یک نان به دو روز اگر بود حاصل مرد عمر خیام

Read More..

یک قطره آب بود با دریا شد عمر خیام

Read More..

یک جام شراب صد دل و دین ارزد عمر خیام

Read More..

یاران موافق همه از دست شدند عمر خیام

Read More..

هنگام صبوح ای صنم فرخ پی عمر خیام

Read More..

هم دانه امید به خرمن ماند عمر خیام

Read More..

هرگز دل من ز علم محروم نشد عمر خیام

Read More..

هر صبح که روی لاله شبنم گیرد عمر خیام

Read More..

هان کوزه‌گرا بپای اگر هشیاری عمر خیام

Read More..

گویند کسان بهشت با حور خوش است عمر خیام

Read More..

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست عمر خیام

Read More..

ترکیب طبایع چو به کام تو دمی است عمر خیام

Read More..

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد عمر خیام

Read More..

آن لعل در آبگینه ساده بیار عمر خیام

Read More..

از بودنی ایدوست چه داری تیمار عمر خیام

Read More..

افلاک که جز غم نفزایند دگر عمر خیام

Read More..

omar khayyam poet quote living life tomorrows fate though thou be

Read More..

omar khayyam poet quote myself when young did eagerly frequent doctor

Read More..

omar khayyam poet quote a loaf of bread a jug of wine and

Read More..

omar khayyam poet quote a hair divides what is false and

Read More..

This Moment By Omar Khayyam

Read More..

Come To Put Me On The Test By Omar Khayyam

Read More..

Drink Wine This Is Life Eternal By Omar Khayyam

Read More..

Instead Of Studying Religion By Omar Khayyam

Read More..

Ah The Grape My Fading Life Provide By Omar Khayyam

Read More..

Oh The Brave Music Of A Distant Drum By Omar Khayyam

Read More..

There Was The Door To Which I Found No Key By Omar Khayyam

Read More..

Be Happy For This For This Moment This Moment Is Your Life By Omar Khayyam

Read More..

Be Happy For This Moment By Omar Khayyam

Read More..

This Is Your Moment By Omar Khayyam

Read More..

Be Happy By Omar Khayyam

Read More..

Drink For You Know Not Whence You Came By Omar Khayyam

Read More..

Living Life Tomorrows Fate By Omar Khayyam

Read More..

Tonight I Will Make A Tun Of Wine By Omar Khayyam

Read More..

The Moving Finger Writes By Omar Khayyam

Read More..

There Was A Door By Omar Khayyam

Read More..

زندگی نامه حکیم عمر خیام

مقدمه: شاید کمتر کتابی در دنیا مانند مجموعهٔ ترانه‌های خیام تحسین شده، مردود و منفور بوده، تحریف شده، بهتان خورده، محکوم گردیده، حلاجی شده، شهرت…

Read More..

THE BROKER OF HOPE

Khayyam, who stitched the tents of science, Has fallen in grief’s furnace and been suddenly burned, The shears of Fate have cut the tent ropes…

Read More..