زه ستا مینه د آسمانونو

زه ستا مینه، د آسمانونو پر سر ږدم ځکه ستا مینه، ما ته له آسمانونو پورته ده… ستا د سِتم لاس پر …

ای ملګریا

ای ملګریا! نورې پړې لګول پرېږده راشه! زما د رنځ درملنه وکړه، ای ملګریا! له ما مه بېلېږه، ما له بلا او …