Bilýärmiň Söýgülim, Haçandan Bäri – Omar Haýýam Rubagylar

Bilýärmiň söýgülim, haçandan bäri, Bir güzer etmediň sen biziň sary, Ne habar gönderdiň, ne özüň geldiň, Biler ýaly sensiz çekilen zary.

Read More..

Diýýärler Dowzaha Düşjekmiş Içýän – Omar Haýýam Rubagylar

Diýýärler Dowzaha düşjekmiş içýän Ynanma bu söze, bir ýalan beýan, Mes bilen aşyk hem dowzahy bolsa, Erte ol jenneti boş galar, aýan.

Read More..

Eý Pelek, Horluklar Seniň Kinäňden – Omar Haýýam Rubagylar

Eý pelek, horluklar seniň kinäňden, Zulum hem kebr etmek – köne şiwäňden, Eý toprak, dilseler seniň bagryňy, Köp gymmat göwherler çykar synaňdan.

Read More..

Gijäni Ýagtyltdy Aý Nurun Saçyp – Omar Haýýam Rubagylar

Gijäni ýagtyltdy aý nurun saçyp, Bu pursat tapdyrmaz, hoş geçir içip, Oýlan, ençe gözläp bizi tapmaz aý, Nur saçyp gabrymza, köp gelip-geçip.

Read More..

Ikiýüzlülikden Gandyr Ýüregim – Omar Haýýam Rubagylar

Ikiýüzlülikden gandyr ýüregim, Eý saky, meý getir, şoldur geregim, Selle, namazlygy girew goý meýe Goý, şeýle berk bolsun meniň diregim.

Read More..

Meslere Baglydyr Meýhanaň Şany – Omar Haýýam Rubagylar

Meslere baglydyr meýhanaň şany, Müňlerçe tobanyň boýnumda gany, Rehmetiň bezegi günälermizdir, Men günä etmesem, hany ýalkany?

Read More..

Ömür Depderinden Bir Gün Öçerin – Omar Haýýam Rubagylar

Ömür depderinden bir gün öçerin, Ölüm heläk eder, mundan göçerin, Eý, saky! Tur, getir şeraby bäri, Toz bolup howada erte uçaryn.

Read More..

Şunça Ýesiri Sen Reňkiň-Ysyň – Omar Haýýam Rubagylar

Şunça ýesiri sen reňkiň-ysyň, Ylgar sen yzyndan oňadyň-pisiň, Zemzem çeşmesimiň – ýa dirlik suwy Gara ýer astyna ahyr girersiň.

Read More..

Arman, Bu Ömrümiz Geçdi Biderek – Omar Haýýam Rubagylar

Arman, bu ömrümiz geçdi biderek, Ajalyň elinden gandyr köp ýürek, Geçenleň halyny soraýyn diýsem, Gidenlerden ne nyşan bar, ne derek.

Read More..

Bizden Öňem Aýal-Erkekler Bolup – Omar Haýýam Rubagylar

Bizden öňem aýal-erkekler bolup, Zynat beripdirler äleme gelip, Topragym güňlerçe tendendir meniň, Sen hem toz bolarsyň bir güni ölüp.

Read More..

Dostumdyr-Keseki Eýlese Wepa – Omar Haýýam Rubagylar

Dostumdyr-keseki eýlese wepa, Ýagymdyr-ýakynym ger berse jepa, Bal-eger ýakmasa, zäherdir maňa, Dermandyr – zäherden tapaýsam şypa.

Read More..

Eý, Başda Ýanmaga Bolan Sezewar! – Omar Haýýam Rubagylar

Eý, başda ýanmaga bolan sezewar! Eý, öňden dowzaha edilen duçar! Rehim isläp haka ýüzlenme, Omar! Oňa sapak biýre näme hetdiň bar?

Read More..

Gül Paslynda Iç Sen Gül Reňkli Bada – Omar Haýýam Rubagylar

Gül paslynda iç sen gül reňkli bada, Ýaňlansyn sazyň hem sesi howada, Men içerin, lezzet alyp, şatlanyp, Içmeseň nädeýin, daş iç, sen ýa-da.

Read More..

Kim Jahanda Eden Däldir Gününi – Omar Haýýam Rubagylar

Kim jahanda eden däldir gününi, Günäsizler neneň geçir jahany, Men günä gazansam, sen jeza berseň, Onda ikimiziň parhymyz hany?

Read More..

Meý Içer – Men Ýaly, Her Akly Bolan – Omar Haýýam Rubagylar

Meý içer – men ýaly, her akly bolan, Daş düşmez «alladan» içmeklik bilen, Owaldan bilýärdi taňry içjegmi, Içmesem, hudaýyň bildigi ýalan.

Read More..

