سخنان حضرت محمد ص

جوياي دانش در كنف عنايت – سخنان حضرت محمد ص

جوياي دانش در كنف عنايت خداوند است .حضرت محمد ص Hits: 8 »

خانه هاى عنكبوتى كه در – سخنان حضرت محمد ص

خانه هاى عنكبوتى كه در اتاق هاى شماست، لانه شياطين است. حضرت محمد ص Hits: 10 »

خداوند سبحان، سه چيز را – سخنان حضرت محمد ص

خداوند سبحان، سه چيز را دوست مي دارد :به جا آوردن حقوقش، فروتني براي خلقش، و نيكوكاري به بندگانش .حضرت محمد ص Hits: 9 »

خداوند، تباه كردن مال، – سخنان حضرت محمد ص

خداوند، تباه كردن مال، پرسش بسيار، و قيل و قال را دوست ندارد .حضرت محمد ص Hits: 9 »

خلال كنيد كه بدترين چيز – سخنان حضرت محمد ص

خلال كنيد كه بدترين چيز نزد فرشتگان اين است كه لاى دندان هاى بنده، ماندهغذا ببينند. حضرت محمد ص Hits: 11 »

دانش، وزير نيكويي براي – سخنان حضرت محمد ص

دانش، وزير نيكويي براي ايمان است .حضرت محمد ص Hits: 8 »

در كتاب نخستين نوشته شده – سخنان حضرت محمد ص

در كتاب نخستين نوشته شده است : اي پسرآدم! رايگان ياد ده؛ همان گونه كه رايگان ياد گرفتي .حضرت محمد ص Hits: 8 »

دورانديش‌ترين شخص، آن – سخنان حضرت محمد ص

دورانديش‌ترين شخص، آن است كه از ديگران خشم خود را بيشتر فرو مي‌برد. (زيرا اين خشم در آينده به ضرر او تمام خواهد شد. هم از چشم مردم مي‌افتد و هم آخرت خود را از بين مي‌برد.)حضرت محمد ص Hits: 13 »

زيد بن خالد جُهَنى – سخنان حضرت محمد ص

زيد بن خالد جُهَنى: پيامبر خدا صلي الله عليه و آله از هيچ نمازى به نماز ديگر مشغول نمى شدند،مگر اين كه در اين فاصله مسواك مى زدند. حضرت محمد ص Hits: 12 »

شستن ظرف ها و پاكيزگى – سخنان حضرت محمد ص

شستن ظرف ها و پاكيزگى حياط خانه مايه غناست. حضرت محمد ص Hits: 5 »

علم بياموزيد كه آموختن – سخنان حضرت محمد ص

علم بياموزيد كه آموختن آن نيكى است و خواندن و دوره كردن آن تسبيح و بحثآن جهاد و آموزشش به كسى كه آن را نمى داند ، صدقه و بذل آن به اهلش ، مايه نزديكىبه خداست؛ چرا كه علم نشان دهنده حلال و حرام است و جوينده اش را به بهشتراهبرى مى كند و در وحشت ، مونس و در تنهايى ، همراه و در خوشى و ناخوشى،راهنما و سِ... »

كسى كه براى زنده كردن حق – سخنان حضرت محمد ص

كسى كه براى زنده كردن حق يك مسلمان، شهادت حقّ بدهد، روز قيامت در حالىآورده مى شود كه پرتو نور چهره اش، تا چشم كار مى كند ديده مى شود و خلايق او را بهنام و نسب مى شناسند. حضرت محمد ص Hits: 5 »

ما قومى هستيم كه تا – سخنان حضرت محمد ص

ما قومى هستيم كه تا گرسنه نشويم غذا نمى خوريم و تا سير نشده ايم دست ازغذا مى كشيم. حضرت محمد ص Hits: 7 »

مسلمان هنگامى كه ضعف – سخنان حضرت محمد ص

مسلمان هنگامى كه ضعف پيرى بر او غلبه كند خداوند به فرشته اى دستورمى دهد كه در اين حال اعمال (نيكى) را كه او در جوانى و شادابى و سلامت انجاممى داد، برايش بنويسد. حضرت محمد ص Hits: 7 »

ميهمانى يك روز و دو روز – سخنان حضرت محمد ص

ميهمانى يك روز و دو روز و سه روز است، بعد از آن هر چه به او دهى صدقه محسوبمى شود. حضرت محمد ص Hits: 4 »

هر زني كه خود را خوشبو – سخنان حضرت محمد ص

هر زني كه خود را خوشبو كرده و سپس بر گروهي (از مردان نامحرم) عبور كند تا بوي آن را احساس كنند، (‌چنين زني)‌ زناكار است و هر چشمي (با نگاه به نامحرم)‌ زناكار مي‌شود.حضرت محمد ص Hits: 8 »

