بر مزار محمدعلی جناح

بر مزار محمد علی جناح بر تربتت شدیم نخست ورود خویش‏ تا بر تو افکنیم نخستین درود خویش‏ آری سزد نخست سرودن …

رخ خورشید – صادق سرمد

رخ خورشید ماه من تابید و شد تابان رخ خورشید از او نازم آن ماهی که خورشید فلک تابید از او روز …

شعر و شاعری – صادق سرمد

شعر و شاعری چند گوئی سرد شد بازار شعر و شاعری‏ طبع تو گرمی ندارد چیست جرم دیگری‏ هردکانی را مطاعی رایج …

قلم – صادق سرمد

قلم قلم وثیقۀ آزادی است و ضامن امن‏ به شرط آنکه نگارنده فتنه‏گر نبود قلم مروّج علم است و پاسدار هنر به …

مصر – صادق سرمد

مصر به مصر رفتم و آثار باستان دیدم به چشم آنچه شنیدم ز داستان دیدم بسى چنین و چنان خوانده بودم از …

اعدام افسران – صادق سرمد

اعدام افسران شهریا را بگو دگر نکشند زانچه کشتند بیشتر نکشند بس بود انچه پیش از این کشتند بازگو بعد ازین دگر …

سرباز معدلت – صادق سرمد

سرباز معدلت ( در تاسیس کانون وکلا) شغل قضا که ضامن اصل عدالت است تضمین آن به شغل اصیل وکالت است شغل …

مهر زن – صادق سرمد

مهر زن بشنو حدیث آن که دل از مهر زن گرفت بیداد زن رقم زد و داد سخن گرفت بیچاره آن کسی …

آموزگار – صادق سرمد

آموزگار آموزگار اگرچه خداوندگار نیست بعد از خدای، برتر از آموزگار نیست آموزگار خلقت انسان نمی‏کند کاین نقش جز به عهدۀ حق …

فتوای من – صادق سرمد

فتوای من لبت را دیگری بوسد، منت وصف دهن گویم؟ تنت با غیر میخوابد، منت سیمین بدن گویم؟ کسی مدح عسل گوید …

گناه مرد – صادق سرمد

گناه مرد شبی در مجلسی ضمن حکایت کسی می کرد اظهار شکایت … که زن در کشور ما بی تعارف هنوز اسباب …

راز تاریخ – صادق سرمد

راز تاریخ گرچه تاریخ جهان زیبا ز نقش ماستی چون جهان نو گشت نقش کهنه نازیبا ستی دولت دیرین نداری، کوس دارایی …

روز حقوق بشر – صادق سرمد

روز حقوق بشر آئین ما به قاعدۀ نوع پروری‏ آزادی و برادری است و برابری معمار کائنات چو گیتی بنا نهاد زد …

روز حسین – صادق سرمد

روز حسین ز ایام نامور که همه ثبت دفتر است امروز دیگر و دگر ایام دیگر است امروز دیگر است ز ایام …

عید غدیر – صادق سرمد

عید غدیر ایام اگر چه همه از حى قدیراست پاکیزه ترین روز خدا عید غدیر است ایام کثیر است ولى زان همه …

مغلق و معوج – صادق سرمد

مغلق و معوج دلیل قدرت طبع و فصاحت ان نبود که لب گشاید شاعر به مغلق و معوج‏ کلام نامتناسب به ذوق …

نوروز – صادق سرمد

نوروز سال نو گشت به یاران کهن مژده دهید که بهار آمد و باغ آمد و گل آمد و عید سال نو …

روز معلم – صادق سرمد

روز معلم گر بر تو فاش قدر معلم نیست‏ پوشیده بر من متعلم نیست‏ قدر معلم از متعلم پرس‏ کاینسان چو من …

میخانه – صادق سرمد

میخانه میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت می خواری و مستی ره و رسم دگری داشت پیمانه نمی داد به پیمان شکنان …

کوکبۀ عدل – صادق سرمد

کوکبۀ عدل گر چه از اهل جهان روى نهان ساخته اى روشن از پرتو خود روى جهان ساخته اى دیدن طلعت تو …

کعبۀ دل ها – صادق سرمد

کعبۀ دل ها بوی عشق آید ز خاک قونیه مرحبا بر خاک پاک قونیه قونیه یا کعبۀ دل هاست این شهر عشق …