ਮਸਜਿਦ

ਮਸਜਿਦ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਜਾਕਰ ਤੋ ਝੁਕਤੇ ਹੈਂ ਮਗਰ ਦਿਲ ਵਾਲੋਂ ਪਰ ਵੋ ਸਿਤਮ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਵੋ ਬਸ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਅਸਲੀ ਹਕੀਕ਼ਤ …

ਸੁਨੇ ਕੌਨ ਆਲਾਪ ਮੇਰੇ

ਸੁਨੇ ਕੌਨ ਆਲਾਪ ਮੇਰੇ ਪਨਾਹ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ, ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਫਟਕਾਰ ਮੇਰੇ, ਮਾਲਿਕੋ ਮੌਲਾ ਭੀ ਹੋ, ਔਰ ਹੋ ਪਹਰੇਦਾਰ ਮੇਰੇ । ਨੂਹ …

ਖੁਦਾ

ਖੁਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਭੀ ਤੁਮ ਸੋਚਤੇ ਹੋ, ਫ਼ਨਾ ਹੈ ਮਾਨੋ ਵੋ ਜੋ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਸੋਚ ਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਖੁਦਾ ਜਾਨੋ

ਬਿਨ ਮੇਰੇ

ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਇਕ ਸਫਰ ਪਰ ਮੈਂ ਰਹਾ, ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਉਸ ਜਗਹ ਦਿਲ ਖੁਲ ਗਯਾ, ਬਿਨ ਮੇਰੇ ਵੋ ਚਾਂਦ ਜੋ ਮੁਝ ਸੇ ਛਿਪ …

ਏਕ

ਏਕ ਵੋ ਬੇਮਕਾਨ, ਖੁਦਾ ਕਾ ਨੂਰ ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸਕੋ ਮਾਜ਼ੀ, ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਵ ਹਾਲ ਕਿਧਰ ਹੈ ? ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੇ ਹੈ ਮਾਜ਼ੀ …

ਦਰਦ

ਦਰਦ ਦਰਦ ਪੁਰਾਨੀ ਦਵਾ ਕੋ ਨਯਾ ਬਨਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਦਰਦ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਹਰ ਸ਼ਾਖ਼ ਕਾਟ ਦੇਤਾ ਹੈ ਦਰਦ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਨਯਾ ਬਨਾਨੇ …

ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼

ਮੁਖ਼ਾਲਿਫ਼ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੰਜ ਵ ਗ਼ਮ ਇਸ ਲਿਏ ਹੈਂ ਬਨਾਏ ਤਾਕਿ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਸੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇਂ ਹੋਤੀ ਹੈਂ …

ਸੂਫ਼ੀ

ਸੂਫ਼ੀ ਪੂਛਾ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕਿ ਕੈਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸੂਫ਼ੀ ਜਿਸੇ ਰੰਜ ਆਏ ਜਬ, ਤੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ

ਦਿਲ

ਦਿਲ ਕਹਾ ਪੈਗ਼ੰਬਰ ਨੇ ਹਕ਼ ਨੇ ਹੈ ਫ਼ਰਮਾਯਾ ਨ ਕਿਸੀ ਊਂਚੇ ਮੇਂ ਨ ਨੀਚੇ ਮੇਂ ਹੂੰ ਸਮਾਯਾ ਅਰਸ਼ ਭੀ ਨਹੀਂ, ਨ ਜ਼ਮੀਨ …

ਮੁਰਲੀ ਕਾ ਗੀਤ

ਮੁਰਲੀ ਕਾ ਗੀਤ (ਮਸਨਵੀ ਕੀ ਪਹਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੀ ਮੁਰਲੀ ਕੇ ਗੀਤ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ) ਸੁਨੋ ਯੇ ਮੁਰਲੀ ਕੈਸੀ ਕਰਤੀ ਹੈ …

ਹੰਗਾਮੇ ਰਾਤ ਕੇ

ਹੰਗਾਮੇ ਰਾਤ ਕੇ ਹਮ ਆ ਗਏ ਚੂੰਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਮੇਂ ਰਾਤ ਕੇ ਲੇ ਆਯੇ ਕਯਾ-ਕਯਾ ਦਰਯਾ ਸੇ ਰਾਤ ਕੇ ਰਾਤ ਕੇ ਪਰਦੇ ਮੇਂ …

ਦਰਵੇਸ਼

ਦਰਵੇਸ਼ ਬੋਲਾ ਕਿ ਦੁਨਿਯਾ ਮੇਂ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰ ਹੋ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼, ਤੋ ਵੋ ਦਰਵੇਸ਼ ‘ਨਹੀਂ ਹੈ’

