جواب رباعی لاجواب حضرت رودکی سمرقندی توسط حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل رح

جواب رباعی لاجواب حضرت رودکی سمرقندی رح توسط حضرت ابوالمعانی بیدل رح حضرت رودکی سمرقندی رح آمد بر من – که؟ یار! کی؟ وقت سحر…

با آن که دلم از غم هجرت خونست رودکی سمرقندی

در رهگذر باد چراغی که تراست رودکی سمرقندی