هر که از لاغری انگشت نما شد چو هلال – صائب تبریزی

هر که از لاغری انگشت نما شد چو هلال چون مه بدر رسد زود به معراج کمال

Read More..

می مدام دل لاله را سیه دارد – صائب تبریزی

می مدام دل لاله را سیه دارد خدا ز عافیت دایمی نگه دارد!

Read More..

ما را شکایت از سخن تلخ یار نیست – صائب تبریزی

ما را شکایت از سخن تلخ یار نیست این گوشمال هیچ کم از گوشوار نیست

Read More..

که جز من می تواند تا مرا گرم سخن دارد؟ – صائب تبریزی

که جز من می تواند تا مرا گرم سخن دارد؟ که در آیینه طوطی گفتگو با خویشتن دارد

Read More..

عمر عزیز قابل سوز و گداز نیست – صائب تبریزی

عمر عزیز قابل سوز و گداز نیست این رشته را مسوز که چندان دراز نیست

Read More..

شانه در خط معنبر ای صنم داخل مکن – صائب تبریزی

شانه در خط معنبر ای صنم داخل مکن در خط استاد، بی موجب قلم داخل مکن

Read More..

ز مستی دیگران را می کنی تکلیف می نوشی – صائب تبریزی

ز مستی دیگران را می کنی تکلیف می نوشی به عیب دیگران خواهی که عیب خویش را پوشی

Read More..

دور ساغر بی هوای ابر پا در گل بود – صائب تبریزی

دور ساغر بی هوای ابر پا در گل بود بادبان کشتی می ابر دریا دل بود

Read More..

در خموشی لب من چهره گشای رازست – صائب تبریزی

(در خموشی لب من چهره گشای رازست پشت این آینه از ساده دلی غمازست)

Read More..

حلقه هر در مشو با قامت همچون کمان – صائب تبریزی

حلقه هر در مشو با قامت همچون کمان تا نگردی تیر باران ملامت را نشان

Read More..

چند غم از دل به اشک لاله گون شوید کسی؟ – صائب تبریزی

چند غم از دل به اشک لاله گون شوید کسی؟ تا به کی از ساده لوحی خون به خون شوید کسی؟

Read More..

تا کی از عمامه خواهی کوس دانایی زدن؟ – صائب تبریزی

تا کی از عمامه خواهی کوس دانایی زدن؟ بر سر بازار شهرت طبل رسوایی زدن

Read More..

به می خشکی ز طبع زاهدان زایل نمی گردد – صائب تبریزی

به می خشکی ز طبع زاهدان زایل نمی گردد به آب زندگانی این زمین قابل نمی گردد

Read More..

برات رزق ترا از زراعت ایزد پاک – صائب تبریزی

برات رزق ترا از زراعت ایزد پاک به خط سبز نوشته است بر صحیفه خاک

Read More..

اگر عزیز توان شد به آبروی کسان – صائب تبریزی

اگر عزیز توان شد به آبروی کسان نماز نیز قبول است با وضوی کسان

Read More..

از تاج باج خواه فریدون حذر کنید – صائب تبریزی

از تاج باج خواه فریدون حذر کنید از کاسه گدایی وارون حذر کنید

Read More..

یوسف از بی مهری اخوان به چاه افتاده است – صائب تبریزی

یوسف از بی مهری اخوان به چاه افتاده است بی حسد نبود برادر گر پیمبرزاده است

Read More..

نیست از گرد مذلت متواضع را باک – صائب تبریزی

نیست از گرد مذلت متواضع را باک هیچ کس پشت کمان را نرسانده است به خاک

Read More..

می چکد بوسه ز لعل لب میخواره تو – صائب تبریزی

می چکد بوسه ز لعل لب میخواره تو می زند خون هوس جوش ز نظاره تو

Read More..

گل سر سبد روزگار، خوش خویی است – صائب تبریزی

گل سر سبد روزگار، خوش خویی است کلید گنج سعادت گشاده ابرویی است

Read More..

