ترجیع سوم – شاه نعمت الله ولی

ترجیع سوم ای به مهرت دل خراب آباد وز غمت جان مستمندان شاد طاق ابروت قبلهٔ خسرو چشم جادوت فتنهٔ فرهاد لب لعل تو کامبخش…

Read More..

ترجیع دوم – شاه نعمت الله ولی

ترجیع دوم در موج و حباب و آب دریاب آن آب در این حباب دریاب ما را به کف آر عارفانه خوش ساغر پرشراب دریاب…

Read More..

ترجیع چهارم – شاه نعمت الله ولی

ترجیع چهارم آفتابی درآمد از در و بام گشت روشن سرای جان به تمام جان ما جام بود و جانان می جام چون باده گشت…

Read More..

ترجیع اول – شاه نعمت الله ولی

ترجیع اول تا لوای حیدری بر طارم خضرا زدند کوس غرّش بر فراز عالم اعلا زدند تا که در خلوت سرای لی مع الله شد…

Read More..