جفا نیست – حضرت سلطان باهو رح

یاران ره عشق بجز جور و جفا نیست کس لایق این راه بجز اهل صفا نیست گر راه صفا می طلبی راه جفا جو کین…

Read More..

تارها زلفش چو دیدم مارها – حضرت سلطان باهو رح

تارها زلفش چو دیدم مارها پارها گشته دلم چون پارها کارهای جمله مشکل مانده است زارها باید دل خود زارها صورت حسنش مبین ای بی…

Read More..

کفر اول می شناسد هر کسی – حضرت سلطان باهو رح

کفر اول می شناسد هر کسی لیک ثانی کفر کی داند کسی غیر خاصان کس نداند کفر این مردمان دیدم در آن حیران بسی خوش…

Read More..

انما اموالکم و اولاد کم فتنه تمام – حضرت سلطان باهو رح

انما اموالکم و اولاد کم فتنه تمام فاحذروالا خیر فیهم واسمعوا هذا لکلام مال و اولاد ابن آدم را جهنم می برد کس نباشد ایمن…

Read More..

خدایا کن تو بر من مهربانی – حضرت سلطان باهو رح

خدایا کن تو بر من مهربانی که جز تو نیست دردم را ، تو دانی فتادم کوی تو بیمار عشقت مداوا کن طبیبا نبض دانی…

Read More..

وه چه نیکو روی جانان دلپذیر – حضرت سلطان باهو رح

وه چه نیکو روی جانان دلپذیر کس ندیدم مثل آن بدر منیر من نه واقف بود می ای دوستان دل مرا دزدید برد آن بینظیر…

Read More..

پیش جانان گر بمیرم تا سزاواری مراست – حضرت سلطان باهو رح

پیش جانان گر بمیرم تا سزاواری مراست زانکه شیوه دوستی جز دوستان مردن خطاست یار را باید که خون ریزد به پیش دوستان تابزیر چشم…

Read More..

کارها این مشکل است این کارها – حضرت سلطان باهو رح

کارها این مشکل است این کارها زارها باید دل خود زارها تا زمین دل نگردد لایقش کی برآید از گلی گلزار ها دل ز دستم…

Read More..

آمد خیالی در دلم ، این خرقه را برهم زنم – حضرت سلطان باهو رح

آمد خیالی در دلم ، این خرقه را برهم زنم تسبیح را ویران کنم، سجاده را برهم زنم چوب عصا برهم زنم، دلق صفاء پاره…

Read More..

خود پرستی چون ندانی بی خبر – حضرت سلطان باهو رح

خود پرستی چون ندانی بی خبر رو ردای خویش را بر خود نگر جامه را پوشیده ای بهر هوا کس نمی بیند بتو صافی نظر…

Read More..

و هو معکم اینما کنتم نگر – حضرت سلطان باهو رح

و هو معکم اینما کنتم نگر ورنه خواندی رو تو در قرآن نگر قرب حق با تو چنان دارد یقین تو همیدانی که ازما دور…

Read More..

بیا ای عشقِ جان سوزان که من خود را بتو سوزم – حضرت سلطان باهو رح

بیا ای عشقِ جان سوزان که من خود را بتو سوزم اگر سوزی وگرنه من یقین خود را بتو سوزم خس و خاشاک میسوزی درون…

Read More..

کفر اول را ندانی راه چیست – حضرت سلطان باهو رح

کفر اول را ندانی راه چیست کفر ثانی کی شناسی هان که چیست کفر اول نزد اهل بالبصر گشت واضح هان سخن دروی که چیست…

Read More..

ایا والی معلی کن وفاداران خود ها را – حضرت سلطان باهو رح

ایا والی معلی کن وفاداران خود ها را توئی مولی مزکی کن جفا کاران خود ها را بقرب خویش را هم ده ، دل دیوانه…

Read More..

خود پرستی را ندانی ای پسر – حضرت سلطان باهو رح

خود پرستی را ندانی ای پسر هان ز کس صوفی تو نشنیدی مگر سر آن را بر تو واضح میکنم زود باش از من شنو…

Read More..

یقین دانم درین عالم که لا معبود الا ھُو – حضرت سلطان باهو رح

یقین دانم درین عالم که لا معبود الا ھُو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ھُو چو تیغ لا بدست آری بیا تنها چه…

Read More..

بهردم از غمش هیها ولی یاریست بی پرواه – حضرت سلطان باهو رح

بهردم از غمش هیها ولی یاریست بی پرواه ندارم غیر او ماوی، ولی یاریست بی پرواه ز عشق آن پری سوزم، درون خویش میجوشم تبه…

Read More..

عمریست در طریق تو جان را که دم زدیم – حضرت سلطان باهو رح

عمریست در طریق تو جان را که دم زدیم هیچت صفا ندیدیم حیران بتر شدیم تا کی شود ز لعل تو کامی بر آوریم کز…

Read More..

الا ای یار فرزانه بیا با ما بمیخانه – حضرت سلطان باهو رح

الا ای یار فرزانه بیا با ما بمیخانه چون مردان باش مستانه بکن باجام پیمانه گرو باید مصلی را بدست آور قدح می را مصفا…

Read More..

چو اینما تولوا شد قبلهء حقیقت – حضرت سلطان باهو رح

چو اینما تولوا شد قبلهء حقیقت جهتی دگر ندارم جز صاحب حقیقت دل مسجد الحرام یقین قبلهء من است شوق دگر ندارم جز شوقت حقیقت…

Read More..

نیست کس محرم که پیغامم رساند یار را – حضرت سلطان باهو رح

نیست کس محرم که پیغامم رساند یار را وز حقیقت حال ما آگه کند دلدار را کین ستم بیحد مکن، ظالم مشو ای جان من!…

Read More..

