آهنگ بهار

آهنگ بهار آهنگ بهارست و نوای دل ِ ســــــــــرشار گیتـــــی شده فــــردوس برنگ ِ گل ِ پربار انوارِ طــــــــراوت زده انواع ِ گل از باغ…

Read More..

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل (رح) عشق از رایحـــــــــۀ دلـــدار است زآن سبب قیمـــــت ِ آن بسیار است دامن ِ…

Read More..

یک ذره ز خاکیم و سر ما به هوا سید همایون شاه عالمی

Read More..

دنیاست گذرگاه و کسی راه ندید سید همایون شاه عالمی

Read More..

در نفس کجا آدمی از خود گذرد سید همایون شاه عالمی

Read More..

در پرده یی اسرار کسی راه نیافت سید همایون شاه عالمی

Read More..

بازآ سخنِ عالم بالا بزنیم سید همایون شاه عالمی

Read More..

ای عقل بعشق حلقه یی زنجیر مبند سید همایون شاه عالمی

Read More..

آگاه نشد هچکس از خانه یی دیر سید همایون شاه عالمی

Read More..

از نیست به هست آمده بیباک شدیم سید همایون شاه عالمی

Read More..

افسوس که عمر همه برباد رَوَد سید همایون شاه عالمی

Read More..

در عشق تو من سوخته ام و ساخته ام سید همایون شاه عالمی

Read More..

حلاوت کلام

حلاوت کلام شیرینی در زبان تو قــــند و عـــــسل بوَد شهـــد از زبانِ پُر شکـــــرت بی بَدل بوِد آهـــنگ خنده هــــای تو چنگی به دل…

Read More..

پا برهنگی

پا برهنگی عمر را در بزم غفلت هیچ مقـــداری نبود زندگیرا خواب دنیا دیدی جز باری نبود پرده اندر پرده یی وی مشکـل افزا میشود…

Read More..

پگاهِ عید

پگاهِ عید رنگِ شفـق شــــقایقی بر آسمــــان گشود آمد پگــــاهِ عید و دلِ مؤمــــنان گـــــشود دررفت تا سیاهی، سپیدی ظهـــــور کرد مرغ سحـــــر به غمـزه…

Read More..

کشتار ِ روزه داران

کشتار ِ روزه داران جمعــــــی بنام اسلام ، حیوان گشته امروز محـــــدودهیی جهـــالت پایان گشته امروز این کـــــافران ملحد، مــزدورِ چودری اند ای وای کفــــــر…

Read More..

پائیز زمان

پائیز زمان دیگــــــر نوای بلبل مـــــا پر ترانه نیســت دیگر فضـــــــایی گـرمیی از آشیانه نیست باد خــــــــزان فسرده گل و برگ بوســتان آبِ حـیات، در…

Read More..

خشم ِ کردگار

خشم ِ کردگار چرا امــــروز خوبان زیر ِ دارَند زچه این دولتی هــــــــا نابکارند قسم خــوردند که خدمت مینمایند ز چه فریاد ِ مـــــردم می…

Read More..

راز ها

راز ها مــیان ِ خـــــــنده های ِ نازنینت نهـــان است راز های راستینت بیان حـــق رسد از نورِ چشمت نشان پاکــــــــــی آید از جبینت وجــــــودت…

Read More..

زهد ظاهری

زهد ظاهری زاهـد نمـــــارِ خویش به مردم مکن بیان از روزه و ذکــــات مخور گوشِ دیگران بیجا نمـــازِ خویش مکن بیشــــتر دراز بر سائلی که…

Read More..

زیبایی

زیبایی زیبایی پاک کــــــــــــردن اشک یتیم بوَد زیبایی در سخــــاوت ِ دستِ عظـــیم بود زیبایی در فرو کش خشم و غضب همان آرامشِ ز فطــــــرت…

Read More..

عالَم بالا

عالَم بالا آنشـــب که پیغــــــــــــامی نوی در بامِ دنیا آمده انظـــــارِ رخـــشانِ مهـــــــــی در دیده ی ما آمده آن لفظ و آن معنی چه بود…

Read More..

عطر سخاوت

عطر سخاوت آنکـــــو که نهــــفته بر روانست بیجان نشود که اصلِ جـانست اندازۀ عمـــــر مقصــدش نیست از بادۀ عشق جــــــــــاودانســت چون عطـــرِ گلاب در سخاوت…

Read More..

عطر محبت

عطر محبت بگرفته عطـــــرِ زلفِ تو کاشانه ی مرا آئینه کـــــرده عکس رخت خانه ی مرا خوابم حــــرام گشته ز سودای زلف تو حــــرفت ترانه…

Read More..

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل صائب تبریزی

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل صائب تبریزی هر که اندر کارگاهِ چرخِ دوّارِ خودست هر کسی رونق پذیرِ جنسِ بازارِ خودست هر قسم…

Read More..

The Word Dari Is Literally Art

The word Dari is literally art say it honey, sugar or sweet As Rudaki raised the word Samani Kings gave it shadow “Sayed Homayoun Shah…

Read More..

آئینه بین سید همایون شاه عالمی

آئینه بین کن هر سخن ِ تفرقه انداز پس ِ گوش چون است جواب ِ سخن ِ ابله که خاموش مردار نگردد به غف ِ…

Read More..

حضور یار سید همایون شاه عالمی

حضور یار در عـــالم خـــــــــیال پر و بال میزنیم تصــویر حسن دیده خط و خال میزنیم هرگـــه جمــــالِ یار کند جلوه در نظر آتش درون…

Read More..

روی ِ دوست سید همایون شاه عالمی

روی ِ دوست نوشــته کاتب تقــــدیر سر نوشــــــت چه باک مرا بعـشق تو از کار نیک و زشــت چه باک اگر چه خرمن نفس است…

Read More..

طرۀ دلدار سید همایون شاه عالمی

طرۀ دلدار ای دل بیادِیار بسی کـــار مــــــــــیکنی خون از عبور چشم برخــــــسار میکنی ببریده ای ز دیر فقــــط عـــشق برسری ترک هوا و مسندِ…

Read More..

گرد عجز سید همایون شاه عالمی

گرد عجز قرص ِ خورشید به انگشت چرا پرده کنی نشود پرده دل ِ خویش چه آزرده کنی چو درخت است بشر، طایفه ها شاخه…

Read More..

ندای ِ دل سید همایون شاه عالمی

ندای ِ دل نای ِ ز دلم ندا کشیده کآی سوخته ی بلا کشیده من پاره ی خون کباب گشتم تو آتش ِ ناروا کشیده…

Read More..

اثر هستی سید همایون شاه عالمی

اثر هستی یارب منما دور مرا از نظر ِ خویش این دل به گداز است بسی از شرر خویش مستی و طرب شور دگر برده…

Read More..

پیمانه ی عمر سید همایون شاه عالمی

پیمانه ی عمر کلکینچۀ دل جهـــــــــانی دیده کز حیرت آن ز خــــود پریده عشق ابدی نصـــــــیب آن دل کو را ز ازل قلم کـــــــــــشیده از…

Read More..

در وصف حال سید همایون شاه عالمی

در وصف حال پیر هرات خواجه عبدالله انصاری نام تو نامیست جهان آفرین وصف تو لطفیست زبان آفرین هر که به دل مهر تو اندوخته…

Read More..

سخن مبارک سید همایون شاه عالمی

سخن مبارک ز وفور ِ شوق، نامش به سر ِ زبان بیارم نفس زمین برآرد تف ِ گرمی ِ غبار م دم ذکر نام او…

Read More..

عطر مهر سید همایون شاه عالمی

عطر مهر اگر چه عشق گناه هست در زمــانۀ من ولی پُر است هـمین حرف در ترانۀ من بهـــــــار ِ حسنِ ترا دیده تا بیان…

Read More..

ماه من سید همایون شاه عالمی

ماه من جــــــــــای اندر سینه دارد ماه من سلطـــــــنت برقـــلب راند شاه من روز و شب مشغولِ اویم در خیال مهـــــــــــربانی میکند دلخـواه من نیست…

Read More..

ننگ زمان سید همایون شاه عالمی

ننگ زمان این چه زمان آمده ظالم و داور غلط شاه غلط تا گدا کاغذ و دفتر غلط رشوه به مامور ده خانه ی مردم…

Read More..

آفتاب عشـق سید همایون شاه عالمی

آفتاب عشـق آفــتاب عشـق نور افشــان شده ماهـــتاب دل از آن تابــان شده ای بسا دردی کــشــیدم سالـــها کــوه از اشکم ببین دامــان شده تا…

Read More..

تیر ِ نَفَس سید همایون شاه عالمی

تیر ِ نَفَس قدی کمان شده کی راست شد ز تیر ِ نفَس به دام عیش گذشت عمر ما اسیر ِ نفس حباب ِ عمر…

Read More..

راز ِ نهان سید همایون شاه عالمی

راز ِ نهان راز اسرار ِ جهان را کی توان بشناختن گردش ِ این آسمان را کی توان بشناختن گه ضرر اندر مفاد و گه…

Read More..

شکست ِ دل سید همایون شاه عالمی

شکست ِ دل نشد آن سیم تن شبی به برم از غمش سوخت پهنه ی جگرم آنکه از خنده بود غنچه دهن من به وصفش…

Read More..

فرط بیخودی سید همایون شاه عالمی

فرط بیخودی توبه بشکـــــــستم دلـــــم وا میکنم یک دو جـــــــــــام باده بالا میکنم هی بنوشم تا که بیخـــــــویشم کند خــالی از می جــــام و مینا…

Read More..

معراج عشاق سید همایون شاه عالمی

معراج عشاق ما را ز سرگذشت قضا آمد این مَـــــحَک هرکـــو بکار خـویش جدا بینی یک به یک در جلوه هـــای چشم، سماک اند فوق…

Read More..

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل رح

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل ( رح) هر جهت آئینه دیدم در نگهبانی مرا عاشقی انداخت از بس در…

Read More..

بال توکل سید همایون شاه عالمی

بال توکل عشق نمودی دل و تنهـــــــا شدی رنج کـــــشیدی و شکـــــیبا شدی حـــــال، بتو عــــالَم ِ خود را نداد قــــــال، برآورده و گــــویا شدی…

Read More..

حفظِ راز سید همایون شاه عالمی

حفظِ راز بر روی زمین آمده مهمــــــــان شده گانیم زین خطــــه بدان خطه پریشان شده گانیم در بحر ِ تحیر همگی مـــــــات به مبهوت در…

Read More..

زبان ِ عشق سید همایون شاه عالمی

زبان ِ عشق پرورده ی دودمان ِ عشقم این است که چون زبان ِ عشقم در آتش ِ شوق چون محاطم ابراهیمی در میان ِ…

Read More..

طلعت یار سید همایون شاه عالمی

طلعت یار برو که خسته ام از مـردم خــــــــراب برو ز پیش ِ مست ِ خــرابی تو با شـــتاب بـرو ز روی مرده دلان بین…

Read More..

گرفتاری سید همایون شاه عالمی

گرفتاری ای قلب ساده باز گــــــــــرفتاری میکشی اندر بلای عشق بسی خـــــواری میکشی چشم مــــــــرا ز گریه بکوری کشانده یی شب تا به صــبح مانده…

Read More..

نرمی ِ گفتار سید همایون شاه عالمی

نرمی ِ گفتار تار نفس کوته و باریک هــــست نیستی وهستی چه نزدیک هست آدمی تا روی ِ قـــــــدم مــــیشود راه نپیمــــــــوده عــــــدم میشود شش…

Read More..

اختلاف سید همایون شاه عالمی

اختلاف علّت ِ بدبختی ِ ما اختلاف این گنه هرگز نمیگردد معاف ما به هر نامی ز همدیگر جدا کس بجرم ِ خویش نارَد اعتراف…

Read More..

تاج ِ فقر سید همایون شاه عالمی

تاج ِ فقر شرح ِ این متن را دری بکنم خوب سنجیده گوهری بکنم کژ بوَد چرخش زمان و فلک راست گویم سخنوری بکنم همچو…

Read More..

دریای غم ها سید همایون شاه عالمی

دریای غم ها سوختم از دست هجران آ به فریاد م برس ای پری رو ماه ِ خندان آ به فریاد م برس پیش پایت…

Read More..

سر پُر شور سید همایون شاه عالمی

سر پُر شور سرم خاک ِ ره ِ جانان نمایم به نام ِ عاشقی جولان نمایم به صحرای ِ دل ِ ترکیده خود ز اشک…

Read More..

عمر فانی سید همایون شاه عالمی

عمر فانی بدین عمر فانی مکن خود فـــــــــزونی ز ترس حـسابش کجــــــــا در سکونی گهـــــی در نشیبی گهــــــی در فرازی بزن دیده برهم ببین ســــرنگـــــــــونی…

Read More..

مترس سید همایون شاه عالمی

مترس عشقبازی کن همیشه از فلک چندان مترس از صدای شیخ و زاهد جان من هر آن مترس کی به معموری بیابی راه عشق اندر…

Read More..

نوای دل سید همایون شاه عالمی

نوای دل هر آنگهی که به یادت خــط ِ غزل بکـشم فــــــراق روی ترا داعی ِ اجــل بکــــشم ز آفــــــتاب رخت روشنســــــت ماه ِ دلم…

Read More..

امید پرتو فشانی سید همایون شاه عالمی

امید پرتو فشانی بیا که پرتو خورشید ِ آسمان ِ منی فروغ و روشنی و نور ِ دیده گان منی نوید ِ درگه ِ دلرا…

Read More..