هر كس چهل روز گذشت – سخنان حضرت محمد ص

هر كس چهل روز گذشت نخورد، بد اخلاق مى شود. هر كس چهل روز گوشت بخورد،سنگ دل مى شود. حضرت محمد ص Hits: 4 »

هر كس كارى او را – سخنان حضرت محمد ص

هر كس كارى او را اندوهگين و به خود مشغول كند و او با اخلاص براى خدا بسم اللّه الرحمن الرحيم بگويد و با قلبش به سوى او رو كند، يكى از اين دو براى او خواهد بود: يادر دنيا به حاجتش مى رسد و يا حاجتش نزد پروردگار بوده و براى او ذخيره مى شود وآن براى مؤمنان ماندگارتر است. حضرت محمد ص Hits: 7 »

هر گاه روزي بيايد كه در – سخنان حضرت محمد ص

هر گاه روزي بيايد كه در آن بر دانشم نيفزايم، پس در آمدن خورشيد آن روز بر من خجسته مباد .حضرت محمد ص Hits: 4 »

هرگاه خداوند براى – سخنان حضرت محمد ص

هرگاه خداوند براى خانواده اى خير بخواهد، آنان را در دين دانا مى كند، كوچك ترهابزرگ ترهايشان را احترام مى نمايند، مدارا در زندگى و ميانه روى در خرج كردن راروزيشان مى نمايد و به عيوبشان آگاهشان مى سازد، تا آنها را برطرف كنند و اگر براىآنان جز اين بخواهد، به خودشان واگذارشان مى نمايد. حضرت محمد ص Hits:... »

همنشيني دانشمندان عبادت – سخنان حضرت محمد ص

همنشيني دانشمندان عبادت است .حضرت محمد ص Hits: 4 »

هيچ مرد مسلمانى نيست كه – سخنان حضرت محمد ص

هيچ مرد مسلمانى نيست كه نگاهش به زنى بيفتد و چشم خود را پايين بيندازد مگراين كه خداى متعال به او توفيق عبادتى دهد كه شيرينى آن را در دل خويش بيابد. حضرت محمد ص Hits: 5 »

[در نماز جماعت] صف ها – سخنان حضرت محمد ص

[در نماز جماعت] صف ها را هماهنگ و منظم نماييد تا دل هايتان هماهنگ شود و به يكديگر (شانه به شانه) متصل گرديد تا با هم مهربان شويد. حضرت محمد ص Hits: 5 »

چهار خصلت، جزء‌ بدبختي – سخنان حضرت محمد ص

چهار خصلت، جزء‌ بدبختي است: خشكي اشك چشم و سختي دل و آرزوي دراز و دوست داشتن به اين كه هميشه در دنيا بماند (يعني از مرگ بيزار باشد.)حضرت محمد ص Hits: 6 »

خداوند بندگان غيرتمند – سخنان حضرت محمد ص

خداوند بندگان غيرتمند خود را دوست دارد. حضرت محمد ص Hits: 5 »

خداوند متعال، حضرت – سخنان حضرت محمد ص

خداوند متعال، حضرت ابراهيم را جز به خاطر غذا دادن (به مردم) ونماز شب خواندنش هنگامى كه مردم در خواب بودند، خليل و دوست خودانتخاب نكرد. حضرت محمد ص Hits: 4 »

خداوند، سه تن را دشمن مي – سخنان حضرت محمد ص

خداوند، سه تن را دشمن مي دارد : كسي كه منّت گذارانه صدقه مي دهد ؛ آن كه در عين دارايي، در خرجي دادنْ سخت مي گيرد ؛ و فقير ولخرج .حضرت محمد ص Hits: 10 »

خوشا به سعادت سبقت جويان – سخنان حضرت محمد ص

خوشا به سعادت سبقت جويان به سايه عرش. گفتند: اى رسول خدا! آنان كيانند؟فرمودند: آنان كه چون حق را بشنوند، بپذيرند و هرگاه حق از آنان خواسته شود، دريغنكنند و براى مردم همان گونه قضاوت كنند كه براى خود مى كنند. حضرت محمد ص Hits: 16 »

دانشمندان، پيشوا و – سخنان حضرت محمد ص

دانشمندان، پيشوا و پرهيزگاران، سروراند و همنشيني آنها، مايه فزوني است .حضرت محمد ص Hits: 5 »

دعا كليد رحمت، وضو كليد – سخنان حضرت محمد ص

دعا كليد رحمت، وضو كليد نماز و نماز كليد بهشت است. حضرت محمد ص Hits: 7 »

راستگويى [مايه] آرامش و – سخنان حضرت محمد ص

راستگويى [مايه] آرامش و دروغگويى [مايه ]تشويش است. حضرت محمد ص Hits: 4 »

سليمان ميان پادشاهي و – سخنان حضرت محمد ص

سليمان ميان پادشاهي و مال و دانش مخيّر شد، پس دانش را برگزيد و با اين انتخابش ، دانش و مال و پادشاهي به او بخشيده شد .حضرت محمد ص Hits: 7 »

صبح‌گاه، ‌طلب روزي و – سخنان حضرت محمد ص

صبح‌گاه، ‌طلب روزي و نياز نماييد زيرا صبح برخاستن، باعث بركت و رستگاري است.حضرت محمد ص Hits: 4 »

فرزند هفت سال سروَر، هفت – سخنان حضرت محمد ص

فرزند هفت سال سروَر، هفت فرمانبردار، و هفت سال وزير است . حضرت محمد ص Hits: 5 »

كسي كه ساعتي بر خواري – سخنان حضرت محمد ص

كسي كه ساعتي بر خواري فراگرفتن شكيبايي نورزد، همواره در خواريناداني باقي بماند .حضرت محمد ص Hits: 5 »

محبتت به چيزي، كور و كر – سخنان حضرت محمد ص

محبتت به چيزي، كور و كر مي كند .حضرت محمد ص Hits: 5 »

من براى كسى كه بگومگو را – سخنان حضرت محمد ص

من براى كسى كه بگومگو را رها كند، هر چند حق با او باشد و براى كسى كه دروغگفتن را اگر چه به شوخى باشد، ترك گويد و براى كسى كه اخلاقش را نيكو گرداند، خانه اىدر حومه بهشت و خانه اى در مركز بهشت و خانه اى در بالاى بهشت ضمانت مى كنم. حضرت محمد ص Hits: 4 »

نگاه محبّت آميز فرزند به – سخنان حضرت محمد ص

نگاه محبّت آميز فرزند به پدر و مادرش، عبادت است. حضرت محمد ص Hits: 9 »

هر كس با حرام به مداوا – سخنان حضرت محمد ص

هر كس با حرام به مداوا بپردازد خداوند در آن شفا قرار نمى دهد. حضرت محمد ص Hits: 4 »

هر كس در جستجوى دانش – سخنان حضرت محمد ص

هر كس در جستجوى دانش باشد تا با آن اسلام را زنده كند و مرگ او فرا رسد، دربهشت ميان او و پيامبران تنها يك درجه فاصله است. حضرت محمد ص Hits: 5 »

هر كس مو مى گذارد، آن را – سخنان حضرت محمد ص

هر كس مو مى گذارد، آن را خوب نگه دارد وگرنه كوتاهش كند. حضرت محمد ص Hits: 5 »

هركس دانش را بجويد، – سخنان حضرت محمد ص

هركس دانش را بجويد، [كوشش او [كفّاره گذشته اش باشد .حضرت محمد ص Hits: 5 »

هرگاه قضاوت مى كنيد، – سخنان حضرت محمد ص

هرگاه قضاوت مى كنيد، عادلانه قضاوت كنيد و هرگاه سخن مى گوييد، نيكو بگوييد،زيرا خداوند نيكوكار است و نيكوكاران را دوست دارد. حضرت محمد ص Hits: 4 »

هيچ جلسه قرآنى براى – سخنان حضرت محمد ص

هيچ جلسه قرآنى براى تلاوت و درس در خانه اى از خانه هاى خدا برقرار نشد، مگراين كه آرامش بر آنان نازل شد و رحمت دربرشان گرفت و فرشتگان در اطراف آنان حلقهزدند و خداوند در ميان كسانى كه در نزدش هستند، از آنان ياد كرد. حضرت محمد ص Hits: 5 »

يكى از پيامبران به – سخنان حضرت محمد ص

يكى از پيامبران به پروردگارش شِكوه نمود و گفت: پروردگارا! بنده اى از بندگانت بهتو ايمان مى آورد و طبق فرمان تو عمل مى كند و تو، دنيا را از او باز مى دارى (او را از دنيامحروم مى كنى) و در معرض بلا قرارش مى دهى. و بنده اى از بندگانت به تو كفر مى ورزدو تو را نافرمانى مى كند و تو، بلا را از او باز مى دا... »

تمام و نهايت بدبختي اين – سخنان حضرت محمد ص

تمام و نهايت بدبختي اين است كه مردي قيامت را در صورتي كه زنده است،‌ درك كند. (اين روايت اشاره به‌ آرزوي طولاني دارد كه انسان آرزو كند، براي هميشه زنده باشد.)حضرت محمد ص Hits: 5 »

