بتی من اضطراب وشرم دارد – رسول پویان

بتی من اضطراب وشرم دارد کـمی دلـهـره و آزرم دارد دلش پاکیزه تر از برف باشد زمسـتانش بـهـار گـرم دارد

Read More..

تـویی زیب کتاب خاطـراتم – رسول پویان

تـویی زیب کتاب خاطـراتم کلـیـد تــازۀ راه نـجــــاتـــم نگرددشعلۀ عشق توخاموش تویی نیرو به جان حرکاتم

Read More..

هلال عید – رسول پویان

هلال عید دانه های نور، در کویر بی پایان شب، ناپدید می شوند- و از گرمایش مهر، دم بدم می کاهد. گرگان وحشی، از هر…

Read More..

عشق و مستی – رسول پویان

عشق و مستی تـا شــور و نـشـاط دل دیـوانـۀ مـسـتم چون باده بجوش ازخم وخمخانۀ مستم مرزی نتوان یافت دیگردر دل مستان شـوق و طـرب…

Read More..

دوستی میوۀ حیات – رسول پویان

دوستی میوۀ حیات دوست گر صاحب سخن باشد خوشـتر از عطر نسترن باشد عـندلـیـب غــزلـســرای بـاغ زیـنـت گلــشــن وطـن بـاشـد عشـق را اختر شب افروزی…

Read More..

بهار و صل – رسول پویان

بهار و صل بهاروصل تو بی رنگ ورونیست چـو او گلـواژۀ نغـز و نیکو نیست به جز عشق تو در دل آروز نیست در ایـن…

Read More..

مکن افـزون دود و گـرد مردم – رسول پویان

مکن افـزون دود و گـرد مردم بده سرخی به رنگ زرد مردم مخوان آیات یأس و نا مردادی به گوش خسته و پردرد مردم

Read More..

بیا تا همبر و همـراز گردیم – رسول پویان

بیا تا همبر و همـراز گردیم انیس ومونس ودمسازگردیم درآغوش ظریف پردۀ سـاز چو مـوج خفتۀ آواز گردیم =============* من و تو آشنای رمزو رازیم…

Read More..

درون سـینه ام آتشـفـشان است – رسول پویان

درون سـینه ام آتشـفـشان است چو رازعشق جانانم نهان است نگویـم با کسـی این داسـتان را که دردعشق درد جاودان است

Read More..

مرتبۀ عشق – رسول پویان

مرتبۀ عشق عـشق پـوشـیـدۀ دل لایـق بـاور نشود تا که رسـوا نکـنی شـامـل دفـتر نشود در رۀ عـشـق نترسـید ز آسـیب خطـر گـنج بی مـار…

Read More..

شکست زنجیرسکون – رسول پویان

شکست زنجیرسکون زنـدگی بی وحــدت دل کـورۀ آهـنگر اسـت قـرنها تنـهای تنـها بــودن از آن بهـتر اسـت زیست بـا معنای انسانی نباشد خورد وخواب صدهزاران…

Read More..

حملۀ پاییز – رسول پویان

حملۀ پاییز خنجر کند جهان بـر سـر ما تیز شده است نعل خربازچنین قاتل و خونریز شده است کس نـدانسـت بـه میدان، هـنر رخـش ولی…

Read More..

آفتاب یقین – رسول پویان

آفتاب یقین زنورصدق و صفا پر بود دوچشمانم به جـز ترانۀ عشق و وفا نمی خوانم گل وصال تو بشگفت دردل خورشید هـمیـشـه گـرم لـقـای…

Read More..

نگیرم بی تو من یک لحظه آرام – رسول پویان

نگیرم بی تو من یک لحظه آرام نخواهم بی تو عمر بی سرانجام تو باشی آروزیم در دو عـالـم نگیرم از کسی جز از لبت…

Read More..

توهی در التجاء و التماسـم – رسول پویان

توهی در التجاء و التماسـم نمی‏داند دگر عقل و حواسم فقط وصل تو را خواهم ازدل که من فانی الطاف و نیازم

Read More..

