یک بار سر برآر ز جیب قبای ناز – صائب تبریزی

یک بار سر برآر ز جیب قبای ناز دست مرا ببین به گریبان چه می‌کند Hits: 0

Read More..

همچو آن رهرو که خواب آلود از منزل گذشت – صائب تبریزی

همچو آن رهرو که خواب آلود از منزل گذشت کعبه را گم کرد هر کس بی خبر از دل گذشت Hits: 0

Read More..

هر چه از دل می‌خورم، از روزیم کم می‌کنند – صائب تبریزی

هر چه از دل می‌خورم، از روزیم کم می‌کنند در حریم سینهٔ من دل نبودی کاشکی Hits: 0

Read More..

نیست پروای عدم دلزدهٔ هستی را – صائب تبریزی

نیست پروای عدم دلزدهٔ هستی را از قفس مرغ به هر جا که رود بستان است Hits: 0

Read More..

نگردد چون کف افسوس هر برگ نهال من؟ – صائب تبریزی

نگردد چون کف افسوس هر برگ نهال من؟ که چون بادام آوردند در باغم نظربسته Hits: 0

Read More..

نخل صنوبرم که درین باغ دلفریب – صائب تبریزی

نخل صنوبرم که درین باغ دلفریب خوشوقت می‌شوند حریفان ز شیونم Hits: 0

Read More..

می‌دهم جان در بهای حسن تا در پرده است – صائب تبریزی

می‌دهم جان در بهای حسن تا در پرده است من گل این باغ را در غنچگی بو می‌کنم Hits: 0

Read More..

من به اوج لامکان بردم، وگرنه پیش ازین – صائب تبریزی

من به اوج لامکان بردم، وگرنه پیش ازین عشقبازی پله‌ای از دار بالاتر نداشت Hits: 0

Read More..

مست خیال را به وصال احتیاج نیست – صائب تبریزی

مست خیال را به وصال احتیاج نیست بوی گلم ز صحبت گل بی نیاز کرد Hits: 0

Read More..

مجنون به ریگ بادیه غمهای خود شمرد – صائب تبریزی

مجنون به ریگ بادیه غمهای خود شمرد یاد زمانه‌ای که غم دل حساب داشت Hits: 0

Read More..

گل را به رو اگر نشناسیم عیب نیست – صائب تبریزی

گل را به رو اگر نشناسیم عیب نیست ما چشم در حریم قفس باز کرده‌ایم Hits: 0

Read More..

گر چه چون سرو تماشاگه اهل نظرم – صائب تبریزی

گر چه چون سرو تماشاگه اهل نظرم از جهان جز گره دل ثمری نیست مرا Hits: 0

Read More..

کم نشد در سربلندی فیض ما چون آفتاب – صائب تبریزی

کم نشد در سربلندی فیض ما چون آفتاب سایهٔ ما بیش شد چندان که بالاتر شدیم Hits: 0

Read More..

قبلهٔ من! عکس در شرع حیا نامحرم است – صائب تبریزی

قبلهٔ من! عکس در شرع حیا نامحرم است خلوت آیینه را هم جلوه‌گاه خود مکن Hits: 0

Read More..

غم مرا دگران بیش می‌خورند از من – صائب تبریزی

غم مرا دگران بیش می‌خورند از من همیشه روزی من رزق دیگران باشد Hits: 0

Read More..

عمر با صد ساله الفت بیوفایی کرد و رفت – صائب تبریزی

عمر با صد ساله الفت بیوفایی کرد و رفت از که دیگر در جهان چشم وفا دارد کسی؟ Hits: 0

Read More..

طومار زندگی را، طی می‌کند به یک شب – صائب تبریزی

طومار زندگی را، طی می‌کند به یک شب از شمع یاد گیرید، آداب زندگانی Hits: 0

Read More..

شیرازهٔ بهار تماشا گسسته بود – صائب تبریزی

شیرازهٔ بهار تماشا گسسته بود تا مرغ پر شکستهٔ ما فکر بال کرد Hits: 0

Read More..

شاید به جوی رفته کند آب بازگشت – صائب تبریزی

شاید به جوی رفته کند آب بازگشت چون شد تهی ز باده، مبین خوار شیشه را Hits: 0

Read More..

سپندست کز جا جهد، جا نماید – صائب تبریزی

سپندست کز جا جهد، جا نماید درین انجمن آشنایی که دارم Hits: 0

Read More..

