Başarsaň Rendleriň Hyzmatynda Bol – Omar Haýýam Rubagylar

Başarsaň rendleriň hyzmatynda bol, Namaz-orazany hem kökünden ýol, Sözüň dogrusyny eşit Haýýamdan, Ýol urma, yhsan et, iç şerapdan, gel!

Read More..

Çyn Aşyklar Bakmaz Görnüşe, Ýüze – Omar Haýýam Rubagylar

Çyn aşyklar bakmaz görnüşe, ýüze, Dowzahy – behişdi hiuç ilmez göze, Ýassansa per ýassyk ýa gara daşy, Ýüň, ýüpek geýse hem parhsyz diýr bize.

Read More..

Eger-De Uzatsam Zülpüňe Elim – Omar Haýýam Rubagylar

Eger-de uzatsam zülpüňe elim, Çyn aşyk bolmasam, kesilsin dilim, Zülpünde görüp men däli göwnümi, Öz ýesir göwnüme uzatdym golum.

Read More..

Geliň, Meýhanada Durup Geçeliň – Omar Haýýam Rubagylar

Geliň, meýhanada durup geçeliň, Meý urup, bir meýlis gurup geçeliň. Gurhany, selläni meýe çalyşyp, Meçjide omzumyz urup geçeliň.

Read More..

Hiç Haçan Şeraby Gözden Salmaryn – Omar Haýýam Rubagylar

Hiç haçan şeraby gözden salmaryn, Ýar yşkyndan özge zady bilmerin, «Alla saňa ynsap bersin» diýýärler, Berse beribersin, hergiz almaryn.

Read More..

Menden Muhammede Ýetiriň Salam – Omar Haýýam Rubagylar

Menden Muhammede ýetiriň salam, Hormat bilen soňra aýdyň bir kelam: – Turşy çaly halal edip şerigat, Neçüýn gyzyl meýi edipdir haram?

Read More..

Niçesar Söger Sen, Eý Sopy, Eý Ham – Omar Haýýam Rubagylar

Niçesar söger sen, eý sopy, eý ham, Wagtymyz hoş meýhanada elmydam. Sen ýektaýyň, tesbiň, hiläň gamynda, Biz bolsak ýar bilen göterýäris jam.

Read More..

Şerap Aşyklara Deňizde Saldyr – Omar Haýýam Rubagylar

Şerap aşyklara deňizde saldyr, Meý akyl gyzynyň ýüzünde haldyr, Oraz aý içmedik, geçdi bihuda, Başram gijesidir, içsek halaldyr.

Read More..

Bir Küýzeçi Gördüm Düýn Bazar Güni – Omar Haýýam Rubagylar

Bir küýzeçi gördüm düýn bazar güni, Palçygyň üstünden depýärdi göni. Bir zaryn ses bilen laý diýdi oňa: «Men-de sen ýalydym, horlama meni».

Read More..

Diýýärler;jennet Bar, Hüýr Bar Hem Köwser – Omar Haýýam Rubagylar

Diýýärler;Jennet bar, hüýr bar hem köwser, Ol ýerde şeraplar reňbe-reň öwser», Nagtyndan dolduryp, äber käsäni, Ol nesýe – ýylandyr, üstüňe towsar.

Read More..

Eý Saky, Ýatlama Hadys-Aýaty – Omar Haýýam Rubagylar

Eý saky, ýatlama hadys-aýaty, Meýhana meý diýip ýazgyn bir haty, Biz üçin şol hatyň ýetişen güni Gadyr gijesinden gadyrly gaty.

Read More..

Gözellik Çagyňdyr, Kuwatyň Ýeter – Omar Haýýam Rubagylar

Gözellik çagyňdyr, kuwatyň ýeter, Söýgüliň göwnünden gaýgysyn göter, Ebedilik däldir bu görk baýdagy, Eý dilber, bir zaman senden-de öter.

Read More..

Jahanda Hakyky Mahluk Adamzat – Omar Haýýam Rubagylar

Jahanda hakyky mahluk adamzat, Her kimiň pähmine girmez bu aňsat, Aňlaýyş meýinden bir ýuwdum içseň, Saýgarsyň mahlugyň haýsy kem, zyýat.

Read More..

Meý Bolsa, Ýar Bolsa, Çyksak Gök Düze – Omar Haýýam Rubagylar

Meý bolsa, ýar bolsa, çyksak gök düze, Aňlasaň şu zatlar behiştdir bize! Jennete, dowzaha kim gidip geldi? Üşertme gulagyň ýaňralýan söze.

Read More..

Oýlanyp Gör, Başyň Bolmasa Haly – Omar Haýýam Rubagylar

Oýlanyp gör, başyň bolmasa haly, Öň näme getirdiň äkide ýaly, «Meý içmerin, ölüm bardyr» diýýärsiň, içseň-içmeseň-de ölersiň häli.

