هستی یکیست آنکه هستی شاید – شاه نعمت الله ولی

هستی یکیست آنکه هستی شاید این هستی تو به هیچ کاری ناید رو نیست شو از هستی خود همچون ما کز هستی تو هیچ دری…

Read More..

مائیم ز خود وجود پرداختگان – شاه نعمت الله ولی

مائیم ز خود وجود پرداختگان و آتش به وجود خود در انداختگان پیش رخ چون شمع تو شبهای دراز پروانه صفت وجود خود باختگان

Read More..

گر صوفی صفهٔ صفا را بینم – شاه نعمت الله ولی

گر صوفی صفهٔ صفا را بینم ور عاشق رند بینوا را بینم گر خود نگرم وگر شما را بینم در هر چه نظر کنم خدا…

Read More..

ساقی می خمخانه به ما پیموده – شاه نعمت الله ولی

ساقی می خمخانه به ما پیموده در هر جامی می دگر بنموده جاوید اگر شراب بخشد ما را نوشیم و بپوشیم چنین فرموده

Read More..

در هر آنی مرا عطائی بخشید – شاه نعمت الله ولی

در هر آنی مرا عطائی بخشید شاهی جهان بهر گدائی بخشید گنجی که نهایتش خدا می داند سلطان به کرم به بینوائی بخشید

Read More..

در خلوت دل یار نهان می ‌بینم – شاه نعمت الله ولی

در خلوت دل یار نهان می ‌بینم پیداست به علم او روان می ‌بینم ازدیدهٔ کور روشنائی مطلب عینی است عین و من عیان می‌…

Read More..

ترکیب بدن که چار حرف است مدام – شاه نعمت الله ولی

ترکیب بدن که چار حرف است مدام زان چار حروف نعمت‌اللّه شده نام چون حرف ز یاد نعمت‌اللّه برفت اللّه ظهور کرد و اللّه و…

Read More..

بلبل و گل رونق بستان نبود – شاه نعمت الله ولی

بلبل و گل رونق بستان نبود بی جام شراب ذوق مستان نبود گر نائی و نی به هم بسازند دمی آواز نی و رقص حریفان…

Read More..

ای دوست حجاب ما ز ما خواهد بود – شاه نعمت الله ولی

ای دوست حجاب ما ز ما خواهد بود وین مایی ما حجاب ما خواهد بود چون مایی ما ز ما بر افتد به یقین بی…

Read More..

آب است که جان ما از او می یابد – شاه نعمت الله ولی

آب است که جان ما از او می یابد وز دیدن او نور بسی افزاید هر سو که روان شود حیاتی بخشد هر نقش که…

Read More..

ناخورده شراب مستیش چندان نیست – شاه نعمت الله ولی

ناخورده شراب مستیش چندان نیست وان مستی او ستودهٔ مستان نیست مستی که نه از می بود او مخمور است دستش بگذار کو ازین دستان…

Read More..

ما جمله حروف عالیاتیم مدام – شاه نعمت الله ولی

ما جمله حروف عالیاتیم مدام پنهان ز همه به غیب ذاتیم مدام هر چند کتاب عالمی بنوشتیم پوشیده ز لوح کایناتیم مدام

Read More..

فرزند عزیز قرةالعین پدر – شاه نعمت الله ولی

فرزند عزیز قرةالعین پدر بی ما به هوای خود برد عمر به سر مشغول به دیگران و ما را مشغول نه میل پدر دارد و…

Read More..

رب الارباب رب این مربوب است – شاه نعمت الله ولی

رب الارباب رب این مربوب است وز حضرت احباب همه محبوب است در صورت و معنیش نظر کن به تمام تا دریابی که طالب و…

Read More..

در کوی مغان مست و خراب افتادیم – شاه نعمت الله ولی

در کوی مغان مست و خراب افتادیم توبه بشکسته در شراب افتادیم سر بر در میخانه نهادیم دگر رندانه به ذوق بی حجاب افتادیم

Read More..

