Shahid Balkhi

شهید بلخی

شهید بلخی

شهید بلخی از اویل قرن 3 الی 335 ق زیسته است. ابوالحسن شهید در بلخ بدنیا آمده گذشته از شاعری به علوم فلسفی و حکمت و خوشنویسی نیز ماهر بوده با ذکریای “رازی” مباحثاتی داشته، مورد احترام رودکی سمرقندی بوده است. از مداحان امرا و بزرگان سامانی بود، اشعارش که حاوی پند و اندرز است؛ به 120 بیت می... »