Sayed Homayoun Shah Alemi

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل (رح) عشق از رایحـــــــــۀ دلـــدار است زآن سبب قیمـــــت ِ آن بسیار است دامن ِ عــــــــــاشقی نا هموار است “اشک یک لحظه بمژگان بار است فــرصت عمـــر همین مقدار است” *** زر به ذات است به پالایش نیست شرح ِ این نکته به گنجایش نیست روی ... »

یک ذره ز خاکیم و سر ما به هوا سید همایون شاه عالمی

یک ذره ز خاکیم و سر ما به هوا سید همایون شاه عالمی

»

دنیاست گذرگاه و کسی راه ندید سید همایون شاه عالمی

دنیاست گذرگاه و کسی راه ندید سید همایون شاه عالمی

»

در نفس کجا آدمی از خود گذرد سید همایون شاه عالمی

در نفس کجا آدمی از خود گذرد سید همایون شاه عالمی

»

در پرده یی اسرار کسی راه نیافت سید همایون شاه عالمی

در پرده یی اسرار کسی راه نیافت سید همایون شاه عالمی

»

بازآ سخنِ عالم بالا بزنیم سید همایون شاه عالمی

بازآ سخنِ عالم بالا بزنیم سید همایون شاه عالمی

»

ای عقل بعشق حلقه یی زنجیر مبند سید همایون شاه عالمی

ای عقل بعشق حلقه یی زنجیر مبند سید همایون شاه عالمی

»

آگاه نشد هچکس از خانه یی دیر سید همایون شاه عالمی

آگاه نشد هچکس از خانه یی دیر سید همایون شاه عالمی

»

از نیست به هست آمده بیباک شدیم سید همایون شاه عالمی

از نیست به هست آمده بیباک شدیم سید همایون شاه عالمی

»

افسوس که عمر همه برباد رَوَد سید همایون شاه عالمی

افسوس که عمر همه برباد رَوَد سید همایون شاه عالمی

»

در عشق تو من سوخته ام و ساخته ام سید همایون شاه عالمی

در عشق تو من سوخته ام و ساخته ام سید همایون شاه عالمی

»

حلاوت کلام

حلاوت کلام

حلاوت کلام شیرینی در زبان تو قــــند و عـــــسل بوَد شهـــد از زبانِ پُر شکـــــرت بی بَدل بوِد آهـــنگ خنده هــــای تو چنگی به دل زند زیبایی هــــای غنــچه لــــبت بی مَثَل بوَد هـــــر چند در فراق تو خون گریه میکـنم هــر مشکـــلم زخنده یی تو دانی حل شده والله که آن صدای خوشت ساز زندگـیست مــــــــ... »

پا برهنگی

پا برهنگی

پا برهنگی عمر را در بزم غفلت هیچ مقـــداری نبود زندگیرا خواب دنیا دیدی جز باری نبود پرده اندر پرده یی وی مشکـل افزا میشود واقف با دانشی را فهــــــــم ِ اسراری نبود راز اندر سینه یی دیوانه یی مـــدفون بشد گِرد آن سر را بدیدی نقش دســـتاری نبود کثرت ِ سختی ِ دلهــــا پایه یی کهســار شد ناله یی برگشته... »

پگاهِ عید

پگاهِ عید

پگاهِ عید رنگِ شفـق شــــقایقی بر آسمــــان گشود آمد پگــــاهِ عید و دلِ مؤمــــنان گـــــشود دررفت تا سیاهی، سپیدی ظهـــــور کرد مرغ سحـــــر به غمـزه دلِ باغبان گشود بگشاد چین هـــــا ز جبین های روزه دار بلبل ترانه هــــــــا برخِ ارغـــــوان گشود آن خطّ ِ مــــاهتاب به پهنــــایِ آبی رنگ چـــون آ... »

کشتار ِ روزه داران

کشتار ِ روزه داران

کشتار ِ روزه داران جمعــــــی بنام اسلام ، حیوان گشته امروز محـــــدودهیی جهـــالت پایان گشته امروز این کـــــافران ملحد، مــزدورِ چودری اند ای وای کفــــــر مطلق ایمـان گشته امروز کُشتند روزه داران با دشنه یی خــــــــرّیت درنده خـــــوی حیوان، انسان گشته امروز در خــــون فـــتاده افغان از دست ناکس... »

