هرگز مرا به کعبه ز دیر التجا نشد – قدسی مشهدی

هرگز مرا به کعبه ز دیر التجا نشد یک حاجتم نماند که آنجا روا نشد بختم فریب جلوه نیک‌اختری نخورد فرقم زبون سایه بال هما…

Read More..

ناله‌ای کردم، خروش اهل شیون تازه شد – قدسی مشهدی

ناله‌ای کردم، خروش اهل شیون تازه شد بلبلان را شیوه افغان گلشن تازه شد بس که عشقم رشک‌فرمای است، از چشم بتان هرکه زخمی خورد،…

Read More..

مرا به ناله شد آن سرو سیم‌تن باعث – قدسی مشهدی

مرا به ناله شد آن سرو سیم‌تن باعث چنان که بلبل شوریده را چمن باعث تو خواستی ز برم تند بگذری ورنه برای مکث توان…

Read More..

گر به صحرا بگذرم از اشک من گلشن شود – قدسی مشهدی

گر به صحرا بگذرم از اشک من گلشن شود در چراغ لاله آب چشم من روغن شود سرو جان یابد به باغ، ار سایه اندازی…

Read More..

فکنده زخم دلم را به حالت بهبود – قدسی مشهدی

فکنده زخم دلم را به حالت بهبود کسی مباد گرفتار چشم‌زخم حسود فزونی غم از آسودگی‌ست بر دل من نمی‌فزود غمم گر دلم نمی‌آسود چراغ…

Read More..

شرط بود کفر و دین، هر دو به هم داشتن – قدسی مشهدی

شرط بود کفر و دین، هر دو به هم داشتن دل به صمد باختن، رو به صنم داشتن گر نبود عشق هم، فرض بود مرد…

Read More..

ز مژگان بوالهوس را در غمت کی خون به بار آید؟ – قدسی مشهدی

ز مژگان بوالهوس را در غمت کی خون به بار آید؟ نروید گل ز خار خشک اگر صد نوبهار آید دلم از رفتن غم شادمان…

Read More..

دلم ز کعبه نه محمل نشسته می‌آید – قدسی مشهدی

دلم ز کعبه نه محمل نشسته می‌آید به دیر رفته و زنار بسته می‌آید اگر به کوی تو تا حشر گوش اندازند صدای شیشه عهد…

Read More..

در چمن کی دلم از فیض هوا بگشاید؟ – قدسی مشهدی

در چمن کی دلم از فیض هوا بگشاید؟ پرده بگشا که ز رویت دل ما بگشاید عیش این باغ به اندازه یک تنگدل است کاش…

Read More..

چون سراپا همه را هست به سوداش سری – قدسی مشهدی

چون سراپا همه را هست به سوداش سری صد کمروار سرین بسته به موی کمری یا خیال رخ خود را پی دلها بفرست یا چو…

Read More..

تو گر بر من کشیدی تیغ، من هم جان فدا کردم – قدسی مشهدی

تو گر بر من کشیدی تیغ، من هم جان فدا کردم به قدر وسع خود دین محبت را ادا کردم نسیم شوق گو ضایع مگردان…

Read More..

بیا ای عشق، ننگ عافیت از سرم وا کن – قدسی مشهدی

بیا ای عشق، ننگ عافیت از سرم وا کن دلم را طاقت غم ده، سرم را گرم سودا کن شب تنهایی‌ام مشرق ز یادش رفته،…

Read More..

بازم نشسته تا مژه در دل نگاه کیست – قدسی مشهدی

بازم نشسته تا مژه در دل نگاه کیست روزم سیاه‌کرده چشم سیاه کیست با آنکه صرف شد همه عمرم در انتظار آگه نیم هنوز که…

Read More..

ازان دل از غم ایام برنمی‌آید – قدسی مشهدی

ازان دل از غم ایام برنمی‌آید که آفتاب می از جام برنمی‌آید ز زیر زلف برآمد رخش، که می‌گوید که آفتاب، گه شام برنمی‌آید؟ بکن…

Read More..

یک نامه چو نگشوده‌ام از بال کبوتر – قدسی مشهدی

یک نامه چو نگشوده‌ام از بال کبوتر دل را چه فریبم به خط و خال کبوتر؟ هرجا که برد نامه‌ام از معنی رنگین یاد از…

Read More..