زتاب عشق مستی بی قرارم – رسول پویان

زتاب عشق مستی بی قرارم بـه روی آتشـم در بین نـارم برون میگردم ازآتش بشادی که پاکیزه چو روح آبشـارم

Read More..

کام دل – رسول پویان

کام دل شراب از چشم مستت وام گیرد غـزل از نـوش لـب الهـام گیرد دوبیتی های عشقت را سرودم دل از وصل تو آخـر کام…

Read More..

ستاره در شب یلدا – رسول پویان

ستاره در شب یلدا من در سکوت تیره و تنها گریستم همچون ستاره در شب یلدا گریستم بیرون نشد ز داغ دلم سوز الوداع در…

Read More..

تیغ غمزه – رسول پویان

تیغ غمزه نمک پاشی مکن بر زخـم نـاسـور دل ریشم بکش جـانا به تیـغ غمــزه فارغ کن زتشویشم بدل تنها اگر عشـق و صــفا باشد…

Read More..

بخودغرقم بخود غرقم خدا یا – رسول پویان

بخودغرقم بخود غرقم خدا یا ز پـا تـا قـلـۀ فـرقــم خــدا یـا نمی نـالم از این پیچیدگی ها که روزی بازمی ترقم خدایا

Read More..

تویی شمع شبســتان امیدم – رسول پویان

تویی شمع شبســتان امیدم گل سـرخ تمـنـای ســپیدم محیط سردتنهایی شود پر زالطاف تو می آید نویدم

Read More..

نگاه – رسول پویان

نگاه آه! سنگینی نگاهت، عرقناکم کرد؛ تبسمی، تا غرق نشدم. ۸ /۴ /۱۳۹۰ فریاد سکوت در تفتیده دیاری، که سکوت از تنهایی، فریاد می کشد…

Read More..

عشق پاک دل – رسول پویان

عشق پاک دل عشق دل را مست وشیدا می کند عـقـده هـای خـفـته را وا می کند سـنگ خارا می کند مـانـند مـوم بـوریــا را…

Read More..

دل گم شده – رسول پویان

دل گم شده گـم‏گـشته دل واله و حـیران به دست کیست خانه به دوش بی‏سروسامان به دست کیست دانــش‏پــژوی خـبـره و آمـــوزگـار مـــــن این طفل…

Read More..

بهار انتظار – رسول پویان

بهار انتظار گل وصـال تــو ام زیـنـت بهــار بـود بهار بی گل وصل تو شوره زار بود گل امید اگـر بشـکـفت ز بـاغ وصال خـزان…

Read More..

من وتو همدل ویکرنگ باشیم – رسول پویان

من وتو همدل ویکرنگ باشیم سـرود نـرم یک آهـنگ باشیم سراپا مستی و شور و لطافت چوآزادی بری ازجنگ باشیم

Read More..

تو را ازهردو دنیا می پسندم – رسول پویان

تو را ازهردو دنیا می پسندم میان رقـص رویـا می پسندم رضای خاطرت باشـد مرادم به صد شوق وتمنا می پسندم

Read More..

رفیق و یارهمدل چون طلایه – رسول پویان

رفیق و یارهمدل چون طلایه گـوارا مثل آب چـشـمه ها یه به چیند درد وغم ازدامن دل به درد و رنـج دلـها آشـنایه

Read More..

محنت‏‏ آباد – رسول پویان

محنت‏‏ آباد جهان در پنجـۀ خـونیـن دیـو جنگ و بیـداد است به هرسو بنگری سیلاب خون و موج فریاد است خـدا گـویـی فـراموش کـرده دیگـر…

Read More..

شهر عشق – رسول پویان

شهر عشق از شورعشق ومستی پشیمان نمی شوم چون کـوه استوارم و ویـران نمی شوم آری بـه درد عـشـق گـرفـتـارم و ولـی بی نـوش یار…

Read More..

