بانو صالحه وهاب واصل (واهِب) شاعر چیره دست افغان

سوانح بانو صالحه وهاب واصل (واهِب) بانو صالحه بنت الحاج محمد غوث واصل که در ۱۳۳۹ هـ ، ش مطابق به ۱۹۶۰ میلادی در شهر…

Read More..

غم وحشت – صالحه واهب واصل

غم وحشت تا که نرستی ازخودت راحت دل ندیده یی تا که نجستی چون سپنـد شعله به تن گزیده یی عالم هستی ئی عدم جزء…

Read More..

شکست عقل – صالحه واهب واصل

شکست عقل بــرای دیـــدنت در چشــم من رســـم نظــــر بشکست صدا فریـــاد شـــد انـــدر سکوت و در اثــر بشکست تـــرا تــا میـــرســــم در هر قـــدم…

Read More..

دم صبح – صالحه واهب واصل

دم صبح آیــــم به چمنزار خیالت دم صبـــح بوســــم سر و صورت وجمـالت دم صبح پنهان کنمت از نــظر خلق جهان بیخود کنم این دل…

Read More..

حرص مقام – صالحه واهب واصل

حرص مقام جهان پراز کسی یی ماست و ما جدا زکسیــم پــَرِشکستــــه لـب بستــــه بنــــد در قفسیـــــم دیار غربت و بیگــــانگی حزینـــــهء ماســت جــدا زخــانـــه…

Read More..

ترس بزرگ – صالحه واهب واصل

ترس بزرگ امشب ز دمیدن سحر میترسم وز پرده دریدن سحر میترسم آمیخته یک نفس، نفس با اویم یارب ز رسیدن سحر میترسم صُبحا !…

Read More..

بی تو – صالحه واهب واصل

بی تو ای تو تمام هستی ام، بی تو نباشدم کسی عشق تو شور و مستی ام، بی تو نباشدم کسی راحت من پیام تو،…

Read More..

آئینۀ دل – صالحه واهب واصل

آئینۀ دل با دیده تحسین نگاهی به جهان کن آئینۀ دل صیقل ازین راز نهان کن هر سو نگری جلوۀ از یار هویداســت رازی که…

Read More..

آرزوی دل – صالحه واهب واصل

آرزوی دل دلم خـــواهـــد ترا همچون نفس در سینـــه پیچانــم ترا از چشــم هر کس چینــــم و بر دیــــده بنشانــم دلم خواهـد که از هر…

Read More..

نامه – صالحه واهب واصل

نامه نامه بر نامه به آن دلبر و دلدار رسان بوسۀ نازکی بر من ز رخ یار رسان درد هجران و غم دوری و فرقت…

Read More..

کودک میهن – صالحه واهب واصل

کودک میهن بــنازم چـــــهرۀ معصـــوم و زردت کودک میـــهن بمـــــیرم از بـــرای آه ســـــردت کودک میـــهن هزاران چــــنــدِ عمــــرت رنجدادنـــدت اَبَـــر مــردان نـــکردنــــد لحــظۀ درمــــان…

Read More..

عشق – صالحه واهب واصل

عشق تو مرا زنده نمودی تو مرا جان شدی ای عشق تو چون احساس ملیحی که مرا آن شدی ای عشق تو چو آهنگ غزل،…

Read More..

سرمۀ گلو – صالحه واهب واصل

سرمۀ گلو هرسو خزان بینی به گلــــشن بهار کو رفــت آبروی باغ و چمن آبشـا ر کو امروز خواب غفلت بــتست چشــم ما جزء از…

Read More..

در سوگ پدر – صالحه واهب واصل

در سوگ پدر نمیدانم چـــرا شــــد خیــره چشـمـم؟ مگر دزد قضا نــورش ربـوده است چرا تـاریک شــد دنیــــای قلبـــــم؟ چرا بغض غـم انــــدر سینــه دارم؟…

Read More..