نیست نومیدی گر از حد انتظار ما گذشت – قدسی مشهدی

نیست نومیدی گر از حد انتظار ما گذشت ناقه مجنون نه روزی از همین صحرا گذشت؟ گر جفایی آید از ارباب دنیا بر دلت بگذران،…

Read More..

منم که نور خرد در چراغ من غلط است – قدسی مشهدی

منم که نور خرد در چراغ من غلط است بجز هوای جنون در دماغ من غلط است سرود مرغ من الماس بر جگر پاشد ترانه‌سنجی…

Read More..

ما جهان را رخ ز آب چشم گریان شسته‌ایم – قدسی مشهدی

ما جهان را رخ ز آب چشم گریان شسته‌ایم لوح دلها را ز وصف نوح و طوفان شسته‌ایم نوعروس عشق را گلگونه‌ای در کار نیست…

Read More..

کَنم به ناخن حسرت، بدن من درویش – قدسی مشهدی

کَنم به ناخن حسرت، بدن من درویش بدین وسیله مگر ناخنی زنم در خویش ز ننگ شیخ و برهمن، چرا نظربازان به هم چو تیر…

Read More..

عشقم آتش زد به دل، در دیده مسکن کردمش – قدسی مشهدی

عشقم آتش زد به دل، در دیده مسکن کردمش آستین زد بر چراغم، خانه روشن کردمش این زمان عطر ریاحین برنمی‌تابد به باغ دل که…

Read More..

سینه تنگ و من هلاک زخم پنهان دگر – قدسی مشهدی

سینه تنگ و من هلاک زخم پنهان دگر خون شو ای دل تا گشاید جای پیکان دگر پر تامل می‌کند ساقی چو آمد دور ما…

Read More..

روزی که ناخنی نزند عشق بر دلم – قدسی مشهدی

روزی که ناخنی نزند عشق بر دلم چون آتش فسرده و چون صید بسملم صد برگ گل که جمع کنی غنچه‌ای شود آسان گره نخورده…

Read More..

دل خواست که برخیزد ازان کو، بتر افتاد – قدسی مشهدی

دل خواست که برخیزد ازان کو، بتر افتاد چون سرو ز گل پای کشید و به سر افتاد چون آینه از لذت دیدار برآمد چشمی…

Read More..

داده عشقم باده نابی که می‌سوزد مرا – قدسی مشهدی

داده عشقم باده نابی که می‌سوزد مرا خورده‌ام از جام خضر آبی که می‌سوزد مرا شب فغانم رفته بود از یاد مطرب صبح‌دم زد به…

Read More..

چه رنجش است کزان تندخو نمی‌آید؟ – قدسی مشهدی

چه رنجش است کزان تندخو نمی‌آید؟ کدام فتنه که از دست او نمی‌آید؟ به کینه جوی من ای آنکه محرم رازی بگو بدی ز نکویان…

Read More..

تا صبا با آن سر زلف پریشان آشناست – قدسی مشهدی

تا صبا با آن سر زلف پریشان آشناست صد گره از غیرتم با رشته جان آشناست غم هجوم آورد و من در فکر بی‌سامانی‌ام میزبان…

Read More..

به گلشن تنگدل چون غنچه زادم، شادمان رفتم – قدسی مشهدی

به گلشن تنگدل چون غنچه زادم، شادمان رفتم ندیدم در چمن بوی وفایی، زود از آن رفتم ز من نشنید نام رنگ و بو، باد…

Read More..

ای عندلیب وصل، هم‌آواز کیستی – قدسی مشهدی

ای عندلیب وصل، هم‌آواز کیستی دمساز ما غم است، تو دمساز کیستی نشنیده صوت مطرب غم، آنکه گویدم آتش‌پرست شعله آواز کیستی نگذاشت رشک، ورنه…

Read More..

از خارخار وصل گلم دل فگار نیست – قدسی مشهدی

از خارخار وصل گلم دل فگار نیست محرومی‌ام گلی‌ست کش آسیب خار نیست بی‌بهره نیست چشم هوس هم ز نور حسن آیینه را به روی…

Read More..

هنوز چشم امیدم به رهگذاری هست – قدسی مشهدی

هنوز چشم امیدم به رهگذاری هست هنوز گونه زرد مرا غباری هست نمی‌زنم مژه بر یکدگر ز حیرانی هنوز چشم مرا درد انتظاری هست حذر…

Read More..

