دلا را ما چنین زیبا چرایی مولوی بلخی

Hits: 94

Read More..

توام خراب کنی هم تو باشی ام معمار مولوی بلخی

Hits: 240

Read More..

هر که بدید از او نظر با خبرست و بی خبر مولوی بلخی

Hits: 35

Read More..

خوب خوبی را کند جذب این بدان مولوی بلخی

Hits: 195

Read More..

چه گویم از که گویم با که گویم که این دیوانه را از خود خبر نیست مولوی بلخی

Hits: 78

Read More..

ای تو دوا و چاره ام نور دل صد پاره ام مولوی بلخی

Hits: 67

Read More..

ای نشسته تو درین خانه پر نقش و خیال مولوی بلخی

Hits: 29

Read More..

یا دیدن دوست یا هوایش مولوی بلخی

Hits: 199

Read More..

در این سرما و باران یار خوش تر نگار اندر کنار و عشق در سر مولوی بلخی

Hits: 98

Read More..

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست مولوی بلخی

Hits: 588

Read More..

باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من مولوی بلخی

Hits: 95

Read More..

قماش هستی ما را به ناز خویش بسوز مولوی بلخی

Hits: 56

Read More..

ای عشوه فروش با خریدار بساز مولوی بلخی

Hits: 38

Read More..

معشوق چو آفتاب تابان گردد مولوی بلخی

Hits: 28

Read More..

خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ مولوی بلخی

Hits: 106

Read More..

بشنو از نی چون حکایت میکند مولوی بلخی

Hits: 109

Read More..

داد خود از کس نیابم جز مگر زانک او از من بمن نزدیکتر مولوی بلخی

Hits: 32

Read More..

خورانمت می جان تا دگر تو غم نخوری مولوی بلخی

Hits: 57

Read More..

در هوس خیال او همچو خیال گشته ام مولوی بلخی

Hits: 57

Read More..

باشد که بگشایی دری گویی که برخیز اندر آ

Hits: 37

Read More..

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

Hits: 73

Read More..

بیخود بنشین پیشم

Hits: 71

Read More..

عشق قمارست و من مقهور عشق

Hits: 13

Read More..

چون جان تو می ستانی

Hits: 12

Read More..

بجوشید بجوشید که ما اهل شعاریم بجز عشق بجز عشق دگر کار نداریم

Hits: 30

Read More..

یک انرژی مثبت از حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی

Hits: 315

Read More..

تن مپرور زان که قربانی

Hits: 28

Read More..

تا آب شدم سراب دیدم خود را

Hits: 127

Read More..

تا آب شدم سراب دیدم خودرا 1

Hits: 67

Read More..

یکی جویم یکی گویم یکی دانم یکی خوانم

Hits: 215

Read More..

تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید مولوی بلخی

Hits: 50

Read More..

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست

Hits: 47

Read More..

عاشقی پیداست از زاری دل

Hits: 47

Read More..

از ذکر بسی نور فزایند مه را در راه حقیقت آورد گمره را

Hits: 34

Read More..

نه دامی ست نه زنجیر همه بسته چراییم

Hits: 21

Read More..

باکه حریف بوده ای بوسه ز که ربوده ای مولوی بلخی

Hits: 41

Read More..

ای عشوه فروش با خریدار بساز حضرت مولوی بلخی

Hits: 18

Read More..

اگر جز تو سری دارم سزاوار سر دارم مولوی بلخی

Hits: 100

Read More..

بلخیم من بلخیم من بلخیم شوری دارد عالمی از تلخیم مولوی بلخی

Hits: 123

Read More..

آمد شراب آتشین

Hits: 13

Read More..

بی گهی و دوری ره باک نیست

Hits: 9

Read More..

اگر جز تو سری دارم سزاوار سر دارم

Hits: 9

Read More..

بیا تا عاشقی از سر بگیریم

Hits: 20

Read More..

اسرار غمش گفتم در سینه نگه دارم

Hits: 40

Read More..

هو

Hits: 23

Read More..

که شهر بی تو مرا حبس می شود

Hits: 58

Read More..

قوم که برتر از مه و مهتابید

Hits: 15

Read More..

از نی

Hits: 15

Read More..

مپرور زان که قربانی

Hits: 21

Read More..

نزد کسی بنشین که او از دل

Hits: 204

Read More..

دیوانه شدم

Hits: 67

Read More..

در این انبار گندم می کنیم

Hits: 27

Read More..

بر من ریزد

Hits: 32

Read More..

بنشین پیشم

Hits: 21

Read More..

شوق می نوشم به گرد یار می گردم

Hits: 139

Read More..

جان عاشق دم زند

Hits: 112

Read More..

حاصل عمرم سه سخن بیش نیست

Hits: 39

Read More..

آن دل که شد او قابل انور خدا

Hits: 55

Read More..

در راه طلب عاقل و دیوانه یکیست

Hits: 150

Read More..

آواز ترا طبع دل ما بادا

Hits: 25

Read More..