زبان شکوه اگر همچو خار داشتمی – صائب تبریزی

زبان شکوه اگر همچو خار داشتمی همیشه خرمن گل در کنار داشتمی Hits: 0

Read More..

ز دست راست ندانستمی اگر چپ را – صائب تبریزی

ز دست راست ندانستمی اگر چپ را چه گنجها به یمین و یسار داشتمی Hits: 0

Read More..

روشندلان همیشه سفر در وطن کنند – صائب تبریزی

روشندلان همیشه سفر در وطن کنند استاده است شمع و همان گرم رفتن است Hits: 0

Read More..

دیوانه‌ام ولیک بغیر از دو زلف یار – صائب تبریزی

دیوانه‌ام ولیک بغیر از دو زلف یار دیگر به هیچ سلسله‌ای آشنا نیم Hits: 2

Read More..

دلم به پاکی دامان غنچه می‌لرزد – صائب تبریزی

دلم به پاکی دامان غنچه می‌لرزد که بلبلان همه مستند و باغبان تنها Hits: 0

Read More..

دشمن خانگی از خصم برونی بترست – صائب تبریزی

دشمن خانگی از خصم برونی بترست بیشتر شکوهٔ یوسف ز برادر باشد Hits: 0

Read More..

دربهاران، پوست بر تن، پردهٔ بیگانگی است – صائب تبریزی

دربهاران، پوست بر تن، پردهٔ بیگانگی است یا بسوازن، یا به می ده جبه و دستار را Hits: 0

Read More..

در رزمگه، برهنه چو شمشیر می‌رویم – صائب تبریزی

در رزمگه، برهنه چو شمشیر می‌رویم در دست دشمن است سلاح نبرد ما Hits: 0

Read More..

دامن شادی چو غم آسان نمی‌آید به دست – صائب تبریزی

دامن شادی چو غم آسان نمی‌آید به دست پسته را خون می‌شود دل، تا لبی خندان کند Hits: 0

Read More..

خمیازهٔ نشاط است، روی گشادهٔ گل – صائب تبریزی

خمیازهٔ نشاط است، روی گشادهٔ گل ورنه که از ته دل، در این جهان شکفته است ؟ Hits: 0

Read More..

حیف فرهاد که با آنهمه شیرین‌کاری – صائب تبریزی

حیف فرهاد که با آنهمه شیرین‌کاری شد به خواب عدم از تلخی افسانهٔ عشق Hits: 1

Read More..

چون گره شد به گلو لقمهٔ غم، باده طلب – صائب تبریزی

چون گره شد به گلو لقمهٔ غم، باده طلب به حلالی خور اگر آب حرامی داری Hits: 0

Read More..

چو غنچه هر که درین گلستان گشاده شود – صائب تبریزی

چو غنچه هر که درین گلستان گشاده شود مرا به خندهٔ شادی دهان گشاده شود Hits: 0

Read More..

چند در دایرهٔ مردم عاقل باشم – صائب تبریزی

چند در دایرهٔ مردم عاقل باشم تختهٔ مشق صد اندیشهٔ باطل باشم Hits: 0

Read More..

جز گوشهٔ قناعت ازین خاکدان مگیر – صائب تبریزی

جز گوشهٔ قناعت ازین خاکدان مگیر غیر از کنار، هیچ ز اهل جهان مگیر Hits: 0

Read More..

تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است – صائب تبریزی

تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است می‌زند بر هم جهان را، هر که یک دل بشکند Hits: 0

Read More..

پرواز من به بال و پر توست، زینهار – صائب تبریزی

پرواز من به بال و پر توست، زینهار مشکن مرا که می‌شکنی بال خویش را Hits: 0

Read More..

بود تا در بزم یک هشیار، ساقی می‌نخورد – صائب تبریزی

بود تا در بزم یک هشیار، ساقی می‌نخورد باغبان آبی ننوشد تا گلستان تشنه است Hits: 0

Read More..

به رنگ زرد قناعت کن از ریاض جهان – صائب تبریزی

به رنگ زرد قناعت کن از ریاض جهان که رنگ سرخ به خون جگر شود پیدا Hits: 0

Read More..

به آب می‌برد و تشنه باز می‌آرد – صائب تبریزی

به آب می‌برد و تشنه باز می‌آرد هزار تشنه جگر را چه زنخدانش Hits: 0

Read More..

