جوياي دانش در كنف عنايت – سخنان حضرت محمد ص

جوياي دانش در كنف عنايت خداوند است .حضرت محمد ص

Read More..

خانه هاى عنكبوتى كه در – سخنان حضرت محمد ص

خانه هاى عنكبوتى كه در اتاق هاى شماست، لانه شياطين است. حضرت محمد ص

Read More..

خداوند سبحان، سه چيز را – سخنان حضرت محمد ص

خداوند سبحان، سه چيز را دوست مي دارد :به جا آوردن حقوقش، فروتني براي خلقش، و نيكوكاري به بندگانش .حضرت محمد ص

Read More..

خداوند، تباه كردن مال، – سخنان حضرت محمد ص

خداوند، تباه كردن مال، پرسش بسيار، و قيل و قال را دوست ندارد .حضرت محمد ص

Read More..

خلال كنيد كه بدترين چيز – سخنان حضرت محمد ص

خلال كنيد كه بدترين چيز نزد فرشتگان اين است كه لاى دندان هاى بنده، ماندهغذا ببينند. حضرت محمد ص

Read More..

دانش، وزير نيكويي براي – سخنان حضرت محمد ص

دانش، وزير نيكويي براي ايمان است .حضرت محمد ص

Read More..

در كتاب نخستين نوشته شده – سخنان حضرت محمد ص

در كتاب نخستين نوشته شده است : اي پسرآدم! رايگان ياد ده؛ همان گونه كه رايگان ياد گرفتي .حضرت محمد ص

Read More..

دورانديش‌ترين شخص، آن – سخنان حضرت محمد ص

دورانديش‌ترين شخص، آن است كه از ديگران خشم خود را بيشتر فرو مي‌برد. (زيرا اين خشم در آينده به ضرر او تمام خواهد شد. هم…

Read More..

زيد بن خالد جُهَنى – سخنان حضرت محمد ص

زيد بن خالد جُهَنى: پيامبر خدا صلي الله عليه و آله از هيچ نمازى به نماز ديگر مشغول نمى شدند،مگر اين كه در اين فاصله…

Read More..

شستن ظرف ها و پاكيزگى – سخنان حضرت محمد ص

شستن ظرف ها و پاكيزگى حياط خانه مايه غناست. حضرت محمد ص

Read More..

علم بياموزيد كه آموختن – سخنان حضرت محمد ص

علم بياموزيد كه آموختن آن نيكى است و خواندن و دوره كردن آن تسبيح و بحثآن جهاد و آموزشش به كسى كه آن را نمى…

Read More..

كسى كه براى زنده كردن حق – سخنان حضرت محمد ص

كسى كه براى زنده كردن حق يك مسلمان، شهادت حقّ بدهد، روز قيامت در حالىآورده مى شود كه پرتو نور چهره اش، تا چشم كار…

Read More..

ما قومى هستيم كه تا – سخنان حضرت محمد ص

ما قومى هستيم كه تا گرسنه نشويم غذا نمى خوريم و تا سير نشده ايم دست ازغذا مى كشيم. حضرت محمد ص

Read More..

مسلمان هنگامى كه ضعف – سخنان حضرت محمد ص

مسلمان هنگامى كه ضعف پيرى بر او غلبه كند خداوند به فرشته اى دستورمى دهد كه در اين حال اعمال (نيكى) را كه او در…

Read More..

ميهمانى يك روز و دو روز – سخنان حضرت محمد ص

ميهمانى يك روز و دو روز و سه روز است، بعد از آن هر چه به او دهى صدقه محسوبمى شود. حضرت محمد ص

Read More..

هر زني كه خود را خوشبو – سخنان حضرت محمد ص

هر زني كه خود را خوشبو كرده و سپس بر گروهي (از مردان نامحرم) عبور كند تا بوي آن را احساس كنند، (‌چنين زني)‌ زناكار…

Read More..

هر كس چهل روز گذشت – سخنان حضرت محمد ص

هر كس چهل روز گذشت نخورد، بد اخلاق مى شود. هر كس چهل روز گوشت بخورد،سنگ دل مى شود. حضرت محمد ص

Read More..

هر كس كارى او را – سخنان حضرت محمد ص

هر كس كارى او را اندوهگين و به خود مشغول كند و او با اخلاص براى خدا بسم اللّه الرحمن الرحيم بگويد و با قلبش…

Read More..

هر گاه روزي بيايد كه در – سخنان حضرت محمد ص

هر گاه روزي بيايد كه در آن بر دانشم نيفزايم، پس در آمدن خورشيد آن روز بر من خجسته مباد .حضرت محمد ص

Read More..

هرگاه خداوند براى – سخنان حضرت محمد ص

هرگاه خداوند براى خانواده اى خير بخواهد، آنان را در دين دانا مى كند، كوچك ترهابزرگ ترهايشان را احترام مى نمايند، مدارا در زندگى و…

Read More..