Sanjylman Bir Tiken, Galman Azara – Omar Haýýam Rubagylar

Sanjylman bir tiken, galman azara, Ýetmedi dünýäde hiç kim gülzara, Daraga bak, dilim-dilim bolmazdan Hetdi ýokdur ýar zülpüni bezäre.

Read More..

Umyt Bilen Etdim Ömrümi Berbat – Omar Haýýam Rubagylar

Umyt bilen etdim ömrümi berbat, Bolmadym bir gün hem durmuşymdan şat, Indi öç alaýyn diýsem dünýäden, Gorkýaryn, zamana wagt bermez zyýat.

Read More..

Az Mahal Bu Jahan Boldy Jaýymyz – Omar Haýýam Rubagylar

Az mahal bu jahan boldy jaýymyz, Gamdan özge hiç bolmady paýymyz, Müşgil işlermiziň birem çözülmän, Ýürekde müň hesret, ýaşdy aýymyz.

Read More..

Bulrugy Uzat-Da, Eliňe Saz Al! – Omar Haýýam Rubagylar

Bulrugy uzat-da, eliňe saz al! Bilbiliň sesine goş sesiňi, gel, Meýi sazsyz içmek rowa bolsady, Bulgura guýlanda luk-luk etmez ol.

Read More..

Dýnýäniň Eşteri Meý Bilen Sazdyr – Omar Haýýam Rubagylar

Dýnýäniň eşteri meý bilen sazdyr, Ýene bir ýagşy zat oňat owazdyr, Her näçe seretseň dýnýäň işine, Ýamanlyk bir gyşdyr, ýagşylyk ýazdyr.

Read More..

Gaýgy-Gamy Hergiz Başa Getirme – Omar Haýýam Rubagylar

Gaýgy-gamy hergiz başa getirme, Hasrat çekip, laýa batyp oturma, Kitapdan, gözelden, gülzardan geçme, Şat geçir ömrüňi – gapyl ötürme.

Read More..

Her Kimiň Bar Bolsa Bir Döwüm Nany – Omar Haýýam Rubagylar

Her kimiň bar bolsa bir döwüm nany, Oturyp-turmaga bolsa mekany, Gul saklaman, gul hem bolman hiç kime, Ömür boýy şat geçirsin jahany.

Read More..

Men Çemen Müsründe Ýusup–diýdi Gül – Omar Haýýam Rubagylar

Men çemen müsründe Ýusup–diýdi gül, Agzym gyzyl-ýakut, altyndyr edil, Diýdim: – Ýusup bolsaň, görkez bir nyşan, Diýdi: – şaýat, ganly köýnegimi bil.

Read More..

Mydam Meýiň Taryp Baýdagyn Gerdim – Omar Haýýam Rubagylar

Mydam meýiň taryp baýdagyn gerdim, Meý esbabyn töweregme egirdim, Eý sopy, ussadyn ger dana bolsa, Bil, seniň ussadyň – meniň şägirdim.

Read More..

Şerap Iç, Üstüňi Basar Gyrmança – Omar Haýýam Rubagylar

Şerap iç, üstüňi basar gyrmança, Täk özüň astynda ýatarsyň ençe, Söýleme hiç kime bu pynhan syry: Açylmaz gaýtadan – bir solan gunça.

Read More..

Ýyrtyjy Ýolbars Dek Awda Barymyz – Omar Haýýam Rubagylar

Ýyrtyjy ýolbars dek awda barymyz, Elmydam hars urmak dert-azarymyz, Ähli işlermize bir-bir garalsa, Açyk belli bolar biziň kärimiz.

Read More..

Bir Bossana Girip Görse Bir Bilbil – Omar Haýýam Rubagylar

Bir bossana girip görse bir bilbil, Her ýanda ýylgyrýar meý jamy hem gül, Geldi-de, gulagma diýdi ýuwaşja: «Geçen dem tapdyrmaz, sen gadyryn bil!»

Read More..

Diýýärler; Din Bilen Bolsa Her Topar – Omar Haýýam Rubagylar

Diýýärler; Din bilen bolsa her topar, Nähili ölseler – şeýle hem gopar», Magşar gün gabyrdan bile çykmaga Aýrylman şerapdan, ýardan bir sapar.

Read More..

Eý Şäher Kazysy, Biz Senden Işli – Omar Haýýam Rubagylar

Eý şäher kazysy, biz senden işli, Şeýle meslikde hem sizlerden huşly, Siz adam ganyny, biz üzüm suwun, Dogryňy aýt, içmekde haýsymyz güýçli?

Read More..

Gök Ýarylyp, Weýran Bolsa Bu Saraý – Omar Haýýam Rubagylar

Gök ýarylyp, weýran bolsa bu saraý, Ýyldyzlar dogmasa, tutulsa gün, aý, Magşar gün ýakaňdan siltäp diýerin: «Ne üçin öldürdiň meni, eý hudaý!»