ਮੂਲ ਕੇ ਮੂਲ ਮੇਂ ਆ

ਮੂਲ ਕੇ ਮੂਲ ਮੇਂ ਆ ਕਬ ਤਲਕ ਉਲਟਾ ਚਲੇਗਾ, ਅਬ ਸੀਧੇ ਆ ਛੋੜ ਕੁਫ਼੍ਰ ਕੀ ਰਾਹ, ਅਬ ਚਲ ਦੀਨ ਕੀ ਰਾਹ ਇਸ …

ਇਸ਼ਕ

ਇਸ਼ਕ ਇਸ਼ਕ ਹਰਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਸਬ ਕੋ, ਮੈਂ ਹਾਰਾ ਹੁਆ ਹੂੰ ਖਾਰੇ ਇਸ਼ਕ਼ ਸੇ ਸ਼ੱਕਰ ਸਾ ਮੀਠਾ ਹੁਆ ਹੂੰ ਐ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ …

ਦੁਸ਼ਵਾਰ

ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹਜ਼ਰਤੇ ਈਸਾ ਸੇ ਪੂਛਾ ਕਿਸੀ ਨੇ ਜੋ ਥਾ ਹੁਸ਼ਿਯਾਰ ਇਸ ਹਸਤੀ ਮੇਂ ਚੀਜ਼ ਕਯਾ ਹੈ ਸਬਸੇ ਜ਼ਯਾਦਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਬੋਲੇ ਈਸਾ ਸਬਸੇ …

ਮੈਕਦੇ ਮੇਂ ਆਜ

ਮੈਕਦੇ ਮੇਂ ਆਜ ਨਸ਼ੇ ਸੇ ਬੈਠੇ ਹੈਂ ਰਿੰਦੋ ਜੈਸੇ ਮੈਕਦੇ ਮੇਂ ਆਜ ਜ਼ਹਦ ਨ ਕਰੇਂਗੇ ਔਰ ਨ ਨਮਾਜ਼ ਪਢੇਂਗੇ ਆਜ ਕਯਾ ਬੋਲੂੰ …

ਹਮਾਰੇ ਸੁਰਸਾਜ਼

ਹਮਾਰੇ ਸੁਰਸਾਜ਼ ਚਾਹੇ ਤੋੜ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਜ਼ ਐ ਮੁੱਲਾ ਸਾਜ਼ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਹਜਾਰੋਂ ਔਰ ਭੀ ਹੈਂ ਇਸ਼ਕ ਕੇ ਪੰਜੋਂ ਮੇਂ ਹਮ ਗਿਰ …

ਨਾਯਾਬ ਇਲਮ

ਨਾਯਾਬ ਇਲਮ ਸੋਨੇ ਔਰ ਰੁਪਯੇ ਸੇ ਭਰ ਜਾਯ ਜੰਗਲ ਅਗਰ ਬਿਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖ਼ੁਦਾ ਕੀ ਲੇ ਨਹੀਂ ਸਕਤੇ ਕੰਕਰ ਸੌ ਕਿਤਾਬੇਂ ਤੁਮ ਪੜ੍ਹੋ …

ਰਹਬਰ

ਰਹਬਰ ਰਹਬਰ ਕਾ ਸਾਯਾ ਖੁਦਾ ਕੇ ਜ਼ਿਕ਼ਰ ਸੇ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਸੈਂਕੜੋਂ ਖਾਨੋਂ ਵ ਪਕਵਾਨੋਂ ਸੇ ਸਬਰ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਦੇਖਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਆਂਖ …

ਹੂ ਸੇ ਹਵਾ ਮੇਂ

ਹੂ ਸੇ ਹਵਾ ਮੇਂ ਸ਼ਕਲੇਂ ਬੇਸ਼ਕਲੀ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆਈਂ, ਗਈ ਉਸੀ ਮੇਂ ਕਯੋਂਕਿ ‘ਸਚ ਹੈ ਹਮ ਵਾਪਸ ਲੌਟਤੇ ਉਸੀ ਮੇਂ’ ਤੂ ਮਰ …

ਪਸਤੀ

ਪਸਤੀ ਖੁਸ਼ ਰਹ ਗ਼ਮ ਸੇ ਕਿ ਗ਼ਮ ਫੰਦਾ ਹੈ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਪਸਤੀ ਕੀ ਤਰਫ਼ ਤਰੱਕੀ, ਢੰਗ ਹੈ ਇਸ ਰਾਹ ਕਾ

