Hakim Sanai

یک شب غم هجران تو ای جان جهان

یک شب غم هجران تو ای جان جهان

Hits: 0 »

یک چند در اسلام فرس تاخته‌ ایم

یک چند در اسلام فرس تاخته‌ ایم

Hits: 0 »

نادیده ترا چو راه را کردم باز

نادیده ترا چو راه را کردم باز

Hits: 0 »

من چون تو نیابم تو چو من یابی صد

من چون تو نیابم تو چو من یابی صد

Hits: 0 »

مجرم رخ تو که ما بدو آساییم

مجرم رخ تو که ما بدو آساییم

Hits: 0 »

مانندهٔ باد اگر چه بی‌پا و سریم

مانندهٔ باد اگر چه بی‌پا و سریم

Hits: 0 »

ما شربت هجر تو چشیدیم و شدیم

ما شربت هجر تو چشیدیم و شدیم

Hits: 0 »

گه سوی من آیی از لطیفی پویان

گه سوی من آیی از لطیفی پویان

Hits: 0 »

گه جفت صلاح باشم و یار خرد

گه جفت صلاح باشم و یار خرد

Hits: 0 »

گفتم که مگر دل ز تو برداشته ‌ایم

گفتم که مگر دل ز تو برداشته ‌ایم

Hits: 0 »

گر شاد نخواهی این دلم شاد مکن

گر شاد نخواهی این دلم شاد مکن

Hits: 0 »

گر خاک شوم چو باد بر من گذرد

گر خاک شوم چو باد بر من گذرد

Hits: 0 »

کاری که نه با تو بی‌نظام انگاریم

کاری که نه با تو بی‌نظام انگاریم

Hits: 0 »

فرمان حسود فتنه‌انگیز مکن

فرمان حسود فتنه‌انگیز مکن

Hits: 0 »

فتحی که به آمدنت منصور شوم

فتحی که به آمدنت منصور شوم

Hits: 0 »

شب گشت ز هجران دل فروزم روز

شب گشت ز هجران دل فروزم روز

Hits: 0 »

عقلی که همیشه با روانی دمساز

عقلی که همیشه با روانی دمساز

Hits: 0 »

زان یک نظر نهان که ما دزدیدیم

زان یک نظر نهان که ما دزدیدیم

Hits: 0 »

روزی که بود دلت ز جانان پر درد

روزی که بود دلت ز جانان پر درد

Hits: 0 »

راحت همه از غمی برانداخته‌ایم

راحت همه از غمی برانداخته‌ایم

Hits: 0 »

در بند بلای آن بت کش بودن

در بند بلای آن بت کش بودن

Hits: 0 »

در وصل شب و روز شمردیم بهم

در وصل شب و روز شمردیم بهم

Hits: 0 »

خواهی که ترا روی دهد صرف نیاز

خواهی که ترا روی دهد صرف نیاز

Hits: 0 »

چون می دانی همه ز خاک و آبیم

چون می دانی همه ز خاک و آبیم

Hits: 0 »

چوبی بودم بود به گل در پایم

چوبی بودم بود به گل در پایم

Hits: 0 »

تا ظن نبری که از تو آگاه‌تریم

تا ظن نبری که از تو آگاه‌تریم

Hits: 0 »

تا چند ز سودای جهان پیمودن

تا چند ز سودای جهان پیمودن

Hits: 0 »

بر رهگذر دوست کمین خواهم کرد

بر رهگذر دوست کمین خواهم کرد

Hits: 0 »

بر چرخ نهاده پای بستیم هنوز

بر چرخ نهاده پای بستیم هنوز

Hits: 0 »

با هجر تو بنده دل خمین می‌دارد

با هجر تو بنده دل خمین می‌دارد

Hits: 0 »

با خوی بد تو گر چه در پرخاشیم

با خوی بد تو گر چه در پرخاشیم

Hits: 0 »

با ابر همیشه در عتابش بینم

با ابر همیشه در عتابش بینم

Hits: 0 »

ای گلبن نابسوده او باش هنوز

ای گلبن نابسوده او باش هنوز

Hits: 0 »

ای صورت تو سکون دلها چو خرد

ای صورت تو سکون دلها چو خرد

Hits: 0 »

ای روی تو پاکیزه‌تر از کف کلیم

ای روی تو پاکیزه‌تر از کف کلیم

Hits: 0 »

ای دیده ز هر طرف که برخیزد خس

ای دیده ز هر طرف که برخیزد خس

Hits: 0 »

ای چون شکن زلف تو پشتم خم خم

ای چون شکن زلف تو پشتم خم خم

Hits: 0 »

اندر دریا نهنگ باید بودن

اندر دریا نهنگ باید بودن

Hits: 0 »

آسیمه سران بی‌نواییم هنوز

آسیمه سران بی‌نواییم هنوز

Hits: 0 »

آزار ترا گرچه نهادم گردن

آزار ترا گرچه نهادم گردن

Hits: 0 »

از دیده درم خرید روی تو شدیم

از دیده درم خرید روی تو شدیم

Hits: 0 »

از آمدنم فزود رنج بدنم

از آمدنم فزود رنج بدنم

Hits: 0 »

از دور مرا بدید لب خندان کرد

از دور مرا بدید لب خندان کرد

Hits: 0 »

تیغ از کف و بازوی تو ای فخر امم

تیغ از کف و بازوی تو ای فخر امم

Hits: 2 »

پر شد ز شراب عشق جانا جامم

پر شد ز شراب عشق جانا جامم

Hits: 2 »

بی وصل تو زندگانی ای مه چکنم

بی وصل تو زندگانی ای مه چکنم

Hits: 3 »

بسیار ز عاشقیت غمها خوردم

بسیار ز عاشقیت غمها خوردم

Hits: 2 »

بر دل ز غم فراق داغی دارم

بر دل ز غم فراق داغی دارم

Hits: 2 »

بر چرخ نهاده پای بستیم هنوز

بر چرخ نهاده پای بستیم هنوز

Hits: 2 »

با دولت حسن دوست اندر جنگم

با دولت حسن دوست اندر جنگم

Hits: 2 »

با ابر همیشه در عتابش بینم

با ابر همیشه در عتابش بینم

Hits: 2 »

با چهرهٔ آن نگار خندان ای گل

با چهرهٔ آن نگار خندان ای گل

Hits: 2 »

ای گلبن نابسوده او باش هنوز

ای گلبن نابسوده او باش هنوز

Hits: 2 »

ای گشته فراق تو غم‌افزای دلم

ای گشته فراق تو غم‌افزای دلم

Hits: 2 »

ای گشته چو ماه و همچو خورشید سمر

ای گشته چو ماه و همچو خورشید سمر

Hits: 2 »

ای عهد تو عهد دوستان سر پل

ای عهد تو عهد دوستان سر پل

Hits: 2 »

ای خورشیدی که نورت از روی امید

ای خورشیدی که نورت از روی امید

Hits: 2 »

ای چون شکن زلف تو پشتم خم خم

ای چون شکن زلف تو پشتم خم خم

Hits: 2 »

ای بسته به تو مهر و وفا یک عالم

ای بسته به تو مهر و وفا یک عالم

Hits: 2 »

افسرده شد از دم دهانم دم چشم

افسرده شد از دم دهانم دم چشم

Hits: 2 »