هر که شبها ز سر زانوی خود بالین کرد – صائب تبریزی

هر که شبها ز سر زانوی خود بالین کرد غنچه سان جیب و بغل پرسخن رنگین کرد زهر چشمش چه عجب گر به تبسم کم…

Read More..

نسیم از چمن و مشک از ختن گوید – صائب تبریزی

نسیم از چمن و مشک از ختن گوید گل شکفته ازان چاک پیرهن گوید دلم نشست به خون تا به اشک شد همراز کسی به…

Read More..

مس وجود مرا درد کیمیا باشد – صائب تبریزی

مس وجود مرا درد کیمیا باشد طلای بی غش من درد بی دوا باشد حصار عافیت من شده است درویشی دعای جوشن من نقش بوریا…

Read More..

گل ز تیغ غمزه اش در خاک و خون غلطیده است – صائب تبریزی

گل ز تیغ غمزه اش در خاک و خون غلطیده است چشم خورشید از غبار خط او ترسیده است اشک ما در چشم دارد گرد…

Read More..

کسی که کاوش عشقی درون خود دارد – صائب تبریزی

کسی که کاوش عشقی درون خود دارد همیشه باده لعلی ز خون خود دارد به آتش دگری خشمگین نمی سوزد فتیله داغ پلنگ از درون…

Read More..

غافل مشو ز رتبه شوق بلند ما – صائب تبریزی

غافل مشو ز رتبه شوق بلند ما از ساق عرش (حلقه) رباید کمند ما بی طاقتان شوق، هلاک بهانه اند از ماهتاب سوخته گردد سپند…

Read More..

شکار جذبه توفیق شد گریبانم – صائب تبریزی

شکار جذبه توفیق شد گریبانم دگر چه خار تواند گرفت دامانم؟ به کوی دوست رسیدم ز راه ساده دلی ز جیب کعبه برآورد سر بیابانم…

Read More..

زلفت که همچو شام غریبان گرفته است – صائب تبریزی

زلفت که همچو شام غریبان گرفته است صبح نشاط در ته دامان گرفته است از دست رستخیز حوادث کجا رویم؟ ما را میان بادیه باران…

Read More..

رونق ز لاله زار تو خط سیاه برد – صائب تبریزی

رونق ز لاله زار تو خط سیاه برد این هاله روشنی ز شبستان ماه برد ای ناخدای موج به فریاد من برس باد مراد کشتی…

Read More..

دو دل شوم چو به زلفش مرا نگاه افتد – صائب تبریزی

دو دل شوم چو به زلفش مرا نگاه افتد چو رهروی که رهش بر سر دو راه افتد فروتنی است برازنده از سرافرازان که خوشنماست…

Read More..

در گرد خط نهان شد روی عرق فشانش – صائب تبریزی

در گرد خط نهان شد روی عرق فشانش خط غبار گردید دیوار گلستانش کوتاه بود دستم تا داشت اختیاری قالب چو کرد خالی شد بهله…

Read More..

خنک آن دل که ز وسواس تمنا گذرد – صائب تبریزی

خنک آن دل که ز وسواس تمنا گذرد دامن افشان چو نسیم از سر دنیا گذرد در دل سنگ توان رخنه به همواری کرد رشته…

Read More..

چه نسبت است به روی تو روی آینه را؟ – صائب تبریزی

چه نسبت است به روی تو روی آینه را؟ که خشک کرد فروغ تو جوی آینه را به یاد روی تو با گل خوشم که…

Read More..

جان من رفتن ازین سینه بی کینه چرا؟ – صائب تبریزی

جان من رفتن ازین سینه بی کینه چرا؟ روی گردان شدن از صحبت آیینه چرا؟ میفروشان به خدا عالم درویشی هاست نگرفتن به گرو خرقه…

Read More..

تا به برگ سبز، خط او چمن را یاد کرد – صائب تبریزی

تا به برگ سبز، خط او چمن را یاد کرد باغبان از خرمی گل را مبارک باد کرد سخت جانان خوب می دانند قدر یکدگر…

Read More..