پائیز زمان

پائیز زمان

پائیز زمان دیگــــــر نوای بلبل مـــــا پر ترانه نیســت دیگر فضـــــــایی گـرمیی از آشیانه نیست باد خــــــــزان فسرده گل و برگ بوســتان آبِ حـیات، در رگ ِ گلــــــها روانه نیست آتش رسیده گـــــویی به برگ ِ درخــت ِ بید خـاک از غذا به ریشه و اندر جوانه نیست حــــــرمان و آه و درد چــسانی بیرون کنم آ... »

خشم ِ کردگار

خشم ِ کردگار

خشم ِ کردگار چرا امــــروز خوبان زیر ِ دارَند زچه این دولتی هــــــــا نابکارند قسم خــوردند که خدمت مینمایند ز چه فریاد ِ مـــــردم می برآرند تهــــی مغزند و بی پروا و مکار کثیف و ظالم و هم خــــونخوارند نگفتم این همــه بد هست و بدزاد میانشان اندکی خـــدمتگـذارند ولی پیدا شود گــــر شخص سالم او را ... »

راز ها

راز ها

راز ها مــیان ِ خـــــــنده های ِ نازنینت نهـــان است راز های راستینت بیان حـــق رسد از نورِ چشمت نشان پاکــــــــــی آید از جبینت وجــــــودت از محبت آفــریدند نمودِ آسمـــــــــان گشته زمینت ریاء هـــرگز کسی از تو ندیده ســــــرود ِ عشق آرم از قرینت خــــدا داند که تقدیرت چه باشد اگرچند عشق گشته ا... »

زهد ظاهری

زهد ظاهری

زهد ظاهری زاهـد نمـــــارِ خویش به مردم مکن بیان از روزه و ذکــــات مخور گوشِ دیگران بیجا نمـــازِ خویش مکن بیشــــتر دراز بر سائلی که نان بدادی مکـــن فغـــــــــان هر لحظه از مــــراسم خیراتِ خود مـگو گــر دادی یک درم به فقیری بکن نهـــان مهمانی های خویش به ختمِ قــــران مگیر از روی دل به هیچ کسی ... »

زیبایی

زیبایی

زیبایی زیبایی پاک کــــــــــــردن اشک یتیم بوَد زیبایی در سخــــاوت ِ دستِ عظـــیم بود زیبایی در فرو کش خشم و غضب همان آرامشِ ز فطــــــرت ِ بی ترس و بیم بوَد زیبایی عاطفه است ز احساس می چـکد در قلــب ِ آدمی به مــــــــــدارا مقیم بود زیبایی در شکستگی و عجـز خفته است این عطیه از حضورِ خــــدایِ کر... »

عالَم بالا

عالَم بالا

عالَم بالا آنشـــب که پیغــــــــــــامی نوی در بامِ دنیا آمده انظـــــارِ رخـــشانِ مهـــــــــی در دیده ی ما آمده آن لفظ و آن معنی چه بود کــــآن قلبِ آدم درربود فــــرهاد راهـی شد به کوه مجنون به صحرا آمده گـــــویی شـرابِ جــاویدان در خونِ آدم شد روان سوزان بشد تا هر زبان رقصـــی بر اعضــا آمده ... »

عطر سخاوت

عطر سخاوت

عطر سخاوت آنکـــــو که نهــــفته بر روانست بیجان نشود که اصلِ جـانست اندازۀ عمـــــر مقصــدش نیست از بادۀ عشق جــــــــــاودانســت چون عطـــرِ گلاب در سخاوت نی در پیِ سود و نی زیانســــت گلهـــــــــــای محــــبتش گـشوده پیوســـــته به عشق باغــــبانست باغی که درش ز مهــر بازسـت گلـــــها همه جـــــ... »

عطر محبت

عطر محبت

عطر محبت بگرفته عطـــــرِ زلفِ تو کاشانه ی مرا آئینه کـــــرده عکس رخت خانه ی مرا خوابم حــــرام گشته ز سودای زلف تو حــــرفت ترانه است ببین لانه ی مـــرا دیشب که در کـــنار ِ من آوردی گلشنت خـــــــــالی رها نموده یی پیمانه ی مرا رفتی خــــــراب گشته دلم ای جهانتاب آباد کن دوبارگـــــــــــی ویرانه... »

