هر کس که نهد تاج سر ما بر سر – شاه نعمت الله ولی

هر کس که نهد تاج سر ما بر سر فارغ شود از درد سر هر دو سرا Hits: 2

Read More..

مقصود من تویی چه کنم نعمت بهشت – شاه نعمت الله ولی

مقصود من تویی چه کنم نعمت بهشت عمری است تا دلم به هوایت هوا بهشت Hits: 1

Read More..

گر کشته حیات جاویدان است – شاه نعمت الله ولی

گر کشته حیات جاویدان است شکرانه بده حیات جاوید آن است Hits: 2

Read More..

ظاهر و باطن صدف می خوان – شاه نعمت الله ولی

ظاهر و باطن صدف می خوان سرّ درّ یتیم را می ‌دان Hits: 1

Read More..

ذر‌ه‌ای نیست که خورشید در او پیدا نیست – شاه نعمت الله ولی

ذر‌ه‌ای نیست که خورشید در او پیدا نیست قطره‌ای نیست درین بحر که او با ما نیست Hits: 2

Read More..

خوش آب حیاتی است روان از نفس ما – شاه نعمت الله ولی

خوش آب حیاتی است روان از نفس ما از همدم ما جو نفس همدم ما را Hits: 2

Read More..

تا تو خود را تمام نشناسی – شاه نعمت الله ولی

تا تو خود را تمام نشناسی خواجه را از غلام نشناسی Hits: 1

Read More..

باز گردد به برزخ جامع – شاه نعمت الله ولی

باز گردد به برزخ جامع نیک دریاب این سخن سامع Hits: 1

Read More..

از خیالات این و آن بگذر – شاه نعمت الله ولی

از خیالات این و آن بگذر همچو ما از سر جهان بگذر Hits: 2

Read More..

ویران شده از رئیس ده ده – شاه نعمت الله ولی

ویران شده از رئیس ده ده از بس که طلب کند که ده ده Hits: 1

Read More..

نیست ما را روز بر کس بوسهٔ ما طرح نیست – شاه نعمت الله ولی

نیست ما را روز بر کس بوسهٔ ما طرح نیست هر که را دل می‌کشد می ‌آید و جان می ‌دهد Hits: 1

Read More..

مجلس عشق است و ما مست خراب – شاه نعمت الله ولی

مجلس عشق است و ما مست خراب جام می نوشیم دایم بی حساب Hits: 1

Read More..

قول حسینی شنو راه مخالف مرو – شاه نعمت الله ولی

قول حسینی شنو راه مخالف مرو راست برو تا حجاز خصم عراقی مشو Hits: 4

Read More..

سیّد که بود نعمت‌اللّه به نامش – شاه نعمت الله ولی

سیّد که بود نعمت‌اللّه به نامش در آینه بنمود مراتب به تمامش Hits: 2

Read More..

در هر چه نظر کنم توئی در نظرم – شاه نعمت الله ولی

در هر چه نظر کنم توئی در نظرم وین طرفه که از تو من تو را می نگرم Hits: 1

Read More..

چیزی که مراد دل بر آن است – شاه نعمت الله ولی

چیزی که مراد دل بر آن است دلخواه من است و دلبر آن است Hits: 3

Read More..

بی ‌رنگ به نیرنگ ترا رنگی داد – شاه نعمت الله ولی

بی ‌رنگ به نیرنگ ترا رنگی داد خوش باش که او داده خود نستاند Hits: 1

Read More..

این خرقهٔ چار وصله بگذار – شاه نعمت الله ولی

این خرقهٔ چار وصله بگذار وان خلعت پادشاه بردار Hits: 2

Read More..

همچو غنچه تمام بگشوده – شاه نعمت الله ولی

همچو غنچه تمام بگشوده نور خود را به عین خود دیده Hits: 1

Read More..

نشان اهل دوزخ نیز چار است – شاه نعمت الله ولی

نشان اهل دوزخ نیز چار است هم از قول نبی آن روح اعظم Hits: 1

Read More..

ما بین دو عین راست از نون تا میم – شاه نعمت الله ولی

ما بین دو عین راست از نون تا میم بینی الفی کشیده بر صفحهٔ سیم Hits: 1

Read More..

عیدی هر کسی بود چیزی – شاه نعمت الله ولی

عیدی هر کسی بود چیزی عیدی ما لقای محبوب است Hits: 1

Read More..

سخن عارفان به جان بشنو – شاه نعمت الله ولی

سخن عارفان به جان بشنو از همه بشنو و چنان بشنو Hits: 2

Read More..

در دیدهٔ ما نظر کن ای شاه – شاه نعمت الله ولی

در دیدهٔ ما نظر کن ای شاه ای نور دو چشم نعمت‌اللّه Hits: 1

Read More..

جام گیتی ‌نما به ما دادند – شاه نعمت الله ولی

جام گیتی ‌نما به ما دادند نعمت‌اللّه در او هویدا شد Hits: 1

Read More..

به قدر روزنه تابد به خانه نور قمر – شاه نعمت الله ولی

به قدر روزنه تابد به خانه نور قمر اگر به مشرق و مغرب ضیاش نام بود Hits: 1

Read More..

آمده بود یار بازاری – شاه نعمت الله ولی

آمده بود یار بازاری رفت از این جا سزد که باز آری Hits: 2

Read More..

هر کس که به قول خویش ثابت ناید – شاه نعمت الله ولی

هر کس که به قول خویش ثابت ناید او را تو اگر یار نخوانی شاید Hits: 7

Read More..

مقصود ز بندگان همه خدمت اوست – شاه نعمت الله ولی

مقصود ز بندگان همه خدمت اوست و ز خدمت او مراد ما بندگی است Hits: 1

Read More..

گر برافتد حجاب ما از ما – شاه نعمت الله ولی

گر برافتد حجاب ما از ما قطره و موج و جو بود دریا Hits: 1

Read More..

عارفانش خوانده ‌اند این حضرت جمع وجود – شاه نعمت الله ولی

عارفانش خوانده ‌اند این حضرت جمع وجود از عطای آن حقیقت این حقایق را نمود Hits: 2

Read More..

ذاتی و چه ذات ، ذات موصوف من است – شاه نعمت الله ولی

ذاتی و چه ذات ، ذات موصوف من است شک نیست که این ظهور موقوف من است Hits: 2

Read More..

خواجه بی ‌عقل است و سرگردان شده – شاه نعمت الله ولی

خواجه بی ‌عقل است و سرگردان شده پیچ دستارش گواهی می ‌دهد Hits: 1

Read More..

پیر رندانم بیا ای نوجوان – شاه نعمت الله ولی

پیر رندانم بیا ای نوجوان یاد گیر از من که آن ورزیده‌ام Hits: 1

Read More..

بر یمین و یسار و ارض و سما – شاه نعمت الله ولی

بر یمین و یسار و ارض و سما جز خدا نیست یک زمان به خدا Hits: 2

Read More..

از حقیت سؤال نتوان کرد – شاه نعمت الله ولی

از حقیت سؤال نتوان کرد حضرتش را خیال نتوان کرد Hits: 2

Read More..

یا رب که تو را چنین دلی حاصل باد – شاه نعمت الله ولی

یا رب که تو را چنین دلی حاصل باد دایم به مقام جمع خود واصل باد Hits: 2

Read More..

نور اللّه رسید و ظلمت رفت – شاه نعمت الله ولی

نور اللّه رسید و ظلمت رفت رحمت‌اللّه رسید و زحمت رفت Hits: 1

Read More..

مایی ما بر افتاد اویی او عیان شد – شاه نعمت الله ولی

مایی ما بر افتاد اویی او عیان شد او را به دیدهٔ او خوش بی حجاب دیدم Hits: 1

Read More..

قطره‌ای بود باز بحری شد – شاه نعمت الله ولی

قطره‌ای بود باز بحری شد خانه‌ ای بود باز شهری شد Hits: 1

Read More..