بر مهلت زمانهٔ دون اعتماد نیست – صائب تبریزی

بر مهلت زمانهٔ دون اعتماد نیست چون صبح در خوشی بسر آور دمی که هست Hits: 0

Read More..

باغ و بهار چشم و دل قانع من است – صائب تبریزی

باغ و بهار چشم و دل قانع من است صحرای ساده‌ای که نروید گیاه ازو Hits: 0

Read More..

ایمنی جستم ز ویرانی، ندانستم که چرخ – صائب تبریزی

ایمنی جستم ز ویرانی، ندانستم که چرخ گنج خواهد خواست جای باج ازین ملک خراب Hits: 0

Read More..

انصاف نیست آیهٔ رحمت شود عذاب – صائب تبریزی

انصاف نیست آیهٔ رحمت شود عذاب چینی که حق زلف بود بر جبین مزن Hits: 0

Read More..

آسودگی کنج قفس کرد تلافی – صائب تبریزی

آسودگی کنج قفس کرد تلافی یک چند اگر زحمت پرواز کشیدیم Hits: 3

Read More..

از فروغ لاله آتش زیر پا دارد بهار – صائب تبریزی

از فروغ لاله آتش زیر پا دارد بهار چون گل رعنا، خزان را در قفا دارد بهار Hits: 1

Read More..

از در حق کن طلب شکسته‌دلان را – صائب تبریزی

از در حق کن طلب شکسته‌دلان را شیشه چو بشکست پیش شیشه گر آید Hits: 1

Read More..

از باده توبه کردن مشکل بود، وگرنه – صائب تبریزی

از باده توبه کردن مشکل بود، وگرنه سهل است دست شستن، از آب زندگانی Hits: 3

Read More..

یوسف به زر قلب فروشان دگرانند – صائب تبریزی

یوسف به زر قلب فروشان دگرانند ما وقت خوش خود به دو عالم نفروشیم Hits: 1

Read More..

وادی پیموده را از سر گرفتن مشکل است – صائب تبریزی

وادی پیموده را از سر گرفتن مشکل است چون زلیخا، عشق می‌ترسم جوان سازد مرا Hits: 0

Read More..

هرگز نبود رسم ترا خواب صبحگاه – صائب تبریزی

هرگز نبود رسم ترا خواب صبحگاه ما را به صد خیال فکنده است خواب تو Hits: 0

Read More..

نیم به خاطر صحرا چو گردباد گران – صائب تبریزی

نیم به خاطر صحرا چو گردباد گران نفس چو راست کنم، می‌برم گرانی خویش Hits: 0

Read More..

نور ماه و انجم و خورشید پیش من یکی است – صائب تبریزی

نور ماه و انجم و خورشید پیش من یکی است آن که این آیینه‌ها را می‌کند روشن یکی است Hits: 0

Read More..

نظر برداشت شبنم در هوای آفتاب از گل – صائب تبریزی

نظر برداشت شبنم در هوای آفتاب از گل به امید که من از عارض او چشم بردارم؟ Hits: 0

Read More..

ناکسی بین که سر از صحبت من می‌پیچد – صائب تبریزی

ناکسی بین که سر از صحبت من می‌پیچد سر زلفی که به دست همه کس می‌آید Hits: 0

Read More..

موج سراب، سلسله جنبان تشنگی است – صائب تبریزی

موج سراب، سلسله جنبان تشنگی است پروانه بیقرار ز مهتاب می‌شود Hits: 0

Read More..

من آن روزی که برگ شادمانی داشتم چون گل – صائب تبریزی

من آن روزی که برگ شادمانی داشتم چون گل بهار خنده‌رو را غنچه تصویر می‌گفتم Hits: 0

Read More..

مرا صائب به فکر کار عشق انداخت بیکاری – صائب تبریزی

مرا صائب به فکر کار عشق انداخت بیکاری عجب کاری برای مردم بیکار پیدا شد! Hits: 0

Read More..

ما سیه بختان تفاوت را قلم بر سر زدیم – صائب تبریزی

ما سیه بختان تفاوت را قلم بر سر زدیم همچو مژگان سر ز یک چاک گریبان برزدیم Hits: 2

Read More..

گریه بر حال کسان بیشتر از خود داریم – صائب تبریزی

گریه بر حال کسان بیشتر از خود داریم بر مراد دگران سیر کند اختر ما Hits: 0

Read More..