سیلاب ساپی

دمینی ننداروته نندارو سره راځه – سیلاب ساپی

دمینی ننداروته نندارو سره راځه – سیلاب ساپی

دمینی ننداروته نندارو سره راځه دعشق میخانی ته په نخرو سره راځه سری شونډی سری منګولی سوردی ټیک دی په تندی راځه په شرنګ وپرنګ له سپینو سرو سره راځه وړی وړی سلګۍ می ورانوی هردم خولګۍ ریباره که راځی له پریرو سره راځه دهجر خزان سوی باغچه وصل کړه ګلزار بلبله که راځی له نغاروسره راځه (سیلاب) په زړه کړم کړم... »

يو مې ناز بل جفا ځوروي – سیلاب ساپی

يو مې ناز بل جفا ځوروي – سیلاب ساپی

يو مې ناز بل جفا ځوروي رنګ په رنګ مې آشنا ځوروي خيال او هوس رانه ياغي دي دواړه شوخ نظر مې نن بيا ځوروي خلك به د هجر كړاوونه ژاړي ما خو كړس كړس خندا ځوروي په مينه مينه راته مه ګوره نور بيا مې دا تماشا ځوروي سېلابه بيا څه لېونی غوندې شوې چې تش خيال دې د چا ځوروي كابل – جمال مينه 26-11-1339 Hits: 2 »

راشه ساقي یو ځلی ډک د میو جام راکړه – سیلاب ساپی

راشه ساقي یو ځلی ډک د میو جام راکړه – سیلاب ساپی

راشه ساقي یو ځلی ډک د میو جام راکړه خمار د عشق نیشه جذبه د انتقام راکړه خدایږو دنیا نه یم مایوس سترګی می تاته اوړي نسیمه پریږده تغافل نوی پیغام راکړه څو به خوږمن په زړه دردمنداو لوغړن ګرځمه مطربه راشه د خوشی نوی الهام راکړه ناصحه ته افلاطونی درسونه ځانته وایه ماته دخیال په نندارتون کې ګل اندام راکړه... »

بی وصاله زما بله سودا نشته – سیلاب ساپی

بی وصاله زما بله سودا نشته – سیلاب ساپی

بی وصاله زما بله سودا نشته بی له یاره زما خوب وخندا نشته حکیمان فیلسوفان ټول راته وایی بی نګاره درته دم او دوا نشته زه چې ځان بولم مجنون مجنون هر دم کی خدایږو ستا په شان هم بله لیلا نشته تصور او که می خوب او که می خیال دی بی له هجره په کی بله ژړا نشته دم په دم می غم په غم باندی زیاتیږی داشنا راباندی... »

ستا دسترګو بلا واخلم بيادې سترګې ولې سرې دي – سیلاب ساپی

ستا دسترګو بلا واخلم بيادې سترګې ولې سرې دي – سیلاب ساپی

ستا دسترګو بلا واخلم بيادې سترګې ولې سرې دي پام چې واردې خطا نشي مامنلې غرغرې دي دارزو جو په باريږي حوصلې وهي خنجكې داميد په قافله كې شروع نوې نغارې دي ستا د مينې خزانه بس زما ژوند ته بهانه ده ګوندې وخته ماليدلي په خپل سر خاورې ايرې دي نازولې ليلا راشه! دمجنون ګريوان ته ګوره داباران دملغلرو كه داوښك... »

ای ناصحه ستا وعظونه دی عبث – سیلاب ساپی

ای ناصحه ستا وعظونه دی عبث – سیلاب ساپی

ای ناصحه ستا وعظونه دی عبث ماته ستا نصیحتونه دی عبث غیر له میو غیر له چنګ او ترانی نه نور فصلونه نور پندونه دی عبث غیر له مینی غیر له عشقه محبته نور غمونه نور دردونه دی عبث غیر له وصل غیر له نازاونزاکته نور خوندونه نور کارونه دی عبث غیر له شونډوغیر له زلفوخط وخاله نورسیلونه شربتونه دی عبث غیر له یار... »

شمع كه سوزيږي رڼاهم لري – سیلاب ساپی

شمع كه سوزيږي رڼاهم لري – سیلاب ساپی

شمع كه سوزيږي رڼاهم لري ګوره په خندا كې ژړا هم لري رمز كه دخوبانو تغافل كې دى بيا هم كله ناز او ادا هم لري څه كه استغنا شته ددولت سره دادنازولو دنيا هم لري خير دى كه بېلتون بلې لمبې لري ښكلي چې دشونډو دوا هم لري څه شو كه هجران ذرې ذرې كړمه سترګې داشنا چې وفا هم لري خدايږو په سېلاب كه زرغمونه دي ستا ... »