خواب سنگین – رسول پویان

خواب سنگین بهر طرف که نگه می کنم شب تار است سـپـیـده در شـکم اهـریمـن گـرفـتار است از آن دمی که بـه مکـر و ریا…

Read More..

امتحان – رسول پویان

امتحان عزیز دل دگـر ایـن امتحان کافی نیست عذاب و دلهره شکّ وگمان کافی نیست تـو خنده رو و منی بـیـنـوا تک و تـنها بهـار…

Read More..

نگیرم یک نفـس بی عشق آرام – رسول پویان

نگیرم یک نفـس بی عشق آرام نخواهم بی تو عمر بی سرانجام تـو بـاشی آروزیم در دو عـالـم نگیرم از کسی جز از لبت کام

Read More..

تورا من دوست دارم جاودانه – رسول پویان

تورا من دوست دارم جاودانه شـدم مایـل به رویت عاشقانه مراد عشق وصل جاودانست مکن جانا دیگر عذر و بهانه

Read More..

کتاب عـقـد ما در لوح محفوظ – رسول پویان

کتاب عـقـد ما در لوح محفوظ پـر از گلـواژۀ شـعر دل افروز نیابی در تمـام سـطر و اوراق بجزعشق وطرب لبخند نوروز

Read More..

قرار سبز – رسول پویان

قرار سبز قـرار سبز تـو بـار دگـر بهار آورد هـوای تـازه و امید نـو بـه بار آورد اگرچه قرمزوزرد وبنفش مقبول اند ولی سـپیـد و…

Read More..

ستیز با هست و بود انسان – رسول پویان

ستیز با هست و بود انسان بـه آیین بـهـاران می ‏سـتیزند بـه لطف گوهر جان می‏ ستیزند به شـور ونغـمه‏های عندلیبان به باغ وطرف بُستان…

Read More..

تصویر خیال – رسول پویان

تصویر خیال صـورتکـدۀ عـشـقـم و تصـویـر خیالم طاووس چـمـن گـم شـده در پَرپَر بالم آن آهـوی زیبا که بـود رشک غزالان نقشی بدل افکنده ز…

Read More..

بتی من سـر کند ناز و ادا را – رسول پویان

بتی من سـر کند ناز و ادا را بـسـوزانـد دل مسکـین مـا را چوگیرم بوسه ازلبهای قندش بهانه می کند شـرم و حیا را =============*…

Read More..

خـدا دل را بـرایت آفـریده – رسول پویان

خـدا دل را بـرایت آفـریده به چـشمان سیاهت آفریده توخواهی قهرکن یا رحم بردل فـقـط بهـر ثنایـت آفـریده

Read More..

نسیم محبت – رسول پویان

نسیم محبت رسـید مژده که جـوش بهار می آید گل از دریچۀ خلوت به بـار می آید شکوفه هم نفس باد صبح خواهد شد به…

Read More..

عشق پاکان – رسول پویان

عشق پاکان عشق و مستی به خدا بازی به آتش باشد عقل و دین در خطر شـعلۀ سرکش باشد بـه سـرایـم ز طربخانۀ دل بیت…

Read More..

دل پاک – رسول پویان

دل پاک عشق خوبان زدل پاک و صفا جلوه گر است خالی از خدعه و نیرنگ و ریا جلوه گر است مـدعی را بگـو از…

Read More..

بهار عشق – رسول پویان

بهار عشق چوسوزعشق در فطرت نهان است بـه دل شـور و نـوای جـاودان است نهـادیـم آتـشــی در سـیـنـه جــاویــد که همچون کـورۀ آتـشـفـشـان است نـخـیـزد…

Read More..

نسوزد دل اگر در عشق دل نیست – رسول پویان

نسوزد دل اگر در عشق دل نیست دل بی‏عشق جزاز سنگ وگل نیست بـر آیـد شعله از خـاکـستـر عـشق پلوش عشق تو جانا خجل نیست

Read More..