همنشيني دانشمندان عبادت – سخنان حضرت محمد ص

همنشيني دانشمندان عبادت است .حضرت محمد ص

Read More..

هيچ مرد مسلمانى نيست كه – سخنان حضرت محمد ص

هيچ مرد مسلمانى نيست كه نگاهش به زنى بيفتد و چشم خود را پايين بيندازد مگراين كه خداى متعال به او توفيق عبادتى دهد كه…

Read More..

[در نماز جماعت] صف ها – سخنان حضرت محمد ص

[در نماز جماعت] صف ها را هماهنگ و منظم نماييد تا دل هايتان هماهنگ شود و به يكديگر (شانه به شانه) متصل گرديد تا با…

Read More..

چهار خصلت، جزء‌ بدبختي – سخنان حضرت محمد ص

چهار خصلت، جزء‌ بدبختي است: خشكي اشك چشم و سختي دل و آرزوي دراز و دوست داشتن به اين كه هميشه در دنيا بماند (يعني…

Read More..

خداوند بندگان غيرتمند – سخنان حضرت محمد ص

خداوند بندگان غيرتمند خود را دوست دارد. حضرت محمد ص

Read More..

خداوند متعال، حضرت – سخنان حضرت محمد ص

خداوند متعال، حضرت ابراهيم را جز به خاطر غذا دادن (به مردم) ونماز شب خواندنش هنگامى كه مردم در خواب بودند، خليل و دوست خودانتخاب…

Read More..

خداوند، سه تن را دشمن مي – سخنان حضرت محمد ص

خداوند، سه تن را دشمن مي دارد : كسي كه منّت گذارانه صدقه مي دهد ؛ آن كه در عين دارايي، در خرجي دادنْ سخت…

Read More..

خوشا به سعادت سبقت جويان – سخنان حضرت محمد ص

خوشا به سعادت سبقت جويان به سايه عرش. گفتند: اى رسول خدا! آنان كيانند؟فرمودند: آنان كه چون حق را بشنوند، بپذيرند و هرگاه حق از…

Read More..

دانشمندان، پيشوا و – سخنان حضرت محمد ص

دانشمندان، پيشوا و پرهيزگاران، سروراند و همنشيني آنها، مايه فزوني است .حضرت محمد ص

Read More..

دعا كليد رحمت، وضو كليد – سخنان حضرت محمد ص

دعا كليد رحمت، وضو كليد نماز و نماز كليد بهشت است. حضرت محمد ص

Read More..

راستگويى [مايه] آرامش و – سخنان حضرت محمد ص

راستگويى [مايه] آرامش و دروغگويى [مايه ]تشويش است. حضرت محمد ص

Read More..

سليمان ميان پادشاهي و – سخنان حضرت محمد ص

سليمان ميان پادشاهي و مال و دانش مخيّر شد، پس دانش را برگزيد و با اين انتخابش ، دانش و مال و پادشاهي به او…

Read More..

صبح‌گاه، ‌طلب روزي و – سخنان حضرت محمد ص

صبح‌گاه، ‌طلب روزي و نياز نماييد زيرا صبح برخاستن، باعث بركت و رستگاري است.حضرت محمد ص

Read More..

فرزند هفت سال سروَر، هفت – سخنان حضرت محمد ص

فرزند هفت سال سروَر، هفت فرمانبردار، و هفت سال وزير است . حضرت محمد ص

Read More..

كسي كه ساعتي بر خواري – سخنان حضرت محمد ص

كسي كه ساعتي بر خواري فراگرفتن شكيبايي نورزد، همواره در خواريناداني باقي بماند .حضرت محمد ص

Read More..

محبتت به چيزي، كور و كر – سخنان حضرت محمد ص

محبتت به چيزي، كور و كر مي كند .حضرت محمد ص

Read More..

من براى كسى كه بگومگو را – سخنان حضرت محمد ص

من براى كسى كه بگومگو را رها كند، هر چند حق با او باشد و براى كسى كه دروغگفتن را اگر چه به شوخى باشد،…

Read More..

نگاه محبّت آميز فرزند به – سخنان حضرت محمد ص

نگاه محبّت آميز فرزند به پدر و مادرش، عبادت است. حضرت محمد ص

Read More..

هر كس با حرام به مداوا – سخنان حضرت محمد ص

هر كس با حرام به مداوا بپردازد خداوند در آن شفا قرار نمى دهد. حضرت محمد ص

Read More..

هر كس در جستجوى دانش – سخنان حضرت محمد ص

هر كس در جستجوى دانش باشد تا با آن اسلام را زنده كند و مرگ او فرا رسد، دربهشت ميان او و پيامبران تنها يك…

Read More..

هر كس مو مى گذارد، آن را – سخنان حضرت محمد ص

هر كس مو مى گذارد، آن را خوب نگه دارد وگرنه كوتاهش كند. حضرت محمد ص

Read More..