بهر حالی جمال الله جویم – حضرت سلطان باهو رح

بهر حالی جمال الله جویم بهر قالی جمال الله جویم بجز رویش نه بینم هیچ چیزی ز شوق جان جمال الله جویم ز پیش و…

Read More..

قلب مومن مراة الرحمن یقین – حضرت سلطان باهو رح

قلب مومن مراة الرحمن یقین جز جمالش را مبین در وی یقین ما سوایش جمله، از خود دور کن تا جمالش را به بینی بالیقین…

Read More..

آشفته دل خویش درین دار فنائیم – حضرت سلطان باهو رح

آشفته دل خویش درین دار فنائیم بنمائی رخ خویش که مشتاق لقائیم کس نیست چو ما بیدل در هجر تو ای یار مغموم درین عالم…

Read More..

حب دنیا راس آمد کل خطاء – حضرت سلطان باهو رح

حب دنیا راس آمد کل خطاء تا نه پنداری که این باشد عطاء کی عطا باشد که باشد بی بقا بی بقا را تا نگوئی…

Read More..

می نالم از عشق تو ، جان را خبر نیست – حضرت سلطان باهو رح

می نالم از عشق تو ، جان را خبر نیست بیمارم غمخوارم کس را خبری نیست تا پای نهادیم درین راه تو جانان حیران شده…

Read More..

بر رُخش زیبا چو دیدم نقش و خال – حضرت سلطان باهو رح

بر رُخش زیبا چو دیدم نقش و خال باز ماندم ماورایش قیل و قال حرف حسنش بردلم واضح بماند بس نگر دو لب لسانم زین…

Read More..

طور سینا گشت موسی را مقام – حضرت سلطان باهو رح

طور سینا گشت موسی را مقام بی حجاب آنجا شنیدی خود کلام عاشقی را طور معراج دل ست هر زمان از حق رسد او را…

Read More..

آشکار ست، عشق ، پنهان نیست – حضرت سلطان باهو رح

آشکار ست، عشق ، پنهان نیست همچو ما در جهان رسوا نیست آه ازین سوز بی قراریها درد دارم و لیک درمان نیست کاشکی زین…

Read More..

حق تعالی بالیقین حاضر نگر – حضرت سلطان باهو رح

حق تعالی بالیقین حاضر نگر چند ریزی از درون خون جگر قرب حق نزدیک من حبل الورید تو جمالش را نه بینی بی بصر چون…

Read More..

من من مگو تو من من ، هی هوی گوئی ها ها – حضرت سلطان باهو رح

من من مگو تو من من ، هی هوی گوئی ها ها ها ها و های هی هی ، هُو های های ها ها اسرار…

Read More..

ببازی عشق میبازم ، سر بازار سر بازم – حضرت سلطان باهو رح

ببازی عشق میبازم ، سر بازار سر بازم ره مردان صفا سازم ، سر بازار سر بازم به میدان اسپ تازم ، توئی واقف نه…

Read More..

طور سینا چیست ، دانی بی خبر – حضرت سلطان باهو رح

طور سینا چیست ، دانی بی خبر طور سینا سینهءِ خُود را نگر همچو موسی مست شو بر طور خویش رب ارنی گو تجلی حق…

Read More..

از ذات حق تعالی اعلام بی نوا را – حضرت سلطان باهو رح

از ذات حق تعالی اعلام بی نوا را گر عاشق تو مائی ، کن ترک ماسوی را ماذات ذوالجلالیم و از کبریا کمالیم ما شاه…

Read More..

تعالی الله چه زیبا روی دلدار – حضرت سلطان باهو رح

تعالی الله چه زیبا روی دلدار چو حسنش دیدم و دل گشت گلزار منور گشت جانم همچو خورشید هویدا گشت برما جمله اسرار دلم چون…

Read More..

مینمائی خویش را صوفی منم – حضرت سلطان باهو رح

مینمائی خویش را صوفی منم در دیار عابد و زاهد منم چند باخود بینی و باشی مدام کی رهی زین دلق درویشی منم گر منی…

Read More..

ببازی عشق میبازم ، دل و جان را فدا سازم – حضرت سلطان باهو رح

ببازی عشق میبازم ، دل و جان را فدا سازم بدم منصور می نازم ، یقین خُود را فدا سازم عجب وقتیست ای یاران! اگر…

Read More..

صوفی بصدق دل نشوی تاصفا کجاست – حضرت سلطان باهو رح

صوفی بصدق دل نشوی تاصفا کجاست این راه باصفاست ولی جز جفا کجاست مقصود از جفاست خلاصی ز ما و من جز ما و من…

Read More..

از خدا خواه هر چه خواهی یار – حضرت سلطان باهو رح

از خدا خواه هر چه خواهی یار زانکه او جمله را برآرد کار کیست کو غیر او که داند سوز بخدا گو که عالم الاسرار…

Read More..

تجوع ترانی تجرد تصل – حضرت سلطان باهو رح

تجوع ترانی تجرد تصل چه خوش لذت آید چشی گر عسل عسل نیست جز جوع مردان حق چرا باز پرسی ازین لاتسل تو راه صفا…

Read More..

نهایت نیست راه عشق را یار – حضرت سلطان باهو رح

نهایت نیست راه عشق را یار تو یک روباش دست ازکار بردار فنا کن خویش را در راه جانان چه کار آید ترا این درم…

Read More..

بارها گفتم ترا دل بارها – حضرت سلطان باهو رح

بارها گفتم ترا دل بارها گرد این هرگز مگرد این کارها تو نه ء واقف ز درد دلبران عشق آسان نیست، مشکل کارها بوالهوس گر…

Read More..