Jelaleddin Mohammad Rumy Balhi Biyografi

Jelaleddin Mohammad Rumy Balhi Biyografi Bütin ömri hem döredijiligi ynsansöýüjiligin belent ideýala­ryna ýugrulan Jelaleddin Rumynyn dünýäden öteli bäri ýedi ýüz ýyldanam köp wagt geçdi. Sunça…

Read More..

Ogurlanan Goýun Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

OGURLANAN GOÝUN HAKYNDA HEKAÝAT Bir säherli goýun alyp bazardan, Köpçülikden iýdip barýarka, birden, Elinin birhili ýenlänin duýup, Görse, gysymynda bir bölejik ýüp. Ogrulara olja bolupdyr…

Read More..

Düýänin, Goýunyn Hem Öküzin Jedeli – Jelaleddin Rumy Balhi

DÜÝÄNIN, GOÝUNYN HEM ÖKÜZIN JEDELI Görüp ýolda ýatan bir bogdak oty, Düýe, Goýun, Öküz begenen gaty. Biraz oýa batyp, seslenen Goýun: «Bölüssek, hijimiz bilmeris doýup….

Read More..

Ýaryna Garasan Ýigit Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝARYNA GARASAN ÝIGIT HAKYNDA HEKAÝAT Aýtjak hekaýatym-gadym bir çakda, Çyndan yska düsen bir ýigit hakda. Ýigit näçe örtense-de, ol gyzyn Köp wagt çekmeli bolupdyr näzin….

Read More..

Asyk-Magsugyn Özara Söhbetinin Hekaýaty – Jelaleddin Rumy

ASYK-MAGSUGYN ÖZARA SÖHBETININ HEKAÝATY Magsuk gyz günlerin birinde, ine, Ýüzlendi asygna – söýýän ýigdine: «Sen kän ýurdy gezdin, köp ýeri gördün, Niräni in gowy hasap…

Read More..

Kerwen Talanandan Son Gygyrýan Sakçy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

KERWEN TALANANDAN SON GYGYRÝAN SAKÇY HAKYNDA HEKAÝAT Kerweni goramak tabsyrlan sakçy Bir gije düslegde hor çekip ýatdy. Ona derek uklamandy ogrular, Kerwenin bar ýükün talady…

Read More..

Bir Sägirdin Hasrat Çekýän Halypasyna Öýkünisi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR SÄGIRDIN HASRAT ÇEKÝÄN HALYPASYNA ÖÝKÜNISI HAKYNDA HEKAÝAT Sägirt halypanyn öýne gelende, Hasrat çekip oturanmys o bende. Gözýas dökýärmisin çekip dert-elem, Sägirdem den aglanmysyn on…

Read More..

Sözünde Tapylmadyk Derwüs Hakynda Hakaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

SÖZÜNDE TAPYLMADYK DERWÜS HAKYNDA HAKAÝAT Üsbu hekaýatyn manysy sunda, Sözünde tapyljak bolgunyn sen-de. Çekip il-ulusdan özüni çete, Bir diwana derwüs ýasapdyr ýeke. Dagda bar getirýän…

Read More..

Gurbagadyr Alakanyn Söýgüsi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

GURBAGADYR ALAKANYN SÖÝGÜSI HAKYNDA HEKAÝAT Ýasaýys sertleri aýry bolsa-da, Bir-birne bütinleý saýry bolsa-da, Gurbaga dostlasyp Alaka bilen, Gursady bir-birin alada bilen. Biri gury ýerde, biri…

Read More..

Bag Eýesinin Sopynyn, Alymyn We Öwladyn Agyzlaryny Alardysy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BAG EÝESININ SOPYNYN, ALYMYN WE ÖWLADYN AGYZLARYNY ALARDYSY HAKYNDA HEKAÝAT Bir gün bag eýesi bagyna bardy, O ýerde üç sany del adam gördi. Olan kimdigini…

Read More..

Özüni Dok Görkezjek Bolup, Agzyna Ýag Çalýan Adam Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÖZÜNI DOK GÖRKEZJEK BOLUP, AGZYNA ÝAG ÇALÝAN ADAM HAKYNDA HEKAÝAT Gaty nanyn zary bir garyp bende Agzyna ýag çalan bolýarmys günde. Gonsy–golamlardan göräýse birin, Diýýärmis:…

Read More..

Dükançy Hem Onun Hosboý Ysly Ýagy Döken Totugusy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

DÜKANÇY HEM ONUN HOSBOÝ YSLY ÝAGY DÖKEN TOTUGUSY HAKYNDA HEKAÝAT Ir döwürde bir dükançy barmysyn, Mydam totugusyn magtaýarmysyn. Iýenini haklaýanam solmusyn, Dükanyny saklaýanam solmusyn. Geläýse…

Read More..