دارنده چو ترکیب چنین خوب آراست – شاه نعمت الله ولی

دارنده چو ترکیب چنین خوب آراست باز از چه سبب فکندش اندر کم و کاست گر خوب نیامد این صور عیب کراست ور خوب آمد…

Read More..

تا جان دارم به می خوری می‌ کوشم – شاه نعمت الله ولی

تا جان دارم به می خوری می‌ کوشم در کوی مغان مدام می می‌ نوشم صد صومعه را به نیم حبه نخرم من دیر مغان…

Read More..

با عقل حدیث عشق گوئی هی هی – شاه نعمت الله ولی

با عقل حدیث عشق گوئی هی هی در کتم عدم وجود جوئی هی هی جامی و شراب و عاشق و معشوقی یکتا به خود آ…

Read More..

آن یار فقیر این و آنش نبود – شاه نعمت الله ولی

آن یار فقیر این و آنش نبود سرمایهٔ سود و هم زیانش نبود در کتم عدم مست و خراب افتاده او را خبر از نام…

Read More..

یا رب دانی که من بگاه و بیگاه – شاه نعمت الله ولی

یا رب دانی که من بگاه و بیگاه جز در تو نکردم ز چپ و راست نگاه حسن تو چو ماه و شاهدان چون آبند…

Read More..

مفعول یکی فعل یکی فاعل یک – شاه نعمت الله ولی

مفعول یکی فعل یکی فاعل یک ما راست یقین اگر تو را باشد شک بردار حجات تا نمائی به حجاب دریاب نصیحتی که گفتم نیکک

Read More..

گفتم جنت گفت که بستان شماست – شاه نعمت الله ولی

گفتم جنت گفت که بستان شماست گفتم دوزخ گفت که زندان شماست گفتم که سراپردهٔ سلطان دو کون گفتا که بجو در دل ویران شماست

Read More..

عالم چو سرابست و نماید سر آب – شاه نعمت الله ولی

عالم چو سرابست و نماید سر آب نقشی و خیالیست که بینند بخواب در بحر محیط چشم ما را بنگر کان آب حیات را نموده…

Read More..

دل در سر زلف دلستانش بستم – شاه نعمت الله ولی

دل در سر زلف دلستانش بستم وز نرگش چشم پر خمارش مستم من نیست شدم ز هست خود رستم از هستی اوست هستیم گر هستم

Read More..

در عالم حسن بر همه شاه تویی – شاه نعمت الله ولی

در عالم حسن بر همه شاه تویی خوبان همه چون ستاره و ماه تویی ای نور دو چشم و ای خلیل‌اللّه من سجاده نشین نعمت‌اللّه…

Read More..

چون یوسف باد در چمن می ‌آید – شاه نعمت الله ولی

چون یوسف باد در چمن می ‌آید بوئی ز زلیخا به یمن می‌ آید یعقوب دلم نعره زنان می‌گوید فریاد که بوی پیرهن می‌ آید

Read More..

بیماری اگر کنی دوا به باشد – شاه نعمت الله ولی

بیماری اگر کنی دوا به باشد ور تو به از این شدی تو را به باشد گر خار نشانیم برش گل نبود ور بکاریم کار…

Read More..

این عین که عین جملهٔ اعیانست – شاه نعمت الله ولی

این عین که عین جملهٔ اعیانست عینی است که آن حقیقت انسانست در آینهٔ دیده ما بتوان دید اما چه کنم ز دیده ها پنهانست

Read More..

از زحمت پا اگر بنالم چه عجب – شاه نعمت الله ولی

از زحمت پا اگر بنالم چه عجب از جور و جفا اگر بنالم چه عجب در حضرت پادشاه عالم به تمام از دست شما اگر…

Read More..

هر دل که به ذوق سرمدی خواهد بود – شاه نعمت الله ولی

هر دل که به ذوق سرمدی خواهد بود در دایرهٔ محمدی خواهد بود آن یار که مذهب حسینی دارد او طالب سرّ احمدی خواهد بود

Read More..