کجا اندیشه عقباست عقل ذوفنونت را؟ – صائب تبریزی

کجا اندیشه عقباست عقل ذوفنونت را؟ که دارد فکر نان و جامه بیرون و درونت را

Read More..

عدالت عمر جاویدان دهد فرمانروایان را – صائب تبریزی

عدالت عمر جاویدان دهد فرمانروایان را سبیل خضر کن همچون سکندر آب حیوان را

Read More..

سر تسلیم خرد بر خط جام است اینجا – صائب تبریزی

(سر تسلیم خرد بر خط جام است اینجا آفتاب نقش بر لب بام است اینجا)

Read More..

ز بی دردی پر و بال طلب از کار می ماند – صائب تبریزی

ز بی دردی پر و بال طلب از کار می ماند ز پای خفته دامن در ته دیوار می ماند

Read More..

دل را ز زلف آن بت پرفن گرفته ام – صائب تبریزی

دل را ز زلف آن بت پرفن گرفته ام این سنگ را ز چنگ فلاخن گرفته ام

Read More..

دانه خال تو خون از چشم صیاد آورد – صائب تبریزی

دانه خال تو خون از چشم صیاد آورد این سپند شوخ آتش را به فریاد آورد

Read More..

حذر ز ناخن الماس نیست داغ مرا – صائب تبریزی

حذر ز ناخن الماس نیست داغ مرا که برگریز بود برگ عیش باغ مرا

Read More..

جز سرکشی از آدم بی درد چه خیزد؟ – صائب تبریزی

جز سرکشی از آدم بی درد چه خیزد؟ از خاک فرومایه به جز گرد چه خیزد؟

Read More..

پیاله ای به لبم چرخ آشنا نکند – صائب تبریزی

پیاله ای به لبم چرخ آشنا نکند که بخت شور نمک در شراب ما نکند

Read More..

به دوری محو از خاطر نگردد قد رعنایش – صائب تبریزی

به دوری محو از خاطر نگردد قد رعنایش فراموشی ندارد مصرع موزون بالایش

Read More..

با قد خم گشته روگردان مشو از راه حق – صائب تبریزی

با قد خم گشته روگردان مشو از راه حق بر در دیگر مزن این حلقه جز درگاه حق

Read More..

از کرم آن کس که شهرت است مرادش – صائب تبریزی

از کرم آن کس که شهرت است مرادش کاسه دریوزه است دست گشادش

Read More..

آب حیوان با لب لعل تو خون مرده ای است – صائب تبریزی

آب حیوان با لب لعل تو خون مرده ای است پیش تمکین تو حیرت آهوی رم خورده ای است

Read More..

یک دم که به کف باده گلرنگ نداریم – صائب تبریزی

یک دم که به کف باده گلرنگ نداریم بر چهره چو مینای تهی، رنگ نداریم

Read More..

ندیده ایم به جز ماه روزه ماه دگر – صائب تبریزی

ندیده ایم به جز ماه روزه ماه دگر که از تمام بود ناقصش مبارک تر!

Read More..

مرا که هست میسر سبو به دوش کشم – صائب تبریزی

مرا که هست میسر سبو به دوش کشم چرا کباده خمیازه تا به گوش کشم؟

Read More..

گر چه رخسار ترا آب طراوت کم نیست – صائب تبریزی

گر چه رخسار ترا آب طراوت کم نیست اثر گریه ما هیچ کم از شبنم نیست

Read More..

قامت او چون شود در بوستان همدوش سرو – صائب تبریزی

قامت او چون شود در بوستان همدوش سرو حلقه ها از طوق قمری می کشد در گوش سرو

Read More..

صد در صد آفاق، بیابان جنون است – صائب تبریزی

صد در صد آفاق، بیابان جنون است کی عقل تنک مایه به سامان جنون است؟

Read More..

زد غوطه بس که در تن خاکی روان ما – صائب تبریزی

زد غوطه بس که در تن خاکی روان ما گردید رفته رفته زمین آسمان ما

Read More..

