آسیمه سران بی‌نواییم هنوز

Hits: 2

Read More..

از گفتهٔ بد گوی تو چون هر عاقل

Hits: 2

Read More..

از روی عتاب اگر چه گویی سردم

Hits: 2

Read More..

از آمدنم فزود رنج بدنم

Hits: 2

Read More..

یک چند در اسلام فرس تاخته‌ایم

Hits: 11

Read More..

یک بوسه بر آن لبان خندان نزنم

Hits: 2

Read More..

هر روز به درد از تو نویدی دارم

Hits: 3

Read More..

هر چند شدم ز عش تو خوار و خجل

Hits: 3

Read More..

ناید به کف آن زلف سمن مال به مال

Hits: 2

Read More..

نامت پس ازین یارا به اسم دارم

Hits: 2

Read More..

نادیده ترا چو راه را کردم باز

Hits: 2

Read More..

مجرم رخ تو که ما بدو آساییم

Hits: 2

Read More..

گیرم ز غمت جان و خرد پیر کنم

Hits: 3

Read More..

گویی که من از بلعجبی دارم عار

Hits: 2

Read More..

گفتم که مگر دل ز تو برداشته‌ایم

Hits: 2

Read More..

گفتم خود را ز خس نگهدار ای چشم

Hits: 2

Read More..

گر با فلکم کنی برابر بیشم

Hits: 2

Read More..

فتحی که به آمدنت منصور شوم

Hits: 2

Read More..

روز آمد و برکشید خورشید علم

Hits: 2

Read More..

راحت همه از غمی برانداخته‌ ایم

Hits: 2

Read More..

در عشق تو خفته همچو ابروی توام

Hits: 4

Read More..

در وصل شب و روز شمردیم بهم

Hits: 2

Read More..

در خوابگه از دل شب آتش بیزم

Hits: 2

Read More..

دارد پشتم ز وعدهٔ خام تو خم

Hits: 2

Read More..

خواهی که ترا روی دهد صرف نیاز

Hits: 2

Read More..

خواندیم گرسنه ما ز دل یار هوس

Hits: 2

Read More..

چون می دانی همه ز خاک و آبیم

Hits: 2

Read More..

چون گل صنما جامه به صد جا چاکم

Hits: 2

Read More..

چون در غم آن نگار سرکش باشم

Hits: 2

Read More..

چون از اجل تو دید بر لوح آثار

Hits: 3

Read More..

چوبی بودم بود به گل در پایم

Hits: 2

Read More..

یار اگر در کار من بیمار ازین به داشتی

Hits: 20

Read More..

همواره جفا کردن تا کی بود ای دلبر

Hits: 4

Read More..

وصال حالت اگر عاشقی حلال کند

Hits: 15

Read More..

همه جانست سر تا پای جانان

Hits: 6

Read More..

عاشقی را دوست دارم عاشقان را دوستر

Hits: 6

Read More..

سنایی را خریدستی دل و جان

Hits: 4

Read More..

زین پیش به شبهای سیاه شبه‌ناک

Hits: 6

Read More..

زلف را شانه زدی باز چه رسم آوردی

Hits: 4

Read More..

خویشتن داری کنید ای عاشقان با درد عشق

Hits: 13

Read More..

خوبت آراست ای غلام ایزد

Hits: 6

Read More..

خورشید تویی و ذره ماییم

Hits: 7

Read More..

حلقهٔ ارواح بینم گرد حلقهٔ گوش تو

Hits: 4

Read More..

خواجه سلام علیک آن لب چون نوش بین

Hits: 5

Read More..

خنده گریند همی لاف زنان بر در تو

Hits: 6

Read More..

چیست آن زلف بر آن روی پریشان کردن

Hits: 4

Read More..

چون نهی جعد بافته بر دوش

Hits: 5

Read More..

چون سخنگویی از آن لب لطف باری ای پسر

Hits: 4

Read More..

چو شد به نزد سنایی یکی جفا و وفایت

Hits: 5

Read More..

چه رنگهاست که آن شوخ دیده نامیزد

Hits: 4

Read More..

چه رسمست آن نهادن زلف بر دوش

Hits: 4

Read More..

چه خواهی کرد قرایی و طامات

Hits: 5

Read More..

چنگ در فتراک عشق هیچ بت رویی مزن

Hits: 6

Read More..

چند رنجانی نگارا این دل مشتاق را

Hits: 5

Read More..

چشمکان پیش من پر آب مکن

Hits: 6

Read More..

چرا ز روی لطافت بدین غریب نسازی

Hits: 4

Read More..

تو مقیمی از آن سنایی را

Hits: 5

Read More..

با سنایی عهد و پیمان داشتی در دل مقیم

Hits: 4

Read More..

این عشق جوهریست بدانجا که روی داد

Hits: 4

Read More..

ای مهر تو بر سینهٔ من مهر نهاده

Hits: 5

Read More..