به حسن، خیرگی ما چه می تواند کرد؟ – صائب تبریزی

به حسن، خیرگی ما چه می تواند کرد؟ به آفتاب، تماشا چه می تواند کرد؟ اگر دو یار موافق زبان یکی سازند فلک به یک…

Read More..

با خموشی هستی از نیکان عالم بی سخن – صائب تبریزی

با خموشی هستی از نیکان عالم بی سخن چون گشودی لب به گفتن، نیک یا بد می شوی

Read More..

آغاز خط آن شوخ به عشاق رحیم است – صائب تبریزی

آغاز خط آن شوخ به عشاق رحیم است در آخر بازار، فروشنده کریم است از جلوه بیاسا که ز بیداد خزان سرو آزاد ازان است…

Read More..

آخر غبار خط تو گرد کساد شد – صائب تبریزی

آخر غبار خط تو گرد کساد شد جوهر به چشم آینه موی زیاد شد هر عاشقی که شیوه وارستگی شناخت چون بنده گریخته بی اعتماد…

Read More..

یکی صد شد ز گلچین برگ عشرت گلشن ما را – صائب تبریزی

یکی صد شد ز گلچین برگ عشرت گلشن ما را حمایت کرد مور از برق آفت خرمن ما را ز صرصر گر چه می پاشد…

Read More..

هر قدر نقاش نقش او به دقت می کشد – صائب تبریزی

هر قدر نقاش نقش او به دقت می کشد چون نظر بر رویش اندازد خجالت می کشد شعله جواله یک نقطه است چون ساکن شود…

Read More..

میان نور و ظلمت عالمی دارم، نمی دانم – صائب تبریزی

میان نور و ظلمت عالمی دارم، نمی دانم که شامم صبح یا صبح امیدم شام می گردد به گمنامی قناعت کن دل روشن اگر خواهی…

Read More..

مرا به نیم تبسم خراب کرد و گذشت – صائب تبریزی

مرا به نیم تبسم خراب کرد و گذشت نگاه گرم عنان را به خواب کرد و گذشت فغان که دولت پا در رکاب خوبی را…

Read More..

گر ز روی خود براندازی نقاب – صائب تبریزی

گر ز روی خود براندازی نقاب پشت بر دیوار ماند آفتاب ای رسانده کاوش مژگان تو خانه چشم اسیران را به آب

Read More..

کام خود از کوشش امید می گیریم ما – صائب تبریزی

کام خود از کوشش امید می گیریم ما بخت اگر باشد نبات از بید می گیریم ما خون ما افتادگان را کی توان پامال کرد؟…

Read More..

عشق چون شعله کشد اشک دمادم چه کند؟ – صائب تبریزی

عشق چون شعله کشد اشک دمادم چه کند؟ پیش خورشید صف آرایی شبنم چه کند؟ از جگر تشنگیم ریگ روان سیراب است با چو من…

Read More..

سرشته اند به دیوانگی سرشت مرا – صائب تبریزی

سرشته اند به دیوانگی سرشت مرا نمی توان به قلم داد خوب و زشت مرا مرا به ریزش ابر بهار حاجت نیست رگ بریده تاکی…

Read More..

ز ناز بوسه لب دلستان نداد مرا – صائب تبریزی

ز ناز بوسه لب دلستان نداد مرا به لب رسید مرا جان و جان نداد مرا به صبر گفتم ازان لب، دهن شود شیرین خط…

Read More..

رفتیم و کوی او به رقیبان گذاشتیم – صائب تبریزی

رفتیم و کوی او به رقیبان گذاشتیم خوش کعبه ای به خار مغیلان گذاشتیم آب نمک شناسی و رنگ حیا نداشت لعل لب ترا به…

Read More..

دل روبرو به خنجر مژگان چرا شود – صائب تبریزی

دل روبرو به خنجر مژگان چرا شود با برق، خار دست و گریبان چرا شود؟ جان داد صبح بر سر یک خنده خنک دندان کس…

Read More..