Read More..

Taňry Keremlidir, Saky, Meý Ýolla – Omar Haýýam Rubagylar

Taňry keremlidir, saky, meý ýolla, Geçer günämizi keremli alla, Halkyň tagatyna mätäç däldir ol, Tagat ýükün satma – şerap iç gel-de.

Read More..

Ajaýyp Çalt Geçýär Ömür Kerweni – Omar Haýýam Rubagylar

ajaýyp çalt geçýär ömür kerweni, gymmat bil, meýlisde geçen her güni. Eý, saky! çekmegin ertiriň gamyn, Gije geçip barýar, meý uzat, hany!

Read More..

Bu Dünýäni Gördüň, Göreniň Hiçdir – Omar Haýýam Rubagylar

Bu dünýäni gördüň, göreniň hiçdir, Eşdeniň, sözläniň bary hem puçdur, Her näçe ylgasaň haýry ýok munda, Öýde ýatanyň-da bihuda işdir.

Read More..

Dünýäniň Gamyndan Söhbet Açjak Däl – Omar Haýýam Rubagylar

Dünýäniň gamyndan söhbet açjak däl, Gül reňkli arassa meýden geçjek däl, Meý dünýäň ganydyr, jahan gandarmyz – Gandyryň ganyny neneň içjek däl?!

Read More..

Eý, Ýaman Iş Edip, Ýagşydan Gaçan – Omar Haýýam Rubagylar

Eý, ýaman iş edip, ýagşydan gaçan, Soň allaň keremne gujagyn açan, Bagyşlar diýp ynam etme sen oňa, Günäli-günäsiz deň däl hiç haçan.

Read More..

Gurýaň-Da Her Ýanda Ýüz Dürli Duzak – Omar Haýýam Rubagylar

Gurýaň-da her ýanda ýüz dürli duzak, Diýýärsiň;Kim düşse, ol menden uzak», Özüň tor gurubam, tora düşene «Pasyk» diýip at goýýaň hem «dini bozak».

Read More..

Mazarym Ýok Ediň, Bolmasyn Tapmak – Omar Haýýam Rubagylar

Mazarym ýok ediň, bolmasyn tapmak, Ahwalym ynsana ediň siz sapak, Eýläp topragymy al şerap bilen, Meý gabyň agzyna bejeriň gapak.

Read More..

Meýhana Gidemde Her Gün, Her Säher – Omar Haýýam Rubagylar

Meýhana gidemde her gün, her säher, Mesler bilen oturamda her sapar, Ähli gizlin syrlar eliňde bolsa, Biz tagat edeli, özüň ynsap ber.

Read More..

Saz Bolsa, Meý Bolsa, Gözel Ýar Bolsa – Omar Haýýam Rubagylar

Saz bolsa, meý bolsa, gözel ýar bolsa, Akar suw kenary hem gülzar bolsa, Ölçeme ojagyn sönen dowzahyň, Şudur jennet, eger jennet bar bolsa,

Read More..

Ýakut Dodak Ol Dilaram Nirede – Omar Haýýam Rubagylar

Ýakut dodak ol dilaram nirede Janymyň rahaty meý, jam nirede? Diýýärler;Haramdyr yslamda», emma Içiber, gam çekme, yslam nirede?

Read More..

Başarsaň Ynjytma Hiç Bir Kimsäni – Omar Haýýam Rubagylar

Başarsaň ynjytma hiç bir kimsäni, Gazap odun ýakyp, berme nogsany, Eger sen hemişe dynçlyk isleseň, Ynjasaň-da, ynjytmagyn ynsany.

Read More..

Däbimdir Meý Içip, Hoş Bolmak Zyýat – Omar Haýýam Rubagylar

Däbimdir meý içip, hoş bolmak zyýat, Niýetim dinlerden bolmakdyr azat, Soradym galňyny dünýä gelniniň, Diýdi;Galňym şoldur bolsa köňlüň şat».

Read More..

Ertir Ne Boljagny Bilmez Adamzat – Omar Haýýam Rubagylar

Ertir ne boljagny bilmez adamzat, Başarsaň eýlegin däli köňli şat, Aýyň ýagtysyna meý iç, eý aýym, Soň bizi tapmaz ol, nur salyp zyýat. ===========0 Meýhanada…

Read More..

Gelmezden Öň Gamlar Basgy Salmaga – Omar Haýýam Rubagylar

Gelmezden öň gamlar basgy salmaga, Buýruk ber, eý gözel, şerap almaga, Sen altyn-zer dälsiň, eý, gapyl adam, Gömüleňsoň ýene gaýdyp gelmäge.

Read More..

