شهید بلخی

شهید بلخی از اویل قرن 3 الی 335 ق زیسته است. ابوالحسن شهید در بلخ بدنیا آمده گذشته از شاعری به علوم …