سقای بلخی

سقای بلخی اسمش بهرام است شخص پارسا منش بوده اکثراً به سیر و سیاحت میپرداخت. مدتها در گورستان حضرت آدم علیه السلام …