تو را الگوی خوبان می‏توان گفت – رسول پویان

تو را الگوی خوبان می‏توان گفت طبیب قلب بـریـان می‏توان گفت نـدارم تاب هـجـران تـو را بیش تو را در پیکرم جان می‏توان گفت

Read More..

دلم از درد و غم خون است جانا – رسول پویان

دلم از درد و غم خون است جانا دوچشمم موج جیحون است جانا به جز وصل تـو دل آرام نگـیرد به سینه قلب مجنون است…

Read More..

کودک اندیشه – رسول پویان

کودک اندیشه در این شبهـا بجـز تار خمـوشـی نیسـت آوایی بـیا ای بلبـل آواره ســر کـن شــور وغـوغایی ببـار ای دیـده از خـون دل امشب…

Read More..

شعلۀ مهر و محبت – رسول پویان

شعلۀ مهر و محبت گلِ دل در چمـن ناز و ادا جلوه گر است عندلیبی شده با شور و نوا جلوه گر است عطـر شـادی…

Read More..

حضور عشق – رسول پویان

حضور عشق شـرار بـوسـۀ او آتـشی بـه عـالـم زد ز قعر عـشـق بـرون در نهاد آدم زد گـرفـت آتـش او جسـم و جـان بـیتابم اساس…

Read More..

انقلاب عشق – رسول پویان

انقلاب عشق چـو شمس بار دیگر انقلاب باید کرد هـزار مولـوی اینجا خـراب باید کرد زنـای تـازه خـروش دیگـر کنید بالا دوباره تار نیستان به…

Read More..

نمی بینی شکست دل دوباره – رسول پویان

نمی بینی شکست دل دوباره غم ودردورخ مشکل دوباره تو را برکشتی دل می نشانم شودجان ودلم محمل دوباره

Read More..

تورا سرمایۀ جان می‏توان گفت – رسول پویان

تورا سرمایۀ جان می‏توان گفت شکوه عقل وایمان می‏توان گفت گل زیـبــا بــه شـــاخ زنـدگانـی بهارعطر ریحان می توان گفت

Read More..

کتاب عشق را از سر نبشتی – رسول پویان

کتاب عشق را از سر نبشتی سـراسـر قـصـۀ دلـبـر نبشتی بنازم عشق پاکت را عزیزم امید و وعـده و بـاور نبشتی

Read More..

فریاد دگر – رسول پویان

فریاد دگر بـاز ای جـــان بلــب آمــده فـــریـاد دگـر راه و رســم دگـر و طــرح نو و داد دگر زین دوکجره نبری راه بسرمنزل دوست…

Read More..

سپهر همدلی – رسول پویان

سپهر همدلی گر تعصب خـانه در دل ها کند کین آورد داعـش و بوکوحـرام و وحـشتِ دین آورد طـالـب مـدرســه را آدمکـش دوران کـنـد کودکان…

Read More..

تمنای دل – رسول پویان

تمنای دل دل را بـه تمـنایـی دیـوانـه کنم یـا نه ســودایی چـشـمان فـتـانـه کـنم یـا نه از چشم تومی‏نوشم رویای شراب‏آلود بیت و غـزل دل…

Read More..

بریزم نـور دل بـر دامـن شب – رسول پویان

بریزم نـور دل بـر دامـن شب دریـدم پـرده هـای مأمـن شب بـنـازم نـوگلـم را در بهـــاران که بیرون میکشد پیراهن شب

Read More..

خـداعـشق وخدا نسل آفریده – رسول پویان

خـداعـشق وخدا نسل آفریده جدایی خاطر وصل آفـریده بـرای پـالـش پیونـد دل هـا اصول روشـن اصل آفریده

Read More..

موج اقیانوس – رسول پویان

موج اقیانوس مـوج اقیانـوس مسـتم سـرکشی دیـن من است دانه های درّ و گـوهـر طـوق زرّین من است قـصۀ فـرمـانـبـری بـس کـن که دلـتـنگم کـنـد…

Read More..