وله ایضاً – شاه نعمت الله ولی

وله ایضاً– شاه نعمت الله ولی تا از سر زلف تو یکی تار برآمد صد فتنه عیان شد صد شور ز اسلام و ز کفار…

Read More..

در ذکر نام بعضی از مشایخ – شاه نعمت الله ولی

در ذکر نام بعضی از مشایخ – شاه نعمت الله ولی شیخ ما کامل و مکمل بود قطب وقت و امام کامل بود گاه ارشاد…

Read More..

و من کلامه – شاه نعمت الله ولی

و من کلامه – شاه نعمت الله ولی آن کیست که سر مست به بازار بر آمد آن جان جهان است صد بار فرو رفت…

Read More..

تحقیق رباعی شیخ ابو سعید ابوالخیر علیه الرحمة و الغفران – شاه نعمت الله ولی

تحقیق رباعی شیخ ابو سعید ابوالخیر علیه الرحمة و الغفران – شاه نعمت الله ولی یک بوسه سلیمان به لب آصف زد در وقت وفات…

Read More..

هو علی – شاه نعمت الله ولی

هو علی – شاه نعمت الله ولی ظاهر و باطن ار کنی طاهر پاک باشی به باطن و ظاهر قرة العین همدم ما شو سعی…

Read More..