سیّد است او تو بندهٔ او باش – شاه نعمت الله ولی

سیّد است او تو بندهٔ او باش تا که باشی تو عاشق او باش Hits: 1

Read More..

در مظاهر آنچنان پیدا نمود – شاه نعمت الله ولی

در مظاهر آنچنان پیدا نمود در همه آئینه‌ای ما را نمود Hits: 2

Read More..

چون مجرد شد او و عریان شد – شاه نعمت الله ولی

چون مجرد شد او و عریان شد آفتاب خوشی بر او برتافت Hits: 1

Read More..

بوالحسن عشق است وعقل آمد حسن – شاه نعمت الله ولی

بوالحسن عشق است وعقل آمد حسن هر دو معنی گفتمت در یک سخن Hits: 1

Read More..

ای دل گرت آئینهٔ اخلاص جلی است – شاه نعمت الله ولی

ای دل گرت آئینهٔ اخلاص جلی است از بعد نبی امام میدان که علی است Hits: 3

Read More..

هرکه رو را ز غیر او بر تافت – شاه نعمت الله ولی

هرکه رو را ز غیر او بر تافت پرتو نور او بر او برتافت Hits: 1

Read More..

نان گندم نزد آدم خوش بود – شاه نعمت الله ولی

نان گندم نزد آدم خوش بود گر چه جو نزد خران خوشتر است Hits: 2

Read More..

گفتند گلابست بدیدیم گل آب است – شاه نعمت الله ولی

گفتند گلابست بدیدیم گل آب است هر چند گل آب است تو می ‌گو که گلابست Hits: 2

Read More..

عقل اگر لشکری کشد بر تو – شاه نعمت الله ولی

عقل اگر لشکری کشد بر تو قوتی کن بر او شکست آور Hits: 1

Read More..

ستر است و ستایر و ستور است – شاه نعمت الله ولی

ستر است و ستایر و ستور است بردار حجاب اگر چه نور است Hits: 2

Read More..

در حقیقت بنده و سیّد یکی است – شاه نعمت الله ولی

در حقیقت بنده و سیّد یکی است گر تو را شک هست ما را بی شکی است Hits: 1

Read More..

جان کهنم به عشق نو شد – شاه نعمت الله ولی

جان کهنم به عشق نو شد دل رفت و به عشق در گرو شد Hits: 1

Read More..

به رنگی شو که رنگی بر نتابد – شاه نعمت الله ولی

به رنگی شو که رنگی بر نتابد سواد الوجه فی الدارین این است Hits: 1

Read More..

اگر در خلق حق را در نیابی – شاه نعمت الله ولی

اگر در خلق حق را در نیابی بیابی خانه اما در نیابی Hits: 4

Read More..

هر زمان صنعی نماید در نظر – شاه نعمت الله ولی

هر زمان صنعی نماید در نظر می ‌برد خلقی و می ‌آرد دگر Hits: 8

Read More..

مرغکی سرگشته گردد کو به کو – شاه نعمت الله ولی

مرغکی سرگشته گردد کو به کو یار او با او و می ‌گوید که کو Hits: 1

Read More..

گر تو را عزم هست تا دربند – شاه نعمت الله ولی

گر تو را عزم هست تا دربند رو به شروان نه و میان دربند Hits: 9

Read More..

ظاهر و باطن ار کنی کامل – شاه نعمت الله ولی

ظاهر و باطن ار کنی کامل هر دو میراث باشدت حاصل Hits: 1

Read More..

دیدهٔ ما چو نور او بیند – شاه نعمت الله ولی

دیدهٔ ما چو نور او بیند هر چه بیند همه نکو بیند Hits: 2

Read More..

خواجه‌ای دیدم که می آید ز کیچ – شاه نعمت الله ولی

خواجه‌ای دیدم که می آید ز کیچ گرچه کیچی بود با ما بود کیچ Hits: 3

Read More..