حلاوت کلام

حلاوت کلام شیرینی در زبان تو قــــند و عـــــسل بوَد شهـــد از زبانِ پُر شکـــــرت بی بَدل بوِد آهـــنگ خنده هــــای تو …

پا برهنگی

پا برهنگی عمر را در بزم غفلت هیچ مقـــداری نبود زندگیرا خواب دنیا دیدی جز باری نبود پرده اندر پرده یی وی …

پگاهِ عید

پگاهِ عید رنگِ شفـق شــــقایقی بر آسمــــان گشود آمد پگــــاهِ عید و دلِ مؤمــــنان گـــــشود دررفت تا سیاهی، سپیدی ظهـــــور کرد مرغ …

کشتار ِ روزه داران

کشتار ِ روزه داران جمعــــــی بنام اسلام ، حیوان گشته امروز محـــــدودهیی جهـــالت پایان گشته امروز این کـــــافران ملحد، مــزدورِ چودری اند …

پائیز زمان

پائیز زمان دیگــــــر نوای بلبل مـــــا پر ترانه نیســت دیگر فضـــــــایی گـرمیی از آشیانه نیست باد خــــــــزان فسرده گل و برگ بوســتان …

خشم ِ کردگار

خشم ِ کردگار چرا امــــروز خوبان زیر ِ دارَند زچه این دولتی هــــــــا نابکارند قسم خــوردند که خدمت مینمایند ز چه فریاد …

راز ها

راز ها مــیان ِ خـــــــنده های ِ نازنینت نهـــان است راز های راستینت بیان حـــق رسد از نورِ چشمت نشان پاکــــــــــی آید …

زهد ظاهری

زهد ظاهری زاهـد نمـــــارِ خویش به مردم مکن بیان از روزه و ذکــــات مخور گوشِ دیگران بیجا نمـــازِ خویش مکن بیشــــتر دراز …

زیبایی

زیبایی زیبایی پاک کــــــــــــردن اشک یتیم بوَد زیبایی در سخــــاوت ِ دستِ عظـــیم بود زیبایی در فرو کش خشم و غضب همان …

عالَم بالا

عالَم بالا آنشـــب که پیغــــــــــــامی نوی در بامِ دنیا آمده انظـــــارِ رخـــشانِ مهـــــــــی در دیده ی ما آمده آن لفظ و آن …

عطر سخاوت

عطر سخاوت آنکـــــو که نهــــفته بر روانست بیجان نشود که اصلِ جـانست اندازۀ عمـــــر مقصــدش نیست از بادۀ عشق جــــــــــاودانســت چون عطـــرِ …

عطر محبت

عطر محبت بگرفته عطـــــرِ زلفِ تو کاشانه ی مرا آئینه کـــــرده عکس رخت خانه ی مرا خوابم حــــرام گشته ز سودای زلف …

حضور یار سید همایون شاه عالمی

حضور یار در عـــالم خـــــــــیال پر و بال میزنیم تصــویر حسن دیده خط و خال میزنیم هرگـــه جمــــالِ یار کند جلوه در …

طرۀ دلدار سید همایون شاه عالمی

طرۀ دلدار ای دل بیادِیار بسی کـــار مــــــــــیکنی خون از عبور چشم برخــــــسار میکنی ببریده ای ز دیر فقــــط عـــشق برسری ترک …

ماه من سید همایون شاه عالمی

ماه من جــــــــــای اندر سینه دارد ماه من سلطـــــــنت برقـــلب راند شاه من روز و شب مشغولِ اویم در خیال مهـــــــــــربانی میکند …

فرط بیخودی سید همایون شاه عالمی

فرط بیخودی توبه بشکـــــــستم دلـــــم وا میکنم یک دو جـــــــــــام باده بالا میکنم هی بنوشم تا که بیخـــــــویشم کند خــالی از می …

بال توکل سید همایون شاه عالمی

بال توکل عشق نمودی دل و تنهـــــــا شدی رنج کـــــشیدی و شکـــــیبا شدی حـــــال، بتو عــــالَم ِ خود را نداد قــــــال، برآورده …

حفظِ راز سید همایون شاه عالمی

حفظِ راز بر روی زمین آمده مهمــــــــان شده گانیم زین خطــــه بدان خطه پریشان شده گانیم در بحر ِ تحیر همگی مـــــــات …

گرفتاری سید همایون شاه عالمی

گرفتاری ای قلب ساده باز گــــــــــرفتاری میکشی اندر بلای عشق بسی خـــــواری میکشی چشم مــــــــرا ز گریه بکوری کشانده یی شب تا …

عمر فانی سید همایون شاه عالمی

عمر فانی بدین عمر فانی مکن خود فـــــــــزونی ز ترس حـسابش کجــــــــا در سکونی گهـــــی در نشیبی گهــــــی در فرازی بزن دیده …

نوای دل سید همایون شاه عالمی

نوای دل هر آنگهی که به یادت خــط ِ غزل بکـشم فــــــراق روی ترا داعی ِ اجــل بکــــشم ز آفــــــتاب رخت روشنســــــت …

تیر عجز سید همایون شاه عالمی

تیر عجز هـــــــــزار چرخش معنیست در ترانۀ من حکـــــــایتیست همی شعر عاشقـــــانۀ من سخن شـــــــناس ِ لب یار داند اینکه صـبا نشســــــته …