Ýangyn – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝANGYN Omaryn halyflyk eden döwründe Ýangyn tutasypdyr illen birinde. Ony hiç söndürip bolmaýarmysyn, Ot bar zady gowrup-ýalmaýarmysyn. Ýangyn haýbat berip gyzyl diline, Gabsapdyr bar zady…

Read More..

Tora Düsen Gusjagazyn Awça Maslahat Bersi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

TORA DÜSEN GUSJAGAZYN AWÇA MASLAHAT BERSI HAKYNDA HEKAÝAT Bir gusjagaz düsüp awçyn toruna, Ýalbaryp baslady ona gör, ine: «Gulak goý, jenabym: sana arzym bar, Meni…

Read More..

Iýermen Aýal Hem Onun Äri Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

IÝERMEN AÝAL HEM ONUN ÄRI HAKYNDA HEKAÝAT Bir bendän iýermen aýaly barmys, Seýle açgözmüsin, hiç doýmaýarmys. Öe haýsy bir zat getirse äri, Gizläp iýmekligin tapýarmys…

Read More..

Bir Oglanyn Ölen Kakasynyn Basujynda Aglaýsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR OGLANYN ÖLEN KAKASYNYN BASUJYNDA AGLAÝSY HAKYNDA HEKAÝAT Öldi bir oglanyn mährem kakasy, Ýas tutýan ýigdekçän naýynjar sesi. Zaryn sesi açyk esidilýärdi, Enreýsi hut ýürek-bagryn…

Read More..

Soltan Mahmydyn Öz Wezir-Wekillerini Dür Bilen Synaýsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

SOLTAN MAHMYDYN ÖZ WEZIR-WEKILLERINI DÜR BILEN SYNAÝSY HAKYNDA HEKAÝAT Soltan Mahmyt hakda bar seýle gürrün: Wezir-wekillerni çagyryp bir gün, Saklap aýasynda bir tokga dürün, «Sun…

Read More..

Gündiz Eli Semli Adam Gözleýän Hristian Ruhanysy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

GÜNDIZ ELI SEMLI ADAM GÖZLEÝÄN HRISTIAN RUHANYSY HAKYNDA HEKAÝAT Bir garry ruhany elinde semi Aýlanyp ýörenmis gündizin güni. Bir kisi soranda munun sebäbin, Ol seý…

Read More..

Är-Aýalyn Özara Gürrüninin Hekaýaty – Jelaleddin Rumy Balhi

ÄR-AÝALYN ÖZARA GÜRRÜNININ HEKAÝATY Bir aýal seý diýen çagyryp ärin: «Sen elinde itin günün görýärin. Ýasap ýörüsimiz illere gülki, Iýip-içýän zadymyz ýok bol-telki». «Sen bu…

Read More..

Ogryny Kowalap Barýan Hojaýyn Hem Gapdaldan Gygyryp, Ona Päsgel Beren Adam Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

OGRYNY KOWALAP BARÝAN HOJAÝYN HEM GAPDALDAN GYGYRYP, ONA PÄSGEL BEREN ADAM HAKYNDA HEKAÝAT Pisik basysyny edip bir ogry Bir öýi nazarlap barýarka dogry, Öý eýesi…

Read More..

Donan Ýylany Ölüdir Öýdüp, – Jelaleddin Rumy Balhi

DONAN ÝYLANY ÖLÜDIR ÖÝDÜP, BAGDADA ELTEN MARGIR HAKYNDA HEKAÝAT Men bu hekaýaty ençe ýyl ozal Esidipdim. Dinläp, senem many al. Margir – ýagny, ýylan tutýan…

Read More..

Ýatyrka Agzyndan Ýylan Giren Adamy Emirin Ýenjisi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝATYRKA AGZYNDAN ÝYLAN GIREN ADAMY EMIRIN ÝENJISI HAKYNDA HEKAÝAT Atly barýan emir günlen birinde Seretse, bir kisi bagyn düýbünde Hor çekip ýatyrmys, agzam açykmys, Bir…

Read More..

Ussa Hem Onun Çasy Sägirdi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

USSA HEM ONUN ÇASY SÄGIRDI HAKYNDA HEKAÝAT Adaty günlerin birinde ine, Ussa ýumus buýran öz sägirdine: «Gapyn anyrsynda durandyr bir gap, Sony men ýanyma alyp…

Read More..