Hiç Kime Syryny Diýmäýin Pelek – Omar Haýýam Rubagylar

Hiç kime syryny diýmäýin pelek, Şalaryň başyna getirdi kelek, Şerap iç, gelmersiň gaýtadan dünýä, Ömür berilmeýär ikinji gezek.

Read More..

Menden Soň Bir Ýeri Dostlar At Ediň – Omar Haýýam Rubagylar

menden soň bir ýeri dostlar at ediň, şol ýere ýygnanyp göwün şat ediň, saky uzadanda meý jamyn size, Omar pahyry-da şonda ýat ediň.

Read More..

Ol Palçyk Gapakly Küýzeden Maňa – Omar Haýýam Rubagylar

Ol palçyk gapakly küýzeden maňa, Doldur jamy, göwnüm suwsady şoňa, Taşla sen başyňdan arzuw gülüni, Doludyr gara ýer arzuwdan ýaňa.

Read More..

Söýgülim, Haýsy El Ýaratdy Seni – Omar Haýýam Rubagylar

Söýgülim, haýsy el ýaratdy seni Görküň utandyrdy aý şöhlesini, Gözeller baýram diýp ýüzün bezese, Sen ýüzüň husnundan bezeýäň ony.

Read More..

Bir Ýaryň Yşkynda Ýanmasa Ýürek – Omar Haýýam Rubagylar

Bir ýaryň yşkynda ýanmasa ýürek, O hili ýürege «waý!» diýmekgerek. Ömrüňde şerapsyz geçse bir günüň – Ýokdur şol günüňden geçen biderek.

Read More..

Diýýärler;meretde Meý Içmek Bijaý» – Omar Haýýam Rubagylar

Diýýärler;Meretde meý içmek bijaý», Rejep aýynyä-da eýesi hudaý, Bu aýlar resuldyr, taňryňky bolsa, Oraz aý içeris – biziňki bu aý.

Read More..

Eý Sopy, Bizi Hem Göwnümiz Alyň – Omar Haýýam Rubagylar

Eý sopy, bizi hem göwnümiz alyň, Allanyň haky üçin, uzatma diliň, Biz dogry gitsek-de, sen egri görýäň, Git, görejiň düzet, çek bizden eliň!

Read More..

Göwnüm Gulagyna Söýledi Pelek – Omar Haýýam Rubagylar

Göwnüm gulagyna söýledi pelek «Dünýäň işin menden görme, biderek», erkim bar bolsady bu dolanmakda, munça sergezdanlyk etmezdim gerek.

Read More..

Jenneti Gören Ýok, Dowzahy Bilen – Omar Haýýam Rubagylar

Jenneti gören ýok, dowzahy bilen, Kimdir ol jahandan dolanyp gelen? Birinden howp edip, birin söýeniň Ikisem hyýaldyr – boş atdyr, ýalan.

Read More..

Meý Guýaryn Menlik Gabyn Özüne – Omar Haýýam Rubagylar

Meý guýaryn menlik gabyn özüne, Içerin ikisin yzly-yzyna, Ilki akla, dine üç talak berip, Soňra öýlenerin üzüm gyzyna.

Read More..

Öz Erkimde Bolsa, Dünýä Gelmezdim – Omar Haýýam Rubagylar

Öz erkimde bolsa, dünýä gelmezdim, Galmaga güýç ýetse, hergiz ölmezdim, Bu harap jahana baryndan gowsy Gelmezdim, gitmezdim hem-de bolmazdym.

Read More..

Taňrymyz Jennetde Meý Berip Wada – Omar Haýýam Rubagylar

Taňrymyz jennetde meý berip wada, Heý, haram edermi ony dünýäde? Hemzäniň düýesin kesdi bir arap, Şoňa haram etdi Muhammet bada.

Read More..

Aassa Meýdedir Göwnüm Hemişe – Omar Haýýam Rubagylar

Aassa meýdedir göwnüm hemişe, Maňa saz diňlemek bolupdyr pişe, Gumumdan çüýşäni bejerse ussa, Mydam meýden doly bolar ol çüýşe.

Read More..

Bu Başym Yşkyndan Bolsady Aman – Omar Haýýam Rubagylar

Bu başym yşkyndan bolsady aman, Bulrury tutmazdy elim bigüman, Ýar bozdy, akyllyň öwreden şertin, Sabryň tiken geýmin dagytdy zaman.

Read More..

Dup-Dury, Päkize Eý Bada, Seni – Omar Haýýam Rubagylar

Dup-dury, päkize eý bada, seni, Şeýle bir içerin, bolmasyn çeni, «Nireden gelýärsiň, eý şerap aga?» Diýip gygyrsynlar görenler meni.

Read More..

Eýe Bolmak Gowy Bir Ýagşy Ada – Omar Haýýam Rubagylar

Eýe bolmak gowy bir ýagşy ada, Pelekden zeýrenmek ardyr zürýada, Şerabyň ysyndan meýmiräp ýatmak, Soýy kimin gabarmakdan zyýada.

