شریفی بلخی

شریفی “بلخی” شریفی لقب شعری این شاعر بلخی است که بنام شریف نیز نوشته اند. اسم آن قرار تأیید مآثر بلخی صاحب …