در جنون عقل از سر دیوانه بیرون می رود – صائب تبریزی

در جنون عقل از سر دیوانه بیرون می رود خانه چون شد تنگ، صاحبخانه بیرون می رود درد غربت بر دل تنگم گرانی می کند…

Read More..

ختم است بر خرام تو راه نظر زدن – صائب تبریزی

ختم است بر خرام تو راه نظر زدن چون آه صبحگاه به قلب جگر زدن در خامشی گریز ز گفتار، زان که هست آن گل…

Read More..

چند دارم در بغل پنهان دل افسرده را؟ – صائب تبریزی

چند دارم در بغل پنهان دل افسرده را؟ چند در فانوس دارم این چراغ مرده را؟ سیر گلشن بی دماغان را نمی آرد به حال…

Read More..

ترا که پنبه گوش شعور سیماب است – صائب تبریزی

ترا که پنبه گوش شعور سیماب است نفس کشیدن محشر فسانه خواب است هوای وادی غفلت رطوبتی دارد که پای ریگ روان در شکنجه خواب…

Read More..

بی تو بر من شش جهت چون خانه زنبور شد – صائب تبریزی

بی تو بر من شش جهت چون خانه زنبور شد چار دیوار عناصر تنگنای گور شد از سر مشق جنون افتاده بودم سالها نوخطی دیدم…

Read More..

برون ز شیشه افلاک همچو رنگ زدیم – صائب تبریزی

برون ز شیشه افلاک همچو رنگ زدیم به عالمی که در او رنگ نیست چنگ زدیم شکست بر دل ما آن زمان گوارا شد که…

Read More..

ای سنگدل عقیق تو بدنام می شود – صائب تبریزی

ای سنگدل عقیق تو بدنام می شود ورنه مرا چه از دو سه دشنام می شود؟ ایام برگریز پر و بال میرسد تا عندلیب ما…

Read More..

از کجی ناخنه دیده انور گردی – صائب تبریزی

از کجی ناخنه دیده انور گردی راست شو راست که سرو لب کوثر گردی نعل نان است در آتش ز پی گرسنگان چه ضرورست پی…

Read More..

وقت جمعی خوش که تخمی در ته گل کرده اند – صائب تبریزی

وقت جمعی خوش که تخمی در ته گل کرده اند خاطر خود جمع از امید حاصل کرده اند زاهدان چون سکه بهر رونق بازار خود…

Read More..

نه چنان تنگ گرفته است دل تنگ مرا – صائب تبریزی

نه چنان تنگ گرفته است دل تنگ مرا که برآرد ز کدورت می گلرنگ مرا نیست در عالم افسرده جگرسوخته ای به چه امید برآید…

Read More..

منقلب گشته است از دور فلک احوال من – صائب تبریزی

منقلب گشته است از دور فلک احوال من ضعف پیری در جوانی کرده استقبال من جنس من قارون شد از گرد کسادی و هنوز چشم…

Read More..

لعل سیراب تو ترخنده به صهبا زده است – صائب تبریزی

لعل سیراب تو ترخنده به صهبا زده است نگهت زهر به سرچشمه مینا زده است گوهر جرات من در صدف طوفان نیست بارها قطره من…

Read More..

کی در تن خاکی دل آگاه گذارند؟ – صائب تبریزی

کی در تن خاکی دل آگاه گذارند؟ یوسف نه عزیز است که در چاه گذارند صد مرتبه خوشتر بود از قیمت نازل گر یوسف ما…

Read More..

فرهادم و ثبات قدم هست پیشه ام – صائب تبریزی

فرهادم و ثبات قدم هست پیشه ام ناخن دوانده در جگر سنگ تیشه ام از بخت شور در نمک آبم چو مغز تلخ می روترش…

Read More..

صبا در هم خبر از طره جانانه می گوید – صائب تبریزی

(صبا در هم خبر از طره جانانه می گوید سخن های پریشان با من دیوانه می گوید) (سری خم کرده ابرویت به سوی چشم، می…

Read More..