چې په زړه می دعشق نار شو راشریک – سیلاب ساپی

چې په زړه می دعشق نار شو راشریک – سیلاب ساپی

چې په زړه می دعشق نار شو راشریک خاص جنون می په افکار شو راشریک زړه می وچاوده له ډیری وسوسی نه چې اغیار می په دیار شو را شریک تخیل کی می رنګینی افسانی وی چې د غم په شپه سحار شو راشریک دستی مست او لیونی شومه عالمه دوصال په شپه چی یار شو را شریک زه دمینی په زانګو کی پروت نیشه وم په خندا خندا نګار شو را... »

ساقی بیادې به منګول ډکه پیاله ده – سیلاب ساپی

ساقی بیادې به منګول ډکه پیاله ده – سیلاب ساپی

ساقی بیادې به منګول ډکه پیاله ده که زما لپاره بله حواله ده په پالنګ می داشنا دځوانۍ خوب دی که ګلزار کې په ټوپونوغزاله ده پریشاني راته پریشانو زلفو راکړه سلسله دتورو زلفو کشاله ده زما زړه دبیلتانه له غمه شین شو اشنا کړي دخوبونوقباله ده انتظار کې مې د خیال سترګی کږې شوې د هوس لاس کې د هجر رساله ده عاق... »

چې د شوخو سترګو خیال می زنګوی – سیلاب ساپی

چې د شوخو سترګو خیال می زنګوی – سیلاب ساپی

چې د شوخو سترګو خیال می زنګوی که دتورو زلفو ټال می زنګوی مینی دومره اثر کړی چې پوه نه یم خودبخود که انډیوال می زنګوی په وصال کې چې هر څنګه ځان محکم کړم دهجرانری شمال می زنګوی نصیحت له دی حاجت څه دی؟ ناصحه! یو نن نه دی سروکال می زنګوی ارادی که هر څو وتړم (سیلابه)! تصور دخط وخال می زنګوی Hits: 4 »

راشه ساقی یو ځلی ډک دمیو جام راکړه – سیلاب ساپی

راشه ساقی یو ځلی ډک دمیو جام راکړه – سیلاب ساپی

راشه ساقی یو ځلی ډک دمیو جام راکړه خمار دعشق نیشه جذبه د انتقام راکړه خدایږو دنیا نه یم مایوس سترګی می تاته اوړي نسیمه پریږده تغافل نوی پیغام راکړه څو به خوږمن په زړه دردمنداو لوغړن ګرځمه مطربه راشه د خوښی نوی الهام راکړه ناصحه ته افلاطونی درسونه ځانته وایه ماته دخیال په نندارتون کې ګل اندام راکړه چ... »

چې ښکاره دی سپین مړوندشو سپین رخسار – سیلاب ساپی

چې ښکاره دی سپین مړوندشو سپین رخسار – سیلاب ساپی

چې ښکاره دی سپین مړوندشو سپین رخسار په زړګی می د غم راغی دندو کار په دنیا کې د عشق رنځ دی لا علاجه نه رغیږی بی وصاله دا پرهار د وصال دارو ملهم راته بخشش کړه ای نګاره که می غواړی جوړتیار که رښتینی یار دیار سره یاري کړی څه حاجت لری ریبار ته یار دیار عاشقان معشوقی هیڅ ملامت نه دی ازلی دی دا ټولی په غم ... »

مه می ستنوه زاهده پریده میخانې له ځم – سیلاب ساپی

مه می ستنوه زاهده پریده میخانې له ځم – سیلاب ساپی

مه می ستنوه زاهده پریده میخانې له ځم زړه کې می ارزو ده یو ځل دغه کارخانې له ځم اوښکی بدرګه شوی د ارزو د قافلی سره ګڼو ولولو کی د اشنا سلامخانی له ځم نه یمه زاهد د کعبی نه د بتخانی عابد چیرته چې وی ستا حکایت هغه ترانې له ځم دي دنګو ماڼیونه جفا جفا ناری اورم نور به د وفا په امید شاړې ویرانې له ځم نه غ... »

چې قلم واخلي ښې رنګینې ترانې جوړوي – سیلاب ساپی

چې قلم واخلي ښې رنګینې ترانې جوړوي – سیلاب ساپی

چې قلم واخلي ښې رنګینې ترانې جوړوي دیار لپاره په مثال کې افسانې جوړوي خلک که ځانته جوړوي ماڼۍ راحت لپاره عاشق دمینې منارو کې میخانې جوړوي چې شي دمینې په ګلزار ګډعاشقان معشوقې بیا د وصال له زرو ډکې پیمانې جوړوي دحقیقت طرفدارانوتماشې له راشی مجنون لیلا، فرهاد شیرینه یارانې جوړوي د (سیلاب) زیری یار له ... »

