بر روی نازبالش گل تکیه می‌کند

Read More..

بر روی هم هر آنچه گذاری وبال توست

Read More..

بر دانهٔ ناپخته دویدیم چو آدم

Read More..

بر خاطر موج است گران، دیدن ساحل

Read More..

بر حواس خویش، راه آرزوها بسته‌ایم

Read More..

بر حسن زود سیر بهار اعتماد نیست

Read More..

بر جگر سوختگانی که درین انجمنند

Read More..

بر حریر عافیت نتوان مرا در خواب کرد

Read More..

بر جرم من ببخش که آورده‌ام شفیع

Read More..

بحر، روشنگر آیینهٔ سیلاب بود

Read More..

بجز کسب هوا از من دگر کاری نمی‌آید

Read More..

باور که می‌کند، که درین بحر چون حباب

Read More..

بال و پر همند حریفان سست عهد

Read More..

بال شکسته است کلید در قفس

Read More..

بازیچهٔ نسیم خزانند لاله‌ها

Read More..

بار بردار ز دلها که درین راه دراز

Read More..

ابرام در شکستن من اینقدر چرا؟

Read More..

آب روان عمر ز استاده خوشترست

Read More..

احوال خود به گریه ادا می ‌کنیم ما

Read More..

بر آن رخسار نازک از نگاه تند می‌لرزم

Read More..

بدار عزت موی سفید پیران را

Read More..

بپذیر عذر باده‌کشان را، که همچو موج

Read More..

باغ و بهار چشم و دل قانع من است

Read More..

بازی جنت مخور، کز بهر عبرت بس بود

Read More..

بار گران، سبک به امید فکندن است

Read More..

از بهشت افتاد بیرون آدم و خندان نشد

Read More..

از باده توبه کردن مشکل بود، وگرنه

Read More..

من آن شکسته بنایم درین خراب آباد صائب تبریزی

Read More..

گر اندک نیکی از دستت آید در نظر داری صائب تبریزی

Read More..

گر چه خار رهگذرام همتم کوتاه نیست صائب تبریزی

Read More..

شرح دشت دلکشای عشق را از ما مپرس صائب تبریزی

Read More..

شاهی که بر رعیت خود می کند ستم صائب تبریزی

Read More..

ز ابر دست ساقی جسم خشکم لاله زاری شد صائب تبریزی

Read More..

چون گننهکاری که هر ساعت از و عضوی برند صائب تبریزی

Read More..

به جوی رفته دگر بار آب می آید صائب تبریزی

Read More..

نیستم سنگ فلا خن لیک دارم بخت نا رسای صائب تبریزی

Read More..

هیچ کار از سعی ما چون کوهکن صورت نسبت صائب تبریزی

Read More..

مخمس “حبیب بلبل” بر غزل حضرت “صائب تبریزی” علیه رحمه

(مخمس “حبیب بلبل” بر غزل حضرت “صائب تبریزی” علیه رحمه) خدا را جانمن چون بنده باشی ز فعل زشت خود شرمنده باشی چو مه با…

Read More..

دو غزل زیبا از حضرت حافظ شیرازی رح و حضرت صائب تبریزی رح

حضرت حافظ رح ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای فرصتت باد که دیوانه نواز آمده‌ای ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت چون به پرسیدن…

Read More..

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل صائب تبریزی

مخمس سید همایون شاه عالمی بر غزل صائب تبریزی هر که اندر کارگاهِ چرخِ دوّارِ خودست هر کسی رونق پذیرِ جنسِ بازارِ خودست هر قسم…

Read More..

دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست صائب تبریزی

Read More..

در هر شکن زلف گره گیر تو دامی ست

Read More..

خط در آب زیر کاه بیش از بحر می باشد صائب تبریزی

Read More..

حق پرستی قطره را در کار دریا کردن است صائب تبریزی

Read More..

چه خیال است که دیوانه و شیدا نشویم صائب تبریزی

Read More..

بی محبت مگذران عمر عزیز خویش را صائب تبریزی

Read More..

این چه حرفی ست که در عالم بالاست بهشت صائب تبریزی

Read More..

از حادثه لرزند به خود قصر نشینان صائب تبریزی

Read More..

نیستم از جلوه باران رحمت نا امید صائب تبریزی

Read More..

نه احتیاج کی ساقی وئره شراب سنا صائب تبریزی

Read More..

نترسم که بادیگری خو کنی صائب تبریزی

Read More..

مرا هر کس که بیرون می کشد از گوشه ی خلوت صائب تبریزی

Read More..

این چنین زیر و زبر عالم نمی ماند مدام صائب تبریزی

Read More..