عشق از دیدگاه مولانا

مژگان عثمانی گر تو می‌خواهی که شقاوت کم شود جهد کن تا عشق افزون‌تر شود در نخستین برگ‌های مثنوی، مولوی می‌گوید که …