سمیع بلخی

سمیع بلخی صاحب مذکر الاحباب می نویسد که بعد از وفات سمیع رونق شعر و شاعری نماند و ملا سمیع در اقسام …