تک بیت هایی صفر نظری فایض

تک بیت هایی صفر نظری فایض کسی به رغبتِ خود اختیار دنیا را بکف نیارد و هم نی کسی بکف آرد *** بیمِ آدم مرگِ…

Read More..

دیوار

دیوار دیوار حتا کمکم از ایستادگیاش سخت دلتنگ است از بسکه بر دوشش شعار و عکسهای چال و نیرنگ است ها بلهوسهای سیاسی، تیکهداران زبان…

Read More..

زورآوری

زورآوری چرا از نردبانِ باورِ خود بر نمیگردی؟ به پا* ات رفتهای بالا، که هرگز سر* نمیگردی تو در آوارهگی چون تودههاي ابرِ سرگردان زمین…

Read More..

عاشقانه

عاشقانه عمری به الجزایر مویت نمیرسم با ماهتابِ جلوهی رویت نمیرسم من قطره از تراکم ِ این رودِ اضطراب هرگز به آبشارِ گلویت نمیرسم جامانده…

Read More..

عجب

عجب دامنِ شرم به تُنبان گره خورده، عجب هر زبان، ریشه به دندان گره خورده، عجب نفرت از قحطي این دور ترین فاصله ها جاده…

Read More..

افسانه

افسانه یک شهر در غوغای گیسوي تو افسانه از گردش چشمان آهوي تو دیوانه دلدادهگانِ صورتِ زیباپری اینجا در حلقهی محرابِ ابروي تو پروانه کُشتارگاه…

Read More..

بهار رویایی

بهار رویایی امسال یک بهارِ پر از گل بیاورید بوی خوش از نزاکت سنبل بیاورید خواهید اگر که خندهی تان جاودان شود لبخندِ نو به…

Read More..

بی اعتمادی

بی اعتمادی ترسم از باریکراهی تنگي اندیشه ها هرطرف کوهپارهها فرش مسیر شیشه ها ترسم از روز مبادا، از تبر، از خشم تیغ از برقصاندن…

Read More..

میراث تفنگ

میراث تفنگ هر نسلکه گهوارهی میراثِ تفنگ است در فطرتِ او سابقهی عادتِ جنگ است وحشت که فراگیر بر اقلیمِ خرد شد جغرافیهی مغز کمینگاه…

Read More..

غروب

غروب از دستِ بیشهزار تنفر بجای ماند جنگل برای رنج و تکدر بجای ماند یک کهکشان رفاقتِ آدم غروب کرد ابر سیاه نقابِ تمسخر بجای…

Read More..

در رثای صفر نظری فایض

در رثای صفر نظری فایض ای دوست ای رفیقی که بودی به دل قرین پیمانِ ما نبود، روی بی خبر چنین ما را قرار و…

Read More..

هرچه از افتاده‌گی گفتم

هرچه از افتاده‌گی گفتم هرچه از افتاده‌گی گفتم، به پا برخیز، نی از زبان کتره‌گویی، از دغل پرهیز، نی هرچه گفتم از طلوع، از آفتاب،…

Read More..

نرسیدن

نرسیدن آخر قدم قطره به دریا نرسیدن از مهلتِ امروز به فردا نرسیدن از بطن به گهواره سفر کردن و آخر یک عمر به پس‌کُوچه‌ی…

Read More..