Sanai Ghazals

انصاف بده که نیک یاری حکیم سنایی غزنوی

انصاف بده که نیک یاری حکیم سنایی غزنوی

انصاف بده که نیک یاری زو هیچ مگو که خوش نگاری در رود زدن شکر سماعی در گوی زدن شکر سواری مه جبهت و آفتاب رویی زهره دل و مشتری عذاری بنوشت زمانه گویی آنجا در جانت کتاب بردباری بنگاشت خدای گویی اینجا در دیده‌ت نقش حقگزاری از لعل تو هست عاقلان را یک نوش و هزار گونه خاری در جزع تو هست عاشقان را یک غمزه و... »

ای دل ار مولای عشقی یاد حکیم سنایی غزنوی

ای دل ار مولای عشقی یاد حکیم سنایی غزنوی

ای دل ار مولای عشقی یاد سلطانی مکن در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن همره موسی و هارون باش در میدان عشق فرش فرعونی مساز و فعل هامانی مکن بی‌جمال خوب لاف یوسف مصری مزن بی‌فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن در خراباتی که این گوید که فاسق شو بشو وندران مجلس که آن گوید مسلمانی مکن پیشه یاجوج هوا سد سکندروار باش... »

ای کرده دلم سوختهٔ درد حکیم سنایی غزنوی

ای کرده دلم سوختهٔ درد حکیم سنایی غزنوی

ای کرده دلم سوختهٔ درد جدایی از محنت تو نیست مرا روی رهایی معذوری اگر یاد همی نایدت از ما زیرا که نداری خبر از درد جدایی در فرقت تو عمر عزیزم به سر آمد بر آرزوی آنکه تو روزی به من آیی من بی‌تو همی هیچ ندانم که کجایم ای از بر من دور ندانم که کجایی گیرم نشوی ساخته بر من ز تکبر تا که من دلسوخته را رنج ... »

این چه جمالست و ناز کز حکیم سنایی غزنوی

این چه جمالست و ناز کز حکیم سنایی غزنوی

این چه جمالست و ناز کز تو در ایام تست وین چه کمالست باز کز شرف نام تست جان همه جانها کوثر و تسنیم تست نقل همه نقلها پسته و بادام تست سرمهٔ چشم سپهر تربت درگاه تست حلقهٔ گوش سروش صدمهٔ پیغام تست تکیه گه جان و دل گه رخ و گه زلف تست بوسه گه چشم و لب گه در و گه بام تست تقویت عاقلان لطف به تقدیر تست تربی... »

بی تو ای آرام جانم حکیم سنایی غزنوی

بی تو ای آرام جانم حکیم سنایی غزنوی

بی تو ای آرام جانم زندگانی چون کنم چون تو پیش من نباشی شادمانی چون کنم هر زمان گویند دل در مهر دیگر یار بند پادشاهی کرده باشم پاسبانی چون کنم داشتی در بر مرا اکنون همان بر در زدی چون ز من سیر آمدی رفتم گرانی چون کنم گر بخوانی ور برانی بر منت فرمان رواست گر بخوانی بنده باشم ور برانی چون کنم هر شبی گو... »

تا نقش خیال دوست با ماست حکیم سنایی غزنوی

تا نقش خیال دوست با ماست حکیم سنایی غزنوی

تا نقش خیال دوست با ماست ما را همه عمر خود تماشاست آنجا که جمال دلبر آمد والله که میان خانه صحراست وانجا که مراد دل برآمد یک خار به از هزار خرماست گر چه نفس هوا ز مشکست ورچه سلب زمین ز دیباست هر چند شکوفه بر درختان چون دو لب دوست پر ثریاست هر چند میان کوه لاله چون دیده میان روی حوراست چون دولت عاشقی... »

چون در معشوق کوبی حلقه حکیم سنایی غزنوی

چون در معشوق کوبی حلقه حکیم سنایی غزنوی

چون در معشوق کوبی حلقه عاشق‌وار زن چون در بتخانه جویی چنگ در زنار زن مستی و دیوانگی و عاشقی را جمع کن هر سه را بر دار کن وز کوی معنی دار زن گوهر بیضات باید خدمت دریا گزین ور عقیق و لعل خواهی تکیه بر کهسار زن شاهراه شرع را بر آسمان علم جوی مرکب گفتار پی کن چنگ در کردار زن چهرهٔ عذرات باید بر در وامق ... »