Read More..

Islegmizçe Dolanmasa Bu Jahan – Omar Haýýam Rubagylar

islegmizçe dolanmasa bu jahan, Isle ýedi bolsun, ýa sekiz asman, Ölýänçäm men iki güne gam iýmen: Biri geçen, biri gelmedik zaman.

Read More..

Meslere Käýinme, Pendimi Alsaň – Omar Haýýam Rubagylar

Meslere käýinme, pendimi alsaň, Ýagşylar ýanyndan kowulma, bilseň, Şeraby içeniň-içmäniň bilen Behişde barmarsyň – dowzahy bolsaň.

Read More..

Öpikire Çümmeýän Bir Gijäm Bolmaz – Omar Haýýam Rubagylar

öPikire çümmeýän bir gijäm bolmaz, agysyz bir gijäm ýadyma gelmez, bu kelle käsesi mydam pikirde, düňderlen pyýala hiç haçan dolmaz.

Read More..

Taňry Eýerlän Gün Pelek Atyny – Omar Haýýam Rubagylar

Taňry eýerlän gün pelek atyny, Ýyldyzdan ýasan gün – gök zynatyny, Bizde ne ýazyk bar? Şol günden başlap, Şu boldy ýazgytdan bize ýeteni.

Read More..

Aň-Bilim Ugrunda Söý Akyl-Huşy – Omar Haýýam Rubagylar

Aň-bilim ugrunda söý akyl-huşy, Söýme, bet kişini, ger tapsaň ýagşy, Ilhalka özýňi söýdýrjek bolsaň, Hoş gylyk bol, bolma ulumsy kişi.

Read More..

Bolandyr Bizden Öň Gije Hem Gündiz – Omar Haýýam Rubagylar

Bolandyr bizden öň gije hem gündiz, Aýlanandyr aýlar, günler durman tiz, Assa bas gadamyň, ol basan ýeriň Bir ýaryň gözünden tozap galan yz

Read More..

Dünýä Syrlaryna Düşünjek Bolup – Omar Haýýam Rubagylar

Dünýä syrlaryna düşünjek bolup, Bihuda gam çekme, saralyp-solup, Şat geçir, bu jahan guralan wagty Etmediler saňa maslahat gelip.

Read More..

Eý, Dirilik Suwy, Lebinde Pynhan – Omar Haýýam Rubagylar

Eý, dirilik suwy, lebinde pynhan, Goýma, dodaklarňy öpsün stakan. Dodagyň öpere kim bolupdyr ol! Ganyny içmesem, däldirin ynsan.

Read More..

Gülden Näzik Uzyn Boýly Ýar Bolsa – Omar Haýýam Rubagylar

Gülden näzik uzyn boýly ýar bolsa, Geçme meý jamyndan hem gülzar bolsa, Ajal ýeli degip, gül dek solmadan, Hoş geçir wagtyňy, aklyň bar bolsa!

Read More..

Kim Seni Meslikde Bize Getiren – Omar Haýýam Rubagylar

Kim seni meslikde bize getiren, Perdeden çykaryp bärik ataran, Sensizde ýalyn dek ýananyň ýanna Kim seni ýüwürdip, ýel dek ýetiren.

Read More..

Meý Içip, Göwnümiz Gel, Şat Edeliň – Omar Haýýam Rubagylar

Meý içip, göwnümiz gel, şat edeliň, Gelerden-geçerden kem ýat edeliň, Gam laýyna batan bu ýesir göwni Akyl duzagyndan azat edeliň.

Read More..

Şat Geçir, Dünýäniň Köpdür Azary – Omar Haýýam Rubagylar

Şat geçir, dünýäniň köpdür azary, Sansyz gonar-göçer Ýedigen bary, Seniň topragyňdan ýasalan kerpiç Başgalaň tamynyň bolar diwary.

Read More..

Utanar Zamana Ol Kesden Aşa – Omar Haýýam Rubagylar

Utanar zamana ol kesden aşa, Dünýä gamy üçin batsa gözýaşa, Göter pyýalany, aýdym-saz bilen Ömür pyýalamyz degmezden daşa.

Read More..

Ajal Okun Atsa, Galkanlar Hiçdir – Omar Haýýam Rubagylar

Ajal okun atsa, galkanlar hiçdir, Ähli baýlyklara bakmaýan güýçdür, Her näçe syn etsem dünýäň işine, Ýagşylyk ýagşydyr – özgesi puçdur.

Read More..

Bulut Zar Aglady Gülzara Gelip – Omar Haýýam Rubagylar

Bulut zar aglady gülzara gelip, Şerap iç, oturma saralyp-solup, Bu çemende bu gün biz oýnap gezsek, Erte çemenmizde kim gezer gülüp.