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل صائب تبریزی

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل صائب تبریزی

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل صائب تبریزی هر که اندر کارگاهِ چرخِ دوّارِ خودست هر کسی رونق پذیرِ جنسِ بازارِ خودست هر قسم از بهر نفع ریش و دستارِ خودست هر که را دیدیم در عالم گرفتارِ خودست کار حق در طاق نیسان مانده در کارِ خودست *** خانه ی وجدان مرده دربرفته ترس و بیم شد همه گلها ز کاغذ نیست بوی ... »

The Word Dari Is Literally Art

The Word Dari Is Literally Art

The word Dari is literally art say it honey, sugar or sweet As Rudaki raised the word Samani Kings gave it shadow “Sayed Homayoun Shah Alemi” لفظ دری که سراسر هنر است عسل و قند بگو یا شکر است رودکی کرد سخن را چو بلند شاه سامانی در او سایه فگند “سید همایون شاه عالمی” Translate... »

آئینه  بین سید همایون شاه عالمی

آئینه بین سید همایون شاه عالمی

آئینه بین کن هر سخن ِ تفرقه انداز پس ِ گوش چون است جواب ِ سخن ِ ابله که خاموش مردار نگردد به غف ِ سگ همه دریا تاریخ ز اذهان کجا گشته فراموش؟ ما در پیی صلحیم پی ِ وحدت و عزت تحریک مکن طائفه ها، خون، مده جوش گر سگ بگزد بازوی تو مفتخر آید دندان نتوانی سگی را بیهوده مخروش زینهار مکن قصد ِ پریشانی ِ این... »

حضور یار سید همایون شاه عالمی

حضور یار سید همایون شاه عالمی

حضور یار در عـــالم خـــــــــیال پر و بال میزنیم تصــویر حسن دیده خط و خال میزنیم هرگـــه جمــــالِ یار کند جلوه در نظر آتش درون این دلِ بدحــــــــال میزنیم تا آسمـــــان سفر کند اندیشۀ وصـــــال تا فکـــــرِ یار بر سرِ پامـــــــال میزنیم اظــــــهار عشق مـــیرسد، آیینه میشود طــــــرزِ سخن بصور... »

روی ِ دوست سید همایون شاه عالمی

روی ِ دوست سید همایون شاه عالمی

روی ِ دوست نوشــته کاتب تقــــدیر سر نوشــــــت چه باک مرا بعـشق تو از کار نیک و زشــت چه باک اگر چه خرمن نفس است هر نَفَــس به هــوس دلــم بدیدن رویش که دانه کـــــــشت چه باک فـــــــراق دوست جهـــــنم نمود در ره ِ عمـــر چو روی دوست ببیینم از آن بهشــت چه باک به کار عاشقی از طــــعنه ها هـــــــ... »

طرۀ دلدار سید همایون شاه عالمی

طرۀ دلدار سید همایون شاه عالمی

طرۀ دلدار ای دل بیادِیار بسی کـــار مــــــــــیکنی خون از عبور چشم برخــــــسار میکنی ببریده ای ز دیر فقــــط عـــشق برسری ترک هوا و مسندِ گلـــــــــــــزار میکنی اندر خیـــــــال یار شود باغِ خـــــاطرت تا آرزوی عـــارض گلــــــــــنار میکنی خود در فراق یار مریضی همی کـــشی چون چشم را به نرگس بی... »

گرد عجز سید همایون شاه عالمی

گرد عجز سید همایون شاه عالمی

گرد عجز قرص ِ خورشید به انگشت چرا پرده کنی نشود پرده دل ِ خویش چه آزرده کنی چو درخت است بشر، طایفه ها شاخه و برگ کم بکن برتری در ریشه کجا خُرده کنی شو به هر فرد بیا گوهر ِ انسانی بجو فرق در گور کجا؟ خواجه و یا برده کنی آن بزرگان همه رفتند و نهادند علوم زنده نتوانی و دعوای سر ِ مرده کنی نور ِ خورشید... »

ندای   ِ دل سید همایون شاه عالمی

ندای ِ دل سید همایون شاه عالمی

ندای ِ دل نای ِ ز دلم ندا کشیده کآی سوخته ی بلا کشیده من پاره ی خون کباب گشتم تو آتش ِ ناروا کشیده لیکن منما تو هم شکایت زانک آمده عشق پا کشیده عشق است عنایتی ز جانان دستی کرَمَش به ما کشیده هر وسوسه را زسربرون کن بین قربت ِ کبریا کشیده درهردو جهان ز نعمت عشق درمان شده و دوا کشیده سرشار شدی (همایون... »

اثر هستی سید همایون شاه عالمی

اثر هستی سید همایون شاه عالمی

اثر هستی یارب منما دور مرا از نظر ِ خویش این دل به گداز است بسی از شرر خویش مستی و طرب شور دگر برده به گردون در بی خودی غرقیم ندانیم سر ِ خویش تا ناله برون آمده از سوز به سودا بگذاشته این چشم ز اشکی اثر ِ خویش اظهار ِ ندامت نتوان کرد درین حال چون کوه ِ ملامت بکشیدیم بر ِ خویش تا سلسله ی وعده ی دیدا... »

پیمانه ی عمر سید همایون شاه عالمی

پیمانه ی عمر سید همایون شاه عالمی

پیمانه ی عمر کلکینچۀ دل جهـــــــــانی دیده کز حیرت آن ز خــــود پریده عشق ابدی نصـــــــیب آن دل کو را ز ازل قلم کـــــــــــشیده از علم مگو ریاضـــــــت آور هر پرده ز عجــــــز بر دریده دانستن غیب کـــــار ما نیست این راه، بشر کجـــــــــا بریده چشمی بزنی و عمــــــر رفته با خود نبَرَد کـــسی که ... »

در وصف حال سید همایون شاه عالمی

در وصف حال سید همایون شاه عالمی

در وصف حال پیر هرات خواجه عبدالله انصاری نام تو نامیست جهان آفرین وصف تو لطفیست زبان آفرین هر که به دل مهر تو اندوخته در قدم عشق جهان سوخته عاجز م و بی سخنم پیش تو آن که به هیچ است منم پیش تو ماه و فلک سجده کنان سوی تو لطف و کرم آمده از خوی تو هژده هزار عالم و فانی ز تو هر اثر عشق نشانی ز تو خادم و... »

سخن مبارک سید همایون شاه عالمی

سخن مبارک سید همایون شاه عالمی

سخن مبارک ز وفور ِ شوق، نامش به سر ِ زبان بیارم نفس زمین برآرد تف ِ گرمی ِ غبار م دم ذکر نام او را زده ام به دل چو عیسی به زمان خزان نگردد گل ِ باغ نوبهار م نم کشت عشق افتاد به زمین ِ خشک قلبم ثمری به آرزویش شب و روز می شمارم ز لب ِ خجسته ء او سخن ِ مبارک آمد زمی ِشراب وصلش گهی مست وگه خمارم ره ِ ع... »

عطر مهر سید همایون شاه عالمی

عطر مهر سید همایون شاه عالمی

عطر مهر اگر چه عشق گناه هست در زمــانۀ من ولی پُر است هـمین حرف در ترانۀ من بهـــــــار ِ حسنِ ترا دیده تا بیان بکــــنم گـــل و گلاب بریزد ز آســـــــــتانۀ من لبِ خمـــوش، سخــندان شود ز دیدن تو سرود و شعــــــر بریزد ز بامِ خانۀ مـن طـــــــراوت است دلم را گل ِ بناگوشت جدا مباد ز زلفـــت خــــــ... »

ماه من سید همایون شاه عالمی

ماه من سید همایون شاه عالمی

ماه من جــــــــــای اندر سینه دارد ماه من سلطـــــــنت برقـــلب راند شاه من روز و شب مشغولِ اویم در خیال مهـــــــــــربانی میکند دلخـواه من نیست فکــــــــر یارِ درسر بیهوده لـــــذت ِ گــــندم برآرَد کـــــاه ِ من مذهب ِ عشق است اندر خصــــلتم راه عـــــــشاق است دانی راه من وا نه ایستد قلــــب ... »

ننگ زمان سید همایون شاه عالمی

ننگ زمان سید همایون شاه عالمی

ننگ زمان این چه زمان آمده ظالم و داور غلط شاه غلط تا گدا کاغذ و دفتر غلط رشوه به مامور ده خانه ی مردم بگیر مصحف ِ دیوان را صفحه سراسر غلط ساعت ده گر رَوی نیست به دفتر کسی آمر و مأمور ِ ما گشته به کشور غلط نیم رَود فاتحه ، نیم ِ دگر کار داشت حیله و مکر ِ همه هست به باور غلط متن ِ عرایض نگر هیچ نگنجد... »