در مهر ماه زهدم و دینم حکیم سنایی غزنوی

در مهر ماه زهدم و دینم حکیم سنایی غزنوی

در مهر ماه زهدم و دینم خراب شد ایمان و کفر من همه رود و شراب شد زهدم منافقی شد و دینم مشعبدی تحقیقها نمایش و آبم سراب شد ایمان و کفر چون می و آب زلال بود می آب گشت و آب می صرف ناب شد دوش از پیاله‌ای که ثریاش بنده بود صافی می درو چو سهیل و شراب شد »

روی تو ای دلفروز گر نه حکیم سنایی غزنوی

روی تو ای دلفروز گر نه حکیم سنایی غزنوی

روی تو ای دلفروز گر نه چو ماهست زلف سیه زو چرا بدر دو تا هست روی چو ماه تو گر چه مایهٔ نور است موی سیاه تو گر چه اصل گناهست شاه بتانی و عاشقانت سپاهند ماه زمینی و آسمانت کلاهست رسم چنانست که ماه راه نماید چونکه ز ماه تو خلق گمشده راهست موی سپیدم ز اشک سرخ چو خونست روی امیدم ز رنج عشق سیاهست حال تو ا... »

صبح پیروزی برآمد زود بر حکیم سنایی غزنوی

صبح پیروزی برآمد زود بر حکیم سنایی غزنوی

صبح پیروزی برآمد زود بر خیز ای پسر خفتگان از خواب ناپاکی برانگیز ای پسر مجلس ما از جمال خود برافروز ای غلام می ز جام خسروانی در قدح ریز ای پسر یک زمان با ما به خلوت می بخور خرم بزی یک زمان با ما به کام دل برآمیز ای پسر عاشقان را از کنار و بوسه دادن چاره نیست دل بنه بر بوسه دادن هیچ مستیز ای پسر گر ز... »

کار تو پیوسته آزارست حکیم سنایی غزنوی

کار تو پیوسته آزارست حکیم سنایی غزنوی

کار تو پیوسته آزارست گویی نیست هست زین سبب کار دلم زارست گویی نیست هست خصم تو بازار من بشکست و با خصم ای صنم مر ترا پیوسته بازارست گویی نیست هست تا به خروارست شکر لعل نوشین ترا در دلم عشقت به خروارست گویی نیست هست طرهٔ طرار تو دل دزدد از مردم همی شد یقین کان طره طرارست گویی نیست هست ماهرویا تا تو کر... »

مرا عشق نگارینم چو آتش حکیم سنایی غزنوی

مرا عشق نگارینم چو آتش حکیم سنایی غزنوی

مرا عشق نگارینم چو آتش در جگر بندد به مژگان در همی دانم مرا عقد درر بندد بیاید هر شبی هجران به بالینم فرو کوبد بدان آید همی هر شب که چشمم بر سهر بندد به یارم گفت وی را من که خواب من نبد ای جان یقین دانم که گر گویم به رغم من تبر بندد سحرگه صعب‌تر باشد مرا هجران آن دلبر که جادو بندهای سخت در وقت سحر ب... »

هر دل که قرین غم نباشد حکیم سنایی غزنوی

هر دل که قرین غم نباشد حکیم سنایی غزنوی

هر دل که قرین غم نباشد از عشق بر او رقم نباشد من عشق تو اختیار کردم شاید که مرا درم نباشد زیرا که درم هم از جهانست جانان و جهان بهم نباشد با دیدن رویت ای نگارین گویی که غمست غم نباشد تا در دل من نشسته باشی هرگز دل من دژم نباشد پیوسته در آن بود سنایی تا جز به تو متهم نباشد »

از دوست به هر جوری بیزار حکیم سنایی غزنوی

از دوست به هر جوری بیزار حکیم سنایی غزنوی

از دوست به هر جوری بیزار نباید شد از یار به هر زخمی افگار نباید شد ور جان و دل و دین را افگار نخواهی کرد با عشق خوش شوخی در کار نباید شد گر زان که چو عیاران از عهده برون نایی دلدادهٔ آن چابک عیار نباید شد هر گه که به ترک جان آسان نتوانی گفت پس عاشق آن دلبر خونخوار نباید شد چون سوختن دل را تن در نتوا... »

اندر دل من عشق تو نور حکیم سنایی غزنوی

اندر دل من عشق تو نور حکیم سنایی غزنوی

اندر دل من عشق تو نور یقینست بر دیدهٔ من نام تو چون نقش نگینست در طبع من و همت من تا به قیامت مهر تو چو جنانست و وفای تو چو دینست تو بازپسین یار منی و غم عشقت جان تو که همراه دم بازپسینست گویی ببر از صحبت نا اهل بر من از جان به برم گر همه مقصود تو اینست آن را غرض صحبت دیدار تو باشد او را چه غم تاش و... »

