می‌آیی و لطف و کرمت می‌بینم – سعدی شیرازی

می‌آیی و لطف و کرمت می‌بینم آسایش جان در قدمت می‌بینم وآن وقت که غایبی همت می‌بینم هر جا که نگه می‌کنمت می‌بینم

Read More..

گر دست دهد دولت ایام وصال – سعدی شیرازی

گر دست دهد دولت ایام وصال ور سر برود در سر سودای محال یک بوسه برین نیمه خالی دهمش از رویش و یک بوسه بران…

Read More..

دانی که چرا بر دهنم راز آمد – سعدی شیرازی

دانی که چرا بر دهنم راز آمد مرغ دلم از درون به پرواز آمد؟ از من نه عجب که هاون رویین‌تن از یار جفا دید…

Read More..

ای در دل من رفته چو خون در رگ و پوست – سعدی شیرازی

ای در دل من رفته چو خون در رگ و پوست هرچ آن به سر آیدم ز دست تو نکوست ای مرغ سحر تو صبح…

Read More..

یا همچو همای بر من افکن پر خویش – سعدی شیرازی

یا همچو همای بر من افکن پر خویش تا بندگیت کنم به جان و سر خویش گر لایق خدمتم ندانی بر خویش تا من سر…

Read More..

مردان نه بهشت و رنگ و بو می‌خواهند – سعدی شیرازی

مردان نه بهشت و رنگ و بو می‌خواهند یا موی خوش و روی نکو می‌خواهند یاری دارند مثل و مانندش نیست در دنیی و آخرت…

Read More..

کس با تو عدو محاربت نتواند – سعدی شیرازی

کس با تو عدو محاربت نتواند زیرا که گرفتار کمندت ماند نه دل دهدش که با تو شمشیر زند نه صبر کها ز تو روی…

Read More..

چون بخت به تدبیر نکو نتوان کرد – سعدی شیرازی

چون بخت به تدبیر نکو نتوان کرد بیفایده سعی و گفت و گو نتوان کرد گفتم بروم صبر کنم یک چندی هم صبر برو که…

Read More..

آن ماه که گفتی ملک رحمانست – سعدی شیرازی

آن ماه که گفتی ملک رحمانست این بار اگرش نگه کنی شیطانست رویی که چو آتش به زمستان خوش بود امروز چو پوستین به تابستانست

Read More..

هر وقت که بر من آن پسر می‌گذرد – سعدی شیرازی

هر وقت که بر من آن پسر می‌گذرد دانی که ز شوقم چه به سر می‌گذرد؟ گو هر سخن تلخ که خواهی فرمای آخر به…

Read More..

گویند رها کنش که یاری بدخوست – سعدی شیرازی

گویند رها کنش که یاری بدخوست خوبیش نیرزد به درشتی که دروست بالله بگذارید میان من و دوست نیک و بد و رنج و راحت…

Read More..

سرو از قدت اندازهٔ بالا بردست – سعدی شیرازی

سرو از قدت اندازهٔ بالا بردست بحر از دهنت لؤلؤ لالا بردست هر جا که بنفشه‌ای ببینم گویم مویی ز سرت باد به صحرا بردست

Read More..

ای مطرب ازان حریف پیغامی ده – سعدی شیرازی

ای مطرب ازان حریف پیغامی ده وین دلشده را به عشوه آرامی ده ای ساقی ازان دور وفا جامی ده ور رشک برد حسود، گو…

Read More..

امشب نه بیاض روز برمی‌آید – سعدی شیرازی

امشب نه بیاض روز برمی‌آید نه نالهٔ مرغان سحر می‌آید بیدار همه شب و نظر بر سر کوه تا صبح کی از سنگ به در…

Read More..

نامردم اگر زنم سر از مهر تو باز – سعدی شیرازی

نامردم اگر زنم سر از مهر تو باز خواهی بکشم به هجر و خواهی بنواز ور بگریزم ز دست ای مایهٔ ناز هر جا که…

Read More..

