رهزن

رهزن نه درد بیم رهزن نه غمی از کاروان دارم درین ره چون جرس از دوری منزل فغان دارم گل رعنای داغ …