نگاهم از فروغ عارضت در چشم تر سوزد – قدسی مشهدی

نگاهم از فروغ عارضت در چشم تر سوزد ز بیم گرمی خوی تو آهم در جگر سوزد ز کم‌ظرفی بود هر دم کشیدن از جگر…

Read More..

مرو ز دیده که جام جهان‌نما اینجاست – قدسی مشهدی

مرو ز دیده که جام جهان‌نما اینجاست قدم برون مگذار از دلم که جا اینجاست نسیم کوی تو یاد آردم ز نکهت گل نمی‌روم ز…

Read More..

گشته چون آینه روشن دل بی‌کینه ما – قدسی مشهدی

گشته چون آینه روشن دل بی‌کینه ما تا فتد عکس جمال تو در آیینه ما غمزه‌ات ناوک بیداد نیاورده به زه دل به خون گشته…

Read More..

کس چه داند از چه در دل آه شبگیرم شکست – قدسی مشهدی

کس چه داند از چه در دل آه شبگیرم شکست نامه‌ای بر پر نبستم در کمان تیرم شکست مرغ تدبیرم به سوی بام وصلش می‌پرید…

Read More..

عاشق چو شدی، ناله جانکاه نگه دار – قدسی مشهدی

عاشق چو شدی، ناله جانکاه نگه دار گر جان به لب آید ز ستم، آه نگه دار تا سیل بلا گم نکند خانه ما را…

Read More..

زود به کردم من بی‌صبر داغ خویش را – قدسی مشهدی

زود به کردم من بی‌صبر داغ خویش را اول شب می‌کشد مفلس چراغ خویش را گر نباشد زخم شمشیرم حمایل گو مباش هیکل تن کرده‌ام…

Read More..

ذوق غمت ز سینه محزون نمی‌رود – قدسی مشهدی

ذوق غمت ز سینه محزون نمی‌رود از دل هوای درد تو بیرون نمی‌رود هرچند ناز دامن لیلی کشد، دلش باور مکن که از پی مجنون…

Read More..

در کوی تو فردوس تمنی نکند کس – قدسی مشهدی

در کوی تو فردوس تمنی نکند کس با نور رخت، یاد تجلی نکند کس هرجا رسم، اظهار کنم بی‌کسی خویش کز کشتنم اندیشه دعوی نکند…

Read More..

خضر اگر آب حیات آورد، خون دانسته‌ام – قدسی مشهدی

خضر اگر آب حیات آورد، خون دانسته‌ام هرچه پیش آمد، ز بخت واژگون دانسته‌ام روز از روزم بتر شد، شوق بر شوقم فزود هرچه ناصح…

Read More..

چشم ترم گهی که به آن خاک پا رسد – قدسی مشهدی

چشم ترم گهی که به آن خاک پا رسد باشد چنان که تشنه به آب بقا رسد از لذت خدنگ تو ترسم که روز حشر…

Read More..

تا آفت غم لازمه طبع شراب است – قدسی مشهدی

تا آفت غم لازمه طبع شراب است می بوی خوش و ساغر ما چشم خراب است چون نشکندم دل، که ز پوشیدن رویت آن را…

Read More..

به آشنایی چشم تو ناتوان شده‌ام – قدسی مشهدی

به آشنایی چشم تو ناتوان شده‌ام چو مو ضعیف ز سودای آن میان شده‌ام خلیده در خم زلف تو ناخنش به دلم منه ز دست،…

Read More..

آن بلبلم که ناله بهر قفس کشم – قدسی مشهدی

آن بلبلم که ناله بهر قفس کشم گر غنچه بشکفد، قدم از باغ پس کشم دست از ستم مدار، که از بیم خوی تو در…

Read More..

هرگز به بزم وصل، شبی جا نکرده‌ام – قدسی مشهدی

هرگز به بزم وصل، شبی جا نکرده‌ام کز رشک غیر، هجر تمنا نکرده‌ام از ناله بسته‌ام لب بلبل به ناله‌ای گر غنچه را ز دل…

Read More..

میگساران را لبت یاد از می گلگون دهد – قدسی مشهدی

میگساران را لبت یاد از می گلگون دهد بی لب لعلت، می گلرنگ طعم خون دهد نقد دل آورده‌ام، بنما جمال خویش را تا نبیند…

Read More..