ای دل اندر نیستی چون دم حکیم سنایی غزنوی

ای دل اندر نیستی چون دم حکیم سنایی غزنوی

ای دل اندر نیستی چون دم زنی خمار باش شو بری از نام و ننگ و از خودی بیزار باش دین و دنیا جمله اندر باز و خود مفلس نشین در صف ناراستان خود جمله مفلس وار باش تا کی از ناموس و رزق و زهد و تسبیح و نماز بندهٔ جام شراب و خادم خمار باش می پرستی پیشه‌گیر اندر خرابات و قمار کمزن و قلاش و مست و رند و دردی خوار... »

ای ماه ماهان چند ازین ای حکیم سنایی غزنوی

ای ماه ماهان چند ازین ای حکیم سنایی غزنوی

ای ماه ماهان چند ازین ای شاه شاهان چند ازین پندت سزای بند گشت آخر نگیری پند ازین گشتی تو سلطان از کشی تا کی بود این سرکشی عادت مکن عاشقی کشی توبه بکن یکچند ازین با روی خوب و خوی بد از تو کسی کی برخورد این خوی بد در تو رسد بگریز ای دلبند ازین تا کی کنی کبر آوری چون عاقبت را بنگری ترسم پشیمانی خوری ای... »

باز بر عاشق فروش آن سوسن حکیم سنایی غزنوی

باز بر عاشق فروش آن سوسن حکیم سنایی غزنوی

باز بر عاشق فروش آن سوسن آزاد را باز بر خورشید پوش آن جوشن شمشاد را باز چون شاگرد مومن در پس تخته نشان آن نکو دیدار شوخ کافر استاد را ناز چون یاقوت گردان خاصگان عشق را در میان بحر حیرت لولو فریاد را خویشتن بینان ز حسنت لافگاهی ساختند هین ببند از غمزه درها کوی عشق آباد را هر چه بیدادست بر ما ریز کاند... »

تا به بستانم نشاندی بر حکیم سنایی غزنوی

تا به بستانم نشاندی بر حکیم سنایی غزنوی

تا به بستانم نشاندی بر بساط انبساط ناگهانم در برآوردی و ماندی در بساط برگشاد از قهر و لطف لشکر قهرت کمین تا به دلها درنگون شد رایت انس و نشاط من ز بهر دوستی را جان و دل کردم سبیل تا بوم کارم جهاد و تا زیم شغلم رباط اختلاط عشق تو با جان من باشد همی تا بود خون مرا با خاک روزی اختلاط در سرای دوستی آن ب... »

جانا دل دشمنان حزین کن حکیم سنایی غزنوی

جانا دل دشمنان حزین کن حکیم سنایی غزنوی

جانا دل دشمنان حزین کن با خود شبکی مرا قرین کن تیغ عشرت ز باده برکش اسب شادی به زیر زین کن من خاتم کرده‌ام دو بازو خود را به میان این نگین کن تا جان من از رخت نسوزد رخ زیر دو زلف خود دفین کن تا عیش عدو چو زهر گردد با ما سخنان چو انگبین کن بی باده مباش و بی رهی هیچ کوری همه دشمنان چنین کن »

خه خه ای جان علیک حکیم سنایی غزنوی

خه خه ای جان علیک حکیم سنایی غزنوی

خه خه ای جان علیک عین‌الله ای گلستان علیک عین‌الله اندرا اندرا که خوش کردی مجلس جان علیک عین‌الله برفشان برفشان دل و جان را در و مرجان علیک عین‌الله هیچ جایی نیافت از پی انس چون تو مهمان علیک عین‌الله مرده دل بوده‌ایم در بندت از همه جان علیک عین‌الله پیش خز تا کنیم بر لب تو بوسه باران علیک عین‌الله ... »

دلم بردی و جان بر کار حکیم سنایی غزنوی

دلم بردی و جان بر کار حکیم سنایی غزنوی

دلم بردی و جان بر کار داری تو خود جای دگر بازار داری نباشد عاشقت هرگز چو من کس اگر چه عاشق بسیار داری ز رنج غیرتت بیمار باشم چو تو با دیگران دیدار داری عزیزت خوانم ای جان جهانم از آنست کین چنینم خوار داری کسی کو عاشق روی تو باشد سزد او را نزار و زار داری دو چشمم هر شبی تا بامدادان ز هجر خویشتن بیدار... »

زهی پیمان شکن دلبر حکیم سنایی غزنوی

زهی پیمان شکن دلبر حکیم سنایی غزنوی

زهی پیمان شکن دلبر نکوپیمان به سر بردی مرا بستی و رخت دل سوی یار دگر بردی کشیدی در میان کار خلقی را به طراری پس آنگه از میان خود را به چالاکی بدر بردی دلی کز من به صد جان و به صد دستان نبردندی به چشم مست عالمسوز حیلت گر بدر بردی همین بد با سنایی عهد و پیمان تو ای دلبر نکو بگذاشتی الحق نکو پیمان به س... »

