آمد مه شوال و مه روزه گذشت – قاآنی

آمد مه شوال و مه روزه گذشت و ایام صیام و رنج سی روزه گذشت صد شکر خدا که روزی روزهٔ ما گاهی به غنا…

Read More..

یک عمر شهان تربیت جیش کنند – قاآنی

یک عمر شهان تربیت جیش کنند تا نیم نفس عیش به صد طیش کنند نازم به جهان همت درویشان را کایشان به یکی لقمه دوصد…

Read More..

تاکی غم زید و گه غم عمرو خوریم – قاآنی

تاکی غم زید و گه غم عمرو خوریم آن به که به جای غم ز خم خمر خوریم خوش باش به نیش‌ و نوش کز…

Read More..

این دل که به شهر عشق سرگشتهٔ تست – قاآنی

این دل که به شهر عشق سرگشتهٔ تست بیمار و غریب و دربدر گشتهٔ تست برگشتگی بخت و سیه‌روزی او از مژگان سیاه برگشتهٔ تست

Read More..

صدرا دیشب به باغ نواب شدم – قاآنی

صدرا دیشب به باغ نواب شدم امروز به حضرتت شرفیاب شدم آن باغ چو روی ناکسان آب نداشت از خجلت بی‌آبی او آب شدم

Read More..

تا یار مرا ربوده از هستی خویش – قاآنی

تا یار مرا ربوده از هستی خویش واقف نیم از بلندی و پستی خویش آنگونه ز جام عشق مستم دارد کآگاه نیم ز خویش و…

Read More..

آن نرگس مست فتنه‌انگیز نگر – قاآنی

آن نرگس مست فتنه‌انگیز نگر آن خنجر مژگان بلاخیز نگر در عهد ملک که باده مستی ندهد اندر کف مست خنجر تیز نگر

Read More..

نه باده نه جام باده ماند باقی – قاآنی

نه باده نه جام باده ماند باقی نه ساده نه نام ساده ماند باقی ما زادهٔ مام روزگاریم ولی نه زاده نه مام‌زاده ماند باقی

Read More..

تا دل به هوای وصل جانان دادم – قاآنی

تا دل به هوای وصل جانان دادم لب بر لب او نهادم و جان دادم خضر ار ز لب چشمهٔ حیوان جان یافت من جان…

Read More..

آشفته سخن چو زلف جانان خوشتر – قاآنی

آشفته سخن چو زلف جانان خوشتر چون کار جهان بی سر و سامان خوش تر مجموعهٔ عاشقان بود دفتر من مجموعهٔ عاشقان پریشان خوشتر

Read More..

گفتم به زن نظام کای لولی شنگ – قاآنی

گفتم به زن نظام کای لولی شنگ خواهم که به چاله‌ات فروکوبم دنگ خیاط‌صفت لباس الفت ببریم من از گز کیر و تو ز مقراض…

Read More..

تا قبلهٔ ابروی تو ای یار کج است – قاآنی

تا قبلهٔ ابروی تو ای یار کج است محراب دل و قبلهٔ احرار کج است ما جانب قبلهٔ دگر رو نکنیم آن قبله ماست گرچه…

Read More..

از کشت عمل بس است یک خوشه مرا – قاآنی

از کشت عمل بس است یک خوشه مرا در روی زمین بس است یک گوشه مرا تا چند چو گاو گرد خرمن گردیم چون مرغ…

Read More..

گر چرخ جفا کرد چه می‌باید کرد – قاآنی

گر چرخ جفا کرد چه می‌باید کرد ور ترک وفا کرد چه می‌باید کرد می‌خواست دلم که بر نشان آید تیر چون تیر خطا کرد…

Read More..

تا دل به برم هوای دلبر دارد – قاآنی

تا دل به برم هوای دلبر دارد افسانهٔ عشق دلبر از بر دارد دل رفت ز بر چو رفت دلبر آری دل از دلبر چگونه…

Read More..

آراسته جنتی که این روی منست – قاآنی

آراسته جنتی که این روی منست افروخته دوزخی که این خوی منست شمشیر جهانسوز بهادر شه را دزدیده که این کمان ابروی منست

Read More..

گاهی هوس‌ بادهٔ رنگین دارم – قاآنی

گاهی هوس‌ بادهٔ رنگین دارم گاه آرزوی وصل نگارین دارم گه سبحه به دست و گاه زنار به دوش یارب چه کسم کیم چه آیین…

Read More..

تا دست ارادت به تو دادست دلم – قاآنی

تا دست ارادت به تو دادست دلم دامان طرب زکف نهادست دلم ره یافته در زلف دلاویز کجت القصه به راه کج فتادست دلم

Read More..

ابروی کجت که دل برو مشتاقست – قاآنی

ابروی کجت که دل برو مشتاقست محراب شهان و قبلهٔ آفاقست طاقست ولی به دلنشینی جفتست جفتست ولی ز بیقرینی طاقست

Read More..

دوشینه فتادم به رهش مست و خراب – قاآنی

دوشینه فتادم به رهش مست و خراب از نشوهٔ عشق او نه از بادهٔ ناب دانست که عاشقم ولی می‌پرسید این کیست کجاییست چرا خورده…

Read More..

بگذارکه تا می خورم و مست شوم – قاآنی

بگذارکه تا می خورم و مست شوم چون مست شوم به عشق پابست شوم پابست شوم به کلی از دست شوم از دست شوم نیست…

Read More..

زلفین سیه که بر بناگوش تواند – قاآنی

زلفین سیه که بر بناگوش تواند سر بر سر هم نهاده همدوش تواند ساید سر از ادب به پایت شب و روز آری دو سیاه…

Read More..

بگذار که خویش را به خواری بکشم – قاآنی

بگذار که خویش را به خواری بکشم مپسند که بار شرمساری بکشم چون دوست به مرگ من به هر حال خوشست من نیز به مرگ…

Read More..

در میکده مست از می نابم کردند – قاآنی

در میکده مست از می نابم کردند سرمست ز جرعهٔ شرابم کردند ای دوست به چشمهای مست تو قسم جامی دو سه دادند و خرابم…

Read More..

بر روز ستاره تا کی افشانی بس – قاآنی

بر روز ستاره تا کی افشانی بس در روز ستاره بالله ار بیند کس دهرت ز مراد خویش دارد محروم یا دست جهان ببند یا…

Read More..

تو مردمک چشم من مهجوری – قاآنی

تو مردمک چشم من مهجوری زان با همه نزدیکیت از من دوری نی نی غلطم تو جان شیرین منی زان با منی و ز چشم…

Read More..

با آنکه هنوز از می دوشین مستم – قاآنی

با آنکه هنوز از می دوشین مستم در مهد طرب به خواب نوشین هستم ای دست خدا بگیر لختی دستم کز سخت‌دلی و سست‌بختی رستم

Read More..

شوخی که بیاض گردن روشن او – قاآنی

شوخی که بیاض گردن روشن او آغشته به صندل شده پیرامن او صبحست و به سرخی شفق آلوده یا خون خلایقست در گردن او

Read More..