متفرقات شاه نعمت الله ولی

وله ایضاً – شاه نعمت الله ولی

وله ایضاً – شاه نعمت الله ولی

وله ایضاً– شاه نعمت الله ولی تا از سر زلف تو یکی تار برآمد صد فتنه عیان شد صد شور ز اسلام و ز کفار برآمد غوغا به جهان شد بر خاک زمین چون که یکی جرعه فشاندند از بادهٔ بی چون از خاک زمین آن بت عیار برآمد سر خیل بتان شد مسجود ملایک شد و لشکر‌کش ارواح زان روح مقدس شیطان ز حسد بر سر انکار برآمد مردود زما... »

در ذکر نام بعضی از مشایخ – شاه نعمت الله ولی

در ذکر نام بعضی از مشایخ – شاه نعمت الله ولی

در ذکر نام بعضی از مشایخ – شاه نعمت الله ولی شیخ ما کامل و مکمل بود قطب وقت و امام کامل بود گاه ارشاد چون سخن گفتی در توحید را نکو سُفتی یافعی بود نام عبدالله رهرو رهروان آن درگاه صالح بربری روحانی شیخ شیخ من است تا دانی پیر او هم کمال کوفی بود کز کمالش بسی کمال فزود باز باشد ابوالفتوح سعید که سعید ... »

و من کلامه – شاه نعمت الله ولی

و من کلامه – شاه نعمت الله ولی

و من کلامه – شاه نعمت الله ولی آن کیست که سر مست به بازار بر آمد آن جان جهان است صد بار فرو رفت و دگر بار بر آمد تا هست چنان است خورشید در آئینهٔ مه کرد نگاهی آن نور پدید است در دور قمر آن مه انوار بر‌آمد بنگر که عیان است سردار شد و هم سر و دستار بینداخت در پای حریفان رندی که چو منصور بر این دار بر‌... »

تحقیق رباعی شیخ ابو سعید ابوالخیر علیه الرحمة و الغفران – شاه نعمت الله ولی

تحقیق رباعی شیخ ابو سعید ابوالخیر علیه الرحمة و الغفران – شاه نعمت الله ولی

تحقیق رباعی شیخ ابو سعید ابوالخیر علیه الرحمة و الغفران – شاه نعمت الله ولی یک بوسه سلیمان به لب آصف زد در وقت وفات حورا به نظارهٔ نگارم صف زد یعنی حسنات چون بحر محیط بر کف ما کف زد از عین صفات رضوان به تعجب کف خود بر کف زد زان آب حیات این لشکر پادشاه عالم صف زد بیرون جهات آن خال سیه بدان رخان مطرف ... »

هو علی – شاه نعمت الله ولی

هو علی – شاه نعمت الله ولی

هو علی – شاه نعمت الله ولی ظاهر و باطن ار کنی طاهر پاک باشی به باطن و ظاهر قرة العین همدم ما شو سعی کن همچو جد و آبا شو این دوئی خیال را بگذار ای یگانه بیا و یکتا شو صورت و معنی همه دریاب می و جامند همچو آب و حباب در همه آینه یکی بنگر آن یکی نیز بی شکی بنگر متخلق به خلق او می باش گنج اخلاق بر همه می... »