گر دست تو در خون روانم باشد – سعدی شیرازی

گر دست تو در خون روانم باشد مندیش که آن دم غم جانم باشد گویم چه گناه از من مسکین آمد کو خسته شد از…

Read More..

خیزم قد و بالای چو حورش بینم – سعدی شیرازی

خیزم قد و بالای چو حورش بینم وآن طلعت آفتاب نورش بینم گر ره ندهندم که به نزدیک شوم آخر نزنندم که ز دورش بینم

Read More..

ای چشم تو مست خواب و سرمست شراب – سعدی شیرازی

ای چشم تو مست خواب و سرمست شراب صاحبنظران تشنه و وصل تو سراب مانند تو آدمی در آباد و خراب باشد که در آیینه…

Read More..

یرلیغ ده ای خسرو خوبان جهان – سعدی شیرازی

یرلیغ ده ای خسرو خوبان جهان تا پیش قدت چنگ زند سرو روان تا کی برم از دست جفای تو قلان نی شرع محمدست نی…

Read More..

مشنو که مرا از تو صبوری باشد – سعدی شیرازی

مشنو که مرا از تو صبوری باشد یا طاقت دوستی و دوری باشد لیکن چه کنم گر نکنم صبر و شکیب؟ خرسندی عاشقان ضروری باشد

Read More..

غازی ز پی شهادت اندر تک و پوست – سعدی شیرازی

غازی ز پی شهادت اندر تک و پوست وان را که غم تو کشت فاضلتر ازوست فردای قیامت این بدان کی ماند کان کشتهٔ دشمنست…

Read More..

چون جاه و جلال و حسن و رنگ آمد و بو – سعدی شیرازی

چون جاه و جلال و حسن و رنگ آمد و بو آخر دل آدمی نه سنگست و نه رو آن کس که نه راست طبع…

Read More..

آن لطف که در شمایل اوست ببین – سعدی شیرازی

آن لطف که در شمایل اوست ببین وآن خندهٔ همچو پسته در پوست ببین نی‌نی تو به حسن روی او ره نبری در چشم من…

Read More..

هر سروقدی که بگذرد در نظرم – سعدی شیرازی

هر سروقدی که بگذرد در نظرم در هیأت او خیره بماند بصرم چون چشم ندارم که جوان گردم باز آخر کم از آنکه در جوانان…

Read More..

گفتم که دگر چشم به دلبر نکنم – سعدی شیرازی

گفتم که دگر چشم به دلبر نکنم صوفی شوم و گوش به منکر نکنم دیدم که خلاف طبع موزون من است توبت کردم که توبه…

Read More..

روزی نظرش بر من درویش آمد – سعدی شیرازی

روزی نظرش بر من درویش آمد دیدم که معلم بداندیش آمد نگذاشت که آفتاب بر من تابد آن سایه گران چو ابر در پیش آمد

Read More..

ای مایهٔ درمان نفسی ننشینی – سعدی شیرازی

ای مایهٔ درمان نفسی ننشینی تا صورت حال دردمندان بینی گر من به تو فرهاد صفت شیفته‌ام عیبم مکن ای جان که تو بس شیرینی

Read More..

امشب که حضور یار جان افروزست – سعدی شیرازی

امشب که حضور یار جان افروزست بختم به خلاف دشمنان پیروزست گو شمع بمیر و مه فرو شو که مرا آن شب که تو در…

Read More..

منعم که به عیش می‌رود روز و شبش – سعدی شیرازی

منعم که به عیش می‌رود روز و شبش نالیدن درویش نداند سببش بس آب که می‌رود به جیحون و فرات در بادیه تشنگان به جان…

Read More..

گر تیر جفای دشمنان می‌آید – سعدی شیرازی

گر تیر جفای دشمنان می‌آید دل تنگ مکن که دوست می‌فرماید بر یار ذلیل هر ملامت کاید چون یار عزیز می‌پسندد شاید

Read More..