Itin Ýatak Salnysy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ITIN ÝATAK SALNYSY HAKYNDA HEKAÝAT It diýilýän jandar golaý gelip gys, Sepeläp baslanda gar bilen ýagys, Aç-hor synsyrasyp, zat düsmän garna, Hamlary ýemlesip gapyrgalarna, Inýänçä…

Read More..

Bir Obalynyn Säherlini Öýüne Myhman­çylyga Çagyryp, Aldaýsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR OBALYNYN SÄHERLINI ÖÝÜNE MYHMAN­ÇYLYGA ÇAGYRYP, ALDAÝSY HAKYNDA HEKAÝAT Säherlen birinde gadym bir zaman Bir söwdagär bardy gurply ýasaýan. Onun özgelerden üýtgesik ýeri – Aýratyn…

Read More..

Serhos Türk Serdarynyn Bagsy Dinleýsi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

SERHOS TÜRK SERDARYNYN BAGSY DINLEÝSI HAKYNDA HEKAÝAT Türk kowmundan bolan serdarlan biri Bagsa elin salgap, diýdi: «Gel bäri! Bar güýjüni tijäp, gaýgyrman sesin, Hezil ber,…

Read More..

Haýry Sere Öwürýän Hökümdar Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

HAÝRY SERE ÖWÜRÝÄN HÖKÜMDAR HAKYNDA HEKAÝAT Hökümdar bir gezek metjide sary Ugranda, ýaragly sakçylan bary Gyran-jyran edip adam baryny, Köpün ýenjip, öldürip käbirini, Nähak gana…

Read More..

Arkasyna Sirin Suratyny Çekdiren Kazwinli Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ARKASYNA SIRIN SURATYNY ÇEKDIREN KAZWINLI HAKYNDA HEKAÝAT Kazwin säherinde kä kisilerin Edýän islerine bir üns berin. Näme düwýär o bendeler göwnüne, Käsi arkasyna, käsi egnine…

Read More..

Naýyn Owazy – Jelaleddin Rumy Balhi

NAÝYN OWAZY Esidýänizmi siz owazyn naýyn? Olam gussa çekýär adamlar deýin. Eýsem, näme hakda naýyn owazy? Bu sowala jogap berýär on özi: «Menem aýra düsdüm…

Read More..

Daragt Hem Miweler Hakynda Tymsal – Jelaleddin Rumy Balhi

DARAGT HEM MIWELER HAKYNDA TYMSAL Äpet bir daragta ogsasa dünýä, Adamlaram miwä menzes görünýä. Gök miwe sahada asyl-asylka, Howp bardygny duýanoklar asyl-ha. Hal atyp baslanda…

Read More..

Urup Terbiýe Bermegin Peýdasy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

URUP TERBIÝE BERMEGIN PEÝDASY HAKYNDA HEKAÝAT Bir hojaýyn edil köen dek ary, Ýençýär bir ýetimi häliden bäri. Anyny alanson gahar-gazaby, Peýda edýäninden ýokdy habary. «Nä…

Read More..

Iki Halta Ýük Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

IKI HALTA ÝÜK HAKYNDA HEKAÝAT Atyp düýesine iki halta ýük, Bir sähraýy arap barýar ýol söküp. Çykan ýaly çökermegin kastyna, Özi-de münüpdir ýükün üstüne. Bir…

Read More..

Bir Laçynyn Baýguslaryn Ýasaýan Harabalygyna Barsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR LAÇYNYN BAÝGUSLARYN ÝASAÝAN HARABALYGYNA BARSY HAKYNDA HEKAÝAT Algyr laçyn bir gün saý-sebäp bilen Baýguslan ýasaýan ýerine gelen. Belki, azasandyr ýitirip ýolun, Bärik öz erkine…

Read More..

Sanyn Bir Sahyry Sylaglaýsy Hem Hasan Atly Wezirin Ony On Esse Artdyrysy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

SANYN BIR SAHYRY SYLAGLAÝSY HEM HASAN ATLY WEZIRIN ONY ON ESSE ARTDYRYSY HAKYNDA HEKAÝAT Sahyrlaryn biri sanyn sanyna Gosgy ýazyp, barypdyr on ýanyna. Ol gosgudan…

Read More..

Gullar, Lukman Atly Gul Hem Olaryn Hojaýyny Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

GULLAR, LUKMAN ATLY GUL HEM OLARYN HOJAÝYNY HAKYNDA HEKAÝAT Birçak Lukman diýilýän bir gul barmys, Isi sowuk-sala berjaý kylýarmys. Birhili äwmezek, haýal-ýagalmys, Ýoldaslary on basyna…

Read More..

