مخمس حضرت سردار غلام محمد خان طرزي رح بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل رح

مخمس حضرت سردار غلام محمد خان طرزي رح بر غزل حضرت ابو المعانی بیدل رح آشکار به تو رنگ بود و نبود من ز تو…

Read More..