فی الشکایه حکیم سنایی غزنوی

چه‌کنم باکه‌کویم این سخنم گله از بخت یا زچرخ کنم جگرم خون‌گرفت و نیست‌کسی که شود غمگسار من نفسی روزعمرم‌به‌شب رسید ونبود …