محفل دردی طلب، از سیر شهر و کو چه سود – قدسی مشهدی

محفل دردی طلب، از سیر شهر و کو چه سود سر به پای شعله نه چون شمع، از زانو چه سود وصل شیرین کی به…

Read More..

گر به خیال در نظر جلوه دهد جیب را – قدسی مشهدی

گر به خیال در نظر جلوه دهد جیب را بددلی‌ام ز سایه‌اش، فرض کند رقیب را رتبه عشق بین که چون بر سر حرف دوستی…

Read More..

فسون ناله‌ام شب بسته خواب پاسبانش را – قدسی مشهدی

فسون ناله‌ام شب بسته خواب پاسبانش را که با هر سر نباشد آشنایی آسمانش را ز چاک سینه‌ام دل می‌کند نظاره زلفش چو مرغی کز…

Read More..

شد دهان شکرگو هر زخم نخجیر ترا – قدسی مشهدی

شد دهان شکرگو هر زخم نخجیر ترا صید پیکان‌خورده داند لذت تیر ترا جز حدیث بیستون در بزم شیرین نگذرد آفرین ای ناله فرهاد تاثیر…

Read More..

ز عقده‌ها که فلک نذر کار من دارد – قدسی مشهدی

ز عقده‌ها که فلک نذر کار من دارد شکفته‌ام، که غم روزگار من دارد شود چو محو تماشای یار، داغ شوم که حیرت آینه را…

Read More..

دلم پروای این و آن ندارد – قدسی مشهدی

دلم پروای این و آن ندارد غمی غیر از غم جانان ندارد ز جان بگسل ولی مگسل ز جانان که جان دارد عوض، جانان ندارد…

Read More..

در بزم طرب، باده نابی نکشیدیم – قدسی مشهدی

در بزم طرب، باده نابی نکشیدیم لب خشک شد و منت آبی نکشیدیم چون مور ضعیف از عقب شاهسواران گامی ندویدیم و رکابی نکشیدیم بر…

Read More..

چون به سوی تو گشایم در کاشانه چشم – قدسی مشهدی

چون به سوی تو گشایم در کاشانه چشم خانه چین شود از روی توام خانه چشم بس که بر خاک درت چشم شهیدان شد فرش…

Read More..

تماشای گلی کرد آنچنان محو گلستانم – قدسی مشهدی

تماشای گلی کرد آنچنان محو گلستانم ک گردید آشیان عندلیبان، چشم حیرانم دلم خوش رام شد با من، مگر کز ناتوانی‌ها گمان تار مویی برد…

Read More..

بی روی تو کارم همه با دیده تر بود – قدسی مشهدی

بی روی تو کارم همه با دیده تر بود تا دامن خاک از مژه‌ام لخت جگر بود در گلشن اندیشه به یاد رخ و زلفت…

Read More..

بازآی که سینه‌ام کباب است – قدسی مشهدی

بازآی که سینه‌ام کباب است بی روی تو حال دل خراب است دلگرمی من ز دیدن توست این آینه رو بر آفتاب است هر گوشه…

Read More..

آسمان پوشیده نیلی جان من غمناک چیست – قدسی مشهدی

آسمان پوشیده نیلی جان من غمناک چیست دیگری دارد مصیبت بر سر من خاک چیست هر طرف هست آرزویی در دل صدپاره‌ام در میان لاله…

Read More..

یکی بود به نظر نیستی و هستی ما – قدسی مشهدی

یکی بود به نظر نیستی و هستی ما تفاوتی نبود در خمار و مستی ما به می‌پرست مزن طعنه زآنکه کمتر نیست ز می‌پرستی او…

Read More..

نیافت منصب پروانه چراغم شمع – قدسی مشهدی

نیافت منصب پروانه چراغم شمع شبی نکرد درین کلبه، کار داغم شمع ز عکس گل، در و دیوار در چراغان است شب از برای چه…

Read More..

منم که داغ دلم دشمن است مرهم را – قدسی مشهدی

منم که داغ دلم دشمن است مرهم را نمی‌دهم به شب قدر روز ماتم را خدنگ یار مگر چاک سینه‌ام بگشود؟ که سوخت شعله طوفان…

Read More..