مخمس بیگم سیده مخفی بدخشی رح بر غزل حضرت شیخ سعدی رح

گفتم که نگار من جفا جوست همصحبت جاهلان بد خوست این شیوه ز دلبران نه نیکوست ناگاه در آمد از درم دوست لب خنده کنان…

Read More..

گر خود ز عبادت استخواني در پوست سعدی

Hits: 49

Read More..

گر در همه شهر يک سر نيشترست سعدی

Hits: 45

Read More..

تدبير صواب از دل خوش بايد جست سعدی

Hits: 121

Read More..

آن کس که خطاي خويش بيند که رواست سعدی

Hits: 87

Read More..

آن کيست که دل نهاد و فارغ بنشست سعدی

Hits: 31

Read More..