عاشق نشوی اگر توانی حکیم سنایی غزنوی

عاشق نشوی اگر توانی حکیم سنایی غزنوی

عاشق نشوی اگر توانی تا در غم عاشقی نمانی این عشق به اختیار نبود دانم که همین قدر بدانی هرگز نبری تو نام عاشق تا دفتر عشق برنخوانی آب رخ عاشقان نریزی تا آب ز چشم خود نرانی معشوقه وفای کس نجوید هر چند ز دیده خون چکانی اینست رضای او که اکنون بر روی زمین یکی نمانی بسیار جفا کشیدی آخر او را به مراد او رس... »

گفتم از عشقش مگر بگریختم حکیم سنایی غزنوی

گفتم از عشقش مگر بگریختم حکیم سنایی غزنوی

گفتم از عشقش مگر بگریختم خود به دام آمد کنون آویختم گفتم از دل شور بنشانم مگر شور ننشاندم که شور انگیختم بند من در عشق آن بت سخت بود سخت‌تر شد بند تا بگسیختم عاشقان بر سر اگر ریزند خاک من به جای خاک آتش ریختم بر بناگوش سیاه مشک رنگ از عمش کافور حسرت بیختم عاجزم با چشم رنگ آمیز او گر چه از صد گونه رن... »

من ترا ام حلقه در گوش ای حکیم سنایی غزنوی

من ترا ام حلقه در گوش ای حکیم سنایی غزنوی

من ترا ام حلقه در گوش ای پسر پیش خود میدار و مفروش ای پسر جام می بستان ز ساقی ای صنم بوسه‌ای ده زان لب نوش ای پسر چنگ بستان و قلندروار زن تا به جان باز آورم هوش ای پسر آنچه هجران تو با ما کرد دی با خیالت گفته‌ام دوش ای پسر »

هر که او معشوق دارد گو حکیم سنایی غزنوی

هر که او معشوق دارد گو حکیم سنایی غزنوی

هر که او معشوق دارد گو چو من عیار دار خوش لب و شیرین زبان خوش عیش و خوش گفتار دار یار معنی دار باید خاصه اندر دوستی تا توانی دوستی با یار معنی دار دار از عزیزی گر نخواهی تا به خواری اوفتی روی نیکو را عزیز و مال و نعمت خوار دار ماه ترکستان بسی از ماه گردون خوبتر مه ز ترکستان گزین و ز ماه گردون دون عا... »

الا ای لعبت ساقی ز می پر حکیم سنایی غزنوی

الا ای لعبت ساقی ز می پر حکیم سنایی غزنوی

الا ای لعبت ساقی ز می پر کن مرا جامی که پیدا نیست کارم را درین گیتی سرانجامی کنون چون توبه بشکستم به خلوت با تو بنشستم ز می باید که در دستم نهی هر ساعتی جامی نباید خورد چندین غم بباید زیستن خرم که از ما اندرین عالم نخواهد ماند جز نامی همی خور بادهٔ صافی ز غم آن به که کم لافی که هرگز عالم جافی نگیرد ... »

ای به بر کرده بی وفایی حکیم سنایی غزنوی

ای به بر کرده بی وفایی حکیم سنایی غزنوی

ای به بر کرده بی وفایی را منقطع کرده آشنایی را بر ما امشبی قناعت کن بنما خلق انبیایی را ای رخت بستده ز ماه و ز مهر خوبی و لطف و روشنایی را زود در گردنم فگن دلقی برکش این رومی و بهایی را چنگی و بربطی به گاه نشاط جمله یاری دهند نایی را با چنان روی و با چنان زلفین منهزم کرده‌ای ختایی را آتشی نزد ماست خ... »

ای سنایی خیز و بشکن زود حکیم سنایی غزنوی

ای سنایی خیز و بشکن زود حکیم سنایی غزنوی

ای سنایی خیز و بشکن زود قفل میکده بازخر ما را زمانی زین غمان بیهده جام جمشیدی بیار از بهر این آزادگان درد می درده برای درد این محنت زده درد صافی درده ای ساقی درین مجلس همی تا زمانی می خوریم آسوده دل در میکده محتسب را گو ترا با مست کوی ما چکار می چه خواهی ای جوان زین عاشقان دل زده می‌ندانی کادم از کت... »