Read More..

Eden Ähtimiziň Bozuldy Bary – Omar Haýýam Rubagylar

Eden ähtimiziň bozuldy bary, Gerek däl dünýäniň şöhraty, ary, Mes diýip aýp etmäň, yşk şerabyndan Serhoş biz enäniň garnyndan bäri.

Read More..

Gel, Eý Dost, Etmäli Ertiriň Gamyn – Omar Haýýam Rubagylar

Gel, eý dost, etmäli ertiriň gamyn, Ganymat bileli ömrüň her demin, Ençe öň ölene ýoldaş bolarys, Söndürse ol ölüm ýaşaýyş şemin.

Read More..

Her Kime Syrymdan Gep Aça Bilmen – Omar Haýýam Rubagylar

Her kime syrymdan gep aça bilmen, gysga sözlüdirin, köp saça bilmen, aýdyp bilmeýärin hal-ahwalymy, gizlin syrlarym bar, leb aça bilmen.

Read More..

Men Kimin Aşyklar, Belki Bu Küýze – Omar Haýýam Rubagylar

Men kimin aşyklar, belki bu küýze, Giriftar bolandyr bir gözel ýüze, Bir ýaryň boýnuna dolaşan goldur Boýnunda görünýän – ol gulpy bize.

Read More..

Nadanlar Elinde Baksaň Bişen Nan – Omar Haýýam Rubagylar

Nadanlar elinde baksaň bişen nan, Ähli baýlyklar hem akmaklara kän, Köňül arzuw eden gözel ýarlary Salypdyr goluna bir topar nadan.

Read More..

Şerapdan Bejerin Meniň Iýmitim – Omar Haýýam Rubagylar

Şerapdan bejerin meniň iýmitim, Gyzardyň saralan reňkim-petim, Ölsem, bedenimi meý bilen ýuwup, Üzüm agajyndan ýasaň tabytym.

Read More..

Yşkynda Çeker Men Dürli Melamat – Omar Haýýam Rubagylar

Yşkynda çeker men dürli melamat, Synyrsam ähdimi, bolar garamat, Ömrüm çydam etse jepalaryňa, Tap getirin, tä bolýança kyýamat.

Read More..

Bir Derejä Ýeten Ululaň Bary – Omar Haýýam Rubagylar

Bir derejä ýeten ululaň bary, Gaýgygam, barynyň hars urmak käri, Betnebis bolmasaň özleri kimin, Adam hasaplamaz seni hiç biri.

Read More..

Diýýärler;din Bilen Bolsa Her Topar – Omar Haýýam Rubagylar

Diýýärler;Din bilen bolsa her topar, Nähili ölseler – şeýle hem gopar», Magşar gün gabyrdan bile çykmaga Aýrylman şerapdan, ýardan bir sapar.

Read More..

Eý Saky Gül, Çemen Iň Oňat Bir Zat – Omar Haýýam Rubagylar

Eý saky gül, çemen iň oňat bir zat, Seretseň bäş günden bolarlar berbat, Meý içip, gül ysga – bäş gündür dünýä. Gül-çemen topraga öwrüler aňsat.

Read More..

Gökde Bir Sygyr Bar, Adydyr Perwin – Omar Haýýam Rubagylar

Gökde bir sygyr bar, adydyr Perwin, Ýene biri ýeriň astynda gizlin, Bu iki sygyryň aralygynda Bir topar eşek bar, eger etseň syn.

Read More..

Jahana Goýanda Taňry Esasy – Omar Haýýam Rubagylar

Jahana goýanda taňry esasy Nämüçin goýupdyr onda kem-käsi? Kemçilik ýok bolsa, nämüçin ýykýar? Eger kemi bolsa – kimiň günäsi?

Read More..

Meslik Däbimize Ýene Başlarys – Omar Haýýam Rubagylar

Meslik däbimize ýene başlarys, Bäş wagt namazy düýpden taşlarys, Meýiň bar ýerinde küýzäň boýny dek Boýnumyz hekgerdip, göwün hoşlarys.

Read More..

Öpsem Aýagyňdan, Eý Zülpi Tarym – Omar Haýýam Rubagylar

Öpsem aýagyňdan, eý zülpi tarym, Özge leb sormakdan ýegdir bu kärim, Gündizler hyýalyň synynda elim, Gijeler waslyňa ýetmek mydarym.

Read More..

Suwy Bilen Tohmum Ekdiler – Omar Haýýam Rubagylar

Ýokduk suwy bilen tohmum ekdiler, Ryhumy hem gam oduna ýakdylar. Dünýäniň daşyna ýel dek pyrlanyp, Gözlerin topragmy, nirden çekdiler.

Read More..