صائب ز فکرهای گلوسوز من نماند – صائب تبریزی

صائب ز فکرهای گلوسوز من نماند جا در بیاض گردن خوبان روزگار Hits: 1

Read More..

تخم نیکی را زمین پاک، اکسیر بقاست – صائب تبریزی

تخم نیکی را زمین پاک، اکسیر بقاست قطره آبی که نوشد تیغ، جوهر می شود Hits: 1

Read More..

نیست هر چند از لباس گل جدایی رنگ را – صائب تبریزی

نیست هر چند از لباس گل جدایی رنگ را جامه گلرنگ بر اندام او زیبنده است Hits: 0

Read More..

ز برگ پان لب جانان عقیق پیما شد – صائب تبریزی

ز برگ پان لب جانان عقیق پیما شد حنای عیدمی (ظ: من) از بهر بوسه پیدا شد Hits: 1

Read More..

افزود شوق بوسه مرا از لبان تو – صائب تبریزی

افزود شوق بوسه مرا از لبان تو صفرای من زیاده شد از ناردان تو Hits: 1

Read More..

مرغ حسن از قفس خط سیه تنگ آمد – صائب تبریزی

مرغ حسن از قفس خط سیه تنگ آمد پر برآورد (و) کنون شوق پریدن دارد Hits: 0

Read More..

چنان که باده کند پشت دار صهبا را – صائب تبریزی

چنان که باده کند پشت دار صهبا را ز خط پشت لب افزود نشائه لب او Hits: 1

Read More..

شود سعادت دولت نصیب اهل قلم – صائب تبریزی

شود سعادت دولت نصیب اهل قلم هما ز کوچه این استخوان بدر نرود Hits: 1

Read More..

بهای بوسه اش سر می دهم چون زر نمی گیرد – صائب تبریزی

بهای بوسه اش سر می دهم چون زر نمی گیرد خیالی کرده ام با خویش اما سر نمی گیرد Hits: 1

Read More..

نیست سودی که زیانش نبود در دنبال – صائب تبریزی

نیست سودی که زیانش نبود در دنبال بار می بندم ازان شهر که بازاری نیست Hits: 0

Read More..

روز محشر سرخ رویی از خدا دارم امید – صائب تبریزی

روز محشر سرخ رویی از خدا دارم امید نامه اعمال من صائب به مهر کربلاست Hits: 1

Read More..

افتادگی گزین که دهد فیض بیشتر – صائب تبریزی

افتادگی گزین که دهد فیض بیشتر پهلوی خویش هر که نهد چون سبو به خاک Hits: 1

Read More..

گر نباشد در میان روی تو، از یک آه گرم – صائب تبریزی

گر نباشد در میان روی تو، از یک آه گرم آب را در دیده آیینه خاکستر کنم Hits: 1

Read More..

چه حاجت است به می لعل سیررنگ ترا؟ – صائب تبریزی

چه حاجت است به می لعل سیررنگ ترا؟ نظر به پرتو خورشید نیست سنگ ترا Hits: 1

Read More..

فتاده است مرا کار با خودآرایی – صائب تبریزی

فتاده است مرا کار با خودآرایی کز آب آینه از چشم کرد خواب برون Hits: 1

Read More..

به گرد دامن منزل کجا رسی صائب؟ – صائب تبریزی

به گرد دامن منزل کجا رسی صائب؟ چنین که عزم ترا پای سعی در بندست Hits: 1

Read More..

نفس در سینه باد خزان می سوخت نومیدی – صائب تبریزی

نفس در سینه باد خزان می سوخت نومیدی چراغ گل اگر می بود در زیر پر بلبل Hits: 0

Read More..

سالم از سنگلاخ تن به کنار – صائب تبریزی

سالم از سنگلاخ تن به کنار با همه شیشه جانی آمده ام Hits: 1

Read More..

از نظر رفتی به راهت چشم حیران باز ماند – صائب تبریزی

از نظر رفتی به راهت چشم حیران باز ماند آنقدر مرغ نگه پر زد که از پرواز ماند Hits: 1

Read More..

گر به این عنوان کمان چرخ خواهد حلقه شد – صائب تبریزی

گر به این عنوان کمان چرخ خواهد حلقه شد خنده سوفار گردد غنچه پیکان او Hits: 1

Read More..