خیزم که نماند بیش ازین تدبیرم – سعدی شیرازی

خیزم که نماند بیش ازین تدبیرم خصم ار همه شمشیر زند یا تیرم گر دست دهد که آستینش گیرم ورنه بروم بر آستانش میرم

Read More..

ای پیش تو لعبتان چینی حبشی – سعدی شیرازی

ای پیش تو لعبتان چینی حبشی کس چون تو صنوبر نخرامد به کشی گر روی بگردانی و گر سر بکشی ما با تو خوشیم گر…

Read More..

یا روی به کنج خلوت آور شب و روز – سعدی شیرازی

یا روی به کنج خلوت آور شب و روز یا آتش عشق بر کن و خانه بسوز مستوری و عاشقی به هم ناید راست گر…

Read More..

من بندهٔ بالای تو شمشاد تنم – سعدی شیرازی

من بندهٔ بالای تو شمشاد تنم فرهاد تو شیرین دهن خوش سخنم چشمم به دهان توست و گوشم به سخن وز عشق لبت فهم سخن…

Read More..

عشاق به درگهت اسیرند بیا – سعدی شیرازی

عشاق به درگهت اسیرند بیا بدخویی تو بر تو نگیرند بیا هرجور و جفا که کرده‌ای معذوری زان پیش که عذرت نپذیرند بیا

Read More..

تو هرچه بپوشی به تو زیبا گردد – سعدی شیرازی

تو هرچه بپوشی به تو زیبا گردد گر خام بود اطلس و دیبا گردد مندیش که هرکه یک نظر روی تو دید دیگر همه عمر…

Read More..

آن کودک لشکری که لشکر شکند – سعدی شیرازی

آن کودک لشکری که لشکر شکند دایم دل ما چو قلب کافر شکند محبوب که تازیانه در سر شکند به زانکه ببیند و عنان برشکند

Read More..

هر سرو که در بسیط عالم باشد – سعدی شیرازی

هر سرو که در بسیط عالم باشد شاید که به پیش قامتت خم باشد از سرو بلند هرگز این چشم مدار بالای دراز را خرد…

Read More..

گفتم شب وصل و روز تعطیل آمد – سعدی شیرازی

گفتم شب وصل و روز تعطیل آمد کان شوخ دوان دوان به تعجیل آمد گفتم که نمی‌نهی رخی بر رخ من گفتا برو ابلهی مکن…

Read More..

روزی گفتی شبی کنم دلشادت – سعدی شیرازی

روزی گفتی شبی کنم دلشادت وز بند غمان خود کنم آزادت دیدی که از آن روز چه شبها بگذشت وز گفتهٔ خود هیچ نیامد یادت؟

Read More..

ای ماه شب‌افروز شبستان‌افروز – سعدی شیرازی

ای ماه شب‌افروز شبستان‌افروز خرم تن آنکه با تو باشد شب و روز تو خود به کمال خلقت آراسته‌ای پیرایه مکن، عرق مزن، عود مسوز

Read More..

آن دوست که آرام دل ما باشد – سعدی شیرازی

آن دوست که آرام دل ما باشد گویند که زشتست بهل تا باشد شاید که به چشم کس نه زیبا باشد تا یاری از آن…

Read More..

مه را ز فلک به طرف بام آوردن – سعدی شیرازی

مه را ز فلک به طرف بام آوردن وز روم، کلیسیا به شام آوردن در وقت سحر نماز شام آوردن بتوان، نتوان تو را به…

Read More..

گر دشمن من به دوستی بگزینی – سعدی شیرازی

گر دشمن من به دوستی بگزینی مسکین چه کند با تو بجز مسکینی صد جور بکن که همچنان مطبوعی صد تلخ بگو که همچنان شیرینی

Read More..

خیزم بروم چو صبر نامحتملست – سعدی شیرازی

خیزم بروم چو صبر نامحتملست جان در قدمش کنم که آرام دلست و اقرار کنم برابر دشمن و دوست کانکس که مرا بکشت از من…

Read More..