هركس دانش را بجويد، – سخنان حضرت محمد ص

هركس دانش را بجويد، [كوشش او [كفّاره گذشته اش باشد .حضرت محمد ص

Read More..

هرگاه قضاوت مى كنيد، – سخنان حضرت محمد ص

هرگاه قضاوت مى كنيد، عادلانه قضاوت كنيد و هرگاه سخن مى گوييد، نيكو بگوييد،زيرا خداوند نيكوكار است و نيكوكاران را دوست دارد. حضرت محمد ص

Read More..

هيچ جلسه قرآنى براى – سخنان حضرت محمد ص

هيچ جلسه قرآنى براى تلاوت و درس در خانه اى از خانه هاى خدا برقرار نشد، مگراين كه آرامش بر آنان نازل شد و رحمت…

Read More..

يكى از پيامبران به – سخنان حضرت محمد ص

يكى از پيامبران به پروردگارش شِكوه نمود و گفت: پروردگارا! بنده اى از بندگانت بهتو ايمان مى آورد و طبق فرمان تو عمل مى كند…

Read More..

تمام و نهايت بدبختي اين – سخنان حضرت محمد ص

تمام و نهايت بدبختي اين است كه مردي قيامت را در صورتي كه زنده است،‌ درك كند. (اين روايت اشاره به‌ آرزوي طولاني دارد كه…

Read More..

حق، سنگين و تلخ است و – سخنان حضرت محمد ص

حق، سنگين و تلخ است و باطل، سبك و شيرين و بسا خواهش و هوا و هوسى كهلحظه اى بيش نمى ماند، اما غم و…

Read More..

خداوند خصلت هاى والاى – سخنان حضرت محمد ص

خداوند خصلت هاى والاى اخلاقى را دوست دارد و از خصلت هاى پَستبيزار است. حضرت محمد ص

Read More..

خداوند! زبان را عذابى – سخنان حضرت محمد ص

خداوند! زبان را عذابى دهد كه هيچ يك از اعضاى ديگر را چنان عذابى ندهد. زبانگويد: اى پروردگار! مرا عذابى دادى كه هيچ چيز را…

Read More..

خدايا ! حقايق را چنانكه – سخنان حضرت محمد ص

خدايا ! حقايق را چنانكه هست به مابنماي .حضرت محمد ص

Read More..

دانش را بجوييد؛ هرچند در – سخنان حضرت محمد ص

دانش را بجوييد؛ هرچند در چين باشد . جستجوي دانش بر هر مسلمانيواجب است .حضرت محمد ص

Read More..

در پى روزى و نيازها، سحر – سخنان حضرت محمد ص

در پى روزى و نيازها، سحر خيز باشيد؛ چرا كه حركت در آغاز روز، [مايه ]بركت وپيروزى است. حضرت محمد ص

Read More..

دنيا خودش مورد لعن است و – سخنان حضرت محمد ص

دنيا خودش مورد لعن است و آن چه در دنيا (‌و متعلّق به آن است نيز) ملعون مي‌باشد مگر آن چيزهايي كه متعلّق به خدا…

Read More..

روز قيامت، نخستين كساني – سخنان حضرت محمد ص

روز قيامت، نخستين كساني كه بر حوض [كوثر] وارد مي شوند، دوستان در راه خداوند ـ عزّوجلّ ـ هستند .حضرت محمد ص

Read More..

سه گروه هستند كه نماز – سخنان حضرت محمد ص

سه گروه هستند كه نماز آنها قبول نشده و اعمال خوب آنها، بالا نمي‌رود: برده‌اي كه فرار كرده است تا زماني كه به نزد سرور…

Read More..

عادل ترين مردم كسى است – سخنان حضرت محمد ص

عادل ترين مردم كسى است كه براى مردم همان را بپسندد كه براى خود مى پسنددو براى آنان نپسندد آنچه را براى خود نمى پسندد….

Read More..

قطعا هر كس به خاطر ترس – سخنان حضرت محمد ص

قطعا هر كس به خاطر ترس از دست دادن نعمتى يا گرفتار شدن به بلايى ناگهانىو يا از دست دادن سلامتى بگويد: «اى زنده، اى…

Read More..

گروهى در حضور پيامبر – سخنان حضرت محمد ص

گروهى در حضور پيامبر اسلام، مردى را ستايش كردند و همه ويژگى هاى خوب رابرايش بر شمردند. رسول خدا صلي الله عليه و آلهفرمودند: «عقل…

Read More..

مردم را از دوستانشان – سخنان حضرت محمد ص

مردم را از دوستانشان بشناسيد، زيرا انسان با كسى رفاقت مى كند كه او را مى پسندد. حضرت محمد ص

Read More..

مؤمن شوخ و شنگ است، و – سخنان حضرت محمد ص

مؤمن شوخ و شنگ است، و منافق اخمو و عصبانى. حضرت محمد ص

Read More..