جنون – صالحه واهب واصل

جنون ترا تصویر میسـازد دو چشم بیقرار ما میان سینه پنهان میکند بی اختیار ما لذت چون موجِ دریا میزند صد غوطــه در جانم دمی…

Read More..

تا کجا – صالحه واهب واصل

تا کجا تا کجا دلبشکند تا رحم توحاصل شود تا کجا خون؟ تا تَهَش گم شهرت قاتل شود بارش چشمم زمین صبر را کافی نشد…

Read More..

بمان امشب – صالحه واهب واصل

بمان امشب بمــان ای ماه امشب در کنـــار من، مـــرو از من مبـر ای نـازنین صبــر و قرار من، مـــرو از من بمان کامشب شب…

Read More..

اِنکار – صالحه واهب واصل

اِنکار نگاهت آتش و گفتارت آتش وجودت آتش و دیدارت آتش مثال برگِ گل بر روی شاخه صفائی چِهر اَسپندارت آتش مپرس از داغ جان…

Read More..

آبلهء پا – صالحه واهب واصل

آبلهء پا شوق میلــــــرزد ز بیتـــــــابی تمنـــــا میشـــکند میروم را هی که پای غفــــــلت آنجا میشـــــــکند مجمــــــر پا گشتـــــه از جوش قــــدم پر آبلـــــه منــــگرم…

Read More..

ماهِ منیر – صالحه واهب واصل

ماهِ منیر از هجر رسد تا دم افلاک نفیرم وز حسرت دیدار، شوم خاک و بمیرم از غفلت صیاد ندارم گله بسیار کز خاطر او…

Read More..

کام دل – صالحه واهب واصل

کام دل ای شاهد افلاک تو در پاکی و مستی شفاف چو اشک منی و صاف چو شبنم تو نورهلال شب وتو حلقۀ مهری تو…

Read More..

شوکت حسن – صالحه واهب واصل

شوکت حسن حال دلـــم ز گردش چشــــمت شــــود تباه هر گز مخواه روزی کـسی چون شــــــود سیاه گر همچو من تو کُشـــــــــــتۀ داری , برار…

Read More..

زخم – صالحه واهب واصل

زخم زخمی که دادهء توزمژگان براین دلم دانی که جزنوا وتپش نیست حاصلم ازراه دیده بردل من جا گزیده یی هرسونظربیفگنم هستی مقابلم شـیرین بودزعشق…

Read More..

خدا را شناخته بود – صالحه واهب واصل

خدا را شناخته بود بودم به خواب شیرین و می دیدمت به خواب کاوای بلبلان چمن کرد زنده ام آن اشعۀ زرین شفق کز ورای…

Read More..

تیره ضمیران – صالحه واهب واصل

تیره ضمیران ‫روشن دلی ز تیـــره ضمیـــران طلـب من شبنم ز برگ خشک درختـــان طلب مکن از شوره زار گندم و جو کی توان گرفنت…

Read More..

بیدل عشق – صالحه واهب واصل

بیدل عشق با یک نگهت در دل تنگم شرر افتاد از سِحرِ دو چشمت به تن و جان اثر افتاد هوش از سر من رفت…

Read More..

بخیه’ زخم – صالحه واهب واصل

بخیه’ زخم ای که در ساغر ما شهد فنـــا ریختـــــه یی آب کوثر بــه سر دست دعــا ریختـــــه یی بزم عشــاق زخــون رگ ما می…

Read More..

آفتاب – صالحه واهب واصل

آفتاب رفتـــــی و رفت شــــوکت انوار آفتاب بی روئی تو چی تیره شــــد و تار آفتاب از جلوۀ رخ تو چمن غرق عشرتـست برگو مـــتاب…

Read More..

همراز مِهِین – صالحه واهب واصل

همراز مِهِین در آتش مشتاقی دریای معین خواهم از خود شده ام بیرون, بیرون تر ازین خواهم زان غمزۀ مست تو سر مستم و مخمورم…

Read More..

