صائب ز فکرهای گلوسوز من نماند – صائب تبریزی

صائب ز فکرهای گلوسوز من نماند جا در بیاض گردن خوبان روزگار

Read More..

تخم نیکی را زمین پاک، اکسیر بقاست – صائب تبریزی

تخم نیکی را زمین پاک، اکسیر بقاست قطره آبی که نوشد تیغ، جوهر می شود

Read More..

نیست هر چند از لباس گل جدایی رنگ را – صائب تبریزی

نیست هر چند از لباس گل جدایی رنگ را جامه گلرنگ بر اندام او زیبنده است

Read More..

ز برگ پان لب جانان عقیق پیما شد – صائب تبریزی

ز برگ پان لب جانان عقیق پیما شد حنای عیدمی (ظ: من) از بهر بوسه پیدا شد

Read More..

افزود شوق بوسه مرا از لبان تو – صائب تبریزی

افزود شوق بوسه مرا از لبان تو صفرای من زیاده شد از ناردان تو

Read More..

مرغ حسن از قفس خط سیه تنگ آمد – صائب تبریزی

مرغ حسن از قفس خط سیه تنگ آمد پر برآورد (و) کنون شوق پریدن دارد

Read More..

چنان که باده کند پشت دار صهبا را – صائب تبریزی

چنان که باده کند پشت دار صهبا را ز خط پشت لب افزود نشائه لب او

Read More..

شود سعادت دولت نصیب اهل قلم – صائب تبریزی

شود سعادت دولت نصیب اهل قلم هما ز کوچه این استخوان بدر نرود

Read More..

بهای بوسه اش سر می دهم چون زر نمی گیرد – صائب تبریزی

بهای بوسه اش سر می دهم چون زر نمی گیرد خیالی کرده ام با خویش اما سر نمی گیرد

Read More..

نیست سودی که زیانش نبود در دنبال – صائب تبریزی

نیست سودی که زیانش نبود در دنبال بار می بندم ازان شهر که بازاری نیست

Read More..

روز محشر سرخ رویی از خدا دارم امید – صائب تبریزی

روز محشر سرخ رویی از خدا دارم امید نامه اعمال من صائب به مهر کربلاست

Read More..

افتادگی گزین که دهد فیض بیشتر – صائب تبریزی

افتادگی گزین که دهد فیض بیشتر پهلوی خویش هر که نهد چون سبو به خاک

Read More..

گر نباشد در میان روی تو، از یک آه گرم – صائب تبریزی

گر نباشد در میان روی تو، از یک آه گرم آب را در دیده آیینه خاکستر کنم

Read More..

چه حاجت است به می لعل سیررنگ ترا؟ – صائب تبریزی

چه حاجت است به می لعل سیررنگ ترا؟ نظر به پرتو خورشید نیست سنگ ترا

Read More..

فتاده است مرا کار با خودآرایی – صائب تبریزی

فتاده است مرا کار با خودآرایی کز آب آینه از چشم کرد خواب برون

Read More..

به گرد دامن منزل کجا رسی صائب؟ – صائب تبریزی

به گرد دامن منزل کجا رسی صائب؟ چنین که عزم ترا پای سعی در بندست

Read More..

نفس در سینه باد خزان می سوخت نومیدی – صائب تبریزی

نفس در سینه باد خزان می سوخت نومیدی چراغ گل اگر می بود در زیر پر بلبل

Read More..

سالم از سنگلاخ تن به کنار – صائب تبریزی

سالم از سنگلاخ تن به کنار با همه شیشه جانی آمده ام

Read More..

از نظر رفتی به راهت چشم حیران باز ماند – صائب تبریزی

از نظر رفتی به راهت چشم حیران باز ماند آنقدر مرغ نگه پر زد که از پرواز ماند

Read More..

گر به این عنوان کمان چرخ خواهد حلقه شد – صائب تبریزی

گر به این عنوان کمان چرخ خواهد حلقه شد خنده سوفار گردد غنچه پیکان او

Read More..

چسان در حلقه آغوش گیرم شوخ چشمی را – صائب تبریزی

چسان در حلقه آغوش گیرم شوخ چشمی را که از شوخی نگین را از نگین دان می کند بیرون

Read More..

سیه گر کرد روزم چشم او، خود هم کشید آخر – صائب تبریزی

سیه گر کرد روزم چشم او، خود هم کشید آخر مکافات عمل را در لباس سرمه دید آخر

Read More..

به فریاد کس از خواب صبوحی برنمی خیزد – صائب تبریزی

به فریاد کس از خواب صبوحی برنمی خیزد مگر بر دست و پای آن پریرو آفتاب افتد

Read More..

هر کسی چیزی ز اسباب جهان برداشته است – صائب تبریزی

هر کسی چیزی ز اسباب جهان برداشته است من همین دل را ز اسباب جهان برداشتم

Read More..

دلبر چه زود خط به رخ دلستان کشید – صائب تبریزی

دلبر چه زود خط به رخ دلستان کشید خطی چنان لطیف به ماهی توان کشید

Read More..

از رمیدن ها خیال چشم آن وحشی غزال – صائب تبریزی

از رمیدن ها خیال چشم آن وحشی غزال سینه تنگ مرا دامان محشر کرده است

Read More..

کاکل چه گنه دارد، دستش ز قفا واکن – صائب تبریزی

کاکل چه گنه دارد، دستش ز قفا واکن هر فتنه که می بینم در زیر سرزلف است

Read More..

چشم خود را داده بود از آب حیوان خضر آب – صائب تبریزی

چشم خود را داده بود از آب حیوان خضر آب تا غرور آیینه را از دست اسکندر گرفت

Read More..

شکسته رنگی من با طبیب در جنگ است – صائب تبریزی

شکسته رنگی من با طبیب در جنگ است علاج دردسرم حسن صندلی رنگ است

Read More..

به فریب کسی ز راه مرو – صائب تبریزی

به فریب کسی ز راه مرو یوسف من، اگر برادر توست

Read More..

نکند هیچ یتیم به عسس ساخته ای – صائب تبریزی

نکند هیچ یتیم به عسس ساخته ای می کند آنچه در گوش تو در سایه زلف

Read More..

درین بستانسرا خود را چنان صائب سبک کردم – صائب تبریزی

درین بستانسرا خود را چنان صائب سبک کردم که رنگ چهره گل را گران پرواز می بینم

Read More..

از حباب آموز همت را که با صد احتیاج – صائب تبریزی

از حباب آموز همت را که با صد احتیاج خالی از دریا برون آرد سبوی خویش را

Read More..

گر چه هر گوشه ای از کنج دهانش گیر است – صائب تبریزی

گر چه هر گوشه ای از کنج دهانش گیر است بوسه را چشم به جایی است که من می دانم

Read More..

چراغ زندگی را می کند مستغنی از روغن – صائب تبریزی

چراغ زندگی را می کند مستغنی از روغن زبان خویش چون خورشید بر دیوار مالیدن

Read More..

سهل باشد بند کردن ناخنی در بیستون – صائب تبریزی

سهل باشد بند کردن ناخنی در بیستون پیش برق تیشه من کوه میدان می دهد

Read More..

بر سینه نعل و داغم بس لاله و گل من – صائب تبریزی

بر سینه نعل و داغم بس لاله و گل من تا کی نگه چرانم در باغ و راغ مردم؟

Read More..

نفس شمرده زن ای بلبل نوا پرداز – صائب تبریزی

نفس شمرده زن ای بلبل نوا پرداز که رنگ گل به نسیم بهار برخیزد

Read More..

در خوش قماشی از بر رو دست برده ام – صائب تبریزی

در خوش قماشی از بر رو دست برده ام باریک شو مشاهده کن تار و پود را

Read More..

آرزوی بوسه شسته است از دلم پیغام تلخ – صائب تبریزی

آرزوی بوسه شسته است از دلم پیغام تلخ زان قناعت کرده ام از بوسه با دشنام تلخ

Read More..

