تو چـــه قهار عاصی

تو چـــه تو چـه موجود خدايی، تو چه دردی چـه دوايی كه همـــه آيت عشقی كه همه لطف و عطـــايی مگـر از قــــوم بهشتی، مگــــر…

Read More..

Pain Of Separation By Qahar Asi

Pain Of Separation By Qahar Asi You’re gone, wings and feathers broke and my body burned The pain of your seperation burned me till my…

Read More..

Pain Land By Qahar Asi

Pain Land By Qahar Asi I have words on lips and pain in my heart I have wet face and sad memory Grief of destruction…

Read More..

يار ای يار كجا اين همه بی ما رفتن قهار عاصی

Read More..

وقتي كه برادران زجان مي‌گذرند قهار عاصی

Read More..

هرشب هوای كـــــــــوچه ی دلدار میكنم قهار عاصی

Read More..

نیت کــــــردم ادا ســازم نماز شام گیسویت‌ قهار عاصی

Read More..

نیمه شب بود و ساربان بزرگ قهار عاصی

Read More..

من آن موج گرانبارم كـه در دامن نمی گنجم قهار عاصی

Read More..

گـل نیست ماه نیست دل ماست پارسی قهار عاصی

Read More..

گریبان گیر جان خویشم از بسیار تنهایی قهار عاصی

Read More..

گر فریبد مــــردم چشمم بیــــــاری بـارها قهار عاصی

Read More..

گاه دشت گه دريای زر مي بينمت قهار عاصی

Read More..

کسی از بستر گل های سرخ آواز میخواند قهار عاصی

Read More..

دریای عشق و موج گهرزاست پارسی قهار عاصی

Read More..

خیــــال مــن یقیــن مــــن قهار عاصی

Read More..

خلوتی كـــو كـــه خیالات تو آنجـا ببرم قهار عاصی

Read More..

تا ژندۀ عـشق حق بر افروختـــه‌ايم قهار عاصی

Read More..

تا دامـــن آفــتاب بر چنـــگ مـــن اســــت قهار عاصی

Read More..

به هـــــــوای تازه ماند غزل من و غم من قهار عاصی

Read More..

بیا ای دل که راه خویش گیرم قهار عاصی

Read More..

اين ملت من است که دستان خويش را قهار عاصی

Read More..

با سخن آيينه در آيينه مي پردازمش قهار عاصی

Read More..

درخت قهار عاصی

درخت جهنمی كه درآن دست های عاشق من درخت آتش را ز پنك نورس گلبته های آزادی چراغ می بندد بهار، خانه ی فردای انتظار…

Read More..

گلهای سرخ قهار عاصی

گلهای سرخ کسی از بستـــر گلهای سرخ آواز مى خـــواند که گويي عاشقی از عشقهايش باز مـــى خواند چه افتــــادست ياران خلــــوت گلخانه پرپر شد…

Read More..

با یاد چشم های تو قهار عاصی

با یاد چشم های تو با ياد چشـــــم هــای تو گلپوش مي شـــوم نامت به لب چو مي برم آغوش مي شــوم ای آشنـــا خيـــــال…

Read More..

رفتن قهار عاصی

رفتن يار ای يار كجا اين همه بی ما رفتن و چرا اين همه تلخ،اين همه تنها رفتن رسم ياری وبزرگ آينه پنداری نيست رخت…

Read More..

نمی گنجم قهار عاصی

نمی گنجم من آن موج گرانبارم كـه در دامن نمی گنجم من آن توفنده خاشاكم كه در گلخن نمی گنجم ســـــر و پا رونق آرای…

Read More..

پاييز قهار عاصی

پاييز باز پاييز آمد باز هم دل‌نگران باغم باز در مرز ميان گل و برف منتظر بر ره‌ي آمدن قا فله‌هاي زاغم باز پا ييز…

Read More..

شکایت قهار عاصی

شکایت خلوتی كـــو كـــه خیالات تو آنجـا ببرم دیــــده بربنــــدم و دل را به تماشا ببرم قصه ام را به كـــــدام آیینه فریاد كنم شهر…

Read More..

درد قهار عاصی

درد درد من خاموشيست درد من تنهاييست درد من ويران‌شدن دهكده‌ي خوب منست درد آواره‌گيي بته كن است از سر گريه اگر نامش را از…

Read More..

مادر قهار عاصی

مادر ترا هر شام می بینم كه از سوی دیاران غروب از كشتزاران غریب و دور می آیی و با خود دسته ای از خوشه…

Read More..

آيينه در آيينه قهار عاصی

آيينه در آيينه با سخن، آيينه در آيينه مي پردازمش او تجلا مي نمايد، من غزل ميسازمش با دل تنگ صبورم، با دو چشم عاشقم…

Read More..

رفتی قهار عاصی

رفتی رفتی و کسی نکرد غمخواره گی ات رفتی و کسی ندید بیچاره گی ات ای یار پس از تو دیگران هم رفتند من ماندم…

Read More..

نياي برتر قهار عاصی

نياي برتر گفت اي نياي برتر! ما را تو خود به خاك سترون سپرده اي ما را تو سال هاست كه از ياد برده اي…

Read More..

تنهايي قهار عاصی

تنهايي گريبان گير جان خويشم از بسيار تنهايي سرم مي ريزد امشب از دروديوار تنهايي دلي كه داشتم ديوانه گي هايش ز پا افگند سري…

Read More..

غزل من قهار عاصی

غزل من به هـــــــوای تازه ماند غزل من و غم من به خدا ترا رســــــــاند غزل من و غم من همه اش سلام عشق است…

Read More..

