شدم آشفته و مفتون به یک کاکل پریشانی شاه شجاع

Read More..

خواهیم بیار نامه نویسم برنده کو شاه شجاع

Read More..

دلی دارم شکار ترک مست باده پیمایش شاه شجاع

Read More..

اگر زلف برویت نقاب خواهی کرد شاه شجاع

Read More..

اگر سوی چمن آن سرو قد گلعذار آید شاه شجاع

Read More..

این درد فراق است که درمان شدنی نیست شاه شجاع

Read More..

چرا بامن سر یاری نداری شاه شجاع

Read More..

سودای سر زلف تو شوریده سرم کرد شاه شجاع

Read More..

دیده محو نرگس مستانه شد شاه شجاع

Read More..

فراقت بس که اقلیم دلم زیر و زبر کرده شاه شجاع

Read More..

شاهد حسن تو تا جلوه نما میگردد شاه شجاع

Read More..

قیامتست که از رخ نقاب اندازی شاه شجاع

Read More..

قدر زلفت دل آشفتهء ما میداند شاه شجاع

Read More..

غم فراق مرا بسکه در فغان دارد شاه شجاع

Read More..

بس گشته ام از هجر تو جانا ابتر شاه شجاع

Read More..

ای گل ز غمت چو بلبل افغان دارم شاه شجاع

Read More..

چو یاد وصلت ایجانان من ناشاد میکردم شاه شجاع

Read More..

ماهی چو تو بر فلک نگردیده عیان شاه شجاع

Read More..

هجر تو مرا ساخت پریشان آخر شاه شجاع

Read More..

نازم بقدرت که همچو سرویست روان شاه شجاع

Read More..

چشمان من از فراق تو جیحون است شاه شجاع

Read More..

در عشق تو بس فتاده و حیرانم شاه شجاع

Read More..

مارا غم یار بی سر و بی پا کرد شاع شجاع

Read More..

تا ماه رخت از نظرم دور شدست شاه شجاع

Read More..

آنکه رخسار ترا این همه زیبایی داد شاه شجاع

Read More..

ای دلبر من چرا نیایی برمن شاه شجاع

Read More..

جانا ز غمت حال خرابم که مپرس شاه شجاع

Read More..

شب رفت و هنوز حرف هجران باقیست شاه شجاع

Read More..

حال دل خویش چند تقریر کنم شاه شجاع

Read More..

باز آی که بس شوق تو دارد دل من شاه شجاع

Read More..

عشق تو مرا ساخت ز خود بیگانه شاه شجاع

Read More..

دارم بدل اشتیاقت ای جانانه شاه شجاع

Read More..

چشمم سر انتظار راهت دارد شاه شجاع

Read More..

جانان تو مرا انیس هجران کردی شاه شجاع

Read More..

من از غم تو فگار باشم تاکی شاه شجاع

Read More..

من آتش غم بسینه دارم چه کنم شاه شجاع

Read More..

این دل از هجر و فراق یار نالیدن گرفت شاه شجاع

Read More..

میسوخت مرا ز آتش عشقت بستر شاه شجاع

Read More..

ز آشیانم تا همای بخت در پرواز شد شاه شجاع

Read More..

تا از برمن رفته بت سنگدلم شاه شجاع

Read More..

یارب دل من ز غصه پر خون شده است شاه شجاع

Read More..

من چشم امید از تو دارم یارب شاه شجاع

Read More..

مارا ز کرم اگر بخوانی چه شود شاه شجاع

Read More..

ای ذات ترا وصف زحد بیرونست شاه شجاع

Read More..