ای هوایی یار یک ره تو حکیم سنایی غزنوی

ای هوایی یار یک ره تو حکیم سنایی غزنوی

ای هوایی یار یک ره تو هوای یار زن آتشی بفروز و اندر خرمن اغیار زن طبل از هستی خویش اندر جهان تاکی زنی بر در هستی یکی از نیستی مسمار زن با می تلخ مغانه دامن افلاس گیر آز را بر روی آن قرای دعوی‌دار زن زاهدان ار تکیه بر زهد و صیام خود کنند تو چو مردان تکیه بر خمر و در خمار زن دور شو از صحبت خود بر در ص... »

باز در دام بلای تو حکیم سنایی غزنوی

باز در دام بلای تو حکیم سنایی غزنوی

باز در دام بلای تو فتادیم ای پسر بر سر کویت خروشان ایستادیم ای پسر زلف تو دام است و خالت دانه و ما ناگهان بر امید دانه در دام او افتادیم ای پسر گاه با چشم و دل پر آتش و آب ای نگار گاه با فرق و دو لب بر خاک و بادیم ای پسر تا دل ما شد اسیر عقرب زلفین تو همچو عقرب دستها بر سر نهادیم ای پسر از هوس بر حل... »

تا گل لعل روی بنمودست حکیم سنایی غزنوی

تا گل لعل روی بنمودست حکیم سنایی غزنوی

تا گل لعل روی بنمودست بلبل از خرمی نیاسودست دیرگاهست تا چو من بلبل عاشق بوستان و گل بودست روز و شب گر بنغنوم چه عجب پیش معشوق کس بنغنودست من غلام زبان آن بلبل کو گل لعل روش بستودست ساقیا وقت گل چو گل می ده وقت گل تو به کس نفرمودست »

چشم روشن بادمان کز خود حکیم سنایی غزنوی

چشم روشن بادمان کز خود حکیم سنایی غزنوی

چشم روشن بادمان کز خود رهایی یافتیم در مغاک خاک تیره روشنایی یافتیم گر چه ما دور از طمع بودیم یک چندی کنون از قناعت پایگاه پادشایی یافتیم ما ازین باطل خوران آشنا بیگانه‌وار پشت بر کردیم و با حق آشنایی یافتیم هرگز از بار حسد خسته نگردد پشت ما کز «قل الله ثم ذرهم» مومیایی یافتیم اول اندر نشهٔ اولا گرف... »

دارم سر خاک پایت ای دوست حکیم سنایی غزنوی

دارم سر خاک پایت ای دوست حکیم سنایی غزنوی

دارم سر خاک پایت ای دوست آیم به در سرایت ای دوست آنها که به حسن سرفرازند نازند به خاکپایت ای دوست چون رای تو هست کشتن من راضی شده‌ام برایت ای دوست خون نیز ترا مباح کردم دیگر چکنم به جایت ای دوست دانی نتوان کشید ازین بیش بار ستم جفایت ای دوست »

رازی ز ازل در دل عشاق حکیم سنایی غزنوی

رازی ز ازل در دل عشاق حکیم سنایی غزنوی

رازی ز ازل در دل عشاق نهانست زان راز خبر یافت کسی را که عیانست او را ز پس پردهٔ اغیار دوم نیست زان مثل ندارد که شهنشاه جهانست گویند ازین میدان آن را که درآمد کی خواجه دل و روح و روانت ز روانست گر ماه هلال آید در نعت کسوفست ور تیر وصال آید بر بسته کمانست کاین کوی دو صد بار هزار از سر معنی گشتست کز ای... »

ساقیا مستان خواب آلوده حکیم سنایی غزنوی

ساقیا مستان خواب آلوده حکیم سنایی غزنوی

ساقیا مستان خواب آلوده را بیدار کن از فروغ باده رنگ رویشان گلنار کن لاابالی پیشه‌گیر و عاشقی بر طاق نه عشق را در کار گیر و عقل را بیکار کن گر ز چرخ چنبری از غم همی خواهی نجات دور باده پیش گیر و قصد زلف یار کن پنج حس و چار طبع از پنج باده برفروز وز دو گیتی دل به یکبار از خوشی بیزار کن دانشت بسیار باش... »

غریبیم چون حسنت ای خوش حکیم سنایی غزنوی

غریبیم چون حسنت ای خوش حکیم سنایی غزنوی

غریبیم چون حسنت ای خوش پسر یکی از سر لطف بر ما نگر سفر داد ما را چو تو تحفه‌ای زهی ما بر تو غلام سفر نظرمان مباد از خدای ار به تو جز از روی پاکیست ما را نظر دل تنگ ما معدن عشق تست که هم خردی و هم عزیزی چو زر هنوز از نهالت نرسته‌ست گل هنوز از درختت نپختست بر ببندد به عشق تو حورا میان گشاید ز رشگ تو ج... »