ਰੁਬਾਈਆਂ

ਰੁਬਾਈਆਂ ੧ ਵੋ ਪਲ ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਜਬ ਬਨ ਗਯਾ ਦਰਿਯਾ ਚਮਕ ਉੱਠਾ ਹਰ ਜ਼ਰ੍ਰਾ ਹੋਕੇ ਰੌਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਬਨ ਕੇ ਸ਼ਮਾ ਜਲਤਾ ਹੂੰ …

ਜੰਗ ਔਰ ਜਲਾਲ

ਜੰਗ ਔਰ ਜਲਾਲ ਚੂੰਕਿ ਨਬਿਯੋਂ ਮੇਂ ਵੋ ਰਸੂਲ ਰਖਤੇ ਥੇ ਤਲਵਾਰ ਉਨਕੀ ਉੱਮਤ ਮੇਂ ਹੈਂ ਜਵਾਂਮਰਦ ਔਰ ਜੰਗਵਾਰ ਜੰਗ ਔਰ ਜਲਾਲ ਹਮਾਰੇ …

ਪਹਾੜ

ਪਹਾੜ ਪਹਾੜ ਕੀ ਗੂੰਜ ਖ਼ੁਦ ਸੇ ਆਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਾੜ ਕੀ ਅਕ਼ਲ ਕੋ ਰੂਹ ਸੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਕਾਨ ਵ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੋ …

ਯਾਰ

ਯਾਰ ਯਾਰ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਸਹਾਯ ਔਰ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਗ਼ੌਰ ਸੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਰਾਸਤਾ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ ਹੈ

ਗੁਲਾਬੀ ਗਾਲ ਤੇਰੇ

ਗੁਲਾਬੀ ਗਾਲ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਗਾਲ ਤੇਰੇ ਜਬ ਦੇਖ ਪਾਤੇ ਹੈਂ ਹੋਕੇ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਪੱਥਰੋਂ ਮੇਂ ਰਾਹ ਪਾਤੇ ਹੈਂ ਇਕ ਬਾਰ ਘੂੰਘਟ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ …

ਬਦਸ਼ਕਲ

ਬਦਸ਼ਕਲ ਬਦਸ਼ਕਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋ ਆਈਨੇ ਕੇ ਸਾਮਨੇ ਕਿਯਾ ਗ਼ੁੱਸੇ ਸੇ ਭਰ ਗਯਾ ਔਰ ਚੇਹਰਾ ਪਲਟ ਲਿਯਾ ਬਦਗੁਮਾਨ ਨੇ ਜਬ ਕਿਸੀ ਕਾ …

ਰੂਹ ਕੇ ਰਾਜ਼

ਰੂਹ ਕੇ ਰਾਜ਼ ਜਬ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅਪਨਾ ਖੋਲ ਦੋ ਰੂਹ ਕੇ ਰਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਫੂਲ ਤੋ ਗਾਓ ਜੈਸੇ ਬੁਲਬੁਲ ਬਾਆਵਾਜ਼ ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਦੇਖੋ …

ਜਾਦੂਗਰ

ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਦੂਗਰ ਤੁਮ ਅਨੋਖੇ ਹੋ ਨਿਰਾਲੇ ਹੋ । ਸ਼ਿਕਾਰੀ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋ ਬਨਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ॥ ਦੋ ਦੇਖਨੇ ਕੀ ਆਦਤ ਅਪਨੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਨੀ …

ਬੁਤ

ਬੁਤ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ਖੁਦੀ ਕਾ ਬੁਤ, ਸਾਰੇ ਬੁਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੜ ਵੋ ਤੋ ਬਸ ਸਾਂਪ, ਇਸ ਮੇਂ ਅਜਗਰ ਕੀ ਜਕੜ

ਲਤੀਫ਼ਾ

ਲਤੀਫ਼ਾ ਲਤੀਫ਼ਾ ਏਕ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਗ਼ੌਰ ਸੇ ਉਸ ਕੋ ਸੁਨੋ ਮਤ ਬਨੋ ਉਸਕੇ ਮੋਹਰੇ, ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਮੇਂ ਮਤ ਬੁਨੋ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਭੀ, …

ਤੌਬਾ

ਤੌਬਾ ਤਨ ਮੇਰਾ ਔਰ ਰਗ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਸੇ ਭਰੀ ਹੁਈਂ ਹੈ ਤੌਬਾ ਕੋ ਰਖਨੇ ਕੀ ਮੁਝ ਮੇਂ ਜਗਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਤਯ …