شدم آشفته و مفتون به یک کاکل پریشانی شاه شجاع

Hits: 30

Read More..

خواهیم بیار نامه نویسم برنده کو شاه شجاع

Hits: 2

Read More..

دلی دارم شکار ترک مست باده پیمایش شاه شجاع

Hits: 32

Read More..

اگر زلف برویت نقاب خواهی کرد شاه شجاع

Hits: 5

Read More..

اگر سوی چمن آن سرو قد گلعذار آید شاه شجاع

Hits: 4

Read More..

این درد فراق است که درمان شدنی نیست شاه شجاع

Hits: 76

Read More..

چرا بامن سر یاری نداری شاه شجاع

Hits: 13

Read More..

سودای سر زلف تو شوریده سرم کرد شاه شجاع

Hits: 54

Read More..

دیده محو نرگس مستانه شد شاه شجاع

Hits: 28

Read More..

فراقت بس که اقلیم دلم زیر و زبر کرده شاه شجاع

Hits: 18

Read More..

شاهد حسن تو تا جلوه نما میگردد شاه شجاع

Hits: 4

Read More..

قیامتست که از رخ نقاب اندازی شاه شجاع

Hits: 6

Read More..

قدر زلفت دل آشفتهء ما میداند شاه شجاع

Hits: 2

Read More..

غم فراق مرا بسکه در فغان دارد شاه شجاع

Hits: 37

Read More..

بس گشته ام از هجر تو جانا ابتر شاه شجاع

Hits: 5

Read More..

ای گل ز غمت چو بلبل افغان دارم شاه شجاع

Hits: 45

Read More..

چو یاد وصلت ایجانان من ناشاد میکردم شاه شجاع

Hits: 11

Read More..

ماهی چو تو بر فلک نگردیده عیان شاه شجاع

Hits: 9

Read More..

هجر تو مرا ساخت پریشان آخر شاه شجاع

Hits: 6

Read More..

نازم بقدرت که همچو سرویست روان شاه شجاع

Hits: 7

Read More..

چشمان من از فراق تو جیحون است شاه شجاع

Hits: 10

Read More..

در عشق تو بس فتاده و حیرانم شاه شجاع

Hits: 54

Read More..

مارا غم یار بی سر و بی پا کرد شاع شجاع

Hits: 39

Read More..

تا ماه رخت از نظرم دور شدست شاه شجاع

Hits: 2

Read More..

آنکه رخسار ترا این همه زیبایی داد شاه شجاع

Hits: 12

Read More..

ای دلبر من چرا نیایی برمن شاه شجاع

Hits: 18

Read More..

جانا ز غمت حال خرابم که مپرس شاه شجاع

Hits: 69

Read More..

شب رفت و هنوز حرف هجران باقیست شاه شجاع

Hits: 34

Read More..

حال دل خویش چند تقریر کنم شاه شجاع

Hits: 10

Read More..

باز آی که بس شوق تو دارد دل من شاه شجاع

Hits: 17

Read More..

عشق تو مرا ساخت ز خود بیگانه شاه شجاع

Hits: 23

Read More..

دارم بدل اشتیاقت ای جانانه شاه شجاع

Hits: 15

Read More..

چشمم سر انتظار راهت دارد شاه شجاع

Hits: 10

Read More..

جانان تو مرا انیس هجران کردی شاه شجاع

Hits: 24

Read More..

من از غم تو فگار باشم تاکی شاه شجاع

Hits: 27

Read More..

من آتش غم بسینه دارم چه کنم شاه شجاع

Hits: 69

Read More..

این دل از هجر و فراق یار نالیدن گرفت شاه شجاع

Hits: 160

Read More..

میسوخت مرا ز آتش عشقت بستر شاه شجاع

Hits: 3

Read More..

ز آشیانم تا همای بخت در پرواز شد شاه شجاع

Hits: 4

Read More..

تا از برمن رفته بت سنگدلم شاه شجاع

Hits: 14

Read More..

یارب دل من ز غصه پر خون شده است شاه شجاع

Hits: 51

Read More..

من چشم امید از تو دارم یارب شاه شجاع

Hits: 15

Read More..

مارا ز کرم اگر بخوانی چه شود شاه شجاع

Hits: 2

Read More..

ای ذات ترا وصف زحد بیرونست شاه شجاع

Hits: 11

Read More..