Äpet Selleli Alym Hem Ogry Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÄPET SELLELI ALYM HEM OGRY HAKYNDA HEKAÝAT Dolduryp içini hala-huladan, Bir alym sellesin gaty ulaldan Sellesi özine juda ýarýarmys, So bolsuna medresä-de barýarmys Içi duran…

Read More..

Näsag Gojanyn Tebibe Arz Edisi – Jelaleddin Rumy Balhi

NÄSAG GOJANYN TEBIBE ARZ EDISI HAKYNDA HEKAÝAT Bir goja tebibe diýipdir seýle: «Gözlerim ýasarýar bir alaç eýle» Tebip ýanky goja syn edip gowy, «Gözün ýasarmagy,…

Read More..

Daýhan Hem Sir Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

DAÝHAN HEM SIR HAKYNDA HEKAÝAT Gijänin bir wagty agyla girip, Daýhanyn Sygryny parçalan Sirin. Endam-jany gowsap, uky bürüpdir, Garny doýan ýerde ýatyberipdir. «Sygrymdan bir habar…

Read More..

Türk Esgeri Hem Kümsük Tikinçi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

TÜRK ESGERI HEM KÜMSÜK TIKINÇI HAKYNDA HEKAÝAT Tikinçilik diýlen seýleräk bir kär, Olan kümsükligi äleme äsgär. Olar hakda gülküli ýa gussaly Gürrünler kän gosguly ýa…

Read More..

Howdandaky Üç Balygyn Basdan Geçirenleri Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

HOWDANDAKY ÜÇ BALYGYN BASDAN GEÇIRENLERI HAKYNDA HEKAÝAT Ýurtlaryn birinde bir howdan bardy, Ol ýerde üç balyk erkin ýasardy. Birisi akylly, biri samsygrak, Üçünjisi akyl-paýhasdan yrak….

Read More..

Bir Hojaýynyn Öz Gullaryny Synaýsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR HOJAÝYNYN ÖZ GULLARYNY SYNAÝSY HAKYNDA HEKAÝAT Birçak bir hojaýyn bazara gelen, Iki sany arzan gul satyn alan. Hijisinem tanamanson idili, Synap görmek üçin öz…

Read More..

Sadaka Soraýan Gedaý Hem Husyt Hojaýyn Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

SADAKA SORAÝAN GEDAÝ HEM HUSYT HOJAÝYN HAKYNDA HEKAÝAT Gedaý isigini kakyp bir öýün, «Men aç» diýip duýdurypdyr ýagdaýyn. Ol öýün eýesi – bir husyt gende…

Read More..

Gaýnag Suwly Gazana Düsen Nohutlar Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

GAÝNAG SUWLY GAZANA DÜSEN NOHUTLAR HAKYNDA HEKAÝAT Dana kisin aýdýan hekaýatyndan, Many al ýas ýigit, towakgam senden. Pikir eýle aklyn bolsa özünde, Nohut bary gaýnap…

Read More..

Alym Hem Gämiçi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ALYM HEM GÄMIÇI HAKYNDA HEKAÝAT Ön bir alym gämä münen badyna, Seý diýipdir ony sürýän adama: «Menin sowalyma jogap ber basym, Ylym diýlen zatdan habardarmysyn?»…

Read More..

Möjekdir Tilkinin Sir Bilen Awa Gidisleri Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

MÖJEKDIR TILKININ SIR BILEN AWA GIDISLERI HAKYNDA HEKAÝAT Bir gün Sirin awa gidesi geldi, Ýanyna Möjekdir Tilkinem aldy. Ol seýle pikiri aýlady serde: «Zyýan däl…

Read More..

Dört Adamyn Biri-Birine Düsünmän Eden Dawasynyn Hekaýaty – Jelaleddin Rumy Balhi

DÖRT ADAMYN BIRI-BIRINE DÜSÜNMÄN EDEN DAWASYNYN HEKAÝATY Bir türk, bir pars, arap hem-de ýunanly Bir dirhem pul üçin azara galdy. Dördüsine berlen sol ýeke dirhem…

Read More..

Ýakymsyz Sesli Azançy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝAKYMSYZ SESLI AZANÇY HAKYNDA HEKAÝAT Azan aýtmaga ol höweslidi, Ýöne ýakymsyz hem zorruk seslidi. Sesi hos ýakýandyr öýdüp hamana, Agsam, ertir gygyrardy azana. Il bizar…

Read More..

Hosniýetli Aýy Bilen Dostlasan Samsyk Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

HOSNIÝETLI AÝY BILEN DOSTLASAN SAMSYK HAKYNDA HEKAÝAT Bir gün Aýy ýylan bilen garpysyp, Egbarlan mahaly ysgyndan düsüp, Ona kömek berip edenli adam, Halas etdi dogry…

Read More..