گفته بودم – صالحه واهب واصل

گفته بودم گفته بودم که نبندم به کسی پیوندی نه گزینم به دلم دلبرک و دلبندی گفته بودم که نبینـــم به رخ زیبائی زلف مشکین…

Read More..

فتنه آفرین – صالحه واهب واصل

فتنه آفرین از عشق تو دل به جوش آمد شب رفت و سحر خموش آمد از بارش چشم بیقرارم خون آب دلم به نوش آمد…

Read More..

شکست عقل – صالحه واهب واصل

شکست عقل برای دیدنت در چشم من رسم نظر بشکست صدا فریاد شد اندر سکوت و در اثر بشکست ترا تا میرسم در هر قدم…

Read More..

دم صبح – صالحه واهب واصل

دم صبح آیم به چمنزار خیالت دم صبح بوسم سر و صورت و جمالت دم صبح پنهان کنمت از نظر خلق جهان بیخود کنم این…

Read More..

حرص مقام – صالحه واهب واصل

حرص مقام جهان پر از کسی ئی ماست و ما جدا ز کسیم پرِ شکسته لب بسته، بند در قفسیم دیار غربت و بیگانگی حزینۀ…

Read More..

ترا – صالحه واهب واصل

ترا ترا در تن کنم چون جامه ئی از بیقراری ها ترا در چشم خود بندم چو اشک آه و زاری ها ترا چون عطر…

Read More..

بهانه – صالحه واهب واصل

بهانه ای انکه دل ربودی دل من نگاه دار بردار دســـت زناز و به روی دلم گذار تا چند این بهانه و قهر و عتاب…

Read More..

آئینه – صالحه واهب واصل

آئینه ای شه دنیائی رویا هــــــــای من ای تو رنگ حسرتیـــن مینائی من پُر شده از عطر تو اطـــراف تن در دلــــــم آئینــــــۀ شفـــــاف تن…

Read More..

آرزوی دل – صالحه واهب واصل

آرزوی دل دلم خواهد ترا همچون نفس در سینه پیچانم ترا از چشم هر کس چینم و بر دیده بنشانم دلم خواهد که از هر…

Read More..

نا باوری – صالحه واهب واصل

نا باوری دوستان گـــوش کنید نــــاله و غوغای مــرا بغض دیـــریـــن گره خــوردۀ غمهای مـــرا عمری شد طوطی ئی پر بستۀ بند در قفســم دست…

Read More..

کی میداند – صالحه واهب واصل

کی میداند کی میداند به جز من گردِ ســــــر گردیدن خوبان کی میداند به غــــــــیر از بـــنده آ داب خداوندان فقط آن چشـــــم مســـــــت یار…

Read More..

عشق شمع – صالحه واهب واصل

عشق شمع ترا صد بار در یک روز بینم پیش چشمانم ولی با من، تو از من میروی ای مونس جانم ترا من در تکاپویم…

Read More..

ستارۀ معصوم – صالحه واهب واصل

ستارۀ معصوم باز فریاد زنی تا آسمان مُهری شد بر جبهۀ ننگ زمان باز دامان زمین شد غرق خون ازرگ دخت هراتِ باستان بازبگرفت دیو…

Read More..

در راه وصال – صالحه واهب واصل

در راه وصال مـی حـلال خـیـالت سـبو، سبو زده­ ام دمـی­­ کـه ره به­ خـرابات جستجـو زده­ ام بمن حرام بـود خـرقه که صبوح زده…

Read More..

جوان بودم که خوهان تو بودم – صالحه واهب واصل

جوان بودم که خوهان تو بودم به قلبم جویدان نامت نوشتم نمیدانم مرا میخواهی یا نیی ولی من عاشق زار تو گشتم جوان هستیم کنیم…

Read More..

تا کجا – صالحه واهب واصل

تا کجا تا کجا دل بشکند تا رحم تو حاصل شود تا کجا خونبارد تا گم شهرت قاتل شود بارش چشمم زمین صبر را کافی…

Read More..