ای دست جفای تو چو زلف تو دراز – سعدی شیرازی

ای دست جفای تو چو زلف تو دراز وی بی‌سببی گرفته پای از من باز ای دست از آستین برون کرده به عهد وامروز کشیده…

Read More..

یک روز به اتفاق صحرا من و تو – سعدی شیرازی

یک روز به اتفاق صحرا من و تو از شهر برون شویم تنها من و تو دانی که من و تو کی به هم خوش…

Read More..

ماها همه شیرینی و لطف و نمکی – سعدی شیرازی

ماها همه شیرینی و لطف و نمکی نه ماه زمین که آفتاب فلکی تو آدمیی و دیگران آدمیند؟ نی‌نی تو که خط سبز داری ملکی

Read More..

صد بار بگفتم به غلامان درت – سعدی شیرازی

صد بار بگفتم به غلامان درت تا آینه دیگر نگذارند برت ترسم که ببینی رخ همچون قمرت کس باز نیاید دگر اندر نظرت

Read More..

تا سر نکنم در سرت ای مایهٔ ناز – سعدی شیرازی

تا سر نکنم در سرت ای مایهٔ ناز کوته نکنم ز دامنت دست نیاز هرچند که راهم به تو دورست و دراز در راه بمیرم…

Read More..

آن شب که تو در کنار مایی روزست – سعدی شیرازی

آن شب که تو در کنار مایی روزست و آن روز که با تو می‌رود نوروزست دی رفت و به انتظار فردا منشین دریاب که…

Read More..

هر گه که نظر بر گل رویت فکنم – سعدی شیرازی

هر گه که نظر بر گل رویت فکنم خواهم که چو نرگس مژه بر هم نزنم ور بی‌تو میان ارغوان و سمنم بنشینم و چون…

Read More..

گویند مرا صوابرایان به هوش – سعدی شیرازی

گویند مرا صوابرایان به هوش چون دست نمی‌رسد به خرسندی کوش صبر از متعذر چه کنم گر نکنم گر خواهم و گر نخواهم از نرمهٔ…

Read More..

دل می‌رود و دیده نمی‌شاید دوخت – سعدی شیرازی

دل می‌رود و دیده نمی‌شاید دوخت چون زهد نباشد نتوان زرق فروخت پروانهٔ مستمند را شمع نسوخت آن سوخت که شمع را چنین می‌افروخت

Read More..

با دوست به گرمابه درم خلوت بود – سعدی شیرازی

با دوست به گرمابه درم خلوت بود وانروی گلینش گل حمام آلود گفتا دگر این روی کسی دارد دوست؟ گفتم به گل آفتاب نتوان اندود

Read More..

از هرچه کنی مرهم ریش اولیتر – سعدی شیرازی

از هرچه کنی مرهم ریش اولیتر دلداری خلق هرچه بیش اولیتر ای دوست به دست دشمنانم مسپار گر می‌کشیم به دست خویش اولیتر

Read More..

مندیش که سست عهد و بدپیمانم – سعدی شیرازی

مندیش که سست عهد و بدپیمانم وز دوستیت فرار گیرد جانم هرچند که به خط جمال منسوخ شود من خط تو همچنان زنخ می‌خوانم

Read More..

گر بیخبران و عیبگویان از پس – سعدی شیرازی

گر بیخبران و عیبگویان از پس منسوب کنندم به هوی و به هوس آخر نه گناهیست که من کردم و بس منظور ملیح دوست دارد…

Read More..

خورشید رخا من به کمند تو درم – سعدی شیرازی

خورشید رخا من به کمند تو درم بارت بکشم به جان و جورت ببرم گر سیم و زرم خواهی و گر جان و سرم خود…

Read More..

ای بی‌رخ تو چو لاله‌زارم دیده – سعدی شیرازی

ای بی‌رخ تو چو لاله‌زارم دیده گرینده چو ابر نوبهارم دیده روزی بینی در آرزوی رخ تو چون اشک چکیده در کنارم دیده

Read More..