قلمه! ښکل به دی کم نوم دجانان ولیکه – سیلاب ساپی

قلمه! ښکل به دی کم نوم دجانان ولیکه – سیلاب ساپی

قلمه! ښکل به دی کم نوم دجانان ولیکه بیا مرور اشناته لعل ومرجان ولیکه قلمه! جار به دی شم ګوری نثار به دی شم دخندا ډکه جوپه د ناز کاروان ولیکه ولیکه غم داشنا ټول زیات وکم داشنا که زما لیکی ورته څیری ګریوان ولیکه وریځې کږی ولیکه سترګی خوږی ولیکه عنبری زلفی د یار دعطروکان ولیکه قلمه! ښکل به دی کم دیار ک... »

څومره چې دی سترګی د زړو ښکار کوی – سیلاب ساپی

څومره چې دی سترګی د زړو ښکار کوی – سیلاب ساپی

څومره چې دی سترګی د زړو ښکار کوی شونډی دی مسکا کې ابتکار کوی سترګې که دی وړي نظر دسترګونو شونډی دی د وصل انتظار کوی خیر دی که دی سترګی کوږ نظر لري شونډی دی ستونو کې تکرار کوي سترګی که بی شماره شهیدان لري شونډی دی د سرو کنډولوکار کوي ستا ګستاخی سترګی که منکرې شوی شونډی دسیلاب په عشق اقرار کوي Hits: 2 »

ناصحه دا دمینی زلزلی مه تخڼوه – سیلاب ساپی

ناصحه دا دمینی زلزلی مه تخڼوه – سیلاب ساپی

ناصحه دا دمینی زلزلی مه تخڼوه زما د ارزوګانو قافلی مه تخڼوه بی میو می قسم دی هر ویښته نیشه نیشه دی ساقی زما په مخ کی سری پیالی مه تخڼوه بیګاه می کرۍ شپه ناصح ته ډیر ډیر وږړل ګوګل کی می دا پټی غلبلې مه تخڼوه په یو ټکر به وران کاندی دا لروبر جهان اشنا د تورو زلفو سلسلې مه تخڼوه دفتر دمحبت کی کار دعقل ... »

خدایږو څه د سترګو جنګ و مازدیګر – سیلاب ساپی

خدایږو څه د سترګو جنګ و مازدیګر – سیلاب ساپی

خدایږو څه د سترګو جنګ و مازدیګر چې آشنا مې ناست تر څنګ و مازدیګر غماز نه وو، رقیب نه وو، اغیار نه وو د سرو سپینو شرنګ و پرنګ و مازدیګر بی غمی وه، خوشحالی وه، نازو نیاز وو لری شوی د زړو زنګ و مازدیګر د فراق او د بیلتون کاسه چپه وه له وصاله ډک پالنګ و مازدیګر اندېښنه وسوسه نه وه ډاډ کامل وو د یار شوند... »

ندی عاشق ندی چې په مینه کې رسوا نشي – سیلاب ساپی

ندی عاشق ندی چې په مینه کې رسوا نشي – سیلاب ساپی

ندی عاشق ندی چې په مینه کې رسوا نشي ندی مجنون ندی قربانی چه له لیلا نشي تش کالبود به ګرځي چې زخمی شی په خنجر دعشق هیڅ علاج د دی زخم په دم او په دوا نشي عشق چې سیځلی وی نو جوړ به تر هغی نشي څو پوری قسم دی چی دیار سره همراه نشي خدایږو امیران شود عشق درد کې غلامان دیار نشته وصال نشته څو دیار د درد ګدا ... »

دسترګو په کمرو کې عکاسي مزه لري – سیلاب ساپی

دسترګو په کمرو کې عکاسي مزه لري – سیلاب ساپی

دسترګو په کمرو کې عکاسي مزه لري عاشق سره عزمونه اساسي مزه لري مین د خوبرویانوننواتو کې ګرم ندی اشنا ته سلامونه دوه لاسي مزه لري دوصل په قحطۍ دی مایوس نشي عاشقان قسم دی یارانه کې بې وسي مزه لري په بل ګل او سنبل کې هغه خوند کله لیده شي اوربل کې چې ګلونه عباسي مزه لري (سیلابه) چې دفتر دمحبت کړی څومره چ... »

نن بيا زړه سوز دمينې پارولى غوندې دى – سیلاب ساپی

نن بيا زړه سوز دمينې پارولى غوندې دى – سیلاب ساپی

نن بيا زړه سوز دمينې پارولى غوندې دى قلم يې په سرو سترګو ژړولى غوندې دى او تر اوتر كاته دې اشنا ندي بې اثره قسم دى چې نظر دې جنګولى غوندې دى ساقي نن دې رپيږي كنډولى په لاس كې ځكه چاويل چې منګوټى دې ځنځولى غوندې دى ريباره چې دې شونډې له خندانه نه ټولېږي ښكارېږي چې اشنادې تخنولى غوندې دى په مينه كې ژړ... »