فیضی که گوشه گیر ز عزلت نیافته است – صائب تبریزی

فیضی که گوشه گیر ز عزلت نیافته است از گوشه های چشم سیاه تو یافتم

Read More..

چاک در پیرهن یوسف عقل افکندن – صائب تبریزی

چاک در پیرهن یوسف عقل افکندن چشمه کاری است که در دست زلیخای دل است

Read More..

شد سیه روز من از چشم کبود او، که هست – صائب تبریزی

شد سیه روز من از چشم کبود او، که هست شعله نیلوفری از شعله ها جانسوزتر

Read More..

اینجا به خواب غفلت و آنجا به خواب مرگ – صائب تبریزی

اینجا به خواب غفلت و آنجا به خواب مرگ چون مخمل دوخوابه به روی نهالی ام

Read More..

می تواند چنگ در فتراک زد خورشید را – صائب تبریزی

می تواند چنگ در فتراک زد خورشید را از تعلق هر که چون شبنم سبکبار آمده

Read More..

در پرده نمود از عرق شرم تلافی – صائب تبریزی

در پرده نمود از عرق شرم تلافی در ظاهر اگر روی تو آتش به جهان زد

Read More..

آرزو خار و خسی نیست که آخر گردد – صائب تبریزی

آرزو خار و خسی نیست که آخر گردد ورنه با شعله خوی تو که بس می آید؟

Read More..

فزود تیرگی خاطر از ایاغ مرا – صائب تبریزی

فزود تیرگی خاطر از ایاغ مرا بنفشه گل کند از لاله چراغ مرا

Read More..

جمعی که زیر چرخ شبی روز کرده اند – صائب تبریزی

جمعی که زیر چرخ شبی روز کرده اند چون شمع، دل خنک به نسیم سحر کنند

Read More..

شمع نیلوفر ماتم زده از شعله به سر – صائب تبریزی

شمع نیلوفر ماتم زده از شعله به سر ظلمت اندوخت شبم بس که ز هجران کسی

Read More..

با بد و نیک جهان در دشمنی یکرو مکن – صائب تبریزی

با بد و نیک جهان در دشمنی یکرو مکن تیغ چون خورشید تابان بر همه عالم مکش

Read More..

موجی است که تاج از سر فغفور رباید – صائب تبریزی

موجی است که تاج از سر فغفور رباید چینی که در ابروی تو ای تلخ جبین است

Read More..

در آن گلشن که آید در سخن لعل گهربارش – صائب تبریزی

در آن گلشن که آید در سخن لعل گهربارش ز شبنم آب حسرت غنچه ها را در دهان گردد

Read More..

همه تن شانه صفت پنجه گیرا شده ام – صائب تبریزی

همه تن شانه صفت پنجه گیرا شده ام به امیدی که فتد زلف تو در چنگ مرا

Read More..

شیرینی نشاط، جهان را گرفته است – صائب تبریزی

شیرینی نشاط، جهان را گرفته است صبح از هوای تر شکر آب دیده است

Read More..

تلاش بیهده ای می کند سر خورشید – صائب تبریزی

تلاش بیهده ای می کند سر خورشید ستاده (فتاده؟) است بلند، آستان حضرت دوست

Read More..

ز شوخی ها به برق نوبهاران نسبتی دارد – صائب تبریزی

ز شوخی ها به برق نوبهاران نسبتی دارد که می ریزد چو باران خون و خندان است شمشیرش

Read More..

آن که بی شیرازه دارد کهنه اوراق مرا – صائب تبریزی

آن که بی شیرازه دارد کهنه اوراق مرا بارها شیرازه دیوان محشر کرده است

Read More..

گرچه دست سرو کوتاه است از دامان گل – صائب تبریزی

گرچه دست سرو کوتاه است از دامان گل سرو بالایی که ما داریم سر تا پا گل است

Read More..

دانش آن راست مسلم که به تردستی شرم – صائب تبریزی

دانش آن راست مسلم که به تردستی شرم گرد خجلت ز جبین پاک کند آینه را

Read More..