لشکر شب رفت و صبح اندر حکیم سنایی غزنوی

لشکر شب رفت و صبح اندر حکیم سنایی غزنوی

لشکر شب رفت و صبح اندر رسید خیز و مهرویا فراز آور نبید چشم مست پر خمارت باز کن کز نشاطت صبرم از دل بر پرید مطرب سرمست را آواز ده چون ز میخانه عصیر اندر رسید پر مکن جام ای صنم امشب چو دوش کت همه جامه چکانه بر چکید نیست گویی آن حکایت راستی خون دل بر گرد چشم ما دوید کیست کز عشقت نه بر خاک اوفتاد کیست ک... »

نخواهم من طریق و راه حکیم سنایی غزنوی

نخواهم من طریق و راه حکیم سنایی غزنوی

نخواهم من طریق و راه طامات مرا می باید و مسکن خرابات گهی با می گسارم انده خویش گهی با جام باشم در مناجات گهی شطرنج بازم با حریفان گهی راوی شوم با شعر و ابیات گهی شه رخ شوم با عیش و راحت گهی از رنج گردم باز شهمات نخواهم جز می و میخانه و جام نه محنت باشد آنجا و نه آفات همیشه تا بوم در خمر و در قمر بیا... »

احسنت و زه ای نگار زیبا حکیم سنایی غزنوی

احسنت و زه ای نگار زیبا حکیم سنایی غزنوی

احسنت و زه ای نگار زیبا آراسته آمدی بر ما امروز به جای تو کسم نیست کز تو به خودم نماند پروا بگشای کمر پیاله بستان آراسته کن تو مجلس ما تا کی کمر و کلاه و موزه تا کی سفر و نشاط صحرا امروز زمانه خوش گذاریم بدرود کنیم دی و فردا من طاقت هجر تو ندارم با تو چکنم به جز مدارا »

انعم‌الله صباح ای پسرا حکیم سنایی غزنوی

انعم‌الله صباح ای پسرا حکیم سنایی غزنوی

انعم‌الله صباح ای پسرا وقت صبح آمده راح ای پسرا با می و ماه و خرابات بهار خام خامست صلاح ای پسرا با تو در صدر نشستیم هلا در ده آواز مباح ای پسرا خام ما خام تو و پختهٔ تست تو ز می دار صراح ای پسرا عاقبت خانه به زلف تو گذاشت صورت فخر و فلاح ای پسرا چشم بیمار تو ما را ببرید ز صحیح و ز صحاح ای پسرا از پ... »

ای دریغا گر رسیدی دی به حکیم سنایی غزنوی

ای دریغا گر رسیدی دی به حکیم سنایی غزنوی

ای دریغا گر رسیدی دی به من پیغام تو دوش زاری کردمی در آرزوی نام تو از عتاب خود کنون پرم به بر گر بهر تو پر بریده به بود تا مانم اندر دام تو می نبود آنرخ نصیب چشم اکنون آمدم تا صدف گردد مگر گوش من از پیغام تو نیست اندر تو چو یوم‌الحشر لهو و ظلم و لغو همچو یوم‌الحشر بی‌انجام باد ایام تو »

ای کم شده وفای تو این حکیم سنایی غزنوی

ای کم شده وفای تو این حکیم سنایی غزنوی

ای کم شده وفای تو این نیز بگذرد و ا فزون شده جفای تو این نیز بگذرد زین بیش نیک بود به من بنده رای تو گر بد شدست رای تو این نیز بگذرد گر هست بی گناه دل زار مستمند در محنت و بلای تو این نیز بگذرد وصل تو کی بود نظر دلگشای تو گر نیست دلگشای تو این نیز بگذرد گر دوری از هوای من و هست روز و شب جای دگر هوای... »

ای مهر تو بر سینهٔ من حکیم سنایی غزنوی

ای مهر تو بر سینهٔ من حکیم سنایی غزنوی

ای مهر تو بر سینهٔ من مهر نهاده ای عشق تو از دیدهٔ من آب گشاده بسته کمر بندگی تو همه احرار از سر کله خواجگی و کبر نهاده دستان دو دست تو به عیوق رسیده آوازهٔ آواز تو در شهر فتاده ابدال شکسته همه در راه تو توبه زهاد گرفته همه بر یاد تو باده مسپر ره بیداد و ز غم کن دلم آزاد ای داد تو ایزد ز ملاحت همه د... »

