دمینی ننداروته نندارو سره راځه – سیلاب ساپی

دمینی ننداروته نندارو سره راځه دعشق میخانی ته په نخرو سره راځه سری شونډی سری منګولی سوردی ټیک دی په تندی راځه په شرنګ وپرنګ…

Read More..

يو مې ناز بل جفا ځوروي – سیلاب ساپی

يو مې ناز بل جفا ځوروي رنګ په رنګ مې آشنا ځوروي خيال او هوس رانه ياغي دي دواړه شوخ نظر مې نن بيا ځوروي…

Read More..

راشه ساقي یو ځلی ډک د میو جام راکړه – سیلاب ساپی

راشه ساقي یو ځلی ډک د میو جام راکړه خمار د عشق نیشه جذبه د انتقام راکړه خدایږو دنیا نه یم مایوس سترګی می تاته…

Read More..

بی وصاله زما بله سودا نشته – سیلاب ساپی

بی وصاله زما بله سودا نشته بی له یاره زما خوب وخندا نشته حکیمان فیلسوفان ټول راته وایی بی نګاره درته دم او دوا نشته…

Read More..

ستا دسترګو بلا واخلم بيادې سترګې ولې سرې دي – سیلاب ساپی

ستا دسترګو بلا واخلم بيادې سترګې ولې سرې دي پام چې واردې خطا نشي مامنلې غرغرې دي دارزو جو په باريږي حوصلې وهي خنجكې داميد…

Read More..

ای ناصحه ستا وعظونه دی عبث – سیلاب ساپی

ای ناصحه ستا وعظونه دی عبث ماته ستا نصیحتونه دی عبث غیر له میو غیر له چنګ او ترانی نه نور فصلونه نور پندونه دی…

Read More..

شمع كه سوزيږي رڼاهم لري – سیلاب ساپی

شمع كه سوزيږي رڼاهم لري ګوره په خندا كې ژړا هم لري رمز كه دخوبانو تغافل كې دى بيا هم كله ناز او ادا هم…

Read More..

چې په زړه می دعشق نار شو راشریک – سیلاب ساپی

چې په زړه می دعشق نار شو راشریک خاص جنون می په افکار شو راشریک زړه می وچاوده له ډیری وسوسی نه چې اغیار می…

Read More..

ساقی بیادې به منګول ډکه پیاله ده – سیلاب ساپی

ساقی بیادې به منګول ډکه پیاله ده که زما لپاره بله حواله ده په پالنګ می داشنا دځوانۍ خوب دی که ګلزار کې په ټوپونوغزاله…

Read More..

چې د شوخو سترګو خیال می زنګوی – سیلاب ساپی

چې د شوخو سترګو خیال می زنګوی که دتورو زلفو ټال می زنګوی مینی دومره اثر کړی چې پوه نه یم خودبخود که انډیوال می…

Read More..

راشه ساقی یو ځلی ډک دمیو جام راکړه – سیلاب ساپی

راشه ساقی یو ځلی ډک دمیو جام راکړه خمار دعشق نیشه جذبه د انتقام راکړه خدایږو دنیا نه یم مایوس سترګی می تاته اوړي نسیمه…

Read More..

چې ښکاره دی سپین مړوندشو سپین رخسار – سیلاب ساپی

چې ښکاره دی سپین مړوندشو سپین رخسار په زړګی می د غم راغی دندو کار په دنیا کې د عشق رنځ دی لا علاجه نه…

Read More..

مه می ستنوه زاهده پریده میخانې له ځم – سیلاب ساپی

مه می ستنوه زاهده پریده میخانې له ځم زړه کې می ارزو ده یو ځل دغه کارخانې له ځم اوښکی بدرګه شوی د ارزو د…

Read More..

چې قلم واخلي ښې رنګینې ترانې جوړوي – سیلاب ساپی

چې قلم واخلي ښې رنګینې ترانې جوړوي دیار لپاره په مثال کې افسانې جوړوي خلک که ځانته جوړوي ماڼۍ راحت لپاره عاشق دمینې منارو کې…

Read More..

قلمه! ښکل به دی کم نوم دجانان ولیکه – سیلاب ساپی

قلمه! ښکل به دی کم نوم دجانان ولیکه بیا مرور اشناته لعل ومرجان ولیکه قلمه! جار به دی شم ګوری نثار به دی شم دخندا…

Read More..

څومره چې دی سترګی د زړو ښکار کوی – سیلاب ساپی

څومره چې دی سترګی د زړو ښکار کوی شونډی دی مسکا کې ابتکار کوی سترګې که دی وړي نظر دسترګونو شونډی دی د وصل انتظار…

Read More..

ناصحه دا دمینی زلزلی مه تخڼوه – سیلاب ساپی

ناصحه دا دمینی زلزلی مه تخڼوه زما د ارزوګانو قافلی مه تخڼوه بی میو می قسم دی هر ویښته نیشه نیشه دی ساقی زما په…

Read More..

خدایږو څه د سترګو جنګ و مازدیګر – سیلاب ساپی

خدایږو څه د سترګو جنګ و مازدیګر چې آشنا مې ناست تر څنګ و مازدیګر غماز نه وو، رقیب نه وو، اغیار نه وو د…

Read More..

ندی عاشق ندی چې په مینه کې رسوا نشي – سیلاب ساپی

ندی عاشق ندی چې په مینه کې رسوا نشي ندی مجنون ندی قربانی چه له لیلا نشي تش کالبود به ګرځي چې زخمی شی په…

Read More..

دسترګو په کمرو کې عکاسي مزه لري – سیلاب ساپی

دسترګو په کمرو کې عکاسي مزه لري عاشق سره عزمونه اساسي مزه لري مین د خوبرویانوننواتو کې ګرم ندی اشنا ته سلامونه دوه لاسي مزه…

Read More..

نن بيا زړه سوز دمينې پارولى غوندې دى – سیلاب ساپی

نن بيا زړه سوز دمينې پارولى غوندې دى قلم يې په سرو سترګو ژړولى غوندې دى او تر اوتر كاته دې اشنا ندي بې اثره…

Read More..