Bir Halyfyn Leýlä Beren Sowaly Hem Ondan Alan Jogaby Hakynda Tymsal – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR HALYFYN LEÝLÄ BEREN SOWALY HEM ONDAN ALAN JOGABY HAKYNDA TYMSAL Halyf Leýlä diýen: «Kaýsyn sen diýip, Dagda, düzde entäp ýörmegi haýp. Men-ä bakyp senin…

Read More..

Pygamberin Bir Ýas Ýigidi Gosunbasy – Jelaleddin Rumy Balhi

PYGAMBERIN BIR ÝAS ÝIGIDI GOSUNBASY BELLEÝSI HAKYNDA HEKAÝAT Ýöris etmek üçin bir kapyr ile, Pygamber gosunny saýlady ýola. Ol bir ýigdi gosunbasy belledi, Muna köpler…

Read More..

Garynlaryny Doýurmak Üçin Sopularyn Öz Ýoldaslarynyn Esegini Satyslary Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

GARYNLARYNY DOÝURMAK ÜÇIN SOPULARYN ÖZ ÝOLDASLARYNYN ESEGINI SATYSLARY HAKYNDA HEKAÝAT Sen bu hekaýaty sakla gursakda, Ol köre-körlügin zyýany hakda. Bir dili senaly Hudaýhon sopy Düsledi…

Read More..

Ahyrky Netijäni Önünden Anan Zergärin Çekim Dasyny Sorap Gelen Gonsusyna Beren Jogaby Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

AHYRKY NETIJÄNI ÖNÜNDEN ANAN ZERGÄRIN ÇEKIM DASYNY SORAP GELEN GONSUSYNA BEREN JOGABY HAKYNDA HEKAÝAT Günlerin birinde ýöräp çalaja, Zergärin ýanyna gelip bir goja, Diýdi: «Gonsy,…

Read More..

Mejnun Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

MEJNUN HAKYNDA HEKAÝAT «Leýlim! Leýlim!» diýip, çekip ahy-zar, Mejnun günden-güne horlanyp barýar. Ysk hasraty ony gysdy-gowurdy, Holparyp, içine çökdi owurdy. Bir tebip syn edip onun…

Read More..

Dag Goçy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

DAG GOÇY HAKYNDA HEKAÝAT Bolýar dag goçunda su hili endik, Saýlap gaýalaryn nirde belendin. Aga-ýana gezer, hüsgärdir, sakdyr, Özün dasda tutar gaplandan, okdan. Her öneten…

Read More..

Tilki, Sir Hem Esek Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

TILKI, SIR HEM ESEK HAKYNDA HEKAÝAT Birçak bir ýarlykly pukara bardy, Ýagyr esegini baýlyk saýýardy. Garny hepbik ýaly ol garry esek, Görnerdi açlygyn alamaty dek….

Read More..

Hor Düsen Esek Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

HOR DÜSEN ESEK HAKYNDA HEKAÝAT Bir suw çekýän bendän esegi barmys, Gije-gündiz agyr isde haýdarmys. Görýän güni ejirlimis, agyrmys, Suw çekmekden ýana gersi ýagyrmys. Näçe…

Read More..

Bir Adamyn Emirden At Dileýsi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR ADAMYN EMIRDEN AT DILEÝSI HAKYNDA HEKAÝAT Bir kes seýle diýdi emire garap: «Bir at beräýmesen, men halym harap. Özüniz bilýäniz bu uzak ýoly, Gerek…

Read More..

Sol Sahyryn Birnäçe Ýyldan Son Patysa Öwgüli Gosgy Eltisi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

SOL SAHYRYN BIRNÄÇE ÝYLDAN SON PATYSA ÖWGÜLI GOSGY ELTISI HAKYNDA HEKAÝAT Sahyr ençe ýylyn bigam ötürdi, On mün tyllasyny sowup gutardy. Ol için gepletdi: «Bu…

Read More..

Esek Hem Gürmek Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ESEK HEM GÜRMEK HAKYNDA HEKAÝAT Seýle hekaýat bar: günlen bir güni Kyn ýagdaýa düsdi esek görgüli. Guýrugnyn astyna gürmek ýapysdy, Seýdibem, biçärän mazasy gaçdy. Esek…

Read More..

Ajaldan Gaçan Adam Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

AJALDAN GAÇAN ADAM HAKYNDA HEKAÝAT Bir samsyk bar ýaly bir agyr derdi, Süleýman patysan gasyna bardy. Sa diýdi: «Aýdyber islegin näme?» «Wah, zalym Ezraýyl mündi…

Read More..