چسان در حلقه آغوش گیرم شوخ چشمی را – صائب تبریزی

چسان در حلقه آغوش گیرم شوخ چشمی را که از شوخی نگین را از نگین دان می کند بیرون Hits: 1

Read More..

سیه گر کرد روزم چشم او، خود هم کشید آخر – صائب تبریزی

سیه گر کرد روزم چشم او، خود هم کشید آخر مکافات عمل را در لباس سرمه دید آخر Hits: 1

Read More..

به فریاد کس از خواب صبوحی برنمی خیزد – صائب تبریزی

به فریاد کس از خواب صبوحی برنمی خیزد مگر بر دست و پای آن پریرو آفتاب افتد Hits: 1

Read More..

هر کسی چیزی ز اسباب جهان برداشته است – صائب تبریزی

هر کسی چیزی ز اسباب جهان برداشته است من همین دل را ز اسباب جهان برداشتم Hits: 0

Read More..

دلبر چه زود خط به رخ دلستان کشید – صائب تبریزی

دلبر چه زود خط به رخ دلستان کشید خطی چنان لطیف به ماهی توان کشید Hits: 1

Read More..

از رمیدن ها خیال چشم آن وحشی غزال – صائب تبریزی

از رمیدن ها خیال چشم آن وحشی غزال سینه تنگ مرا دامان محشر کرده است Hits: 2

Read More..

کاکل چه گنه دارد، دستش ز قفا واکن – صائب تبریزی

کاکل چه گنه دارد، دستش ز قفا واکن هر فتنه که می بینم در زیر سرزلف است Hits: 1

Read More..

چشم خود را داده بود از آب حیوان خضر آب – صائب تبریزی

چشم خود را داده بود از آب حیوان خضر آب تا غرور آیینه را از دست اسکندر گرفت Hits: 1

Read More..

شکسته رنگی من با طبیب در جنگ است – صائب تبریزی

شکسته رنگی من با طبیب در جنگ است علاج دردسرم حسن صندلی رنگ است Hits: 1

Read More..

به فریب کسی ز راه مرو – صائب تبریزی

به فریب کسی ز راه مرو یوسف من، اگر برادر توست Hits: 1

Read More..

نکند هیچ یتیم به عسس ساخته ای – صائب تبریزی

نکند هیچ یتیم به عسس ساخته ای می کند آنچه در گوش تو در سایه زلف Hits: 0

Read More..

درین بستانسرا خود را چنان صائب سبک کردم – صائب تبریزی

درین بستانسرا خود را چنان صائب سبک کردم که رنگ چهره گل را گران پرواز می بینم Hits: 1

Read More..

از حباب آموز همت را که با صد احتیاج – صائب تبریزی

از حباب آموز همت را که با صد احتیاج خالی از دریا برون آرد سبوی خویش را Hits: 1

Read More..

گر چه هر گوشه ای از کنج دهانش گیر است – صائب تبریزی

گر چه هر گوشه ای از کنج دهانش گیر است بوسه را چشم به جایی است که من می دانم Hits: 1

Read More..

چراغ زندگی را می کند مستغنی از روغن – صائب تبریزی

چراغ زندگی را می کند مستغنی از روغن زبان خویش چون خورشید بر دیوار مالیدن Hits: 1

Read More..

سهل باشد بند کردن ناخنی در بیستون – صائب تبریزی

سهل باشد بند کردن ناخنی در بیستون پیش برق تیشه من کوه میدان می دهد Hits: 1

Read More..

بر سینه نعل و داغم بس لاله و گل من – صائب تبریزی

بر سینه نعل و داغم بس لاله و گل من تا کی نگه چرانم در باغ و راغ مردم؟ Hits: 1

Read More..

نفس شمرده زن ای بلبل نوا پرداز – صائب تبریزی

نفس شمرده زن ای بلبل نوا پرداز که رنگ گل به نسیم بهار برخیزد Hits: 0

Read More..

در خوش قماشی از بر رو دست برده ام – صائب تبریزی

در خوش قماشی از بر رو دست برده ام باریک شو مشاهده کن تار و پود را Hits: 1

Read More..

آرزوی بوسه شسته است از دلم پیغام تلخ – صائب تبریزی

آرزوی بوسه شسته است از دلم پیغام تلخ زان قناعت کرده ام از بوسه با دشنام تلخ Hits: 1

Read More..