ماهی در آب و ماکیان در صحرا – شاه نعمت الله ولی

ماهی در آب و ماکیان در صحرا هر یک به تنعمی گرفته مأوا دیدیم سمندری در آتش خوش وقت بینیم نعیم مرغ در روی هوا

Read More..

گر شه خواهی محرم آن شاه بجو – شاه نعمت الله ولی

گر شه خواهی محرم آن شاه بجو در راه در آ و یار همراه بجو گر بنده و سیّدی به هم می‌ طلبی برخیز و…

Read More..

سازنده اگرچه ساز نیکو سازد – شاه نعمت الله ولی

سازنده اگرچه ساز نیکو سازد اما بی ساز ساز چون بنوازد من آینه ام که می نمایم او را او خالق من که او مرا…

Read More..

در هر آنی به ما عطایی بخشد – شاه نعمت الله ولی

در هر آنی به ما عطایی بخشد شاهی جهان به هر گدایی بخشد گنجی که نهایتش خدا می داند سلطان به کرم به بینوایی بخشد

Read More..

در جام جهان نما نظر کن همه را – شاه نعمت الله ولی

در جام جهان نما نظر کن همه را آنگه ز وجود خود خبر کن همه را گفتی که خیال غیر باشد در دل لطفی کن…

Read More..

ترکیب طبایع ار نگشتی کم و کاست – شاه نعمت الله ولی

ترکیب طبایع ار نگشتی کم و کاست صورت بستی که طبع صورتگر ماست پرورد و بکاست تا بدانند کسان کاین عالم را مصوری کامرواست

Read More..

بلبل سخن از زبان گل می گوید – شاه نعمت الله ولی

بلبل سخن از زبان گل می گوید مستست و حدیث گل و مل می گوید دریاب رموز نعمت الله ولی جزویست ولی سخن ز کل…

Read More..

ای دل بر او به پای جان باید شد – شاه نعمت الله ولی

ای دل بر او به پای جان باید شد در خلوت او ز خود نهان باید شد در بحر محیط حال دل باید بود آسوده…

Read More..

یک نقطه به ذات خود هویدا گردید – شاه نعمت الله ولی

یک نقطه به ذات خود هویدا گردید زان نقطه به دم دو نقطه پیدا گردید زین هر سه یکی الف هویدا آمد وین طرفه که…

Read More..

ناخورده شراب ذوق آن نتوان یافت – شاه نعمت الله ولی

ناخورده شراب ذوق آن نتوان یافت آن ذوق معانی ز بیان نتوان یافت این لذت عاشقی که ما یافته ایم از سفره و لوت عاقلان…

Read More..

ما توبه به جام می شکستیم دگر – شاه نعمت الله ولی

ما توبه به جام می شکستیم دگر با ساقی خویش عهد بستیم دگر رندانه حریف نعمت الله خودیم در کوی خرابات نشستیم دگر

Read More..

عینی که ظهور کرد اعیان نبود – شاه نعمت الله ولی

عینی که ظهور کرد اعیان نبود گنجی که ز حق بود به پنهان نبود جانانه در آئینهٔ جان کرد نظر از ساده دلی آینه جانان…

Read More..

ذاتی که به نزد ما نه فرد است و نه جفت – شاه نعمت الله ولی

ذاتی که به نزد ما نه فرد است و نه جفت دُریست که اندرین سخن نتوان سفت چه جای من و تو که شناسیم او…

Read More..

در کوی مغان مست و خراب افتادم – شاه نعمت الله ولی

در کوی مغان مست و خراب افتادم توبه بشکسته در شراب افتادم سر بر در میخانه نهادم چه دگر رندانه به ذوق در شراب افتادم

Read More..

دادند جهانی دل و هم دست به ما – شاه نعمت الله ولی

دادند جهانی دل و هم دست به ما برخاست ز غیر هر که بنشست به ما ما بحر محیطیم و محبان چو حباب پیوسته بود…

Read More..