آفتاب عشـق سید همایون شاه عالمی

آفتاب عشـق سید همایون شاه عالمی

آفتاب عشـق آفــتاب عشـق نور افشــان شده ماهـــتاب دل از آن تابــان شده ای بسا دردی کــشــیدم سالـــها کــوه از اشکم ببین دامــان شده تا هــوس را رد نمودم از قفـــا نفس اندر دل چــنان نالان شده خاک پای خـــادمان حـــق شدم کــبر اندر فطـــرتم ویران شده لب چو بستم در جواب ابــلهان داســــتانم ورد ِ بی... »

تیر  ِ نَفَس سید همایون شاه عالمی

تیر ِ نَفَس سید همایون شاه عالمی

تیر ِ نَفَس قدی کمان شده کی راست شد ز تیر ِ نفَس به دام عیش گذشت عمر ما اسیر ِ نفس حباب ِ عمر شب و روز در زمانه فنا قطار ِ نوبت ِ مردم ، زمین گیر ِ نفس سپید ِ برف نمایان بشد به موی ِ سرم جوانی رفت به یک چشم سوی پیر ِ نفس صدای قلب، قدم های سوی ِ آخرت است به احتیاط برو افتد این نفیر ِ نفس به سان ِ گر... »

راز  ِ نهان سید همایون شاه عالمی

راز ِ نهان سید همایون شاه عالمی

راز ِ نهان راز اسرار ِ جهان را کی توان بشناختن گردش ِ این آسمان را کی توان بشناختن گه ضرر اندر مفاد و گه مفاد اندر ضرر اینقدر سود و زیان را کی توان بشناختن کثرت ِ استاره بنگر کائنات ِ عقل را وسعت این کهکشان را کی توان بشناختن دانه ی ریگ ِ بیابان هم نباشد حجم عقل نکته ها در آسمان را کی توان بشناختن ... »

شکست  ِ دل سید همایون شاه عالمی

شکست ِ دل سید همایون شاه عالمی

شکست ِ دل نشد آن سیم تن شبی به برم از غمش سوخت پهنه ی جگرم آنکه از خنده بود غنچه دهن من به وصفش ببین چه لبشکرم روزی افتاد طرف ِ آغوشم نرمی ِ آن بدن ز دل نَبَرم در کنارش چو شاه میرفتم رفت و افتاد نقش ِ تاج ِ سرم آن درخشندگی ِ زهره ی من کاش میبود همره ِ سفرم دل ِ معصوم ِ ما شکست چرا راه ِ او را هنوز ... »

فرط بیخودی سید همایون شاه عالمی

فرط بیخودی سید همایون شاه عالمی

فرط بیخودی توبه بشکـــــــستم دلـــــم وا میکنم یک دو جـــــــــــام باده بالا میکنم هی بنوشم تا که بیخـــــــویشم کند خــالی از می جــــام و مینا میکنم تا بخاک افتم ز فرط بیخـــــــــودی وصل جانان را تقاضـــــــا میکـنم دل درون سینه دعـــــــوا کم بکـن تا ثریا رفـــــــــته غـــــوغا میکنم عــــــ... »

معراج عشاق سید همایون شاه عالمی

معراج عشاق سید همایون شاه عالمی

معراج عشاق ما را ز سرگذشت قضا آمد این مَـــــحَک هرکـــو بکار خـویش جدا بینی یک به یک در جلوه هـــای چشم، سماک اند فوق ِ ما الوان رنگ عــــشق مگر بینی در سَمَک دیدیم در حـــــوالی ِ عــــشق اند احـــتیاج این گردش ســــیاره و خورشـــید تا فلک عشقست دین و دین شده از عشق معــتبر آدم درین پدیده مــــــ... »

مخمس دوم بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل سید همایون شاه عالمی

مخمس دوم بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل ( رح) هر جهت آئینه دیدم در نگهبانی مرا عاشقی انداخت از بس در پریشانی مرا ای اجل بشتاب دیگر نیست آسانی مرا دام ِ یک عالم تحیر گشت آرامی مرا عاقبت کرد این در ِ وا کرده زندانی مرا **** از نسیم ِ مهربانی گر بهاری برده ام آبیاری در خیال ِ کشتزاری برده ام عمرها شد زند... »