روز در جام می آویز که در شب می ناب – صائب تبریزی

روز در جام می آویز که در شب می ناب همچو آبی است که لب تشنه بنوشد در خواب

Read More..

در گلشنی که حسن تو عارض جمال کرد – صائب تبریزی

در گلشنی که حسن تو عارض جمال کرد گل آب و رنگ خود عرق انفعال کرد

Read More..

خط مشکین خواست عذر آن عذار ساده را – صائب تبریزی

خط مشکین خواست عذر آن عذار ساده را سرمه ای در کار بود این چشم برف افتاده را

Read More..

چه غم اگر تهی از باده جام و شیشه ماست؟ – صائب تبریزی

چه غم اگر تهی از باده جام و شیشه ماست؟ که چشم پرفن ساقی هزار پیشه ماست

Read More..

تن گران و جان نزار و دل کباب است از طعام – صائب تبریزی

تن گران و جان نزار و دل کباب است از طعام غفلت از خواب است و خواب از آب و آب است از طعام

Read More..

بی دماغان را نرنجاندن به صحبت منت است – صائب تبریزی

بی دماغان را نرنجاندن به صحبت منت است پیش عزلت دوستان تقصیر خدمت، خدمت است

Read More..

به احسان همتم می کرد قارون اهل دنیا را – صائب تبریزی

به احسان همتم می کرد قارون اهل دنیا را اگر می بود ممکن خرج کردن دخل بی جا را!

Read More..

ای غنچه لب رعایت اهل نیاز کن – صائب تبریزی

ای غنچه لب رعایت اهل نیاز کن گر دل نمی دهی به سخن، گوش باز کن

Read More..

از داغ تازگی جگر پاره پاره یافت – صائب تبریزی

از داغ تازگی جگر پاره پاره یافت از آفتاب، صبح حیات دوباره یافت

Read More..

هر داغ درین لاله ستان خیمه لیلی است – صائب تبریزی

هر داغ درین لاله ستان خیمه لیلی است هر خار بنی پنجره شمع تجلی است

Read More..

می گشاید ذکر بر رویت در الله را – صائب تبریزی

می گشاید ذکر بر رویت در الله را نیست جز این حلقه دیگر حلقه آن درگاه را

Read More..

ما را کنار و بوس توقع ز یار نیست – صائب تبریزی

ما را کنار و بوس توقع ز یار نیست دریای بی قراری ما را کنار نیست

Read More..

که دارم غیر خط تا از رخ او داد من گیرد؟ – صائب تبریزی

که دارم غیر خط تا از رخ او داد من گیرد؟ به جز گلچین که خون عندلیبان از چمن گیرد؟

Read More..

عمر را پاس نفس باز ندارد ز شتاب – صائب تبریزی

عمر را پاس نفس باز ندارد ز شتاب نتوان زد به گره آب روان را ز حباب

Read More..

شد چو سوزن خشک، خار از قرب گل پیراهنان – صائب تبریزی

شد چو سوزن خشک، خار از قرب گل پیراهنان رنج باریک آورد آمیزش سیمین تنان

Read More..

ز شهرت ناقص از کامل عیاران بیش می بالد – صائب تبریزی

ز شهرت ناقص از کامل عیاران بیش می بالد ز انگشت اشارت ماه نو بر خویش می بالد

Read More..

دور شو ای آستین از دیده گریان ما – صائب تبریزی

دور شو ای آستین از دیده گریان ما مو نمی گنجد میان گریه و مژگان ما

Read More..

در حفظ آن کسی که ز می بی خبر شود – صائب تبریزی

در حفظ آن کسی که ز می بی خبر شود هر برگ تاک، دست دعای دگر شود

Read More..

حسن هیهات است بردارد نظر از روی خویش – صائب تبریزی

حسن هیهات است بردارد نظر از روی خویش گل ز شبنم می نهد آینه بر زانوی خویش

Read More..

چند دل ز اندیشه بیش و کم روزی خوریم؟ – صائب تبریزی

چند دل ز اندیشه بیش و کم روزی خوریم؟ دیگران روزی خورند و ما غم روزی خوریم

Read More..