Read More..

Haçan Ele Alsam Jam Bilen Şerap – Omar Haýýam Rubagylar

Haçan ele alsam jam bilen şerap, Şatlygyň zorundan mes bolýan ýarap, Her zatdan tapýaryn ýüz ajap many Ýalyn dek göwünden suw dek söz gurap.

Read More..

Küýze Ussalary Laý Eden Güni – Omar Haýýam Rubagylar

Küýze ussalary laý eden güni, Oýlanşyp bir pikir etsinler muny, Haçana çen basalarlar depeläp, Beden topragydyr, oýlamaz ony.

Read More..

Meýhana Meslerden, Goý, Doly Bolsun – Omar Haýýam Rubagylar

Meýhana meslerden, goý, doly bolsun, Soýulaň etegi ýansyn, ot alsyn, Dürli reňkde bolan don bilen selle Mesleriň aýagnyň astynda galsyn.

Read More..

Şerabyň Güýjünden Şat Biz Elmydam – Omar Haýýam Rubagylar

Şerabyň güýjünden şat biz elmydam, Meýlisde taýýardyr al şeraply jam, Işimiz meý bilen dodagy söýmek Taşla nesihatyň, eý sopy, eý ham!

Read More..

Ýas Tutdy Zamana, Men Mundan Göçdüm – Omar Haýýam Rubagylar

Ýas tutdy zamana, men mundan göçdüm, Çünki ýüz göwherden bir göwher seçdim. Haýyp, ýüz-müň inçe manyly sözi Ilde bilim az diýp, aýtman geçdim.

Read More..

Başymda Üzüm Suw Bolmadyk Zaman – Omar Haýýam Rubagylar

Başymda üzüm suw bolmadyk zaman Zäherdir dünýäden ýetse-de derman. Gaýgy-gam zäherdir, dermany – şerap, Her kim ony içse – zäherden aman.

Read More..

Däldirs Biz Şalaň Täjine Eýe – Omar Haýýam Rubagylar

Däldirs biz şalaň täjine eýe Selläni bereris meýlise toýa, Hile leşgeriniň nyşany bolan, Tesbini satarys bir käse meýe.

Read More..

Eşekdir Namazlyk Söýýän Toparlar – Omar Haýýam Rubagylar

Eşekdir namazlyk söýýän toparlar, Ýükleri hiledir, her ýan çaparlar, Dinsizden beterdir, görnüşi yslam, Soýulyk perdesin ýüze ýaparlar.

Read More..

Getirme Göwnüňe Panydan Bir Gam – Omar Haýýam Rubagylar

Getirme göwnüňe panydan bir gam, Tur, eý dost, ýeriňden – şat geçir bir dem Aslynda jahandan bolsady wepa, Nobat öňkülerden saňa ýetmez hem.

Read More..

Hiç Kimi Ýandyrmaz Günämiň Ody – Omar Haýýam Rubagylar

Hiç kimi ýandyrmaz günämiň ody, Kimseden görmedim, haraýy-dady, Zamana elinden galyp azara, Eştmedim igençden başga bir zady.

Read More..

Meni Bir Gün Ýatan Sermes Görersiň – Omar Haýýam Rubagylar

Meni bir gün ýatan sermes görersiň, Aýagňa ýykylan bir pes görersiň, Elimden jam gaçyp, başymdan selle, Zülpe sejde eden – bir kes görersiň.

Read More..

Ol Ýyldyzlar Bezeg Berip Asmana – Omar Haýýam Rubagylar

Ol ýyldyzlar bezeg berip asmana, Dogar, ýaşar, köp dolanar zamana, Asmanyň astynda, ýeriň üstünde, Hemişelik dogurmak bar ynsana.

Read More..

Soýulyk Ylmyndan Gaçan Ýagşydyr – Omar Haýýam Rubagylar

Soýulyk ylmyndan gaçan ýagşydyr, Bir ýaryň bilini guçan ýagşydyr, Dünýä ganymyzy içmezden ozal, Üzümiň ganyny içen ýagşydyr.

Read More..

Bir Zatdan Habarly Edeýin Seni – Omar Haýýam Rubagylar

bir zatdan habarly edeýin seni, Diňle iki sözde oň mahlasyny, Seniň yşkyň bilen girsem-de ýere, Çykarar gaýtadan seň mähriň meni.

Read More..

Diýýärler;magşarda Bolar, Çeke-Çek – Omar Haýýam Rubagylar

Diýýärler;Magşarda bolar, çeke-çek, Ol mähriban taňry gazaba münjek». Hiç ýamanlyk çykmaz asly ýagşydan, Şerap iç, iş soňy haýyrdyr, bişek.

Read More..