بمانم – صالحه واهب واصل

بمانم تو بمان تا که بمانم چشم نم قلب حزین جان شوریده، لب خشک و خموش کافی نیست بعد چند لحظہ ز چشمان مہ رخسار…

Read More..

اِنکار – صالحه واهب واصل

اِنکار نگاهت آتش و گفتـــارت آتش وجودت آتش و دیدارت آتش مثال برگِ گل بر روی شــــاخه صفائی چِهر اَســــپندارت آتــش مپرس از داغ جان…

Read More..

إبتداءِ و انتها – صالحه واهب واصل

إبتداءِ و انتها ای روح و جان قصه ها، ای ابتداءِ ای انتها مشتاق دیدارم بیا، ای محضرت نور خدا ای همدم جان و دلم،…

Read More..

مائل – صالحه واهب واصل

مائل گشتــــــم بیـــاد رویت بـــر آفتـــاب مــــائــل از حسرت لبـــت بر ، برگ گـــــلاب مائـــل ای نغمه ساز جانم ای بانی ئی غــــزل هـــــا دیدم…

Read More..

قدم قدم – صالحه واهب واصل

قدم قدم به قله قلۀ عشقت پرید مرغ دلم دمن دمن گل ناز تو چید مرغ دلم ز باغ باغ خیالت رسید عطر تنت ز…

Read More..

شهد فنا – صالحه واهب واصل

شهد فنا ای که در ساغر ما شهد فنا ریخته ئی آب کوثر به سر دست دعا ریخته ئی بزم عشاق زخون رگ ما میجوشد…

Read More..

روبرویت – صالحه واهب واصل

بنشسته روبرویت تـا دل تپد بـه سینـه، من دارم آرزویت راحت گزینم آندم، کافتم به خاک کویت میخانه گربنوشم از مستی ام خبر نیست مستی…

Read More..

خواب رویا – صالحه واهب واصل

خواب رویا دیشب هنگام نیمه شب وقتی که آسمان ز پهنائی بیکران اندر دل سکوتِ پر از ظلمت سپهر اِستاره میفشاند وقتیکه باد نغمۀ لا…

Read More..

توفان شوق – صالحه واهب واصل

توفان شوق یارب نگاری ده مرا کین جان به قـربــانش کنــم بوسم لبش بوسم تنش وین دیـــده حیــرانش کنـــم از شبنم گل قطره هـای آب…

Read More..

بیدل – صالحه واهب واصل

بیدل رنگ جهان بیخودی، رنگ کلام بیدل است معنی عالم یقین بسته به نامِ بیدل است رمز خیال عاشقان، آئینۀ جمال دل کشتن نفس و…

Read More..

بخیزد – صالحه واهب واصل

بخیزد ز چاک سینه داغیده آهی ســــــــرد بخیزد گر از نســـیم سـحر گاهی بوی درد بخیزد چراغ عشق شود در دلم زحسـن تو روشن دمی…

Read More..

اشعۀ امید – صالحه واهب واصل

اشعۀ امید نمیدانم چی گویم روی تو مهتاب یا خورشید که نوردیده ام برچید و روی حسن تو تابید چراغ طلعت تو بر همه آفاق…

Read More..

همراز مهین – صالحه واهب واصل

همراز مهین در آتش مشتاقی دریای معین خواهم از خود شده ام بیرون، بیرون تر ازین خواهم زان غمزۀ مست تو سرمستم و مخمورم از…

Read More..

گریـــــــــــه – صالحه واهب واصل

گریـــــــــــه دیشب به یـاد چشمت با جام می گریستــــــــم پنهـــــانی از رقیبـــان آرام می گـــریستـــــم میسوختــــم ز هجـــرت از درد بیقــــــراری همچون پرنــــدۀ پـــــا در…

Read More..

غم وحشت – صالحه واهب واصل

غم وحشت تا که نرستی از خودت راحت دل ندیده ئی تا که نجستی چون سپند در دل شعله مانده ئی عالم هستی ئی عدم…

Read More..