تا جامع اسرار الهی نشوی – شاه نعمت الله ولی

تا جامع اسرار الهی نشوی شایستهٔ تخت پادشاهی نشوی تا غرقهٔ دریا نشوی همچون ما دانندهٔ حال ما کماهی نشوی

Read More..

با عقل حدیث عشق گویی هی هی – شاه نعمت الله ولی

با عقل حدیث عشق گویی هی هی در کتم عدم وجود جویی هی هی جامی و شراب و عاشق و معشوقی یک دم به خود…

Read More..

آن عین که عین جملهٔ اعیان است – شاه نعمت الله ولی

آن عین که عین جملهٔ اعیان است عینی است که آن حقیقت انسان است در آینهٔ دیدهٔ ما بتوان دید اما چه کنم ز چشم…

Read More..

وقتی که نباشد این خیال من و تو – شاه نعمت الله ولی

وقتی که نباشد این خیال من و تو او باشد و او باشد و او باشد و او این است بیان لی مع اللّه بر…

Read More..

معشوق یکی عشق یکی عاشق یک – شاه نعمت الله ولی

معشوق یکی عشق یکی عاشق یک این هر دو یکی و در یکی نبود شک یک ذات و صفات صد هزارش می دان یک صد…

Read More..

گفتم به لبانت که سراسر نمکی – شاه نعمت الله ولی

گفتم به لبانت که سراسر نمکی گفتا تو چه دانی لب من تا نمکی گفتم که درین مدینه هستی تو رسول گفتا که محمدم ولیکن…

Read More..

عالم بر رندان به مثل جام می است – شاه نعمت الله ولی

عالم بر رندان به مثل جام می است ساقی و حریف و جام می جمله وی است دریا و حباب و موج آبست بر ما…

Read More..

دریای محیط جرعهٔ ساغر ماست – شاه نعمت الله ولی

دریای محیط جرعهٔ ساغر ماست عالم به تمام گوشهٔ کشور ماست ما از سر زلف خویش سودا زده‌ایم خوش سودایی که دائماً در سر ماست

Read More..

در عشق تو شادی و غمم هیچ نماند – شاه نعمت الله ولی

در عشق تو شادی و غمم هیچ نماند با وصل تو سود و ماتمم هیچ نماند یک نور تجلی تو ام کرد چنان کز نیک…

Read More..

چشمت همه نرگسست و نرگس همه خواب – شاه نعمت الله ولی

چشمت همه نرگسست و نرگس همه خواب لعلت همه آتشست و آتش همه آب رویت همه لاله است و نرگس همه رنگ زلفت همه سنبلست…

Read More..

بی درد طریق حیدری نتوان یافت – شاه نعمت الله ولی

بی درد طریق حیدری نتوان یافت بی کفر ره قلندری نتوان یافت بی رنج فنا گنج بقا نتوان دید در حضرت ما به سر ،…

Read More..

این لطف نگر که حق به موسی بنمود – شاه نعمت الله ولی

این لطف نگر که حق به موسی بنمود در صورت نار نور معنی بنمود آئینهٔ اعیان چو وجود از وی یافت هر حسن که بود…

Read More..

از دولت عشق عقل گشته پامال – شاه نعمت الله ولی

از دولت عشق عقل گشته پامال مستقبل و ماضیم همه آمده حال نه دی و نه فردا و نه صبح است و نه شام ایمن…

Read More..

هر گه که دل از خلق جدا می‌ بینم – شاه نعمت الله ولی

هر گه که دل از خلق جدا می‌ بینم احوال وجود با نوا می‌ بینم و آن لحظه که بی خود نفسی بنشینم عالم همه…

Read More..

مائیم چنین تشنه و دریا با ماست – شاه نعمت الله ولی

مائیم چنین تشنه و دریا با ماست اندر همه قطره محیطی پیداست عشق آمد و بنشست به تخت دل ما چون او بنشست عقل از…

Read More..