بی صحبت تو جهان نخواهم حکیم سنایی غزنوی

بی صحبت تو جهان نخواهم حکیم سنایی غزنوی

بی صحبت تو جهان نخواهم بی خشنودیت جان نخواهم گر جان و روان من بخواهی یک دم زدنت امان نخواهم جان را بدهم به خدمت تو من خدمت رایگان نخواهم رضوان و بهشت و حور و عین را بی روی تو جاودان نخواهم بر من تو نشان خویش کردی حقا که جز این نشان نخواهم بیگانه بود میان ما جان بیگانه درین میان نخواهم من عشق تو کردم... »

تخم بد کردن نباید کاشتن حکیم سنایی غزنوی

تخم بد کردن نباید کاشتن حکیم سنایی غزنوی

تخم بد کردن نباید کاشتن پشت بر عاشق نباید داشتن ای صنم ار تو بخواهی بنده را زین سپس دانی نکوتر داشتن چند ازین آیات نخوت خواندن چند ازین رایات عجب افراشتن نقش چین باید ز سینه محو کرد صورت مهر و وفا بنگاشتن چند ازین شاخ وفاها سوختن چند ازین تخم جفاها کاشتن خوب نبود بر چو من بیچاره‌ای لشکر جور و جفا بگ... »

چون تو نمودی جمال عشق حکیم سنایی غزنوی

چون تو نمودی جمال عشق حکیم سنایی غزنوی

چون تو نمودی جمال عشق بتان شد هوس رو که ازین دلبران کار تو داری و بس با رخ تو کیست عقل جز که یکی بلفضول با لب تو کیست جان جز که یکی بلهوس کفر معطل نمود زلفت و دین حکیم نان موذن ببرد رویت و آب عسس با رخ و با زلف تو در سر بازار عشق فتنه به میدان درست عافیت اندر حرس روی تو از دل ببرد منزلت و قدر ناز مو... »

در دل آن را که روشنایی حکیم سنایی غزنوی

در دل آن را که روشنایی حکیم سنایی غزنوی

در دل آن را که روشنایی نیست در خراباتش آشنایی نیست در خرابات خود به هیچ سبیل موضع مردم مرایی نیست پسرا خیز و جام باده بیار که مرا برگ پارسایی نیست جرعه‌ای می به جان و دل بخرم پیش کس می بدین روایی نیست می خور و علم قیل و قال مگوی وای تو کاین سخن ملایی نیست چند گویی تو چون و چند چرا زین معانی ترا رهای... »

روی او ماهست اگر بر ماه حکیم سنایی غزنوی

روی او ماهست اگر بر ماه حکیم سنایی غزنوی

روی او ماهست اگر بر ماه مشک افشان بود قد او سروست اگر بر سرو لالستان بود گر روا باشد که لالستان بود بالای سرو بر مه روشن روا باشد که مشک افشان بود دل چو گوی و پشت چون چوگان بود عشاق را تا زنخدانش چو گوی و زلف چون چوگان بود گر ز دو هاروت او دلها نژند آید همی درد دلها را ز دو یاقوت او درمان بود من به ... »

سبب عاشقان نه نیکوییست حکیم سنایی غزنوی

سبب عاشقان نه نیکوییست حکیم سنایی غزنوی

سبب عاشقان نه نیکوییست آفت دلبران نه مه روییست عشق ذات و صفات شرکت نیست بت پرستیدن از سیه روییست عشق هم عاشقست و هم معشوق عشق دو رویه نیست یکروییست مایهٔ عشق بی‌نصیبی دان هر که گوید جز این سمر گوییست قطع کردم سخن تمام نگفت راحت عاشقان ز کم گوییست »

گر بگویی عاشقی با ما هم حکیم سنایی غزنوی

گر بگویی عاشقی با ما هم حکیم سنایی غزنوی

گر بگویی عاشقی با ما هم از یک خانه‌ای با همه کس آشنا با ما چرا بیگانه‌ای ما چو اندر عشق تو یکرویه چون آیینه‌ایم تو چرا در دوستی با ما دو سر چون شانه‌ای شمع خود خوانی همی ما را و ما در پیش تو پس ترا پروای جان از چیست گر پروانه‌ای جز به عمری در ره ما راست نتوان رفت از آنک همچو فرزین کجروی در راه نافرز... »

ماهی که ز رخسارش فتنه‌ست حکیم سنایی غزنوی

ماهی که ز رخسارش فتنه‌ست حکیم سنایی غزنوی

ماهی که ز رخسارش فتنه‌ست به چین اندر وز طرهٔ طرارش رخنه‌ست بدین اندر افسون لب عیسی دارد به دهان اندر برهان کف موسی دارد به جبین اندر کز نوک سلیمانی بر طرف کمر دارد وز ننگ سلیمان را دارد به نگین اندر از طلعت و رخسارش خورشید چو مظلومان افتد ز فلک هر دم پیشش به زمین اندر خرم بود آن روزی کز بهر طرب دارم... »