سپندی شد عقیق صبر در زیر زبان ما را – صائب تبریزی

(سپندی شد عقیق صبر در زیر زبان ما را به داغ تشنگی تا چند سوزی زان لبان ما را؟) (کمان بیکار گردد چون هدف از…

Read More..

ز دندان ریختن حرص کهنسالان فزونتر شد – صائب تبریزی

ز دندان ریختن حرص کهنسالان فزونتر شد لب پرشکوه گردد چون صدف خالی ز گوهر شد کند اقبال دنیا سخت، دلهای ملایم را نمی گیرد…

Read More..

رخسار تو با خط سیه کار چه سازد؟ – صائب تبریزی

رخسار تو با خط سیه کار چه سازد؟ آیینه به تردستی زنگار چه سازد؟ از جلوه شیرین دهنان آب نگردید فرهاد به جان سختی کهسار…

Read More..

درویش خامش است ز مبرم کشنده تر – صائب تبریزی

درویش خامش است ز مبرم کشنده تر از پشه هاست پشه خاکی گزنده تر خاموش بی کمال چو باروت بی صدا باشد ز پوچ گو…

Read More..

خون ز چشم عاشقان بیگناه آمد برون – صائب تبریزی

خون ز چشم عاشقان بیگناه آمد برون تا ز رویش آن خط عاشق نگاه آمد برون در کنار رحمت دریای بی پایان فتاد چون حباب…

Read More..

چون غنچه گر زبان تو با دل موافق است – صائب تبریزی

چون غنچه گر زبان تو با دل موافق است بر کاینات از ته ل خنده لایق است در وقت صبح چرخ نفس راست می کند…

Read More..

جویای تو آسودگی از مرگ نبیند – صائب تبریزی

جویای تو آسودگی از مرگ نبیند در خاک، طلبکار تو از پا ننشیند از عمر برومند شود هر که درین باغ در سایه نخلی که…

Read More..

تا ز زیر سنگ می آید برون مجنون ما – صائب تبریزی

تا ز زیر سنگ می آید برون مجنون ما محمل لیلی برون رفته است از هامون ما عارفان را کنج تنهایی بود باغ و بهار…

Read More..

به لب از شوق صدره بیش جان نامه می آید – صائب تبریزی

به لب از شوق صدره بیش جان نامه می آید که حرفی از دهانش بر زبان خامه می آید نمی دانم به پایان چون برم…

Read More..

بخت ما چون بیدمجنون سرنگون افتاده است – صائب تبریزی

بخت ما چون بیدمجنون سرنگون افتاده است همچو داغ لاله نان ما به خون افتاده است هر چه می گیریم صرف بینوانان می کنیم کاسه…

Read More..

آنچه آن روی لطیف از سایه مژگان کشید – صائب تبریزی

آنچه آن روی لطیف از سایه مژگان کشید کی عذار ماه مصر از سیلی اخوان کشید؟ عاشقان را از تمتع مانعی جز شرم نیست در…

Read More..

از دیده حیرت زده چون آب نریزد؟ – صائب تبریزی

از دیده حیرت زده چون آب نریزد؟ از دست چسان آینه سیماب نریزد؟ در کلبه من از پی آسایش (من) چرخ گورنگ ز خاکستر سنجاب…

Read More..

هر که را می نگری شکوه ز قسمت دارد – صائب تبریزی

هر که را می نگری شکوه ز قسمت دارد جز دل ما که به ناداده قناعت دارد قد موزون ترا نیست به مشاطه نیاز مصرع…

Read More..

نشأه دیوانگی تکلیف باغم می کند – صائب تبریزی

نشأه دیوانگی تکلیف باغم می کند نوبهاران روغن گل در چراغم می کند از گریبان تجرد سر برون آورده ام بوی پیراهن شنیدن بی دماغم…

Read More..

مصر روشن ز جمال مه کنعان نشود – صائب تبریزی

مصر روشن ز جمال مه کنعان نشود تا برافروخته از سیلی اخوان نشود خواریی هست به دنبال خودآرایی را پرطاوس محال است مگس ران نشود

Read More..