حق، سنگين و تلخ است و – سخنان حضرت محمد ص

حق، سنگين و تلخ است و باطل، سبك و شيرين و بسا خواهش و هوا و هوسى كهلحظه اى بيش نمى ماند، اما غم و اندوهى طولانى به دنبال مى آورد. حضرت محمد ص Hits: 7 »

خداوند خصلت هاى والاى – سخنان حضرت محمد ص

خداوند خصلت هاى والاى اخلاقى را دوست دارد و از خصلت هاى پَستبيزار است. حضرت محمد ص Hits: 4 »

خداوند! زبان را عذابى – سخنان حضرت محمد ص

خداوند! زبان را عذابى دهد كه هيچ يك از اعضاى ديگر را چنان عذابى ندهد. زبانگويد: اى پروردگار! مرا عذابى دادى كه هيچ چيز را چنان عذاب ندادى! در پاسخش گفتهشود: سخنى از تو بيرون آمد و به شرق و غرب زمين رسيد و به واسطه آن خونى بناحقّريخته شد و مالى به غارت رفت و ناموسى هتك شد. حضرت محمد ص Hits: 4 »

خدايا ! حقايق را چنانكه – سخنان حضرت محمد ص

خدايا ! حقايق را چنانكه هست به مابنماي .حضرت محمد ص Hits: 3 »

دانش را بجوييد؛ هرچند در – سخنان حضرت محمد ص

دانش را بجوييد؛ هرچند در چين باشد . جستجوي دانش بر هر مسلمانيواجب است .حضرت محمد ص Hits: 4 »

در پى روزى و نيازها، سحر – سخنان حضرت محمد ص

در پى روزى و نيازها، سحر خيز باشيد؛ چرا كه حركت در آغاز روز، [مايه ]بركت وپيروزى است. حضرت محمد ص Hits: 3 »

دنيا خودش مورد لعن است و – سخنان حضرت محمد ص

دنيا خودش مورد لعن است و آن چه در دنيا (‌و متعلّق به آن است نيز) ملعون مي‌باشد مگر آن چيزهايي كه متعلّق به خدا در دنياست (‌قرآن انبياء، اولياء و مؤمنين و مؤمنات.)حضرت محمد ص Hits: 4 »

روز قيامت، نخستين كساني – سخنان حضرت محمد ص

روز قيامت، نخستين كساني كه بر حوض [كوثر] وارد مي شوند، دوستان در راه خداوند ـ عزّوجلّ ـ هستند .حضرت محمد ص Hits: 3 »

سه گروه هستند كه نماز – سخنان حضرت محمد ص

سه گروه هستند كه نماز آنها قبول نشده و اعمال خوب آنها، بالا نمي‌رود: برده‌اي كه فرار كرده است تا زماني كه به نزد سرور خود برگردد و زني كه شوهرش از او ناراضي است تا زماني كه راضي شود و انسان مست تا زماني كه به هوش بيايد.حضرت محمد ص Hits: 4 »

عادل ترين مردم كسى است – سخنان حضرت محمد ص

عادل ترين مردم كسى است كه براى مردم همان را بپسندد كه براى خود مى پسنددو براى آنان نپسندد آنچه را براى خود نمى پسندد. حضرت محمد ص Hits: 3 »

قطعا هر كس به خاطر ترس – سخنان حضرت محمد ص

قطعا هر كس به خاطر ترس از دست دادن نعمتى يا گرفتار شدن به بلايى ناگهانىو يا از دست دادن سلامتى بگويد: «اى زنده، اى پابرجا، اى يكتا، اى بزرگ،اى نيكوكار، اى بزرگوار، اى مهربان، اى بى نياز! نعمتت را بر ما كامل كن و بخششترا ارزانى ما كن و لباس عافيت را بر تن ما بپوشان» خداوند، خير دنيا و آخرت به اوعطا م... »

گروهى در حضور پيامبر – سخنان حضرت محمد ص

گروهى در حضور پيامبر اسلام، مردى را ستايش كردند و همه ويژگى هاى خوب رابرايش بر شمردند. رسول خدا صلي الله عليه و آلهفرمودند: «عقل او چگونه است؟». گفتند: «اى رسولخدا! ما از جديت او در عبادت و ديگر خوبى ها سخن مى گوييم و شما از عقل اومى پرسيد؟». فرمودند: نادان از روى نادانى به زشتى هايى بزرگ تر از زشتى... »

مردم را از دوستانشان – سخنان حضرت محمد ص

مردم را از دوستانشان بشناسيد، زيرا انسان با كسى رفاقت مى كند كه او را مى پسندد. حضرت محمد ص Hits: 5 »

مؤمن شوخ و شنگ است، و – سخنان حضرت محمد ص

مؤمن شوخ و شنگ است، و منافق اخمو و عصبانى. حضرت محمد ص Hits: 5 »