هر زمان از عشقت ای دلبر حکیم سنایی غزنوی

هر زمان از عشقت ای دلبر حکیم سنایی غزنوی

هر زمان از عشقت ای دلبر دل من خون شود قطره‌ها گردد ز راه دیدگان بیرون شود گر ز بی صبری بگویم راز دل با سنگ و روی روی را تن آب گردد سنگ را دل خون شود ز آتش و درد فراقت این نباشد بس عجب گر دل من چون جحیم و دیده چون جیحون شود بار اندوهان من گردون کجا داند کشید خاصه چون فریادم از بیداد بر گردون شود در غ... »

از عشق روی دوست حدیثی به حکیم سنایی غزنوی

از عشق روی دوست حدیثی به حکیم سنایی غزنوی

از عشق روی دوست حدیثی به دست ماست صیدیست بس شگرف نه در خورد شست ماست میدان مهر او نه به کام سمند ماست درع وفای او نه به بالای پست ماست دیریست تا به یادش می نوش می‌کنم کس را نگفت او که فلان مرد مست ماست با پاسبان کویش در خاک می‌رویم هر چند فرق فرقد جای نشست ماست چون مات برد ماست همه کس حریف ماست وانج... »

ای بس قدح درد که کردست حکیم سنایی غزنوی

ای بس قدح درد که کردست حکیم سنایی غزنوی

ای بس قدح درد که کردست دلم نوش دور از لب و دندان شما بی خبران دوش گه بوسه همی داد بر آن درد لب و چشم گه رقص همی کرد بر آن حال دل و هوش گه عقل همی گفت که ای طبع تو کم نال گه صبر همی گفت که ای آه تو مخروش درد آمده پاداش که هین ای سر و تن داد عشق آمده با نیش که هان ای دل و جان نوش دردی که به افسانه شنی... »

ای زبدهٔ راز آسمانی حکیم سنایی غزنوی

ای زبدهٔ راز آسمانی حکیم سنایی غزنوی

ای زبدهٔ راز آسمانی وی حلهٔ عقل پر معانی ای در دو جهان ز تو رسیده آوازهٔ کوس «لن ترانی» ای یوسف عصر همچو یوسف افتاده به دست کاروانی لعل تو به غمزه کفر و دین را پرداخته مخزن امانی لعل تو به بوسه عقل و جان را برساخته عقل جاودانی با آفت زلف تو که بیند یک لحظه زعمر شادمانی با آتش عشق تو که یابد یک قطره ... »

ای من غلام عشق که روزی حکیم سنایی غزنوی

ای من غلام عشق که روزی حکیم سنایی غزنوی

ای من غلام عشق که روزی هزار بار ر من نهد ز عشق بتی صد هزار بار این عشق جوهریست بدانجا که روی داد بر عقل زیرکان بزند راه اختیار جز عشق و اختیار به میدان نام و ننگ نامرد را ز مرد که کردست آشکار جز درد عشق غمزهٔ معشوق را که کرد بر جان عاشقان بتر از زخم ذوالفقار این درد عشق راست که در پای نیکوان هر ساعت... »

باز این چه عیاری را شب حکیم سنایی غزنوی

باز این چه عیاری را شب حکیم سنایی غزنوی

باز این چه عیاری را شب پوش نهادستی آشوب دل ما را بر جوش نهادستی باز آن چه شگرفی را بر شعلهٔ کافوری صد کژدم مشکین را بر جوش نهادستی در حجرهٔ مهجوران چون کلبهٔ زنبوران هم نیش کشیدستی هم نوش نهادستی در غارت بی باران چون عادت عیاران هم چشم گشادستی هم گوش نهادستی ای روز دو عالم را پوشیده کلاه تو نامش به ... »

تا جایزی همی نشناسی ز حکیم سنایی غزنوی

تا جایزی همی نشناسی ز حکیم سنایی غزنوی

تا جایزی همی نشناسی ز لایجوز اندر طریق عشق مسلم نه‌ای هنوز عاشق نباشد آنکه مر او را خبر بود از سردی زمستان و ز گرمی تموز در کوی عشق راست نیابی چو تیر و زه تا پشت چون کمان نکنی روی همچو توز چون در میان عشق چو شین اندر آمدی چون عین و قاف باش همه ساله پشت قوز گر مرد این رهی قدم از جان کن و در آی ور عاج... »