فیضی که گوشه گیر ز عزلت نیافته است – صائب تبریزی

فیضی که گوشه گیر ز عزلت نیافته است از گوشه های چشم سیاه تو یافتم Hits: 1

Read More..

چاک در پیرهن یوسف عقل افکندن – صائب تبریزی

چاک در پیرهن یوسف عقل افکندن چشمه کاری است که در دست زلیخای دل است Hits: 1

Read More..

شد سیه روز من از چشم کبود او، که هست – صائب تبریزی

شد سیه روز من از چشم کبود او، که هست شعله نیلوفری از شعله ها جانسوزتر Hits: 1

Read More..

اینجا به خواب غفلت و آنجا به خواب مرگ – صائب تبریزی

اینجا به خواب غفلت و آنجا به خواب مرگ چون مخمل دوخوابه به روی نهالی ام Hits: 1

Read More..

می تواند چنگ در فتراک زد خورشید را – صائب تبریزی

می تواند چنگ در فتراک زد خورشید را از تعلق هر که چون شبنم سبکبار آمده Hits: 1

Read More..

در پرده نمود از عرق شرم تلافی – صائب تبریزی

در پرده نمود از عرق شرم تلافی در ظاهر اگر روی تو آتش به جهان زد Hits: 1

Read More..

آرزو خار و خسی نیست که آخر گردد – صائب تبریزی

آرزو خار و خسی نیست که آخر گردد ورنه با شعله خوی تو که بس می آید؟ Hits: 1

Read More..

فزود تیرگی خاطر از ایاغ مرا – صائب تبریزی

فزود تیرگی خاطر از ایاغ مرا بنفشه گل کند از لاله چراغ مرا Hits: 1

Read More..

جمعی که زیر چرخ شبی روز کرده اند – صائب تبریزی

جمعی که زیر چرخ شبی روز کرده اند چون شمع، دل خنک به نسیم سحر کنند Hits: 1

Read More..

شمع نیلوفر ماتم زده از شعله به سر – صائب تبریزی

شمع نیلوفر ماتم زده از شعله به سر ظلمت اندوخت شبم بس که ز هجران کسی Hits: 1

Read More..

با بد و نیک جهان در دشمنی یکرو مکن – صائب تبریزی

با بد و نیک جهان در دشمنی یکرو مکن تیغ چون خورشید تابان بر همه عالم مکش Hits: 1

Read More..

موجی است که تاج از سر فغفور رباید – صائب تبریزی

موجی است که تاج از سر فغفور رباید چینی که در ابروی تو ای تلخ جبین است Hits: 0

Read More..

در آن گلشن که آید در سخن لعل گهربارش – صائب تبریزی

در آن گلشن که آید در سخن لعل گهربارش ز شبنم آب حسرت غنچه ها را در دهان گردد Hits: 1

Read More..

همه تن شانه صفت پنجه گیرا شده ام – صائب تبریزی

همه تن شانه صفت پنجه گیرا شده ام به امیدی که فتد زلف تو در چنگ مرا Hits: 1

Read More..

شیرینی نشاط، جهان را گرفته است – صائب تبریزی

شیرینی نشاط، جهان را گرفته است صبح از هوای تر شکر آب دیده است Hits: 1

Read More..

تلاش بیهده ای می کند سر خورشید – صائب تبریزی

تلاش بیهده ای می کند سر خورشید ستاده (فتاده؟) است بلند، آستان حضرت دوست Hits: 1

Read More..

ز شوخی ها به برق نوبهاران نسبتی دارد – صائب تبریزی

ز شوخی ها به برق نوبهاران نسبتی دارد که می ریزد چو باران خون و خندان است شمشیرش Hits: 1

Read More..

آن که بی شیرازه دارد کهنه اوراق مرا – صائب تبریزی

آن که بی شیرازه دارد کهنه اوراق مرا بارها شیرازه دیوان محشر کرده است Hits: 1

Read More..

گرچه دست سرو کوتاه است از دامان گل – صائب تبریزی

گرچه دست سرو کوتاه است از دامان گل سرو بالایی که ما داریم سر تا پا گل است Hits: 0

Read More..

دانش آن راست مسلم که به تردستی شرم – صائب تبریزی

دانش آن راست مسلم که به تردستی شرم گرد خجلت ز جبین پاک کند آینه را Hits: 1

Read More..