ابر نوروزی قهار عاصی

ابر نوروزی از جلگه نــور و علف با چشمــــه ساران آمـــدی ای ابر نــــوروزی من لـبــــریز باران آمـــــــدی از عشق و ابریشم به من سوغات…

Read More..

دریــا قهار عاصی

دریــا های دری،ا دریا! سر به سنگ سر ساحل بشکن آخر آبی رۀ بیهوده مزن های دریا، دریا! دامن مادریت را چه فتاد که ز…

Read More..

مــرد قهار عاصی

مــرد بر لب رود شبانگاه تمام ماه يك زمزمه‌ي تنهاييست بر سر كوه سحرگاه مدام آفتاب آيت تكرار شدن درميا ن، چشمه سرويست گدازنده و…

Read More..

بابه نوروزی قهار عاصی

بابه نوروزی بابه نوروزي پير ! سرزمينم را از ياد مبر! وقتي از اطلس مرجاني خواب جامهء آرامش به تـنـت ميکردي وقتي از باغ سفر…

Read More..

ساربان پیر قهار عاصی

ساربان پیر نیمه شب بود و ساربان پیر پهره میداد کاروانش را کاروان از لجاجت شب دوش دیده میبست ساربانش را ساعتی در گذشت و…

Read More..

نیت کردم ادا سازم قهار عاصی

نیت کردم ادا سازم نیت کــــــردم ادا ســازم نماز شام گیسویت‌ پریشان شـــد ز پیشم اقتدای مصحف رویت هــوای سجده‌ های ناتمــــــامی داشتم‌، لیکن‌ فراموشم…

Read More..

پدرم قهار عاصی

پدرم پدرم كوه بلنديست آشياني زعقابان لجوجست به پرواز بلند پدرم نا شكنست لنگر آزاديست خا نه‌ي خشم پر آوازه‌ي اجدا د خود است رستم…

Read More..

فریب چشم قهار عاصی

فریب چشم گر فریبد مــــردم چشمم بیــــــاری بـارها از که باید داشت چشـــم مــــردی عیارها خانه بر دوشم قبای خـــــود کجا بر افگنم بر زمینـــــم…

Read More..

آرمان قهار عاصی

آرمان عاشقی خواهم که دل دریای دریا باشدش عشق دست و عشق پای و عشق دنیا باشدش من کسی خواهم که از وسعت نگنجد در…

Read More..

دریای عشق قهار عاصی

پارسی دریای عشق و موج گهرزاست پارسی اوج ادب، نــــــوازش دلهاست پارسی در سر زمين عاطفه هـــا محور سخن خـورشيد تابناک و چه زيباست پارسی…

Read More..

ماهتاب قهار عاصی

ماهتاب توشب به جلوه شدي دود ماهتاب بر آمد تو لب به خنده گشودي و آفتاب بر آمد تو راه باغ گرفتي هوا هواي طرب…

Read More..

باغ قهار عاصی

باغ اگر به باغ رسيدي و گر ترانه سرايان باغ را ديدي پيام خاطر در خون سوگوار مرا به بلبلان برسان و عشق را به…

Read More..

زنگ صدايت قهار عاصی

زنگ صدايت مي وزد هردم به گوشم زنگ آرام صدايت مي گريزم سوي تنهايي و مي ميرم برايت اندكي تا دست مي يابم به روزان…

Read More..

هدهدك قهار عاصی

هدهدك هدهدك مي‌خواند هدهدك هدهدك رويايي عاشق است از پس پنجره‌هاي فولاد رد خود را به درختان سر گردنه مي‌فهماند هدهدك درد بلندي داد با…

Read More..

چنان مبارك قهار عاصی

چنان مبارك چنان مبارك و بي انتها ز خانه برآمد كه درقفاي وي از بام و در ترانه بر آمد چراغ وسوسه يي از بهار…

Read More..

عشق چیست قهار عاصی

عشق چیست دهقان پیر! عشق چیست ؟ عشق ؟ رود باریست که آغازش را ابر های بلند میدانند و انجامش را شاخساران بلند در میان…

Read More..

از عشق قهار عاصی

از عشق از عشق از قامت ديوانه وار او در گرمي تمام جواني تمام جوش با هاي هاي راهبه هاي فرشته بال طبل هزار سر…

Read More..

دریچه ی من قهار عاصی

دریچه ی من من و دریچه ی من تو و دریچه ی تو ببین كه صبح به دروازه ی كه می كوبد ستاره های پی…

Read More..

معجزه قهار عاصی

معجزه زمين چراغ نزاييد شب كمال نكرد ستاره‌ها به يقين خود آفتاب شدند عروس معجزه‌ي هيچ آستين دگر براي همسريي شهريار اين سامان به پاي…

Read More..

براي تو ست قهار عاصی

براي تو ست مرا حرفي اگر باشد براي توست هنگامي‌كه مي‌ميري و روح بازوانت را به گندمزار مي‌بخشي براي توست هنگامي‌كه قلبت را براي كرد‌هاي…

Read More..

ستاره‌ي شام قهار عاصی

ستاره‌ي شام قباي مه چو به تن مي‌كند ستاره‌ي شام صلاي بوسه به من مي‌كند، ستاره‌ي شام مدام از نظر عاشقان در غربت به شهر…

Read More..

وقتي كه قهار عاصی

وقتي كه وقتي كه برادران زجان مي‌گذرند مردانه زهفت آسمان مي ‌گــذ رند تابوت عزيزان به سر شانۀ ‌شان فريادي و شيپور زنان مي ‌گذرند…

Read More..

خانه خورشيد قهار عاصی

خانه خورشيد كودك : ننه جان خانه‌ي خورشيد كجاست مادر: ميل‌ها دور از ينجا لاجوردينه هوايي برسر زمردينه چراغي در بر مهربان دست‌ تر از…

Read More..