بال توکل سید همایون شاه عالمی

بال توکل سید همایون شاه عالمی

بال توکل عشق نمودی دل و تنهـــــــا شدی رنج کـــــشیدی و شکـــــیبا شدی حـــــال، بتو عــــالَم ِ خود را نداد قــــــال، برآورده و گــــویا شدی آتش ِ آن مهر درونت بسوخـــــت شعـــــله به بیرون زده بالا شدی گـــــــاه درافــــتادی به ابنای دیر گــاه ازین ورطــــــه مجزا شدی بستی خودت را به صف عارفان... »

حفظِ  راز سید همایون شاه عالمی

حفظِ راز سید همایون شاه عالمی

حفظِ راز بر روی زمین آمده مهمــــــــان شده گانیم زین خطــــه بدان خطه پریشان شده گانیم در بحر ِ تحیر همگی مـــــــات به مبهوت در خلقت انظـــــــار چه حیران شده گانیم چون چشمک یک مور به دروازۀ غفلــت مغرور به هیچیم ، سلیمــــــــان شده گانیم با کـــــثرت آن درد که از بیخبری هاست با تیغِ هوس بیخودی ... »

زبان  ِ عشق سید همایون شاه عالمی

زبان ِ عشق سید همایون شاه عالمی

زبان ِ عشق پرورده ی دودمان ِ عشقم این است که چون زبان ِ عشقم در آتش ِ شوق چون محاطم ابراهیمی در میان ِ عشقم پروا نکنم ز شب سیاهی استاره ی آسمان عشقم چون راه ِ حقیقی عشق باشد از جمله ی رهروان ِ عشقم از هر ورقش تو مست گردی ار بشنوی داستان ِ عشقم هر قطره حکایتیست از چشم در محمل ِ کاروان ِ عشقم جز عشق ... »

طلعت یار سید همایون شاه عالمی

طلعت یار سید همایون شاه عالمی

طلعت یار برو که خسته ام از مـردم خــــــــراب برو ز پیش ِ مست ِ خــرابی تو با شـــتاب بـرو ز روی مرده دلان بین نَفَس چه تنگی کـند دلم بگو که درون گــــــشته در حـباب برو ز سِرّ کــــــار منافـق نشد خـــلاص سـرم سؤال بیش مکــن نیســــــــــت تا جــــواب بـرو ببین که گــــوشه گــــرفتیم از دو رو و دو... »

گرفتاری سید همایون شاه عالمی

گرفتاری سید همایون شاه عالمی

گرفتاری ای قلب ساده باز گــــــــــرفتاری میکشی اندر بلای عشق بسی خـــــواری میکشی چشم مــــــــرا ز گریه بکوری کشانده یی شب تا به صــبح مانده به بیداری میکشی ای دل نماندی هیچ ز نادانی هـای خویش بر نقش ِ حسن ِ یار نگهــــــداری میکشی هـــــر روز خنده هـای ِ کسی مست میکند هر شب زدست ِ دیده دل آزاری ... »

نرمی ِ گفتار سید همایون شاه عالمی

نرمی ِ گفتار سید همایون شاه عالمی

نرمی ِ گفتار تار نفس کوته و باریک هــــست نیستی وهستی چه نزدیک هست آدمی تا روی ِ قـــــــدم مــــیشود راه نپیمــــــــوده عــــــدم میشود شش جهتش راهزن و فـتنه سـاز وقت چه کـــــم بوده و راه ِ دراز نفس به بیراهی کشد هــــر دمـی رحم نبینی و نه چــــــشم ِ نمـــی آنیکی کفران به نعمــــــت کـند آنیکی ... »

اختلاف سید همایون شاه عالمی

اختلاف سید همایون شاه عالمی

اختلاف علّت ِ بدبختی ِ ما اختلاف این گنه هرگز نمیگردد معاف ما به هر نامی ز همدیگر جدا کس بجرم ِ خویش نارَد اعتراف قدریکدیگر ندانستیم حیف هرکه را کنجی رسید و اعتکاف گه به نام دین سر ِ هم میزدیم گه به نام ِ قوم دلها شد شکاف ملّت ِ پاشیده از هم در نفاق تشنه ی خون ِ برادر در مصاف اتحادی در عمل بهتر ز ح... »

تاج  ِ فقر سید همایون شاه عالمی

تاج ِ فقر سید همایون شاه عالمی

تاج ِ فقر شرح ِ این متن را دری بکنم خوب سنجیده گوهری بکنم کژ بوَد چرخش زمان و فلک راست گویم سخنوری بکنم همچو خاکی فتاده ام به فنا به کدام خس برابری بکنم خاک ِ عجزم بروی اخگر عشق قدرتم نیست ، اخگری بکنم نیست آزار ِ کس مرا در سر بهر ِ مطلب نه دلبری بکنم تا که سلطان فقر و عجز شدم ز کجا تاج ِ خود زری ب... »

