باز آمدم – کاوه جبران

باز آمدم که فکر ترا آب و گل کنم مادر اجازه است کمی درد دل کنم مادر اجازه است که چیزی بگویمت از حس دردناک…

Read More..

ای خاک وطن – عبدالرحمن پژواک

ای خاک وطن! دی پیر مغان چون نظری جانب ما کرد هر درد که دل داشت به یک جرعه دوا کرد نازیم به خود حادثه…

Read More..

خامش نفسم شوخی آهنگ من این است – حضرت ابوالمعانی بیدل رح

خامش نفسم شوخی آهنگ من این است سر جوش بهار ادبم رنگ من این است عمری‌ست گرفتار خم پیکر عجزم تا بال و پر نغمه…

Read More..