دریای غم ها سید همایون شاه عالمی

دریای غم ها سید همایون شاه عالمی

دریای غم ها سوختم از دست هجران آ به فریاد م برس ای پری رو ماه ِ خندان آ به فریاد م برس پیش پایت جان دهم گر بگذری از راه ِ من سوی عاشق رو بگردان آ به فریاد م برس آن نگاه ِ آتشینت فتنه شد از چشم ِ مست سینه ی ما کرده ویران آ به فریاد م برس بی تو ما را زندگانی مرگ تدریجی بوَد گشته ام من زار و نالان آ ب... »

سر پُر شور سید همایون شاه عالمی

سر پُر شور سید همایون شاه عالمی

سر پُر شور سرم خاک ِ ره ِ جانان نمایم به نام ِ عاشقی جولان نمایم به صحرای ِ دل ِ ترکیده خود ز اشک فرقتش باران نمایم چنان باران کز او گلشن برآرد چمن زار ِ خیال اینسان نمایم مرید ِ عاشقان و عارفانم جوانی را ره ِ پیران نمایم چنان من آشنای ِ عشق گشتم که چشم محتسب حیران نمایم جنونم سنگ میبارد درین شهر ه... »

عمر فانی سید همایون شاه عالمی

عمر فانی سید همایون شاه عالمی

عمر فانی بدین عمر فانی مکن خود فـــــــــزونی ز ترس حـسابش کجــــــــا در سکونی گهـــــی در نشیبی گهــــــی در فرازی بزن دیده برهم ببین ســــرنگـــــــــونی به پـــــائین بَـــرَندت، زبالایی افتــــی مشو غــــزه از آنک، به بالا کـــــنونی زحــــرص ز آزی چه دستک ِ درازی چـــــــرا بهــــــر دنیا چنی... »

مترس سید همایون شاه عالمی

مترس سید همایون شاه عالمی

مترس عشقبازی کن همیشه از فلک چندان مترس از صدای شیخ و زاهد جان من هر آن مترس کی به معموری بیابی راه عشق اندر سپهر از صفا آئینه ی دل را مکن ویران مترس کافران ِ عشق را هم غرق دنیا واگذار عشق باشد همچو گوهر خفته در ایمان مترس همت ِ والا همیشه راه می سازد فراخ جان ز جانان است دانی اینقدر از جان مترس هم... »

نوای دل سید همایون شاه عالمی

نوای دل سید همایون شاه عالمی

نوای دل هر آنگهی که به یادت خــط ِ غزل بکـشم فــــــراق روی ترا داعی ِ اجــل بکــــشم ز آفــــــتاب رخت روشنســــــت ماه ِ دلم چه نور زهره و ناهــــــید بر زُحل بکشم مرا که مـــشغله عشقــــست تا بروز ِ ابد چـــــنین قریحــــه ی آزاد از ازل بکشم چــنان به خاک درت گریه های زار کنم که تا زمرّد و یاقوت... »

امید پرتو فشانی سید همایون شاه عالمی

امید پرتو فشانی سید همایون شاه عالمی

امید پرتو فشانی بیا که پرتو خورشید ِ آسمان ِ منی فروغ و روشنی و نور ِ دیده گان منی نوید ِ درگه ِ دلرا خبر ز وصل تو باد بیان نکته ی عشقی که در زبان منی روان و جان مرا کرده ی ز عشق غنی که شاه روح تویی خود خدایگان منی وصال تست فقط دانی کامیابی ِ دل به بند ِ عجز کشیدی و امتحان منی سخن به گوهری ِ عشقی ب... »

تیر عجز سید همایون شاه عالمی

تیر عجز سید همایون شاه عالمی

تیر عجز هـــــــــزار چرخش معنیست در ترانۀ من حکـــــــایتیست همی شعر عاشقـــــانۀ من سخن شـــــــناس ِ لب یار داند اینکه صـبا نشســــــته قاصـــد یار است پیشِ لانۀ من به جز ترانۀ لــــب چیســـــت؟ تا نثار کنم به حیث تحفــــــه فقط اشک شد روانۀ من تن فـــــــسردۀ من چیست تا فـــــداش کنم کـــــــــ... »